Pagina delen

Wijzigingsverordening Winkeltijdenverordening gemeente Zutphen 2017

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De bijgaande Verordening tot wijziging van de Winkeltijdenverordening gemeente Zutphen 2017 (1e wijziging) vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De Winkeltijdenverordening is in 2017 herzien en voorziet thans in ruimere mogelijkheden tot openstelling van winkels op zon- en feestdagen. Op grond van de verordening is het toegestaan een winkel op zon- en feestdagen van 11.00 uur tot 22.00 uur geopend te hebben. In de verordening is een bevoegdheid opgenomen om op aanvraag een individuele ontheffing te verlenen. In de praktijk blijkt dat er bij winkeliers veel behoefte is om van deze ontheffingsmogelijkheid gebruik te maken. Dit betreft met name een brede behoefte om de openstelling op zondagen vóór de feestdagen in december te vervroegen. Daarnaast willen met name supermarkten ook steeds meer inspelen op de behoefte van de klant om ook op zondagen vóór 11.00 uur boodschappen te kunnen doen.

Dit leidt tot veel individuele verzoeken om ontheffing, die in de praktijk ook worden verleend. Deze onnodige administratieve belasting kan worden ondervangen door de beperking in openingstijden op zon- en feestdagen te laten vervallen. Op zon- en feestdagen gelden dan dezelfde openingstijden als op andere dagen in de week, namelijk van 06.00 uur tot 22.00 uur.

Beoogd effect

  1. Beperking administratieve lastendruk.
  2. Grotere vrijheid voor ondernemers om openingstijden naar eigen inzicht te bepalen.

Argumenten

1.1. Wijziging van de verordening komt tegemoet aan behoefte van ondernemers.

Dit blijkt uit de verzoeken om openstelling in de decembermaand en uit de verzoeken van supermarkten om permanente openstellingen op de zondagochtend toe te staan. Vanuit de supermarkten wordt onder meer aangegeven dat de openstelling op zondag in de ochtend voor hen meer van belang is dan de mogelijkheid om later geopend te kunnen zijn.

1.2. Met de wijziging van de verordening hoeven geen individuele ontheffingen meer te worden aangevraagd en afgehandeld voor openstelling van winkels op zon- en feestdagen tussen 6.00 uur en 11.00 uur.

Op grond van de huidige verordening moeten jaarlijks in december tientallen ontheffingen worden aangevraagd en afgehandeld om openstelling twee uur eerder op zondag mogelijk te maken. Dit zorgt voor onnodige administratieve belasting. Door het schrappen van het tweede lid van artikel twee worden de openingstijden op zon- en feestdagen gelijk aan die op werkdagen. Het is dan toegestaan om tussen 06.00 uur en 22.00 uur geopend te zijn.

Kanttekeningen

1.1. Niet alle ondernemers hebben behoeft aan vroegere openstelling op zondag.

Er zijn ook ondernemers die geen behoefte hebben aan deze verruiming. Niemand is echter verplicht om van de verruimde mogelijkheden gebruik te maken.

1.2. Het schrappen van de bepaling maakt het mogelijk om de winkelopeningstijd te vervroegen naar 06.00 uur ’s ochtends.

Dit kan in de beleving als een te grote verruiming overkomen. Hiermee wijken de tijden echter niet af van de mogelijkheden die winkels op andere dagen in de week al hebben, namelijk openstellen tussen 06.00 uur en 22.00 uur. In de praktijk blijkt dat van de openstelling vanaf 06.00 uur ’s ochtend nauwelijks gebruik wordt gemaakt. Het ligt dan ook niet in de lijn der verwachting dat dit voor de zondagochtend wel het geval zal zijn, aangezien dit ook niet aansluit bij de behoefte van potentiële klanten.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De wijziging van de verordening wordt bekend gemaakt in het Gemeenteblad, zodat de wijziging de dag na de datum van bekendmaking in werking treedt. Tevens wordt de wijziging van de verordening in het lokale huis aan huis blad ‘Contact’ geplaatst. Ondernemers worden geïnformeerd via bestaande overlegvormen en communicatiekanalen met ondernemers.

Bijlagen

Verordening tot wijziging van de Winkeltijdenverordening gemeente Zutphen 2017 (1e wijziging).

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0097

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 24 september 2019 met nummer 150009


gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet


b e s l u i t :

vast te stellen:

de bijgaande Verordening tot de wijziging van de Winkeltijdenverordening gemeente Zutphen 2017 (1e wijziging).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 7 oktober 2019 Naar boven

Toelichting griffie

De raad wordt voorgesteld de bijgaande Verordening tot de wijziging van de Winkeltijdenverordening gemeente Zutphen 2017 (1e wijziging) vast te stellen.

In de Winkeltijdenverordening is een bevoegdheid opgenomen om op aanvraag een individuele ontheffing te verlenen. In de praktijk blijkt dat er bij winkeliers veel behoefte is om van deze ontheffingsmogelijkheid gebruik te maken.

Dit leidt tot veel individuele verzoeken om ontheffing, die in de praktijk ook worden verleend. Deze onnodige administratieve belasting kan worden ondervangen door de beperking in openingstijden op zon- en feestdagen te laten vervallen. Op zon- en feestdagen gelden dan dezelfde openingstijden als op andere dagen in de week, namelijk van 06.00 uur tot 22.00 uur.

Op grond van artikel 3 van de Winkeltijdenwet kan de gemeenteraad bij verordening aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid verlenen om in de gevallen, in de verordening aan te wijzen, en met inachtneming van de daarin gestelde regels op daartoe strekkend verzoek ontheffing van de in het eerste lid bedoelde verboden te verlenen. 

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

 
Datum 07-10-2019 Tijd 22:00 - 22:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksB Bresters
SPM de Ridder
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAK.M. van Wamel
Stadspartij
BewustZWA Holtslag
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

1. Opening

 Voorzitter: Welkom bij deze vergadering van het Technisch Blok.

2. Algemeen spreekrecht

Voorzitter: Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3. Actieve informatievoorziening vanuit het college

College: Van de herstelmaatregelen is het grootste deel genomen.

PVDA: Halen we 1 januari 2020?

College: De herstelmaatregelen zijn genomen om het einde van het jaar correct en doelmatig te halen.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 7 oktober 2019

Forum: Akkoord.

5b. Toezeggingenlijst Raad 7 oktober 2019

Forum: Akkoord.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Wijzigingsverordening Winkeltijdenverordening gemeente Zutphen 2017

SP: Punt van Orde: wij willen dit voorstel als bespreekstuk in de raad behandelen.

GroenLinks: Gelden de gewijzigde winkeltijden alleen voor supermarkten of geldt dit algemeen?

College: Algemeen.

GroenLinks: Dan willen wij dit ook als bespreekstuk in de raad behandelen.

Forum: Akkoord om dit als bespreekstuk in de raad te behandelen.

6b. Beschikbaar stellen budget voor routenetwerk de Hoven

Forum: Dit voorstel kan als vermoedelijk hamerstuk in

de raad worden behandeld.

6c. Marktverordening gemeente Zutphen 2019

Forum: Dit voorstel kan als vermoedelijk hamerstuk in de raad worden behandeld.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 4 november 2019

Forum: Akkoord.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 7 oktober 2019

Forum: Akkoord.

9. Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in forum en raad - 7 oktober 2019

GroenLinks: Bij het onderwerp vuurwerk staat geen datum vermeld. Komt dit onderwerp dit jaar niet in het Forum?

College: We kijken of er nog plaats voor is.

SP: Bij het onderwerp vuurwerk hebben wij een vraagteken of dit opiniërend is?

College: Dit voorstel komt vanuit de raad.

D66: Hoe moet ik dit schema zien?

Forum: Dit schema is informerend bedoeld. Je kan over de onderwerpen procesvragen stellen. Je kan ook onderwerpen aandragen. Hierdoor kan de agenderende rol van de raad worden versterkt.

CDA: In de Forumvergadering hiervoor is het onderwerp "Aanvullende maatregelen bij thema's 2,3 en 5 uit het rapport Evenwicht in het sociaal domein van Berenschot" niet behandeld. Dit moet opnieuw in het Forum worden behandeld. Daarnaast moet ook het onderwerp "Doorontwikkeling toegang sociaal domein" in een eigen Forum.

10. Vaststellen forumverslag(en)

10a. Forumverslag 02-09-2019

Forum: Akkoord.

10b. Forumverslag 09-09-2019

Forum: Akkoord.

11. Sluiting

Voorzitter: Ik sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 4 november 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 04-11-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Er werden 22 stemmen voor en 4 stemmen tegen het voorstel uitgebracht.
Geen amendementen ingediend