Pagina delen

Wijziging Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2012 in verband met CO2 neutrale exploitatie nieuwbouw scholen

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. de “verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Zutphen 2012” te wijzigen, waarmee bij nieuwbouw van scholen aanvullende installatietechnieken kunnen worden bekostigd die een CO2 neutrale energie exploitatie van scholen mogelijk maken;
  2. vanuit de ISV gelden (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) een bedrag van € 150.000,-- toe te voegen aan de reserve onderwijshuisvesting ter dekking van de lasten van de bekostiging van de CO2 neutrale technieken, die door schoolbesturen worden aangevraagd en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Het bestuur van de Stichting Archipel heeft plannen ontwikkeld om de nieuwbouw van de A. v.d. Endeschool te voorzien van installatietechnieken (WKO en zonnepanelen) waarmee een CO2 neutrale energie exploitatie van de school mogelijk wordt.  Om de plannen te kunnen uitvoeren heeft het bestuur gevraagd of de gemeente hiervoor ook financiële middelen beschikbaar wil stellen.

Dit verzoek past in de duurzaamheidvisie en doelstellingen van de gemeente, maar binnen de reguliere geldmiddelen van de begroting en de bestaande verordening voor de onderwijshuisvesting kan de vraag van het schoolbestuur niet worden gehonoreerd. Een dergelijk verzoek kan ook alleen worden gehonoreerd als daarvoor de gemeentelijke verordening voor de onderwijs huisvesting in verband met de gelijke rechten en  financiële gelijkstelling wordt gewijzigd en bijzondere geldmiddelen beschikbaar zijn. 

Beoogd effect

In de toekomst bij nieuwbouw van scholen technieken toe te passen die een CO2-neutrale energie exploitatie van een schoolgebouw mogelijk maken.

Argumenten

1.a. Met de voorgestelde wijziging van de verordening en bekostigingssystematiek wordt een CO2 neutrale energie exploitatie van een nieuwe school mogelijk gemaakt.

Door de huisvesting voorziening “CO2 neutrale energie techniek” toe te voegen aan de verordening voor de onderwijshuisvesting (artikel 2) kunnen alle schoolbesturen die dat wensen een aanvraag tegelijk met een aanvraag voor nieuwbouw indienen.

De aanvraag is nadrukkelijk gekoppeld aan (ver)nieuwbouw van een school en bijvoorbeeld niet aan uitbreiding of één van de andere voorzieningen die een schoolbestuur op basis van artikel 2 van de verordening kan aanvragen. In basis ontstaat er voor alle schoolbesturen een gelijk recht.

Het is de vrijheid van een schoolbestuur om de aanvullende bekostiging aan te vragen. Er kan geen plicht worden opgelegd.

1.b. Op basis van de voorgestelde wijziging van de verordening wordt de CO2 neutrale techniek voor alle schoolbesturen gelijkwaardig bekostigd. Met eenduidige criteria ( bijlagen bij verordening) wordt  aan het basisprincipe binnen het onderwijs van gelijke rechten en financiële gelijkstelling  voldaan.

Om in aanmerking te komen moeten schoolbesturen specifiek een dergelijk voorziening via de verordening aanvragen. Om uiteindelijk in aanmerking te komen voor bekostiging moet bij de aanvraag  het plan met berekeningen en dergelijke worden meegezonden. In de verordening is vastgelegd dat de gemeente de plannen  toetst. Hiermee ontstaat ook de mogelijkheid om de plannen kwalitatief te toetsen en indien nodig te laten aanpassen. De bekostiging is gebaseerd op een vastbedrag en een deel dat afhankelijk is van de omvang (m2 Bruto Vloer Oppervlak) van de goedgekeurde nieuwbouw. Met het vaste bedrag is het mogelijke om de basiskosten van een WKO installatie te bekostigen. Het variabele deel  heeft een  relatie  met de installatiekosten die samenhangen met de omvang dat tot uitdrukking komt in het  normatieve budget. Het maximum is gesteld omdat naarmate een gebouw groter is de meerkosten steeds dichter in de buurt komen van de traditionele kosten. Voor alle schoolbesturen ontstaat een gelijk financieel recht dat past bij de goedgekeurde nieuwbouw. De normering die nu in de verordening worden opgenomen zijn vastgesteld op basis van calculaties voor de  A.v.d. Endeschool, die naar normeringen zijn omgebouwd.

De bijdrage die van het schoolbestuur wordt gevraagd is gebaseerd op besparingskosten ten opzichte van de kosten voor de traditionele systemen. De bijdrage is beperkt tot de 1/3 deel van de investeringslasten en beperkt tot 20 jaar. In de calculaties is rekening gehouden met het feit dat het schoolbestuur 100% verantwoordelijk is voor onderhoud en vervanging van de installatie In verband met de noodzakelijke vervanging van grote delen  van de installatie is 20 jaar een uiterste termijn.

1.c. ISV-3bodemmiddelen kunnen ingezet worden als dekking voor de investeringslasten van bodemenergietechnieken.

In het ISV-3 bodemprogramma zijn financiële middelen gereserveerd voor projecten waar toepassen van  bodemenergie onderdeel uitmaken. Binnen het project v.d. Endeschool wordt gebruik gemaakt van een WKO(Warmte Koude Opslag) systeem, zodat de middelen hiervoor ingezet kunnen worden.

1.d. Een energie prestatiecontract is in de verordening opgenomen.

Om te garanderen dat een CO2 neutrale techniek met WKO goed functioneert in schoolgebouwen is het noodzakelijk dat het schoolbestuur een (all over) prestatiecontract (eventueel met boeteclausule) afsluit met de aannemer. Bij de aanvraag van de voorziening is dit als een verplichting voor de schoolbesturen opgenomen. Het is verstandig dat een schoolbestuur een dergelijk contract door een onafhankelijk adviseur laat toetsen.

Voor het goed functioneren van een WKO installatie is het noodzakelijk dat de technieken binnen en buiten het schoolgebouw goed zijn afgestemd. Een WKO installatie bestaat in principe uit drie onderdelen: bron, warmtepomp en afgiftesysteem.  Deze drie onderdelen moet goed op elkaar afgestemd zijn en aan de comforteisen van de school voldoen. Van belang is dat op het afleverpunt in de school een garantie wordt afgegeven over het aan te leveren vermogen, de aanvoertemperaturen  in de winter en zomer. Het energieprestatie contract bij de A. v.d. Ende school gaat onderdeel uitmaken van het totale prestatiecontract dat wordt afgesloten vanuit het PvE voor de Design&Build opdracht.

1.e. Alle schoolbesturen hebben in het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO)van 6 november 2013  ingestemd met de voorgestelde wijziging van de verordening.

Op  6 november heeft het Op Overeenstemming Gerichte Overleg (OOGO) over de wijziging van de verordening plaatsgevonden. Alle schoolbesturen hebben ingestemd met de wijziging. Voorafgaand aan dit formele OOGO is via een raadplegend OOGO ook ingestemd met de wijziging van de verordening.

2.a. Op basis van de normeringen en regeling in de gewijzigde verordening kan in 2014 het genormeerde bedrag beschikbaar worden gesteld.

De gewijzigde verordening treedt inwerking op 1 januari 2014. Vanaf dat moment kan ook formeel het genormeerde budget beschikbaar worden gesteld en kan de overeenkomst die noodzakelijk is voor de terugbetaling worden aangegaan.

Het overleg en het opstellen van de overeenkomst kan worden gestart met het schoolbestuur. In de overeenkomst zal ook nadrukkelijk moeten worden vastgesteld dat het in stand houden, het onderhoud en de vervanging van de installatie onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur valt. Archipel heeft laten weten dat het daadwerkelijk beschikbaar stellen van het budget in 2014 niet zal leiden tot liquiditeit problemen. Het kan worden opgevangen binnen de totale bevoorschotting van het bouwkrediet.

Kanttekeningen

1. Bij 1

a. Schoolbesturen kunnen niet worden verplicht een aanvraag in te dienen.

Het opnemen van de huisvestingsvoorziening in de verordening betekent niet dat schoolbesturen verplicht worden deze aan te vragen. Het bestuur van de Walter Gillijnsschool heeft, na een mondelinge consultatie, laten weten geen gebruik te zullen maken van de regeling. Hun bouwplan is daarvoor inmiddels te ver ontwikkeld.

b. De normeringen in de verordening zijn afgeleid van het project A.v.d. Endeschool maar geven geen 100% garantie voor andere projecten..

De calculaties en berekeningen die voor het project v.d. Ende zijn gemaakt en waarop de bijdrage van het schoolbestuur is bepaald zijn gebaseerd op de doorrekeningen naar de omstandigheden van nu mogelijke geachte besparingsmodellen. Omstandigheden kunnen zowel in positieve als in negatieve zin (denk maar aan tarieven) in de toekomst anders worden. Omdat de exploitatie van een school volledig voor rekening van het bestuur komt zijn de risico’s ook voor een bestuur. Het schoolbestuur heeft zich voldoende laten bijstaan door externe adviezen om de exploitatie risico’s in te kunnen schatten.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

Nadat de wijziging van de verordening is vastgesteld wordt deze gepubliceerd  en zullen alle schoolbesturen geïnformeerd worden. Ook moet de wijziging in de landelijke registratie worden opgenomen.

Financiën

De ISV gelden mogen van de Provincie worden ingezet als dekkingsmiddel voor de rente en afschrijvingslasten van de  te bekostigen investeringen voor de WKO installatie.

Het budget van € 150.000,-- biedt dekking voor ca 20 jaar voor de aanvragen die op dit moment kunnen worden gedaan. (A.v.d.Ende en Vrije School)  Vanaf het 21ste jaar betekent dit een extra last voor de gemeentebegroting (€ 12.484,--)

Voorgesteld wordt het bedrag van € 150.000,-- (ISV geld) te storten in de reserve onderwijshuisvesting en  de jaarlijkse bijdrage van het schoolbestuur te laten terugvloeien in die reserve.

Via een begrotingswijziging kan het budget dat is vastgesteld voor de A.v.d. Endeschool bij een afzonderlijke begrotingswijziging in 2014 beschikbaar worden gesteld. 

Financiële kanttekening.

Wanneer in de komende jaren  op basis van de gewijzigde verordening en de toepassing van de criteria aanvragen van schoolbesturen moeten worden gehonoreerd zal dekking via het ISV budget lastig dan wel onmogelijk zijn. Het daadwerkelijk beschikbaar zijn van geldmiddelen zal evenals voor andere voorzieningen dan via het jaarlijks vast te stellen bekostigingsplafond moeten lopen. Aanvragen voor nieuwbouw worden de komende jaren niet verwacht gezien de krimp van het aantal leerlingen. Voor de langere termijn is daarover minder zekerheid te geven.   

Bijlagen

1. Verzoek namens schoolbestuur.

2. Financiële doorrekening projecten.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2013-0175

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 27 november 2013 met nummer 10344


gelet op artikelen 102 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 100 van de Wet op de experticecentra en artikel 76m van de Wet op het voortgezet onderwijs;

overwegende dat het noodzakelijk is voor de toekenning van voorzieningen in de huisvesting voor het basisonderwijs, het (voortegezt) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs bij verordening te regelen;

gezien het gevoerde Op Overeenstemming Gerichte Overleg (OOGO) met de schoolbesturen op 6 november 2013;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikelen 102 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 100 van de Wet op de experticecentra en artikel 76m van de Wet op het vorrtgezet onderwijs;

 

overwegende dat het noodzakelijk is voor de toekenning van voorzieningen in de huisvesting voor het basisondwerwis, het (voortgezet) speiciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs bij verordening te regelen;

 

gezien het gevoerde Op Overeenstemming Gerichte Overleg (OOGO) met de schoolbesturen op 6 november 2013;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet


b e s l u i t :

de “Verordening voorziening huisvesting onderwijs gemeente Zutphen 2012” met toelichting en bijlagen, vastgesteld op 6 december 2011 als volgt te wijzigen:

A: Artikel 1: Wijzigen verordening.

Artikel 2. Omschrijving voorziening in de huisvesting.

Aanvullen met:

g. installatietechnische voorzieningen die de exploitatie van een school energietechnisch  CO2 neutraal maakt en tegelijk met (ver)nieuwbouw wordt aangebracht zoals omschreven in bijlage I voor de scholen voor basis onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs.

Toelichting.

Het gemeentelijke beleid is erop gericht  bij (ver) nieuwbouw van scholen en  grootschalige  uitbreidingen in combinatie met aanpassingen en /of groot instandhouding onderhoud   installatietechnieken toe te passen, waaronder zonnepanelen en een WKO installatie, die een schoolgebouw in de energie exploitatie CO2 neutraal maken en zo mogelijk energie neutraal.

B : Artikel 2: Wijzigen bijlagen bij de verordening.

Bijlage I Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen.

deel A na 1.12 aan te vullen:

1.13 Installatietechnische voorzieningen die een schoolgebouw voor basisonderwijs, energietechnisch  CO2 neutraal maken.

Bij een (ver)nieuwbouwplan van  een school zal een plan met berekeningen  moeten worden overlegd waaruit blijkt dat met de te treffen voorzieningen  een schoolgebouw voor wat betreft het energieverbruik  CO2 neutraal geëxploiteerd kan worden en zoveel mogelijk ook energietechnisch neutraal is. Bij de plannen en berekeningen   moet het schoolbestuur bereid zijn in een overeenkomst vast te leggen  dat gedurende 20 jaar een bijdrage wordt verstrekt zoals bepaald in bijlage IV en een energie prestatiecontract aan te gaan.

Deel A na 2.12 aan te vullen:

2.13 Installatietechnische voorzieningen die een schoolgebouw voor (voortgezet) speciaal onderwijs, energietechnisch  CO2 neutraal maken.

Bij een (ver)nieuwbouwplan van  een school zal een plan met berekeningen  moeten worden overlegd waaruit blijkt dat met de te treffen voorzieningen  een schoolgebouw voor wat betreft het energieverbruik  CO2 neutraal geëxploiteerd kan worden en zoveel mogelijk ook energietechnisch neutraal is.Bij de plannen en berekeningen moet het schoolbestuur bereid zijn in een overeenkomst vast te leggen  dat gedurende 20 jaar een bijdrage wordt verstrekt zoals bepaald in bijlage IV en een energie prestatiecontract aan te gaan.

Deel A na 3.10 aan te vullen:

3.11 Installatietechnische voorzieningen die een schoolgebouw voor voortgezet onderwijs, energietechnisch  CO2 neutraal maken.

Bij het (ver)nieuwbouwplan van  een school zal een plan met berekeningen  moeten worden overlegd waaruit blijkt dat met de te treffen voorzieningen  een schoolgebouw voor wat betreft het energieverbruik  CO2 neutraal geëxploiteerd kan worden en zoveel mogelijk ook energietechnisch neutraal is. Bij de plannen en berekeningen moet het schoolbestuur bereid zijn in een overeenkomst vast te leggen  dat gedurende 20 jaar een bijdrage wordt verstrekt zoals bepaald in bijlage IV en een energie prestatiecontract aan te gaan.

 

Bijlage IV Financiële normeringen

Deel A. Vergoeding op basis van normbedragen aan te vullen bij:

1.1. Nieuwbouw (permanente voorziening basisonderwijs)

- Toeslag  installatietechnische voorzieningen voor een CO2 energie neutrale schoolexploitatie

1. Een vastbedrag van € 50.000,--

2. Op de berekende bouwkosten, inclusief de toeslag voor herstel terrein  en verhuizing bij vervangende nieuwbouw en de toeslag voor een speellokaal bij een school voor speciaal basisonderwijs wordt een toeslag toegekend van 4,5%.

3. De vergoeding wordt gemaximaliseerd op € 150.000,--:

- Een 20 jaar lange jaarlijkse bijdrage van het schoolbestuur in de kosten van de voorziening gebaseerd op 1/3 deel van de berekende toeslag. Deze bijdrage wordt in een overeenkomst met het schoolbestuur bepaald en vastgelegd.

2.1. Nieuwbouw (permanente voorziening (voortgezet) speciaal onderwijs

- Toeslag  installatietechnische voorzieningen voor een CO2 energie neutrale schoolexploitatie

1. Een vastbedrag van € 50.000,--

2. Op de berekende bouwkosten, inclusief de toeslag voor herstel terrein  en verhuizing bij vervangende nieuwbouw en de toeslag voor een speellokaal bij een school voor speciaal basisonderwijs wordt een toeslag toegekend van 4,5%.

3. De vergoeding wordt gemaximaliseerd op € 150.000,--:

- Een 20 jaar lange jaarlijkse bijdrage van het schoolbestuur in de kosten van de voorziening gebaseerd op 1/3 deel van de berekende toeslag. Deze bijdrage wordt in een overeenkomst met het schoolbestuur bepaald en vastgelegd.

3.1. Nieuwbouw en uitbreiding. (voortgezet onderwijs)

- Toeslag  installatietechnische voorzieningen voor een CO2 energie neutrale schoolexploitatie.

1. Een vastbedrag van € 50.000,--

2. Op de berekende bouwkosten, inclusief de toeslag voor herstel terrein  en verhuizing bij vervangende nieuwbouw en de toeslag voor een speellokaal bij een school voor speciaal basisonderwijs wordt een toeslag toegekend van 4,5%.

3. De vergoeding wordt gemaximaliseerd op € 165.000,--

- Een 20 jaar lange jaarlijkse bijdrage van het schoolbestuur in de kosten van de voorziening gebaseerd op 1/3 deel van de berekende toeslag. Deze bijdrage wordt in een overeenkomst met het schoolbestuur bepaald en vastgelegd.

C.  Artikel 3: Inwerkingtreding en overgangsrecht.

- Deze wijziging van de verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

De wijziging van de verordening kan ook worden toegepast op de (ver)nieuwbouwplannen die in de huisvestingsprogramma’s  2011/2012 zijn goedgekeurd.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 16 december 2013 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Het gaat hier om twee zaken: 1. Wijziging verordening onderwijshuisvesting 2012 in verband met mogelijk maken bekostiging CO2 neutrale exploitatie installatietechniek (WKO) bij nieuwbouw van scholen. 2. Wijziging programmabegroting 2013 om provinciale ISV-bijdrage te kunnen toevoegen aan de Reserve lokaal huisvestingsbeleid om bovenstaande mogelijk te maken. Wijziging van de verordening en wijziging van de begroting zijn bevoegdheden van de raad.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 16-12-2013 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof
Aanwezig namens Naam
PvdAH.W. Hissink
StadspartijF.L.A. van Leeuwen en C.R.L. van Toor
VVDW.P. van Stockum
GroenLinksJ.A. Jansen
D66A.O. Bi├žen
BurgerbelangA.W. Jansen
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer
SPW.K.H. Torgensen
ChristenUnieS. van Keulen
Stadsbelang
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Het college maakt melding van de voorbarige publiciteit over het terrassenbeleid, zonder dat daar een besluit over is genomen door het college en dit ook nog niet is gedeeld met de raad. Het college moet het standpunt nog bepalen, maar de verwachting is dat dit niet veel anders zal liggen dan nu bekend is. Het is echter niet gelopen zoals dit hoort en het college maakt daar ook richting de raad excuses voor.

Het college heeft de raad eerder geïnformeerd over de fusie van Circulus en Berkel Milieu. Daarbij is melding gemaakt van een datum van 1 januari 2014. Het college meldt dat deze datum niet gehaald zal worden. Er wordt nog gewacht op een besluit van de raad in Apeldoorn.

Het college stelt de raad in kennis van een besluit van Alliander om te vertrekken uit Zutphen. Hiermee zijn ca. 290 arbeidsplaatsen gemoeid. Alliander vertrekt naar Duiven.

Burgerbelang vindt dit een zeer triest bericht en vraagt om een toelichting op de stappen die door het college zijn genomen om dit te voorkomen.

Het college heeft de mededeling van Alliander ontvangen als voldongen feit en is daar pas vorige week over geïnformeerd. Het besluit van Alliander heeft te maken met efficiency en men wil in verband hiermee concentratie van personeel.

4. Aankondiging moties en amendementen

De VVD kondigt aan met een amendement te komen op agendapunt 6f.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 16 december 2013

Geen vragen.

b. Toezeggingenlijst Raad 16 december 2013

De Stadspartij vraagt over toezegging 2013-15 wat een redelijke termijn inhoudt.

Het college antwoordt dat dit recent in het college aan de orde is geweest en meldt met een klein voorbehoud dat dit volgende maand in de raad komt.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Wijziging Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2012 in verband met CO2 neutrale exploitatie nieuwbouw scholen

Het college licht toe dat dit voorstel voortkomt uit een traject dat is gestart met een verzoek van de Stichting Archipel om financiële middelen om CO2 neutraal te bouwen voor de A. v.d. Endeschool. De financiële middelen hiervoor waren niet aanwezig. Er zijn wel middelen voor gevonden in ISV3 gelden. Om financiële middelen voor installatietechnieken beschikbaar te kunnen stellen is een wijziging van de verordening voorzieningen huisvesting nodig. Voorwaarde voor dit voorstel was wel dat alle schoolbesturen hiermee in zouden stemmen. Dat is gebeurd. Er is al wel op voorhand besloten dat met de werkzaamheden gestart mocht worden.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in raad.

6b. Beschikbaar stellen investeringskrediet investeringen 2013

Het college geeft aan dat dit voorstel betrekking heeft op een aantal investeringen in de ICT die gedaan zijn of moeten worden.

Het CDA vindt het bedrag van € 100.000,- voor het inrichten van wifi erg hoog. Volgens de fractie kan dit voor de helft van het bedrag.

Het college zegt dat dit het bedrag is dat de gemeente Zutphen ervoor heeft betaald. Het gaat bovendien om een groot gebouw.

Het CDA stelt dat het college dan niet goed heeft gewinkeld.

Het college benadrukt dat inkoop echt probeert dit tegen de best mogelijke prijs in te kopen.

De PvdA vraagt om een garantie dat de papierloos vergaderen ook echt mogelijk is. De ervaring is dat de verbinding toch al een aantal keren niet werkt.

Het college geeft aan geen 100% garanties te kunnen geven. Wel wordt er continu aan verbetering gewerkt.

Burgerbelang constateert dat er uitgaven worden gedaan, zonder dat hier vooraf toestemming van de raad voor is gevraagd. De fractie vindt dit op zich kwalijk, maar vindt het ook begrijpelijk gezien het belang van de voortgang en het gebeurt met het doel om de automatisering te verbeteren. De fractie roept wel op hier tijdig mee te komen. Burgerbelang vraagt hoe de raad wordt meegenomen in de ontwikkelingen rondom het nieuwe werken en wat dit heeft opgeleverd. Verder vraagt men om uitleg over het bedrag van € 5.000,- extra voor mobiele telefoons.

Het college geeft aan altijd bereid te zijn het forum te informeren over de ontwikkelingen in de ICT. Het staat de fracties ook vrij hierover een forumbehandeling aan te vragen. Met betrekking tot de mobiele telefoons gaat het om niet voorziene uitgaven die meer zijn dan begroot.

De Stadspartij vraag of overwogen is de Windows Citrix omgeving te vervangen door Linux.

Het college stelt voor om de ICT-ontwikkeling, waaronder de keuzes die gemaakt worden voor bepaalde standaarden toe te lichten in een forum.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in raad.

6c. Wijzigen statuten en benoemen bestuursleden Stichting Sportaccommodaties Zutphen

Het college licht toe dat het om een formeel punt gaat. Het zwembadbestuur is nu niet conform de statuten samengesteld. Er moeten drie gemeenteraadsleden zitting in hebben. Daarna kunnen de statuten worden gewijzigd, zodat deze in overeenstemming zijn met de gewijzigde omstandigheden. Dan kunnen de raadsleden weer uit het bestuur.

De Stadspartij vraagt wat de verwachte termijn is waarop dit allemaal geregeld wordt.

Het college antwoordt dat dit heel snel geregeld wordt, namelijk voor 1 januari 2014.

Burgerbelang vraagt of de Stichting ook over meerdere sportaccommodaties gaat en of bij dit besluit nagedacht is over de persoonlijke aansprakelijkheid.

Het college zegt dat de stichting alleen over het zwembad gaat. Voor aansprakelijkheid is de gemeente verzekerd en bovendien gaat het om een zeer korte periode van twee weken.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in raad.

6d. Wijziging Regionaal beleid functieverandering

Het college zegt dat het hier gaat om een technische wijziging van het regionale beleidskader. Inhoudelijk blijft de regeling ongewijzigd. Het betreft een regionaal beleidskader dat in 2008 is vastgesteld. Inhoudelijk wordt met deze wijziging de maatvoering van woningen teruggelegd bij de gemeenten.

De PvdA vraagt of de gemeente nu nog wat te zeggen heeft over de maatvoeringen Dennendijk en hoe dit zit ten opzichte van het woningcontingent.

Het college geeft aan dat er geen belemmering is met betrekking tot het woningcontingent. De plannen betreffen een segment waar in Zutphen behoefte aan is. Dit komt procedureel verder nog naar de raad.

Burgerbelang vraagt of er ook gedacht is aan samenwerking in oostelijke richting.

Het college zegt dat het nu gaat om aanpassing van bestaand beleid en dat dit dus aansluit bij de bestaande samenwerking.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in raad.

6e. Kamer Algemene Zaken van de Commissie bezwaarschriften

De voorzitter meldt dat het onderwerp van dit agendapunt niet correct is weergegeven. Het gaat over de opheffing van de commissie bezwaarschriften.

Het collegelicht verder toe dat dit uitvoering is van een besluit dat in de kerntakendiscussie is genomen. Het gaat om afschaffing van de volledige commissie, dus zowel de kamer algemene zaken als de kamer personeelszaken.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in raad.

6f. Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 16 december 2013

De VVD licht het amendement toe dat door de fractie is rondgestuurd. Het gaat om het onderdeel van het voorstel voor bestemming van € 800.000,- uit verkoop van grond in Wijhe. Het college stelt voor dit toe te voegen aan het implementatiebudget kerntakendiscussie. In de bespreking van de burap eerder in het forum is aangegeven dat er geen aanleiding is extra budget te vragen, omdat er ruim 2 miljoen in deze reserve zit en dit voldoende is. De VVD stelt voor het bedrag toe te voegen aan de reserves grondbedrijf. De reserves en voorzieningen van het grondbedrijf dekken niet de bestaande risico’s. Bovendien blijft het bedrag hiermee binnen de grondexploitatie.

Het college geeft aan dat het voorstel om dit bedrag toe te voegen aan het implementatiebudget kerntakendiscussie (IKTD) voortkomt uit een dekking van een eerder tekort op de grondexploitatie uit het IKTD-budget. Daarbij is toen aangegeven dat dit zou worden teruggestort, wanneer er opbrengsten zijn uit grondverkoop. Het overschot wordt toegevoegd aan de saldireserve. Het college hecht eraan het IKTD-budget op peil te houden. Ook in 2014 en 2015 moeten taakstellingen gerealiseerd worden, waarvoor implementatiebudget nodig kan zijn. Het college benadrukt hier zuinig mee om te springen. Met betrekking tot het weerstandsvermogen grondexploitaties meldt het college dat dit op peil is. Er is dus geen noodzaak het bedrag aan deze reserve toe te voegen. Het college ontraadt het amendement.

GroenLinks herinnert eraan dat de fractie eerder gepleit heeft voor een gecombineerde reserve voor het weerstandsvermogen en vraagt of deze plannen nog worden uitgevoerd.

Het college antwoordt dat dit nog niet bekend is. Het college wijst nog op een klein foutje in het voorstel ten aanzien van het toevoegen van

€ 600.000 aan de reserve voorzieningen zwembad. Het voorstel met de toelichting moet niet gelezen worden alsof er nu ineens € 4,6 miljoen beschikbaar wordt gesteld. Bij de volgende hangmat wordt dit gecorrigeerd.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 16 december 2013

Geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 16 december 2013

De Stadspartij vraagt om een forumbehandeling van het memo inzake basismobiliteit doelgroepenvervoer (memo 02).

De voorzitter van het presidium meldt dat dit is toegevoegd aan de lijst te agenderen onderwerpen.

9. Forumverslag 02-12-2013

Het verslag wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 16 december 2013 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 16-12-2013 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen

Zonder hoofdelijke stemming
Geen amendementen ingediend