Pagina delen

Wijziging tarieventabel Wegsleepverordening Zutphen 2003

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De bijgaande Verordening tot wijziging van de Wegsleepverordening Zutphen 2003 vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In de tarieventabel behorende bij de Wegsleepverordening zijn de kosten van het overbrengen en bewaren van een voertuig en loze ritten vermeld. Volgens de Wegsleepverordening (artikel 4) worden de tarieven jaarlijks aangepast op basis van het consumentenprijsindexcijfer. Dit komt echter niet overeen met de praktijk. Over het algemeen wordt periodiek door het sleepbedrijf Wolves Autoberging BV te Apeldoorn een voorstel gedaan om de tarieven marktconform aan te passen. In 2015 zijn de tarieven voor het laatst gewijzigd. Wolves heeft thans verzocht om de tarieven met ingang van 2018 aan te passen (zie bijlage). Dit betekent een aanpassing van de tarieventabel behorende bij de verordening.

Beoogd effect

Actualisering van de Tarieventabel behorende bij de Wegsleepverordening Zutphen 2003.

Argumenten

Het sleepbedrijf verzoekt om aanpassing van de tarieven zoals vastgelegd in de Wegsleepverordening.

De Wegsleepverordening wordt uitgevoerd door Wolves Autoberging BV. De kosten die het bedrijf hiervoor maakt staan vermeld in de tarieventabel en worden rechtstreeks in rekening gebracht bij de overtreder. In artikel 4 van de Wegsleepverordening is vastgelegd dat de tarieven jaarlijks worden aangepast op basis van het Consumentenprijsindexcijfer. De thans voorgestelde aanpassing omvat echter meer dan alleen de aanpassing op basis van het Consumentenprijsindexcijfer van het afgelopen jaar. In 2015 zijn de tarieven voor het laatst gewijzigd. Vanaf 2019 zal artikel 4 van de Wegsleepverordening toegepast worden.

Op basis van de Tarieventabel behorende bij de Wegsleepverordening Zutphen 2003 gelden op dit moment de volgende tarieven:

-  kosten wegslepen: € 170,- ;

-  kosten loze rit: € 66,-;

-  stallingskosten, vanaf de 2e dag: € 17,-.

Op basis van het voorstel van Wolves worden de tarieven als volgt:

-  kosten wegslepen: € 180,- ;

-  kosten loze rit: € 75-;

-  stallingskosten, vanaf de 2e dag: € 15,-.

Er lijkt sprake te zijn van een verlaging van de stallingskosten. Dit is feitelijk echter niet het geval. Het sleepbedrijf heeft de afgelopen jaren namelijk geen € 15,- maar slechts € 10,- per dag gerekend voor stallingskosten.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De wijzigingen in de Wegsleepverordening worden digitaal bekendgemaakt in het Gemeenteblad via www.overheid.nl.

In Contact Zutphen-Warnsveld komt een tevens een korte vermelding te staan.

Bijlagen

  1. Verordening tot wijziging van de Wegsleepverordening Zutphen 2003
  2. Voorstel Wolves nieuwe tarieven.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0165

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 28 november 2017 met nummer 113088


gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en het Besluit wegslepen van voertuigen;


b e s l u i t :

vast te stellen bijgaande Verordening tot wijziging van de Wegsleepverordening Zutphen 2003 (5e wijziging).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 18 december 2017 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

In de tarieventabel behorende bij de Wegsleepverordening zijn de kosten van het overbrengen en bewaren van een voertuig en loze ritten vermeld. Volgens de Wegsleepverordening (artikel 4) worden de tarieven jaarlijks aangepast op basis van het consumentenprijsindexcijfer. Dit komt echter niet overeen met de praktijk. Over het algemeen wordt periodiek door het sleepbedrijf Wolves Autoberging BV te Apeldoorn een voorstel gedaan om de tarieven marktconform aan te passen.

In 2015 zijn de tarieven voor het laatst gewijzigd. Wolves heeft verzocht om de tarieven met ingang van 2018 opnieuw aan te passen. Dit betekent een aanpassing van de tarieventabel behorende bij de verordening.

De raad wordt voorgesteld de Verordening tot wijziging van de Wegsleepverordening Zutphen 2003 vast te stellen.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 18-12-2017 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
H Nijkamp
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde en H.J.M Verschure
SPE. Müller
D66C.A. Lammers
PvdA
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Er wordt geen gebruik gemaakt van het algemeen spreekrecht.

3. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties en amendementen aangekondigd.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 18 december 2017

De Stadspartij verwijst naar toezegging 17-09. Vòòr 1 december zou het college een reactie toesturen naar aanleiding van de uitkomsten van het locatieonderzoek Wilhelminafontein. De Stadspartij heeft deze reactie nog niet gezien en informeert hiernaar. Het College verwijst naar de berichtgeving vorige week dat sprake is van enige vertraging wat deze reactie betreft. In genoemd bericht is tevens aangegeven dat het College hier begin januari 2018 op terug zal komen.

Het CDA heeft in het Presidium meerdere malen gevraagd om een memo over doelbelasting. Dit is enkele keren toegezegd, maar nog niet geëffectueerd. Spreker wil deze toezegging graag toegevoegd zien aan de lijst van toezeggingen. Het College zegt toe dat het memo in januari 2018 aan de raad wordt gestuurd. 

4b. Toezeggingenlijst Raad 18 december 2017

Geen vragen of opmerkingen.

5. Vermoedelijke hamerstukken

Er bestaat geen behoefte om op onderstaande voorstellen te reageren. De voorstellen worden als hamerstuk doorgeleid naar de Raad.

5a. Vernieuwing functioneren van de raad - keuzes inzake uit te werken richtingen

5b. Budgetoverheveling focustraject 2017-2018

5c. Renovatie sportzaal De Mene

5d. Bestemmingsplan Keucheniusstraat 26

5e. Wijziging tarieventabel Wegsleepverordening Zutphen 2003

5f. Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2018

6. Lijst ingekomen stukken Raad 18 december 2017

De voorzitter stelt vast dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op de lijst ingekomen stukken. 

7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 18 december 2017

De voorzitter stelt vast dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op de lijst ter inzage liggende stukken.

8. Forumverslag 04-12-2017

Wordt conform vastgesteld.

9. Sluiting

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 18 december 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 18-12-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend