Pagina delen

Wijziging verordening clientenparticipatie Particpatiewet en Wet sociale werkvoorziening 2015 (1e wijziging)

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de Wijziging van de Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening 2015 (1e wijziging) vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Uw raad heeft in oktober 2014 de Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening 2015 vastgesteld. Naderhand (in december 2014) is vastgesteld dat in artikel 15 van deze verordening een fout is gemaakt.

Daardoor is de oude verordening die betrekking heeft op de cliëntenraad niet ingetrokken en nog steeds van kracht. Door deze wijzigingsverordening wordt de ‘Verordening Cliëntenraad en Wet sociale werkvoorziening’ alsnog ingetrokken. Het gaat dus om een technische aanpassing, niet om een inhoudelijke.

Beoogd effect

Vaststellen van de juiste verordeningen in het Sociaal Domein, specifiek het onderwerp cliëntenparticipatie voor de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening in de gemeente Zutphen.

Argumenten

1.1 Door vaststelling van de wijzigingsverordening wordt de oude verordening met betrekking tot de cliëntenraad alsnog ingetrokken.

In 2014 is de verordening cliëntenparticipatie Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening 2015 vastgesteld. In deze verordening is een fout gemaakt, waardoor de oude verordening niet is ingetrokken. Deze wijzigingsverordening herstelt deze technische fout. Er is geen sprake van een inhoudelijke aanpassing.

Artikel 15 wordt gewijzigd als volgt:

Oude tekst

Nieuwe tekst

De Verordening Cliëntenparticipatie Wwb en Wsw Zutphen 2015

Verordening cliëntenraad Wet werk en bijstand / Wet sociale werkvoorziening/ Wet investeren in jongeren 2010 Lochem wordt ingetrokken.

Verordening Cliëntenraad en Wet sociale werkvoorziening wordt ingetrokken.

Risico’s

1.1  Formeel is nu de oude verordening nog van kracht, waardoor het Dagelijks Bestuur van Het plein sommige besluiten nog niet kan nemen.

De oude verordening is nog van kracht waardoor besluitvorming over een beleidsregel moet worden uitgesteld. De betreffende beleidsregel regelt de ondersteuning van de Cliëntenraad die met ingang van 2015 is geregeld. De consequentie van het uitstel is dat het jaarlijkse ondersteuningsbedrag voor de raad nog niet is vastgesteld.

Daarin is inmiddels tijdelijk voorzien, omdat er op basis van de begroting van Het Plein alvast een bedrag als voorschot is overgemaakt. Dat voorschot komt overeen met het bedrag dat de Cliëntenraad verwacht.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De verordening wordt bekendgemaakt conform de eisen van de Algemene wet bestuursrecht en opgenomen in de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving.

Stukken die ter inzage liggen

I  Wijziging van de Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet en Wet sociale Werkvoorziening 2015 (1e wijziging);
II Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet en Wet sociale Werkvoorziening 2015.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0030

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 11 februari 2015 met nummer 53440b e s l u i t :

de Wijziging van de Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening 2015 (1e wijziging) vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 9 maart 2015 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 09-03-2015 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde en M.G.S. Siemes
SPE. Müller en H.M.H. Giesen
D66A.S.R. Dijk
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDW.P. van Stockum
CDAA.R. Nijenhuis en K.M. Warmoltz
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, met name de gasten uit Brummen.

2. Algemeen spreekrecht

Er hebben zich geen insprekers aangemeld.

3. Actieve informatievoorziening

College:

a. Het communicatieplan komt twee weken later dan aangekondigd, omdat er deze week nog gesprekken plaatsvinden met wijkbewoners. Het plan komt voor het forum ter inzage op 7 april.

b. Morgenavond is er in de Hanzehof een gratis voorstelling over armoedebeleid. Iedereen is van harte welkom.

c. De opbrengst van de reclamebelasting op industrieterreinen blijkt tegen te vallen. Naar de oorzaak daarvan wordt nu onderzoek gepleegd. Het college zal op 7 april nader informatie verstrekken.

4. Aankondiging moties en amendementen

--

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 9 maart 2015

--

b. Toezeggingenlijst Raad 9 maart 2015

Stadspartij: Wanneer komt het college met informatie op toezegging 2014-13?

College: voor 7 april 2015.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. GGD NOG: Uitgangspuntennota 2016 en bestuursagenda 2014-2018

GroenLinks: Er wordt wederom gekort. De efficiencyslag is al gemaakt. Is een verder terugdringen van de uitgaven wel mogelijk nu de GGD een belangrijke taak is toegedicht in het kader van preventie?

PvdA: Hoe is het gesteld met de managementslaag; wordt voldaan aan de Balkenende-norm?

College: Het klopt dat er al eerder een bezuiniging is doorgevoerd. De raad heeft echter besloten nog eens 5% te korten. Dat is in de zienswijze verwoord. De GGD heeft al aangegeven dat bezuinigingen niet meer in efficiency of management gevonden kunnen worden. De GGD houdt zich aan de Balkenende-norm. Daarom vraagt het college nu om voorstellen van de GGD. Wanneer die vraag beantwoord is, kunnen we bezien wat wenselijk is. Overigens is het ook mogelijk al voordat het antwoord van de GGD komt intern met de raad te bespreken wat de betekenis van de GGD voor de gemeente is.

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

6b. Overdracht ondergrondse afvalcontainers aan Circulus-Berkel B.V.

SP: Er moeten al veel containers worden vervangen. Is dat niet snel en moet de gemeente die vervanging betalen? Zijn er gevolgen voor de afvalstoffenheffing? Waar eindigt de verschuiving van verantwoordelijkheden?

College: Of het snel is dat containers aan vervanging toe zijn, kan het college niet zeggen. De kosten komen ten laste van Circulus-Berkel B.V. De gevolgen voor de afvalstoffenheffing zijn nihil. Feitelijk is er van verschuiving van verantwoordelijkheden nauwelijks sprake. De praktijk is tot op heden dat Circulus-Berkel B.V. aangeeft dat onderhoud of vervanging nodig is en dat werk ook uitvoert, maar pas na instemming van de gemeente. Door het nu helemaal bij Circulus-Berkel B.V. neer te leggen werkt het efficiënter.

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

6c. Wijziging verordening clientenparticipatie Particpatiewet en Wet sociale werkvoorziening 2015 (1e wijziging)

Geen opmerkingen.

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 9 maart 2015

--

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 9 maart 2015

SP:

05: Nieuwsbrief AZC: Zijn er nog veel reactie binnengekomen?

10: Memo ter afdoening van toezegging Forum 2014-06 “verordening paracommercie sportverenigingen: Ziet graag dat ook andere verenigingen, zoals scouting erbij betrokken worden.

College:

05: Het is het college nu niet bekend. Suggestie de vraag per mail rechtstreeks te stellen aan portefeuillehouder.

10: Ook scouting zal erbij betrokken worden.

9. Vaststellen forumverslag(en)

a. Forumverslag 09-02-2015

b. Forumverslag 12-02-2015

Verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 9 maart 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 09-03-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend