Pagina delen

Wonen met een plus Zutphen

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

een bedrag van € 25.000,-- uit de Reserve BWS rente kasmiddelen beschikbaar te stellen voor het project ‘Wonen met een plus’ Zutphen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De gemeente Zutphen heeft op 4 juni 2013 de Woonvisie 2013-2017 vastgesteld. Inspelen op de vergrijzing en op de groeiende behoefte aan wonen met zorg zijn daarin belangrijke thema’s.

De verwachting is dat in de gemeente Zutphen de groep 65+ toeneemt van circa 16% in 2013 naar ruim 30% in 2040. Voor de groep 75+ wordt een toename van 7% naar bijna 17% verwacht (bron: provincie Gelderland, 2012). Dit betekent een toenemende vraag naar woningen voor senioren. Deze vraag wordt versterkt door het veranderende Rijksbeleid ten aanzien van het scheiden van wonen en zorg. Steeds meer huishoudens die voorheen een indicatie ontvingen voor intramurale zorg (binnen een instelling) krijgen nu een indicatie voor extramurale zorg (thuis). Concreet betekent dit dat het beleid erop gericht is dat mensen met een langdurige ziekte of een beperking zo lang mogelijk thuis blijven wonen, met een pakket aan hulp en zorg aan huis.

Nieuwbouw en renovatie alleen kan niet voldoen aan de toenemende vraag naar voor senioren geschikte woningen. Gezien deze ontwikkelingen is het wenselijk om huidige woningen aan te passen  door middel van fysieke ingrepen. Hiervoor is het nodig om senioren te stimuleren deze woningen toekomstbestendig te maken, zodat zij langer en meer comfortabel zelfstandig in de huidige woning kunnen blijven wonen.

We hebben daarom in de Woonvisie 2013-2017 staan dat we in Zutphen een plan van aanpak willen maken voor het ‘opplussen’ van de bestaande woningvoorraad.

Bij het peilen van draagvlak voor een dergelijk project vonden we veel enthousiasme en bereidheid van de partnerorganisaties (Perspectief Zutphen, woningcorporaties, zorginstellingen, ouderenorganisaties). Bovendien heeft de Provincie Gelderland een subsidieregeling voor ‘langer zelfstandig wonen’ waar we voor dit project gebruik van zouden kunnen maken.

In de bijlage vindt u daarvoor een projectplan. Om dit project aan te jagen vragen we u om een eigen bijdrage van de gemeente van €25.000, vanuit de reserve BWS rente kasmiddelen. 

Beoogd effect

Burgers, met name senioren, bewust maken van de mogelijkheden van het aanpassen van woningen om zo lang mogelijk zelfstandig, comfortabel en veilig thuis te kunnen blijven wonen om zo te komen tot een toekomstbestendig woningbestand in de gemeente Zutphen. En in het bijzonder door woonadvies het zelfstandig wonen van bewoners met dementie zo lang mogelijk in stand houden.

Bewustwording van de mogelijkheden geldt niet alleen voor de bewoners zelf, maar ook voor familieleden, mantelzorgers en verwijzers.

Argumenten

1.1  Het project is opgenomen in de Woonvisie 2013-2017

In de Woonagenda (pag 55) is opgenomen dat we een plan van aanpak gaan maken voor het opplussen van de bestaande woningvoorraad (geschikt maken voor ouderen) door afspraken te maken met woningcorporaties en voorlichting te geven aan eigenaar bewoners.

1.2  Er is draagvlak voor dit project bij de partnerorganisaties in de stad

Er hebben inmiddels drie bijeenkomsten plaatsgevonden in Zutphen met diverse partijen die actief zijn op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Dit om draagvlak te peilen voor het project, en zo ja samen een plan van aanpak op te stellen. De deelnemers zien toekomst in het project, zijn enthousiast en vinden het goed passen binnen hun eigen doelstellingen en werkzaamheden. De volgende organisaties hebben zich bereid verklaard om aan de Projectgroep Wonen met een Plus in Zutphen deel te nemen: Perspectief Zutphen, Sensire, Sutfene, Woningbedrijf Warnsveld, Woonbedrijf Ons Huis, samenwerkende Ouderenbonden, Woonadviescommissie, Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken, Plein/WMO. De gemeente faciliteert de projectgroep. Afgesproken is dat Perspectief Zutphen de uitvoering van het project coördineert (daarvoor is provinciale subsidie een voorwaarde). Rollen en verwachte inzet van de organisaties zijn weergegeven in het Projectplan.

In grote lijnen ziet het project er als volgt uit:

Stap 1 Voorbereiding en communicatie

Aanbod ontwikkelen, communicatieplan opstellen, werven, selectie en scholing van vrijwilligers

Gekozen wordt voor een driedaagse training:.

  • Algemene woningaanpassingen
  • Domotica en thuistechnologie
  • Dementie (door iemand van dementienetwerk Zutphen)

Stap 2 Informatiebijeenkomst voor verwijzers en mantelzorgers

Stap 3 Brede informatiebijeenkomst(en)voor doelgroep 55plus

Stap 4 Huisbezoeken door vrijwilligers

Stap 5 Evaluatie van voorgaande stappen en starten met specifieke aandacht voor woningaanpassingen bij dementie

De voorgaande stappen zullen worden geëvalueerd en op basis daarvan wordt het aanbod uitgebreid met het toerusten van vrijwilligers omtrent woningaanpassingen voor mensen met dementie.

1.3  We kunnen leren van en meeliften op ervaringen elders (oa Lochem)

In veel Gelderse gemeenten is al sprake van een dergelijk project. De Gemeente Lochem, samen met de Stichting Welzijnswerk Lochem is hier een voorbeeld van. Er is daarom onder andere verbinding gezocht met de Lochemse initiatiefnemers.

1.4  De Provincie Gelderland heeft subsidie voor dit project

Extra aanleiding om zo snel mogelijk met dit project van start te gaan is de beschikbaarheid van subsidie van de Provincie Gelderland in het kader van “langer zelfstandig wonen’. Dit is een bedrag van maximaal €50.000,- De Provincie heeft inmiddels aangegeven positief te staan tegenover het projectvoorstel onder de voorwaarde dat de volgende onderwerpen expliciete aandacht krijgen:

  • langer zelfstandig wonen bij dementie;
  • het gebruik van domotica / thuiszorgtechnologie;
  • afstemming met regiogemeenten. 

1.5  Met een gemeentelijke bijdrage heeft dit project meer kans van slagen.

De Provincie Gelderland vraagt om een eigen bijdrage van tenminste het aangevraagde subsidiebedrag. Dit kan ook in de vorm van ureninzet. Alle partnerorganisaties hebben zich bereid verklaard het project te koppelen aan hun eigen activiteiten. Er is een Provinciale subsidie ad €50.000,- aangevraagd om in te zetten voor de coördinatie van het project door Perspectief Zutphen (voor een periode van 4 jaar).

Daarnaast stellen we voor om een gemeentelijke subsidie van €25.000 beschikbaar te stellen voor communicatie en training, waar nodig externe proces ondersteuning, monitoring en kosten van bijeenkomsten (voor de gehele periode van vier jaar).

Het resterende deel van de door de provincie gevraagde eigen bijdrage bestaat uit personele inzet van alle betrokken organisaties. 

Kanttekeningen

1.1  De doelgroep bereiken is één , resultaat bereiken is twee.

Het project is in eerste instantie gericht op bewustwording. De verwachting is dat via de zorginstellingen, belangenorganisaties, mantelzorgers en verwijzers een brede doelgroep kan worden bereikt. Het resultaat is echter moeilijk te meten.  Mensen voeren niet altijd de woningaanpassingen uit, op een later tijdstip (als er iets aan de hand is) of zijn mogelijk niet in beeld bij de projectleden. Zowel het bereiken van de doelgroep als het meten van het resultaat is daarom nader uitgewerkt in het projectplan.

1.2  Continuïteit is een aandachtspunt

Een eenmalig gesubsidieerd project is per definitie tijdelijk. De projectgroep is echter van mening dat dit project op den duur ingebed moet worden in de reguliere werkzaamheden van de organisaties. Daarom staat in het projectplan opgenomen dat na twee jaar een plan wordt opgesteld om het project te consolideren, inclusief financiering.

1.3  Projectvoorstel is onder voorbehoud van Provinciale subsidie

Het al dan niet doorgaan van het project is afhankelijk van toekenning van subsidie door de Provincie Gelderland. Het projectvoorstel is al besproken met de betreffende accountmanager van de Provincie . Deze staat positief ten opzichte van de aanvraag. De subsidieaanvraag wordt gelijktijdig met de behandeling van dit collegeadvies ingediend.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

De gemeente (KC/Team Omgeving/beleidsmedewerker wonen) faciliteert de projectgroep, onderhoudt de relatie met de Provincie Gelderland en legt de verbinding met andere gemeenten om ervaringen uit te wisselen.

Afgesproken is dat Perspectief Zutphen de uitvoering van het project coördineert (daarvoor is provinciale subsidie een voorwaarde). Rollen en verwachte inzet van de organisaties zijn weergegeven in het Projectplan.

Het WMO loket (Plein) heeft een adviserende en verwijzende rol en levert een financiële bijdrage voor woningaanpassingen voor mensen met een laag inkomen (waar mogelijk volgens de WMO verordening). 

Het Communicatieplan wordt ter zijner tijd besproken met  Team Communicatie. Gedacht wordt aan brede publiciteit bij de aftrap van het project. Dit is echter pas mogelijk als we zeker weten dat financiering vanuit gemeente en provincie geborgd is.

Rapportage/evaluatie

Zie projectplan.

Personele consequenties

Zie uitvoering.

Financiën

Zie argument 1.5

Het voorstel is  om €25.000 uit de reserve BWS rente kasmiddelen beschikbaar te stellen voor dit project. Bijgaand vindt u een overzicht van de huidige stand van zaken van de Reserve BWS.

Gelijktijdig met het aanbieden van dit raadsadvies zullen we een aanvraag indienen bij de Provincie Gelderland voor een bijdrage van €50.000 uit het subsidiebudget voor Langer zelfstandig wonen.

Bijlagen

1. Projectplan Wonen met een plus Zutphen

2. Overzicht BWS reserve

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0043

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 26 februari 2014 met nummer 19208b e s l u i t :

een bedrag van € 25.000,-- uit de Reserve BWS rente kasmiddelen beschikbaar te stellen voor het project ‘Wonen met een plus’ Zutphen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 7 april 2014 Naar boven

Toelichting griffie

Op 3 juni 2013 is door de raad de Woonvisie 2013 – 2017 vastgesteld. Vergrijzing was daarin een belangrijk thema. Omdat wordt voorzien dat nieuwbouw en renovatie alleen niet zullen voldoen aan de toenemende vraag naar voor senioren geschikte woningen is in de Woonvisie aangegeven dat een plan van aanpak zal worden gemaakt voor het ‘opplussen’ van de bestaande woningvoorraad, zodat daarmee verder in de vraag naar geschikte woningen wordt voorzien. De raad wordt gevraagd een krediet van € 25.000,- beschikbaar te stellen om een project aan te jagen, waarmee senioren gestimuleerd worden hun woningen toekomstbestendig te maken, zodat zij langer en meer comfortabel zelfstandig in de huidige woning kunnen blijven wonen. Het beschikbaar stellen van budgetten is een bevoegdheid van de raad. Omdat het plan van aanpak en de provinciale subsidiemogelijkheden nog worden toegelicht is dit voorstel niet als vermoedelijk hamerstuk geagendeerd.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 07-04-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Oosterhoff
Griffier
J.V.H. Nijman
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPF. van Vliet
D66H.F. Remmers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksP.C.M. Withagen
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieA. Oldenkamp

Verslag van de vergadering

De forumvoorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Vorig jaar is door de raad de Woonvisie 2013 – 2017 vastgesteld. Vergrijzing was daarin een belangrijk thema. In de woonvisie is aangegeven dat een plan van aanpak zal worden gemaakt voor het ‘opplussen’ van de bestaande woningvoorraad. Een voorstel voor een plan van aanpak wordt nu voorgelegd vanwege het budgetrecht van de raad. Het onderwerp is oordeelsvormend geagendeerd.

De forumvoorzitter geeft als eerste het woord aan het college voor een toelichting op het voorstel.

Het college geeft aan dat de raad wordt gevraagd om een budget van 25.000,- euro beschikbaar te stellen voor dit project. Het doel van het project is bewustwording en advisering over de mogelijkheden voor woningaanpassing. Door de vergrijzing en ontwikkelingen vanuit het Rijk is het wenselijk dat mensen langer zelfstandig in hun woning kunnen wonen.

De ambtelijke ondersteuning geeft een toelichting op de woonvisie en de totstandkoming van dit project. De komende jaren vergrijsd de bevolking van Zutphen. Op dit moment is circa 16 procent ouder dan 65 jaar. In 20140 zal zo’n 30 procent ouder zijn dat 65 jaar. Ook het aandeel dat ouder is dan 75 jaar zal de komende jaren groeien. Met name bij de 75 plussers is er meer vraag naar zorg en naar aangepaste woningen. Ook willen mensen langer in hun eigen woning blijven wonen en komt men minder snel in aanmerking voor een indicatie voor een zorgwoning. Nieuwbouwwoningen worden al jaren levensloopbestendig gebouwd. Alleen nieuwbouwwoningen zijn onvoldoende om aan de vraag te kunnen voorzien. Daarvoor zijn ook aanpassingen in de bestaande woningvoorraad nodig. Het voorstel bestaat uit twee delen: bewustwording en advisering. De doelgroep is zelfredzame mensen en groepen die meer zorg nodig hebben, met name ook de groep dementerenden. Er zijn een aantal stappen voorzien, onder andere het schrijven van een communicatieplan, het werven van vrijwilligers, informatiebijeenkomsten, huisbezoeken en een evaluatie. De rol van de gemeente is vooral faciliterend. De uitvoering ligt in hoofdzaak bij Perspectief. Perspectief heeft ook een coördinatierol richting de overige betrokken partijen. Vanuit de provincie is een bedrag van 50.000 euro,- beschikbaar. Als voorwaarde wordt een tegenprestatie van minimaal de helft van dit bedrag gevraagd. De raad wordt voorgesteld om eenmalig 25.000,- beschikbaar te stellen uit de BWS-gelden voor training en advies.

De forumvoorzitter dankt het college en de ambtelijke ondersteuning voor de toelichting en geeft het woord aan het forum voor het stellen van aanvullende vragen.

De SP vraagt aan welke hulp het college denkt bij demente ouderen?

De ChristenUnie is blij met het voorstel. Het is belangrijk om dit de komende jaren vorm te geven. De ChristenUnie vraagt hoe de behoefte van de cliënten zoveel mogelijk centraal komt te staan?

Het CDA vraagt of er sprake zal zijn van een nieuwe overlegstructuur. Hoe is dit tot nu toe gegaan?

GroenLinks is blij met het voorstel. Dit project laat de relatie zien tussen het sociaal domein en het woonbeleid. Dit komt dichter bij elkaar. Bewustwording is erg belangrijk. GroenLinks sluit zich aan bij de ChristenUnie. Het bereiken van de juiste mensen is belangrijk. Verder vraagt GroenLinks voor aandacht voor kleinere zorgpartijen en huisartsen. Het project moet goed worden ingebed.

De Stadspartij is blij met dit mooie project. De Stadspartij wat BWS-gelden zijn. Het valt de Stadspartij verder op dat er in het voorstel Ieder1 niet wordt genoemd. Ons Huis wordt vervolgens in het projectplan niet genoemd. De direct betrokkenen bij de uitvoering worden verder alleen zijdelings genoemd.

D66 vindt het een sympathiek plan maar vraagt zich af of dit vanuit gemeenschapsgeld moet worden betaald. Zijn er geen commerciële partijen die hier iets in kunnen betekenen? Het is juist de markt die hier in de toekomst veel geld mee gaat verdienen.

Burgerbelang sluit zich aan bij de rest van de partijen. Kan het college een toelichting geven op het bedrag van 40.000,- euro?

De PvdA vindt het een mooi plan. Ook de PvdA vraagt hoe het project over twee jaar is ingebed in de praktijk. Verder vindt de PvdA dat de kredietverstrekking eenmalig moet zijn.

De VVD vindt het een prima plan, ook met het oog op de decentralisaties. Het bedrag van 25.000,- is akkoord. Stelt de provincie nog nadere voorwaarden? In het verleden is gesproken over het bouwen van starterswoningen die ook geschikt zijn als seniorenwoningen. Valt dit ook binnen dit plan?

De forumvoorzitter geeft het woord aan het college voor het beantwoorden van de vragen.

Het college geeft in antwoord op de vraag van de SP aan dat in het voorstel iets wordt geschreven over concrete hulpmiddelen voor dementerenden. Het gaat dan onder andere over technische hulpmiddelen zoals een intercom.

De SP vraagt hoe het college wil bereiken dat dementerenden langer thuis kunnen wonen.

Het college wijst op de mogelijkheden. Met een combinatie van deze mogelijkheden voelen dementerenden zich veiliger in hun woning en kunnen ze daar langer blijven wonen.

Op de vraag van de ChristenUnie geeft het college aan dat het project tweeledig is. Enerzijds bestaat het uit bewustwording anderzijds uit advisering waarin er wordt gesproken met de cliënten. In zo’n gesprek staan de wensen en behoeften van de cliënt centraal.

De ChristenUnie wijst er op dat zo’n gesprek om flexibiliteit vraagt.

Het college geeft aan dat het college hier ook zo over denkt. Daar worden de vrijwilligers ook op geselecteerd.

GroenLinks merkt op dat deze vrijwilligers ook vragen kunnen krijgen waar ze niet op zijn toegerust.

Het college geeft aan dat dan professionele hulp kan worden ingeschakeld door de vrijwilliger.

De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat dat ook de reden is dat het project wordt ondergebracht bij Perspectief. Perspectief heeft korte lijnen met onder andere sociale wijkwerkers etc. Verder is er onder andere een huistest beschikbaar. Deze kan worden ingevuld. Op basis daarvan kan een aanbeveling worden gedaan voor woningaanpassing.

De ChristenUnie geeft aan dat juist dit soort werkwijzen er toe kunnen leiden dat er weinig ruimte is voor flexibiliteit.

Het college geeft aan dat het formulier slechts een indicatie geeft.

Op de vraag van het CDA geeft het college aan geen voorstander te zijn van nieuwe overlegstructuren. Het project beoogd ook geen nieuwe overlegstructuur op te zetten. In de huidige situatie zijn er incidenteel gesprekken over woningaanpassingen. Cliënten komen in die situatie pas als er een behoefte is. Dit project zet vooral in op bewustwording en advisering.

Het CDA constateert dat de huidige situatie vooral vraaggericht is. In de toekomst wordt dit aanbodgericht.


Het college ziet dit niet zo zwart/wit. De vraag naar woningaanpassing is op dit moment heel actueel. Tegelijkertijd zijn er veel ontwikkelingen in de markt.

Op de vraag van GroenLinks over kleinere zorgverleners en huisartsen geeft de ambtelijke ondersteuning aan dat in dit voorstel juist ook deze partijen erbij betrokken worden. Onder andere met informatiebijeenkomsten. Over de vraag over inbedding geeft de ambtelijke ondersteuning aan dat het project nu start. Over twee jaar moet het zijn ingebed in de praktijk en in het beleid van de gemeente en de andere partijen. Perspectief geeft aan dat het inbedden in de praktijk een vereiste was voor Perspectief om mee te doen.

GroenLinks vraagt of dit gebeurt zonder een structureel extra bijdrage van de gemeente?

Het college beaamt dit.

Op de vraag van de Stadspartij geeft de ambtelijke ondersteuning aan dat BWS staat voor besluit woninggebonden subsidies. Dit is een budget van het Rijk om woningbouw te stimuleren met subsidies. Op de vraag over het aanhaken van Ieder1 en Ons Huis geeft de ambtelijke ondersteuning aan dat Ieder1 een partner is en dat Ons Huis geen rol voor haar zag weggelegd. Ons Huis heeft weinig woningen in Zutphen en het grootste deel van de woningen zijn de appartementen van St. Elizabeth. Deze zijn al geschikt voor ouderen.

In reactie op de vraag van D66 geeft het college aan dat het project nu vooral bestaat uit bewustwording en advisering. Vrijwilligers kijken naar het algemeen belang en naar het belang van de cliënt. De vrijwilligers geven advies en wijzen op de mogelijkheden maar verkopen niet bepaalde producten.

De ChristenUnie vraagt of D66 een rol ziet voor de gemeente.

D66 geeft aan geen voorstander te zijn van het volledig overlaten aan de markt maar ziet wel het belang van de commerciële partijen. Er zijn onder andere meerdere partijen die ook aan advisering doen op een vergelijkbare wijze als een hypotheekadviseur.

De ChristenUnie wijst er op dat commerciële adviseurs vooral geld willen verdienen. De ChristenUnie ziet een rol voor de gemeente en vindt dat daar een kleine bijdrage ook bij hoort.

De Stadspartij merkt op dat het maar de vraag is of commerciële partijen wel het belang van de cliënt centraal stellen.

D66 geeft aan dat het gaat om complexe technische hulpmiddelen. Uiteindelijk is er vaak een techneut nodig om e.e.a. goed te implementeren. Marktpartijen hebben veel verstand van deze complexe materie. D66 ziet voordelen in een samenwerking met marktpartijen.

De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat D66 met een goed punt komt. Het idee is om in de toekomst ook commerciële partijen te betrekken bij dit project. Mogelijk ook financieel. Dit is iets voor de toekomst. Nu is het vooral bewustwording en advisering.

Op de vraag van Burgerbelang geeft het college aan dat het bedrag van 40.000,- euro de bijdrage van de gemeente is en de overige partners in uren.

Burgerbelang vraagt of dit bedrag al eerder is gereserveerd?

Het college geeft aan van niet. Dit is een inschatting van nu.

Op de vraag van de PvdA over de inbedding geeft het college aan dat over circa een jaar al resultaten kunnen worden voorgelegd aan de raad.

Op de vraag van de VVD geeft het college aan dat de 25.000,- door de provincie is toegezegd. De provincie vraagt wel om een eigen bijdrage. De 50.000,- van de provincie is bedoeld voor coördinatie door Perspectief. Met de 25.000,- van de gemeente voor training van vrijwilligers kan het project compleet worden gemaakt.

De VVD vraagt of de eigen bijdrage die de provincie vraagt een voorwaarde is om het bedrag toe te kennen?

Het college geeft aan dat het een vraag is van de provincie. Het is geen constructie op basis van cofinanciering. Met de 25.000,- euro kan het project goed worden afgebakend.

Over de vraag van de VVD over starterswoningen geeft het college aan dat dit nu geen onderdeel is van het project. Allen nieuwe woningen zijn levensloopbestendig. Dit geldt ook voor starterswoningen.

De VVD vraagt om een terugkoppeling aan de raad als het bedrag door de provincie is toegezegd. Verder ziet de VVD over een jaar graag een terugkoppeling over de stand van zaken op dat moment.

Het college stelt voor om de raad op de hoogte te stellen als de provincie geen goedkeuring geeft. Na een jaar gaat er een memo richting de raad.

De forumvoorzitter dankt het college voor de beantwoording van de vragen en geeft in de tweede termijn het woord aan het forum voor het stellen van aanvullende vragen.

Burgerbelang vraagt naar de goede en de minder goede ervaringen?

Het college geeft aan dat dit vooral te maken heeft met de aanpak maar dat het ook praktische ervaringen kunnen zijn.

D66 vraagt of de vrijwilligers ook iets gaan zeggen over indicering?

De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat sommige maatregelen vergoed kunnen worden uit de WMO. In grote lijnen moeten de vrijwilligers hiervan op de hoogte zijn maar zij kunnen daaraan geen indicatie geven.

Het CDA vraagt waar het college denkt dat het woningbestand zit. Is dit vooral bij de corporaties of zijn het vooral woningen in particulier bezit.

De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat dit project niet over aantallen aangepaste woningen gaat maar over bewustwording en advisering.

De forumvoorzitter constateert dat het voorstel voldoende is besproken en door kan naar de raad.

De forumvoorzitter dankt iedereen voor zijn bijdrage en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 22 april 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 22-04-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend