Pagina delen

Zienswijze begroting 2019 en herziene begroting 2018 Delta

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Bijgaande zienswijze over de begroting 2019 en de begrotingswijziging 2018 van de gemeenschappelijke regeling Delta vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De begroting van een gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling en moet jaarlijks vóór 1 augustus bij Gedeputeerde Staten ingediend worden. Daaraan gaat een wettelijk vastgelegd traject vooraf: de colleges moeten de ontwerpbegroting ter inzage leggen en de raden moeten in de gelegenheid gesteld worden om hun zienswijze naar voren te brengen.

De begroting 2019 en de begrotingswijziging 2018 Delta is beoordeeld en het advies is een zienswijze in te dienen.

Beoogd effect

Het geven van een zienswijze op de ontwerpbegroting en daarmee invloed uitoefenen op het door de gemeenschappelijke regeling Delta gevoerde beleid.

Argumenten

1.1 Er is een formeel vereiste om de begroting voor te leggen aan de gemeenteraad.

Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regeling (WGR) stuurt een GR de conceptbegroting toe aan de deelnemende gemeenten zodat de gemeenteraden hun zienswijze hierover kenbaar kunnen maken aan de GR. Op grond van artikel 35 lid 2 van de WGR moeten de deelnemende gemeenten de ontwerpbegroting ter inzage leggen en besluit de raad op zijn vroegst twee weken na de ter inzagelegging.

1.2 De voorliggende begrotingen van Delta geven aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

In deze begrotingen geeft Delta aan te verwachten dat het pand in 2018 wordt verkocht of gesloopt. Wij kunnen ons niet vinden in het slopen van het pand zolang Zutphen nog deelnemer is aan de GR Delta omdat daar geen enkele opbrengst voor Zutphen tegen over staat. Ons inziens is het nog steeds mogelijk dat zich een potentiele koper aandient en sloop ondermijnt verkoop van het pand. Op 14 mei 2018 is ons bekend geworden dat er een koper voor het pand is en er een koopovereenkomst wordt opgesteld en dat slopen niet meer aan de orde is.

Verder zijn Wij zijn van mening dat de bestemmingsreserve groot onderhoud gelet op deze ontwikkelingen nu al grotendeels kan vrijvallen ten gunste van het resultaat 2018. Hiermee kan het negatieve bedrijfsresultaat naar beneden worden bijgesteld. Zie hiervoor ook het kopje financiën.

Kanttekeningen

Hoewel de gemeente Zutphen en Brummen per 1 januari 2019 uit de GR Delta treden, is het toch nodig dat er een begroting 2019 van de GR Delta in de huidige samenstelling van deelnemende gemeenten voorligt.

Het is wettelijk verplicht (artikel 34 WGR) om een door het algemeen bestuur vastgestelde begroting 2019 vóór 1 augustus te zenden aan gedeputeerde staten.

Risico’s

Vertraging in de besluitvorming.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De zienswijze wordt toegezonden aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Delta. Daarna zal het dagelijks bestuur zich buigen over de zienswijze om vervolgens een eventueel bijgestelde begroting ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen bestuur. Na vaststelling verzendt de GR Delta de begroting vervolgens voor 1 augustus aan gedeputeerde staten van de provincie Gelderland.

Rapportage/evaluatie

Verantwoording van de uitgaven van Delta gebeurt via de jaarrekening van Delta.

Financiën

Na vaststelling van de begroting van Delta door het AB wordt de gemeentelijke begroting via een begrotingswijziging bijgesteld.

2018

In de begrotingswijziging 2018 Delta is een stijging van subsidie uit de Integratie Uitkering Sociaal Domein (IUSD) opgenomen. De primaire begroting 2018 ging uit van de prognoses uit de meicirculaire 2016. Met ingang van 2017 hanteert het Rijk een andere verdeelsystematiek. Deze pakt voor de gemeente Zutphen gunstiger uit. Echter in de gemeentelijke begroting van Zutphen is de stijging van de IUSD al verwerkt.

Tegelijkertijd zien we in de begrotingswijziging 2018 Delta een stijging van de personeelskosten. Dit is het gevolg van de nieuwe Cao voor de Wsw (doelgroep). De afspraak met Delta is dat de gemeenten sowieso de Cao gerelateerde personeelskosten doorbetalen. Per saldo moet Zutphen in de gemeentelijke begroting rekening houden met een stijging van de bijdrage aan Delta van € 246.683.

Daarnaast zien we in de begrotingswijziging 2018 Delta een negatief bedrijfsresultaat van € 590.000 voor Delta, veroorzaakt door de dotatie aan de voorziening voor boventallig personeel in 2018. Aangezien Delta geen algemene reserve meer heeft betekent dit dat het negatieve resultaat ten laste van de deelnemende gemeenten wordt gebracht. Het aandeel gemeente Zutphen hierin bedraagt € 303.000.

Op 14 mei 2018 is bekend geworden dat het pand aan de Handelskade verkocht is. Hierdoor kan de bestemmingsreserve voor groot onderhoud vrijvallen ten gunste van het resultaat 2018.

 

Bijdrage gemeente aan Delta

Stijging bijdrage gemeente aan Delta

€ 246.683

Aandeel Zutphen negatief bedrijfsresultaat 2018

€ 303.000

Totaal

€ 549.683

2019

De lasten stijgen in 2019, ten opzichte van oude meerjarenbegroting, met € 843.000. Daarvan dient gemeente Zutphen € 513.000 voor zijn rekening te nemen, als de uittreding op dat moment nog niet is gerealiseerd.

Bijlagen

Begroting 2019 en begrotingswijzing 2018 Delta.

Concept zienswijze begroting 2019 en begrotingswijziging 2018 Delta.

Concept zienswijze begroting 2019 en begrotingswijziging 2018 Delta (versie na Forum van 14 mei) wijzigingen geel gearceerd.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0052

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 24 april 2018 met nummer 119677b e s l u i t :

Bijgaande zienswijze over de begroting 2019 en de begrotingswijziging 2018 van de gemeenschappelijke regeling Delta vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 14 mei 2018 Naar boven

Toelichting griffie

De gemeente Zutphen neemt met de gemeenten Bronckhorst, Brummen, Lochem en Voorst deel aan de gemeenschappelijke regeling (GR) Delta. Delta is de uitvoeringsorganisatie voor de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en behartigt de belangen van ongeveer 900 medewerkers. Ieder jaar overlegt het Dagelijks Bestuur van een gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting voor het komende jaar aan de verschillende gemeenteraden.

De gemeenten Zutphen en Brummen hebben aangegeven per 1 januari 2019 uit de gemeenschappelijke regeling Delta te willen treden. Het is echter wettelijk verplicht voor 1 augustus 2018 een door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting 2019 bij Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland in te dienen. Dat is de reden dat de begroting 2019 van de GR Delta in de huidige samenstelling van deelnemende gemeenten voorligt. Gelet op het voornemen van de gemeenten Zutphen en Brummen is er wel voor gekozen een beleidsarme begroting op te stellen.

Naast een ontwerpbegroting voor 2019 legt Delta een begrotingswijziging 2018 voor, waarin onder andere een stijging van personeelskosten en een negatief bedrijfsresultaat is verwerkt. De bijdrage van de gemeente Zutphen aan de begrotingswijziging 2018 bedraagt € 549.683. Hoewel het Algemeen Bestuur van Delta de begroting vaststelt, kan de gemeenteraad een zienswijze op de begroting indienen.

Het college stelt de gemeenteraad voor een zienswijze begroting 2019 en begrotingswijziging 2018 in te dienen. In de voorgestelde zienswijze wordt aangegeven dat de gemeenteraad zich niet kan vinden in het slopen van het pand van Delta aan de Handelskade 2 in Zutphen. Daarnaast meent de gemeente dat de bestemmingsreserve groot onderhoud nu al grotendeels kan vrijvallen ten gunste van het resultaat 2018.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 14-05-2018 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPH.M.H. Giesen
PvdAM.M.M. Moester
Burgerbelang
D66P van der Hammen
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. Oldenkamp

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering over "Zienswijze begroting 2019 en herziene begroting 2018 Delta". Als eerste geef ik het college het woord omdat zij vooraf wat willen mededelen.

College: In de alinea over de toekomst van het pand van Delta staat dat te verwachten is dat het pand in 2018 wordt gesloopt of verkocht. Inmiddels is het betreffende pand verkocht onder voorbehoud. Het voorstel is dan ook om met een aangepast voorstel en een aangepaste zienswijze te komen waarin deze alinea wordt geschrapt.

Voorzitter: Is iedereen akkoord met dit voorstel?

Forum: Akkoord met het voorstel.

Voorzitter: Wie wil het woord over de voorliggende stukken?

D66: In de begroting wordt aangegeven dat het bedrijfsresultaat een tekort van €590.000,- laat zien. Er is dus een verschil van €734.000,- ten opzichte van de begroting van 2018. Het tekort zou worden veroorzaakt door hogere personele kosten van €605.000,-  Daarnaast heb ik een vraag over de 2 + 1 boventallige personeelsleden, wat is dat precies?

College: Twee personeelsleden zijn in 2018 al boventallig verklaard, de ene extra betreft de nu nog directeur. Voor de nu nog directeur wordt een voorziening voor getroffen.

ChristenUnie: Het pand van Delta is verkocht onder voorbehoud. Kan het resultaat van de verkooponderhandelingen als bijlage bij het voorstel worden gevoegd? Daarnaast willen we weten wat de consequenties zijn dat we uit Delta stappen: wat zijn daarvan de kosten van het uittreden uit Delta en het stoppen met Delta in zijn geheel?

College: Dat is een goed voorstel. De consequenties van het uitstappen uit Delta én de uittreedkosten zullen worden uitgezocht en worden meegenomen in één document.

VVD: In het Presidium is afgesproken dat het onderwerp "Uittreedkosten gemeenschappelijke regeling Delta" van de raadsagenda komt te vervallen.

Voorzitter:Op technische gestelde vragen van D66 zal het college op een later moment terugkomen. Dat is ook toegezegd door het college.

College: Dat klopt, wij komen later terug op de door D66 technisch gestelde vragen.

CDA: Bij de verkoop van het pand van Delta komen er reserves vrij. In de zienswijzenbrief staat dat de bestemmingsreserve groot onderhoud gelet op de ontwikkelingen nu al grotendeels kan vrijvallen ten gunste van het resultaat 2018. Blijft dit gehandhaafd in de aan te passen zienswijzenbrief?

Voorzitter: Een aangepaste versie van de zienswijzenbrief wordt eerst aan de raad voorgelegd.

GroenLinks: Wij willen graag een lijst met daarop een totaaloverzicht van alle kosten.

ChristenUnie: Wat is Zutphen per saldo nog kwijt aan Delta? Niet in partjes informeren maar in één document met een totaaloverzicht.

College: We zullen in een document zowel de uittreedkosten uit de gemeenschappelijke regeling Delta verwoorden als ook de kosten voor de uitvoering van de wsw.

GroenLinks: Wanneer moet deze begroting worden vastgesteld?

College: Dit moet vóór 15 juli. We hebben nog wel wat speling, maar er moet wel een zienswijze komen. Deze zienswijze staat los van het eerdergenoemd document met een totaaloverzicht van alle kosten. We zullen de zienswijze aanpassen in relatie tot de verkoop van het pand van Delta en dan opnieuw aan u aanbieden.

Voorzitter: Kunt u dat deze week aanpassen zodat het in het Forum van 28 mei 2018 opnieuw kan worden behandeld?

College: Als de agendacommissie daar mee instemt.

Forum: Akkoord met dit voorstel.

ChristenUnie: Wij willen graag de waarde van het pand van Delta en de eventuele hypotheekkosten inzien.

College: Wij zullen het memo verder aanvullen met die kosten.

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Behandeld in Forum van 2 juli 2018 Naar boven

Toelichting griffie

De raad heeft het college gevraagd om een integraal voorstel voorgelegd te krijgen over alle aspecten die spelen binnen het sociaal domein. Het college heeft invulling gegeven aan dat verzoek via het voorstel ‘Integraliteit en financiën herijking sociaal domein’.

Vanwege de gewenste integrale bespreking staan in deze Forumvergadering alle vijf de door de raad momenteel in behandeling zijnde stukken geagendeerd. Het gaat om:

  1. Evenwicht in het sociaal domein – rapport Berenschot
  2. Integraliteit en financiën herijking sociaal domein
  3. Liquidatieplan Het Plein
  4. Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 Het Plein
  5. Zienswijze begroting 2019 en herziene begroting 2018 Delta

In de vergadering zal als eerste het rapport ‘Evenwicht in het sociaal domein’ worden gepresenteerd. De uitkomst van het onderzoek naar de reden en opbouw van het tekort in het sociaal domein evenals de bezuinigingsmogelijkheden en voorstellen hoe zaken mogelijk te implementeren zullen daarbij inzichtelijk worden gemaakt.

Daarna zal de bespreking van het voorstel ‘Integraliteit en financiën herijking sociaal domein’ plaatsvinden. In dit voorstel zijn de besluitpunten uit de verschillende in behandeling zijnde voorgelegde stukken gecombineerd opgenomen.
Besluitvorming over het voorstel 'Liquidatieplan Het Plein' (griffienummer 2018-0085) kan daardoor achterwege blijven. Besluitpunten uit het voorstel 'Uittreedkosten gemeenschappelijke regeling Delta' -waarover door de raad is besloten dat dit niet verder wordt behandeld- komen ook in het integrale voorstel terug.

Tenslotte staan ook de begrotingen voor 2019 van Het Plein en de Delta als wettelijk verplicht voor te leggen zaken geagendeerd in deze vergadering.

--

De gemeente Zutphen neemt met de gemeenten Bronckhorst, Brummen, Lochem en Voorst deel aan de gemeenschappelijke regeling (GR) Delta. Delta is de uitvoeringsorganisatie voor de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en behartigt de belangen van ongeveer 900 medewerkers. Ieder jaar overlegt het Dagelijks Bestuur van een gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting voor het komende jaar aan de verschillende gemeenteraden.

De gemeenten Zutphen en Brummen hebben aangegeven per 1 januari 2019 uit de gemeenschappelijke regeling Delta te willen treden. Het is echter wettelijk verplicht voor 1 augustus 2018 een door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting 2019 bij Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland in te dienen. Dat is de reden dat de begroting 2019 van de GR Delta in de huidige samenstelling van deelnemende gemeenten voorligt. Gelet op het voornemen van de gemeenten Zutphen en Brummen er wel voor gekozen een beleidsarme begroting op te stellen.

Naast een ontwerpbegroting voor 2019 legt Delta een begrotingswijziging 2018 voor, waarin onder andere een stijging van personeelskosten en een negatief bedrijfsresultaat is verwerkt. De bijdrage van de gemeente Zutphen aan de begrotingswijziging 2018 bedraagt € 549.683. Hoewel het Algemeen Bestuur van Delta de begroting vaststelt, kan de gemeenteraad een zienswijze op de begroting indienen.

In het Forum van 14 mei 2018 is dit onderwerp besproken. Op die datum was juist bekend geworden dat het pand van Delta onder voorbehoud is verkocht. Conform toezegging legt het college daarom een gewijzigd raadsvoorstel en een gewijzigde concept zienswijze voor. 

Op 14 mei is door het college ook een memo met een totaaloverzicht van alle kosten van het uittreden uit én het stoppen met de gemeenschappelijke regeling Delta en een toelichting op het bedrijfsresultaat in relatie tot de begroting van 2018 toegezegd. Deze aspecten zijn meegenomen in het raadsvoorstel 'Integraliteit en financiën herijking sociaal domein' dat geagendeerd staat voor een Forumvergadering op 2 juli 2018.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 02-07-2018 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
B.M. Duizer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
GroenLinksL. Luesink en M Dolfing
SPE. Müller en G.J.N. Müller
PvdAJ. Bloem en M.M.M. Moester
BurgerbelangE Yildirim en M.G.S. Siemes
D66G.I. Timmer en Y.J.A. ten Holder
VVDG. Peteroff en M Schriks
CDAG.H. Brunsveld en K.M. van Wamel
StadspartijJ. Boersbroek en M Wesselink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. Oldenkamp en A. van Dijken

Verslag van de vergadering

Dit onderwerp is in samenhang met de vergadering Integraliteit en financiën herijking sociaal domein (02-07-2018) en Evenwicht in het sociaal domein - rapport Berenschot (02-07-2018) besproken. Zie voor het verslag deze beide vergaderingen.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 5 juli 2018 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 05-07-2018 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend