Pagina delen

Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (9e wijziging) en Legesverordening gemeente Zutphen 2021 (1e wijziging)

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. De bijgaande Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (9e wijziging) vast te stellen.
  2. De bijgaande Verordening tot wijziging van de Legesverordening gemeente Zutphen 2021 (1e wijziging) vast te stellen.    

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In 2016 is de Drank- en Horecawet (DHW) geëvalueerd. Dit heeft geleid tot een wijziging van de DHW. De naam van de DHW is per 1 juli 2021 gewijzigd in Alcoholwet. Gelet op deze (naams)wijziging moeten de verwijzingen naar de Drank- en Horecawet in de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen (APV) en in de Legesverordening worden aangepast. Dit betreft zowel verwijzingen in artikelen als in de toelichting bij artikelen.

Sinds 2020 is het afsteken van knalvuurwerk en vuurpijlen niet meer toegestaan gelet op het groot aantal incidenten en letsels wat hiermee gepaard gaat. Carbidschieten (artikel 2:73a van de APV) valt echter niet onder vuurwerk. Dit kan er toe leiden dat meer onervaren mensen overgaan tot het afschieten van carbid wat tot onveilige situaties kan leiden. Gelet daarop zijn de voorschriften omtrent carbidschieten aangescherpt en opgenomen in een aparte regeling.

Naast bovenstaande aanpassingen bevat het voorstel ook enkele technische en tekstuele aanpassingen.

Voor de duidelijkheid zijn de wijzigingen in de bijgaande wijzigingsverordeningen vet weergegeven.

Beoogd effect

Actualisatie van de APV en de Legesverordening.

Argumenten

1.1 De aanpassing van de APV is het gevolg van wijzigingen in andere regelgeving en betreft ook tekstuele aanpassingen.

Het merendeel van de aanpassingen heeft betrekking op de naamswijziging per 1 juli 2021 van Drank- en Horecawet in Alcoholwet en het op de Alcoholwet gebaseerde Alcoholbesluit. Daarnaast zijn er enkele kleine tekstuele wijzigingen (zie bijvoorbeeld de artikelen 2:48 en 3:5) en aanpassingen van verwijzingen naar artikelen/regelgeving (zie bijvoorbeeld de toelichting bij de artikelen 2:34 en 3:5) in de APV.

1.2 De tijden waarbinnen carbidschieten is toegestaan zijn beperkt.

Het carbidschieten wordt beperkt van 10.00 uur tot 18.00 uur op 31 december. Op deze wijze worden zowel handhaving als hulpverleningsdiensten minder belast.

1.3 De voorschriften bij carbidschieten zijn opgenomen in een aparte regeling.

In het derde lid van het artikel is de mogelijkheid opgenomen voor het college om nadere regels te stellen voor het carbidschieten. Deze regels zijn vermeld in de Regeling carbidschieten gemeente Zutphen 2021. De voorschriften die in het derde lid van het artikel stonden, zijn opgenomen in de regeling. Daarnaast zijn aanvullende voorschriften opgenomen in verband met de veiligheid. De voorschriften hebben onder andere betrekking op het aantal bussen, de minimum leeftijd, voorschriften ten aanzien van de schietlocatie en afstandscriterium ten opzichte van personen en gebouwen.

2.1 De wijziging van de Legesverordening betreft de bijbehorende Tarieventabel.

In de Tarieventabel (Titel 3, hoofdstuk 1) behorende bij de Legesverordening staan diverse verwijzingen naar de Drank- en Horecawet. Deze verwijzingen moeten worden aangepast in verband met de Alcoholwet. De bijbehorende tarieven wijzigen niet. Daarnaast komen de onderdelen 3.1.4 en 3.1.5 in dit hoofdstuk te vervallen aangezien deze niet meer van toepassing zijn.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De besluiten tot wijziging van de verordeningen worden bekend gemaakt in het Gemeenteblad (www.overheid.nl). Na bekendmaking treden de wijzigingen in werking. Ook wordt hiervan mededeling gedaan in Contact Zutphen-Warnsveld.

Bijlage

  1. Verordening van de raad van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (9e wijziging)).
  2. Verordening van de raad van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over wijziging van de Legesverordening gemeente Zutphen 2021 (Verordening tot wijziging van de Legesverordening gemeente Zutphen 2021 (1e wijziging)).
  3. Regeling carbidschieten gemeente Zutphen 2021.

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0085

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 24 augustus 2021 met nummer 192317


gelet op de artikelen 149 en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en de Wet van 16 december 2020 tot wijziging van de Drank- en Horecawet; 


b e s l u i t :

  1. De bijgaande Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (9e wijziging) vast te stellen.
  2. De bijgaande Verordening tot wijziging van de Legesverordening gemeente Zutphen 2021 (1e wijziging) vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 6 september 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 06-09-2021 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 20 september 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 20-09-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Verslag van de vergadering

Zie bijlage.

Besluit

Aangenomen

Zonder hoofdelijke stemming
Geen amendementen ingediend