Pagina delen

Winkeltijdenverordening gemeente Zutphen 2017

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Vast te stellen de bijgaande Verordening van de raad van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over winkeltijden 2017 (Winkeltijdenverordening gemeente Zutphen 2017).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In de Winkeltijdenwet is geregeld dat winkels op werkdagen geopend mogen zijn van 6.00 uur tot 22.00 uur. Buiten deze tijden en op zon- en feestdagen is het geopend hebben van een winkel niet toegestaan.

De gemeenteraad kan van deze verboden vrijstelling verlenen of het college de bevoegdheid verlenen om ontheffingen te verlenen.

Bij de vaststelling van de Winkeltijdenverordening in 2011 is al een ruime algemene vrijstelling van de verboden in de Winkeltijdenwet verleend. De winkels mogen sindsdien in Zutphen op zondag open zijn van 11.00 uur tot 18.00 uur. Deze vrijstelling was toentertijd nog gebaseerd op de destijds in de Winkeltijdenwet opgenomen toeristische bepaling. Aan dit besluit heeft een uitgebreide belangenafweging ten grondslag gelegen. De Winkeltijdenwet is in 2013 gewijzigd. Deze wijziging van de Winkeltijdenwet had geen gevolgen voor de bestaande verordeningen. Die verordening bleef van kracht zolang de raad deze niet wijzigt of intrekt, omdat deze verordening ook onder de nieuwe, ruimere wettelijke grondslag vastgesteld had kunnen worden.

Inmiddels is gebleken dat er winkels zijn die behoefte hebben aan de mogelijkheid om op zondag na 18.00 uur open te zijn. Tevens is er een categorie winkels die op basis van oude regelgeving wel op deze tijdstippen open mocht zijn, maar waarvoor dat door het vervallen van landelijke vrijstellingen niet meer geldt. Het gaat dan voornamelijk om detailhandelsbedrijven zoals snackbars en zaken waar maaltijden en voor directe consumptie geschikte eetwaren worden verkocht (afhaalbalies) en videotheken. Dit betekent overigens niet dat deze winkels sindsdien niet na 18.00 uur geopend zijn en dat dit tot problemen leidt. Wel is het goed om de verordening in overeenstemming te brengen met deze situatie, aangezien dit past bij het karakter van de dienstverlening van deze branches.

Daarnaast is er behoefte om in te kunnen spelen op bijzondere situaties, zoals zich de komende decembermaand voordoet wanneer 24 december en 31 december op een zondag vallen. In de huidige verordening is geen ruimte om op deze situaties flexibel in te spelen, omdat er geen ontheffingsbevoegdheid is.

Met het vaststellen van deze verordening wordt een actualiseringsslag gemaakt met de winkeltijdenverordening en wordt deze aangepast aan de behoeften aan ruimere openingstijden op zondag.

Beoogd effect

  1. Verruimen van mogelijkheden voor ondernemers.
  2. Actualiseren van de verordening.

Argumenten

1.1. De nieuwe verordening biedt ondernemers meer vrijheid om invulling te geven aan hun openingstijden op zon- en feestdagen.

Met de wijziging in 2011 is de openstelling van winkels op zon- en feestdagen reeds mogelijk gemaakt. Daaraan is een beperking gesteld van openstelling tussen 11.00 uur en 18.00 uur. Door de eindtijd gelijk te trekken met de eindtijden op de andere dagen van de week krijgen ondernemers de vrijheid om latere openingstijden te hanteren. De verwachting is dat enkele ondernemers, met name in de levensmiddelenbranche, hier gebruik van zullen maken.

1.2. Met de nieuwe verordening worden strijdige situaties sinds de intrekking van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet in overeenstemming gebracht met de regelgeving.

In 2014 zijn een aantal bepalingen uit het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet ingetrokken. Op grond van deze bepalingen mochten snackbars en afhaalbalies, winkels in musea en bejaardenoorden en videotheken op zondag geopend zijn. Op grond van de Winkeltijdenverordening Zutphen 2011 mogen deze winkels nog steeds op zondag geopend zijn tussen 11.00 uur en 18.00 uur. Dit heeft tot gevolg dat er een beperking geldt ten opzichte van de tijden die golden op grond van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet. Volgens dit besluit mochten deze winkels tot 22.00 uur open zijn. Dit past ook bij het karakter van deze winkels. De winkels hebben hun activiteiten veelal ook ongewijzigd voortgezet. Dit heeft niet tot problemen geleid. Het is wenselijk de verordening zodanig aan te passen dat dit ook in overeenstemming is met de bestaande praktijk. Voor deze winkels was de beperking van de openingstijden op zondag tot 18.00 uur niet bedoeld.

1.3. De vrijstelling voor de zondag wordt met het vaststellen van de nieuwe verordening gebaseerd op de actuele juridische grondslag.

De huidige bepaling van de Winkeltijdenverordening is gebaseerd op de toerismebepaling uit de inmiddels vervallen Winkeltijdenwet. De huidige Winkeltijdenwet kent geen toerismebepaling meer. Artikel 3, eerste lid, van de Winkeltijdenwet kent nu een algemene bevoegdheid voor de gemeenteraad om bij verordening vrijstelling te verlenen.

1.4. Door het college de bevoegdheid te geven ontheffingen te verlenen kan beter ingespeeld worden op bijzondere omstandigheden.

Deze behoefte kan per branche, gebied of periode verschillend zijn. Een voorbeeld is de komende periode met de feestdagen rond Kerst en oud & nieuw. Doordat Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag op maandag vallen, is er bij supermarkten behoefte om op zondag al voor 11.00 uur geopend te mogen zijn. De huidige verordening biedt geen mogelijkheid om op verzoek van de vastgestelde tijden af te wijken. Daar bestaat wel behoefte aan.

1.5. Het voorstel voorziet in een behoefte bij winkeliers.

Het voorstel is in nauw overleg met de binnenstadsmanager tot stand gekomen. Hieruit blijkt met name bij supermarkten behoefte aan deze uitbreiding. Ook is hierover contact geweest met Huub Janson (Binnenstads Platform Zutphen) en is vanuit de Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Zutphen aangegeven dat men graag mogelijkheden heeft voor verruiming tijdens de komende zondagen voorafgaand aan de feestdagen.

Kanttekeningen

1.1. De Winkeltijdenverordening kan ook zo worden vormgegeven dat maximale vrijheid aan ondernemers wordt geboden op zondag tussen 6.00 uur en 22.00 uur.

In dat geval staat het ondernemers op zondagen, net als op werkdagen, vrij om hun winkel open te stellen tussen deze tijdstippen. Op basis van de huidige ervaringen met de openstelling op zondag en op de weekdagen leiden deze tijdstippen niet tot problemen. Voordeel is dat voor incidentele situaties dan ook geen ontheffingen hoeven te worden aangevraagd en behandeld, wat een positief effect heeft in het kader van deregulering en beperking van administratieve lasten. Met dit voorstel wordt evenwel als aanvangstijdstip op zondag vastgehouden aan 11.00 uur, waarmee de belangen van het bewaren van rust op de zondagochtend en de bescherming van het woon- en leefklimaat worden gediend.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De verordening wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad en treedt daarna in werking. Ondernemers worden geïnformeerd via bestaande overlegvormen en communicatiekanalen met ondernemers. Het college stelt ook een beleidsregel vast die ziet op de afwegingen bij het beoordelen van aanvragen voor ontheffingen van verzoeken voor nachtwinkels. Dit betreft verzoeken om openstelling van winkels tussen 22.00 uur en 6.00 uur. Deze beleidsregel is als bijlage bij dit voorstel gevoegd.

Bijlagen

  1. Winkeltijdenverordening gemeente Zutphen 2017
  2. Beleidsregel ontheffing nachtelijke openstelling winkels gemeente Zutphen 2017
  3. Brief Detailhandel Nederland van 29 september 2017

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0134

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 24 oktober 2017 met nummer 111474


gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet.


b e s l u i t :

Vast te stellen de bijgaande Verordening van de raad van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over winkeltijden 2017 (Winkeltijdenverordening gemeente Zutphen 2017).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 6 november 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 06-11-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 6 november 2017 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

In de Winkeltijdenwet is geregeld dat winkels op werkdagen geopend mogen zijn van 6.00 uur tot 22.00 uur. Buiten deze tijden en op zon- en feestdagen is het geopend hebben van een winkel niet toegestaan. De raad kan van deze verboden vrijstelling verlenen of het college de bevoegdheid verlenen om ontheffingen te verlenen. Bij de vaststelling van de Winkeltijdenverordening in 2011 heeft de raad een ruime algemene vrijstelling verleend. De winkels mogen sindsdien in Zutphen op zondag open zijn van 11.00 uur tot 18.00 uur.

Inmiddels is gebleken dat er winkels zijn die behoefte hebben aan de mogelijkheid om op zondag na 18.00 uur open te zijn. Ook is er een categorie winkels die op basis van oude regelgeving wel op deze tijdstippen open mocht zijn, maar waarvoor dat door het vervallen van landelijke vrijstellingen niet meer geldt.

Tot slot is er behoefte om in te kunnen spelen op bijzondere situaties, zoals zich de komende decembermaand voordoet wanneer 24 december en 31 december op een zondag vallen. In de huidige verordening is geen ruimte om op deze situaties flexibel in te spelen, omdat er geen ontheffingsbevoegdheid is.

Voorgesteld wordt om de huidige Winkeltijdenverordening te actualiseren en aan te passen aan de behoeften aan ruimere openingstijden op zondag. Door het college de bevoegdheid te geven ontheffingen te verlenen kan daarnaast beter ingespeeld worden op bijzondere omstandigheden.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 06-11-2017 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
More Support