Pagina delen

Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (8e wijziging)

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (8e wijziging) vast te stellen conform bijlage.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen wordt regelmatig herzien en aangepast, zodat deze actueel blijft. Het betreft dan enerzijds regeltechnische verbeteringen, anderzijds kan het gaan om beleidsinhoudelijke veranderingen. Dit voorstel betreft onder andere technische wijzigingen en enkele inhoudelijke aanpassingen van de APV, waarbij het zowel gaat om de artikelen als de toelichting bij de artikelen. Voor de duidelijkheid zijn de wijzigingen in de bijlage vet weergegeven.

Beoogd effect

Actualisatie van de APV.

Argumenten

1. De aanpassing van de APV betreft verbeteringen als gevolg van wijzigingen in andere regelgeving, actuele juridische inzichten en tekstuele aanpassingen.
De aanpassing als gevolg van wijzigingen in andere regelgeving betreft bijvoorbeeld de artikelen 2:24 (Begripsbepaling), 2:79 (Aanpak woonoverlast) en 5:1 (Begripsbepalingen). Daarnaast is een aantal hoofdstukken en afdelingen herbenoemd en in verband daarmee zijn enkele titels geschrapt. Dit heeft te maken met het feit dat de plaatsing van een artikel in een hoofdstuk of afdeling mede bepaalt hoe het gelezen moet worden. Bij deze wijzigingen is de modelverordening van de VNG gevolgd.

2. Een aantal artikelen is inhoudelijk aangepast.
Het betreft onder andere de volgende artikelen:
- Artikel 2.59 Gevaarlijke honden
Er wordt uitdrukkelijker aangegeven dat de eigenaar of houder van de hond zich moet houden aan een opgelegd aanlijn- of muilkorfgebod in plaats van een omschrijving te geven van wat een aanlijn- resp. muilkorfgebod inhoudt. Omdat in de feitcodes van het Openbaar Ministerie ‘kort aangelijnd’ staat, is ‘kort’ toegevoegd aan het tweede lid.
- Artikel 2:74 Drugshandel op straat
Door artikel 3 van de Opiumwet toe te voegen aan het tweede lid geldt er niet alleen een verbod op het gebruik van harddrugs (artikel 2 van de Opiumwet) maar ook voor softdrugs (artikel 3 van de Opiumwet). Door de toevoeging “daarop gelijkende waar” kan worden opgetreden tegen bijvoorbeeld nieuwe middelen die al wel worden gebruikt, maar nog niet op de lijst voorkomen.
- Artikel 2:79 Aanpak woonoverlast
Door het schrappen van de zinsnede ‘aan een persoon die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen is ingeschreven’ kan ook opgetreden worden tegen een verhuurder als sprake is van verhuur aan een ingezetene van de gemeente.
Daarnaast is een toelichting bij het artikel opgenomen.
- Artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen of leden- of donateurwerving
Door aan dit artikel leden- of donateurwerving toe te voegen is duidelijk dat ook in die situatie sprake is van een collecte waarvoor een vergunning vereist is.

3. Er zijn twee nieuwe artikelen opgenomen.
Het betreft de volgende artikelen:
- Artikel 2:59a (Gevaarlijke honden op eigen terrein)
In dit artikel is bepaald dat het de eigenaar of houder van een gevaarlijke hond verboden is die hond zonder muilkorf op zijn terrein los te laten lopen tenzij bepaalde voorzieningen zijn getroffen. Dit voorkomt dat mensen geconfronteerd worden met bijtincidenten op vrij toegankelijk privéterrein.
- Artikel 2:77 Cameratoezicht
Cameratoezicht kan plaatsvinden op openbare plaatsen in het belang van de handhaving van de openbare orde. Door dit artikel in de APV op te nemen is de juridische grondslag aanwezig om dit instrument toe te passen in situaties, waarin zich openbare orde verstoringen voordoen op bepaalde plaatsen of in een bepaald gebied. De daadwerkelijke inzet van cameratoezicht is pas aan de orde wanneer dit noodzakelijk is in het belang van de openbare orde.

4. Aanpassing is noodzakelijk in verband met de Verordening fysieke leefomgeving gemeente Zutphen 2021 (Vfl).
Artikelen in de APV die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving worden overgeheveld naar de Vfl. De intrekking van deze artikelen wordt geregeld in de Vfl. Hiervoor is een apart voorstel ingediend. Er zijn enkele artikelen in de APV waarbij in het artikel zelf of in de bijbehorende toelichting verwezen wordt naar een artikel of verordening die overgaat naar de Vfl. Deze verwijzingen zijn in het artikel zelf en/of in de toelichting aangepast. Dit geldt voor de artikelen 2:24 (Begripsbepaling), 2:75 (Bestuurlijke ophouding) en 5:22 (Begripsbepaling).

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De wijziging van de verordening wordt bekend gemaakt in het Gemeenteblad (www.overheid.nl).
Na bekendmaking treedt de wijziging in werking. Daarnaast komt een korte vermelding te staan in Contact Zutphen-Warnsveld.

Bijlage

Verordening van de raad van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (8e wijziging)).

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0020

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 16 februari 2021 met nummer 179294


overwegende dat het gewenst is de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 te actualiseren

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet


b e s l u i t :

De Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (8e wijziging) vast te stellen conform bijlage.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 29 maart 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 29-03-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
De geamendeerde verordening is aangenomen.
Amendement(en) aangenomen

Amendement(-en):

Behandeld in Technisch Blok 22 maart 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 22-03-2021 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
videoconference
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer