Pagina delen

Wijziging tarieventabel Wegsleepverordening Zutphen 2003 (9e wijziging)

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De bijgaande Verordening tot wijziging van de Wegsleepverordening Zutphen 2003 (9e wijziging) vast te stellen.

Inhoud

Inleiding

De Wegsleepverordening wordt uitgevoerd door het bedrijf Wolves Autoberging BV te Apeldoorn. In de tarieventabel behorende bij de Wegsleepverordening zijn de kosten van het overbrengen en bewaren van een voertuig en loze ritten vermeld.Volgens de Wegsleepverordening (artikel 4) worden de tarieven jaarlijks aangepast op basis van de consumentenprijsindex (CPI). Op grond van dit artikel is voor deze jaarlijkse indexatie geen college en/of raadsbesluit vereist.

Voor 2023 bedraagt de CPI 14,5 %. Daarnaast verzoekt Wolves Autoberging BV om aanpassing van het tarief in verband met de gestegen brandstofprijzen. Dit betekent een extra verhoging van 1,5%. Deze verhoging valt echter buiten de strekking van artikel 4 van de Wegsleepverordening. Hiervoor is dan ook alsnog een besluit nodig.

Beoogd effect

Actualisering van de Tarieventabel behorende bij de Wegsleepverordening Zutphen 2003.

Argumenten

1. Verhoging van het tarief in verband met de brandstofkosten is reëel.
Het wegslepen van voertuigen wordt uitgevoerd door Wolves Autoberging BV. De kosten die het bedrijf hiervoor maakt, staan vermeld in de tarieventabel en worden rechtstreeks in rekening gebracht bij de overtreder. De gestegen brandstofkosten worden niet meegenomen in de CPI. Het is daarom reëel om ook deze stijging mee te nemen in het tarief voor het wegslepen van een voertuig.

2. De brandstoftoeslag is een gemiddelde.
Binnen de transportsector waarin Wolves Autoberging BV werkzaam is wordt de brandstofindex van TLN gehanteerd. Deze index varieert maandelijks en bedroeg over oktober 2022 4%. Het maandelijks wijzigen van het tarief is niet wenselijk en uitvoerbaar. Om die reden wordt uitgegaan van een gemiddelde prijsstijging van 1,5%.

Uitvoering

De wijzigingen in de Wegsleepverordening worden digitaal bekendgemaakt in het Gemeenteblad via www.overheid.nl.
Daarnaast komt in Contact Zutphen-Warnsveld een korte vermelding te staan.

Bijlagen

  1. Verordening van de raad van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over de wijziging van de Wegsleepverordening Zutphen 2003 (Verordening tot wijziging van de Wegsleepverordening Zutphen 2003 (9e wijziging)).
  2. Voorstel Wolves tarieven foutparkeerders 2023.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0114

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 23 november 2022 met nummer 449096


gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en het Besluit wegslepen van voertuigen;


b e s l u i t :

de bijgaande Verordening tot wijziging van de Wegsleepverordening Zutphen 2003 (9e wijziging) vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 30 januari 2023 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 30-01-2023 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Voorzitter
Y.J.A. ten Holder
Griffier
F.H.T.M. Aerts

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 16 januari 2023 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 16-01-2023 Tijd 21:30 - 22:30
Zaal
Voorzitter
M Elshof
Griffier
B.M. Duizer