Pagina delen

Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (7e wijziging)

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De bijgaande Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (7e wijziging) vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Lachgas is tot nu toe een legaal middel en het bezit of gebruik ervan is dus niet verboden. De verkoop en het oneigenlijk gebruik van het gas als recreatief roesmiddel leveren echter vaak hinder en overlast op. Ook blijkt uit een recente risicobeoordeling door het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM) dat lachgas als recreatief roesmiddel aanzienlijke risico’s meebrengt voor de individuele gezondheid én voor de volksgezondheid. Verder zorgt het gebruik van lachgas in het verkeer voor onveilige situaties op de weg. Gelet daarop is het wenselijk in de APV een verbod op lachgas op te nemen.

Beoogd effect

Het opnemen van een lachgasverbod in de APV.

Argumenten

1. Het is mogelijk om een gebied aan te wijzen waarbinnen het lachgasverbod geldt.
Optreden tegen onder andere het oneigenlijk gebruik van lachgas kan alleen als in een concrete situatie sprake is van hinder of overlast (lid 1 van het artikel). Het bij voorbaat aanwijzen van de gehele gemeente als gebied waar onder andere het oneigenlijk gebruik van lachgas is verboden, is dan ook niet toegestaan. Als op een openbare plaats sprake is van aantoonbare én structurele hinder of overlast door lachgas dan kan die plaats aangewezen worden als gebied waar lachgas verboden is (lid 2 van het artikel). Het oneigenlijk gebruik van lachgas is in dat gebied dan zonder meer verboden ongeacht of het in de concrete situatie tot hinder of overlast leidt (zie de toelichting bij het artikel).

2. Er is vooralsnog geen landelijk lachgasverbod.
Naar alle waarschijnlijkheid komt er een wijziging van het (landelijke) Opiumwetbesluit. Hierdoor zal onder meer de verkoop, het afleveren, het verstrekken en het aanwezig hebben van lachgas voor oneigenlijk gebruik verboden worden. Dat heeft een gunstig effect op de mate van overlast in de openbare ruimte omdat handhaving eenvoudiger is (zie de kanttekening). Aangezien niet bekend is of en wanneer deze wijziging wordt doorgevoerd is het wenselijk in de APV hieromtrent een verbod op te nemen.

Kanttekeningen

Het verbod is lastig te handhaven.
Een specifieke bepaling over lachgas brengt met zich dat concreet moet worden aangetoond dat de hinder of overlast inderdaad is veroorzaakt door bijvoorbeeld het gebruik van lachgas. In de praktijk kan dit lastig zijn.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De wijziging van de verordening wordt bekend gemaakt in het Gemeenteblad (www.overheid.nl).
Na bekendmaking treedt de wijziging in werking. Daarnaast komt een korte vermelding te staan in Contact Zutphen-Warnsveld.

Bijlage

Verordening van de raad van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (7e wijziging)).

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0095

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 13 oktober 2020 met nummer 173541


overwegende dat het gewenst is een lachgasverbod in te stellen

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet


b e s l u i t :

De bijgaande Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (7e wijziging) vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 10 november 2020 (19:30 - 20:30) Naar boven

Datum 10-11-2020 Tijd 19:30 - 20:30
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 27 oktober 2020 (21:00 - 22:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 27-10-2020 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer

Behandeld in Raad 9 november 2020 (16:00 - 23:00) Naar boven

Datum 09-11-2020 Tijd 16:00 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings