Pagina delen

Wijziging Regionaal beleid functieverandering

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. het regionale beleid voor functieverandering gewijzigd vast te stellen om voor wat betreft de maatvoering van nieuwe woningen en bijgebouwen aan te sluiten op het beleid zoals dat onder meer is opgenomen in de bestemmingsplannen Buitengebied van de afzonderlijke gemeenten;
  2. de regio Stedendriehoek goedkeuring te laten vragen voor aanpassing van het beleid aan Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Gelderland.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 21 en 24 april 2008 hebben de raden van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen het regionale beleidskader functieverandering van vrijkomende agrarische gebouwen ‘Waar de stallen verdwijnen: Oude erven, nieuwe functies’ vastgesteld. Op 1 juli 2008 hebben GS van Gelderland met dit beleidskader ingestemd. Naar aanleiding van een lopend functieveranderingsplan van de gemeente Voorst is naar voren gekomen dat het regionale beleidskader voor wat betreft de maatvoering van nieuwe woningen en bijgebouwen niet aansluit op de maatvoering zoals die is opgenomen in de bestemmingsplannen Buitengebied van de afzonderlijke gemeenten.

De Raad van State heeft bij de behandeling van het schorsingsverzoek tegen een bestemmingsplan van een functieveranderingsproject in de gemeente Voorst, uitgesproken dat de op basis van dat bestemmingsplan toegestane inhoud van max. 750 m3 in strijd is met het regionale beleidskader (op basis waarvan een inhoud van max. 600 m3 is toegestaan) en waar op grond van dat regionale beleid niet van mag worden afgeweken. Het beleid kent geen afwijkingsmogelijkheden of ontsnappingsclausule. De Raad van State heeft dan ook het schorsingsverzoek toegewezen ondanks het feit dat de gemeente Voorst in haar nieuwe bestemmingsplan Buitengebied een maximale inhoudsmaat van 750 m3 hanteert. Regionaal beleid staat boven gemeentelijk beleid, aldus de Raad van State.

Om het regionale beleidskader aan te passen, dienen allereerst de betreffende gemeenteraden in te stemmen met de aanpassing. Vervolgens dient GS om goedkeuring te worden gevraagd. Doel is meer flexibiliteit mogelijk te maken ten aanzien van de maatvoering van nieuwe woningen en bijgebouwen die in het kader van functieverandering gebouwd mogen worden. Het betreft vooral een technische wijziging van het regionale beleid.

Beoogd effect

Mee werken aan verzoek uit de regio Stedendriehoek om tezamen met de andere gemeenten uit de regio Stedendriehoek een aanpassing van het regionaal beleidskader “Waar de stallen verdwijnen: Oude erven, nieuwe functies” te maken op het punt van maatvoering van nieuwe woningen en bijgebouwen.

Voor de maximaal toegestane maatvoering van nieuwe woningen en nieuwe bijgebouwen wordt aangesloten op het gemeentelijk ruimtelijk beleid zoals dat onder meer is opgenomen in de bestemmingsplannen Buitengebied van de afzonderlijke gemeenten.

Argumenten

1.1.Het regionale beleidskader is te beperkend  voor wat betreft de maatvoering van nieuwe woningen en bijgebouwen.

In het regionale beleidskader is, onder hoofdstuk 3, een aantal algemene voorwaarden voor

functieverandering naar wonen en werken opgenomen. De voorwaarde onder punt 5 gaat over de

inhoudsmaat van nieuwe woningen en de maat van nieuwe bijgebouwen. De betreffende voorwaarde is

momenteel als volgt geformuleerd:

“Voor alle woningen geldt een maximum inhoudsmaat van 600 m3voor het hoofdgebouwen 300 m3 of 75 m2 voor de bijgebouwen. Die maat komt overeen met de gangbare maten in de bestemmingsplannen buitengebied. Met deze maximum-maat wordt voorkomen dat er grote en niet in het buitengebied passende woningen gebouwd worden die bovendien weinig bijdragen aan de regionale woonbehoefte. In de gemeentelijke bestemmingsplannen is voor de bijgebouwen een uitzonderingsmogelijkheid op te nemen tot 150 m2, bijvoorbeeld ten behoeve van hobbyboeren. Indien een groter bijgebouw nodig is ten behoeve van natuurbeheer, kan aangesloten worden bij de mogelijkheden die de combinatie wonen & werken biedt, waarbij nieuwbouw ten behoeve van wonen is toegestaan indien dit ten goede komt aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Hierbij moet het natuurbeheer als een serieuze werkfunctie kunnen worden gezien waarbij er een relatie is met de aanleg en het beheer van (nieuwe) natuur of als er sprake is van een langdurige pachtrelatie met een natuurbeschermingsorganisatie.”

Het blijkt nu dat de vorenstaande maten voor een deel niet meer overeenkomen met de gangbare maten in de bestemmingsplannen buitengebied van de gemeenten. Inmiddels is 750m3 gebruikelijker. In het merendeel van de betrokken gemeenten zijn de maten in de bestemmingsplannen buitengebied groter. In Zutphen wordt nog wel de inhoudsmaat van 600m3 gehanteerd.

Plannen voor functieverandering vereisen maatwerk. Bij het toevoegen van (een) nieuwe woning(en) (met bijgebouwen) wordt onderzocht hoe het nieuwe erf het beste kan worden vormgegeven. Soms is het fraaier om juist een iets groter gebouw (groter dan 600 m3) toe te voegen. Meer flexibiliteit in de maatvoering komt veelal ten gunste van de ruimtelijke kwaliteit.

1.2. Een mogelijkheid om van de strikte inhoudsmaat af te mogen wijken is gewenst.

Voorgesteld wordt om het regionale beleidskader, specifiek hoofdstuk 3, algemene voorwaarde nummer 5, als volgt te wijzigen:

“Voor de maximaal toegestane maatvoering van nieuwe woningen en nieuwe bijgebouwen wordt aangesloten op het gemeentelijk ruimtelijk beleid zoals dat onder meer is opgenomen in de bestemmingsplannen Buitengebied van de afzonderlijke gemeenten. Voor bijgebouwen kan extra ruimte worden toegestaan tot 150 m2, bijvoorbeeld ten behoeve van hobbyboeren, mits deze extra oppervlakte ten goede komt aan de ruimtelijke kwaliteit van het nieuwe erf. Indien een groter bijgebouw nodig is ten behoeve van natuurbeheer, kan aangesloten worden bij de mogelijkheden die de combinatie wonen & werken biedt, waarbij nieuwbouw ten behoeve van wonen is toegestaan indien dit ten goede komt aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Hierbij moet het natuurbeheer als een serieuze werkfunctie kunnen worden gezien waarbij er een relatie is met de aanleg en het beheer van (nieuwe) natuur of als er sprake is van een langdurige pachtrelatie met een natuurbeschermingsorganisatie.”

De voorgestelde wijziging zorgt voor de mogelijkheid af te wijken van de 600m3 voor woningen en aan te sluiten op het per gemeente te voeren beleid tav inhoud van woningen en bijgebouwen.

1.3. De technische wijziging van het beleid heeft geen consequenties voor gemeentelijk beleid in Zutphen.

Het huidige regionale beleid is vertaald in de bestemmingsplannen Buitengebied-Oost en Buitengebied Zuid-West. Hierin geldt een maximale inhoudsmaat voor woningen van 600m3. De nu voorliggende wijziging stelt dat wordt aangesloten op gemeentelijk ruimtelijk beleid waaronder bestemmingsplannen. Vooralsnog geldt een gelijke houding ondanks dat het regiobeleid op dit punt wegvalt.

Voor de goede orde betreft voorliggende wijziging niet de aanpassing die wordt aangekondigd in de Woonvisie 2013-2017. In de woonvisie 2013-2017 is opgenomen dat nieuwe initiatieven in het buitengebied pas worden gehonoreerd als er nader beleid is over het vervangen van vrijkomende agrarische bebouwing. De reden hiervoor is de maximale woningbouwtaakstelling.

De discussie hoe om te gaan met woningbouw in het buitengebied ten aanzien van eventuele nieuwe functieveranderingsaanvragen en de maximale inhoudsmaat van woningen wordt opgepakt in de op te stellen Visie buitengebied. Mocht daaruit komen dat woningen groter dan 600m3 wenselijk zijn, dan is er (na vaststelling van onderhavige wijziging) geen regionale beperking.

1.4. De wijziging maakt het mogelijk de procedure te vervolgen van het Bestemmingsplan Dennendijk 7.

Één van de lopende verzoeken is de ontwikkeling functieverandering Dennendijk 7. Deze aanvraag loopt met de huidige regels nu tegen hetzelfde probleem aan als de situatie in de gemeente Voorst. Om het plan van de Dennendijk 7 verder te brengen is het noodzakelijk om voor vaststelling van het bestemmingsplan Dennendijk 7, het regiobeleid aangepast vastgesteld te hebben door de raad.

Verdere inhoudelijke afwegingen over dit verzoek zijn te vinden in het reeds aangeboden collegevoorstel over deze ontwikkeling.

2.1.Voor wijziging van het regionale beleidskader is toestemming van Gedeputeerde Staten (GS)  nodig.

Het voorstel om wat betreft de maatvoering van nieuwe woningen en bijgebouwen in het kader van functieverandering aan te sluiten op de standaarden van de afzonderlijke gemeenten, is besproken met ambtenaren van de provincie. De provincie ziet geen bezwaren. Uit het gesprek kwam naar voren dat de provincie in haar in voorbereiding zijnde omgevingsverordening de invulling van het functieveranderingsbeleid geheel bij de regio legt. De maat van 600m3 komt voort uit het oude streekplan van de provincie. Zodra de omgevingsverordening in werking is getreden, is geen provinciale goedkeuring van aanpassingen van het beleid meer nodig. De inhoudsmaat van woningen is geen provinciaal belang meer.

De verwachting is dat de omgevingsverordening in de loop van 2014 rechtskracht zal krijgen. Gelet op de juridische haalbaarheid van lopende plannen duurt wachten hierop te lang. De aanpassing zal dan ook door Gedeputeerde Staten moeten worden goedgekeurd.

Kanttekeningen

1.1.Bestemmingsplannen van de verschillende  gemeenten zijn na de wijziging bepalend.

De bestemmingsplannen voor het buitengebied in de gemeente Zutphen hanteren een maximale inhoudsmaat van een woning van 600m3. Verschillende bestemmingsplannen van andere gemeenten in de Stedendriehoek hanteren grotere inhoudsmaten. Hierdoor is er een verschil gecreëerd in volume van woningen in het buitengebied in de regio.

In concrete situaties kan, na onderhavige wijziging van het regionale beleid, worden overwogen of in Zutphen een ruimere maat dan 600 m3 noodzakelijk is. Dit wordt dan middels een apart bestemmingsplan vormgegeven. Bij de Dennendijk 7 wordt een grotere inhoudsmaat beoogd om concurrentie met projecten in het KWP (Kwalitatief Woningbouw Programma) in Zutphen te voorkomen en om voldoende ruimtelijke kwaliteit te realiseren. Dergelijke afwegingen zijn maatwerk. In de op te stellen Visie Buitengebied volgt hierover definitief beleid.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

Na vaststelling door de raden van de afzonderlijke gemeenten, zal de voorgestelde aanpassing door de regio Stedendriehoek ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten van Gelderland worden toegezonden.

Ter inzage liggende stukken

Beleidskader functieverandering van vrijkomende agrarische gebouwen ‘Waar de stallen verdwijnen: Oude erven, nieuwe functies’.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2013-0167

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 14 november 2013 met nummer 9150


gelet op het in 2008 vastgestelde regionale beleidskader functieverandering van vrijkomende agrarische gebouwen ‘Waar de stallen verdwijnen: Oude erven, nieuwe functies’;


b e s l u i t :

  1. het regionale beleid voor functieverandering gewijzigd vast te stellen om voor wat betreft de maatvoering van nieuwe woningen en bijgebouwen aan te sluiten op het beleid hierover zoals dat onder meer is opgenomen in de bestemmingsplannen Buitengebied van de afzonderlijke gemeenten;
  2. de regio Stedendriehoek goedkeuring te laten vragen voor aanpassing van het beleid aan Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Gelderland.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 16 december 2013 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Wanneer functieverandering in het buitengebied gewenst zijn wordt de maatvoering van nieuwe woningen en bijgebouwen op dit moment via regionaal beleid geregeld. De raad wordt nu voorgesteld om dit niet meer regionaal te laten beslissen, maar de gemeenten hierover voortaan zelf te laten beslissen via een bestemmingsplan en mee te werken aan verzoek uit de regio Stedendriehoek om gezamenlijk met de betrokken gemeenten een aanpassing van het regionaal beleidskader “Waar de stallen verdwijnen: Oude erven, nieuwe functies” te maken op het punt van maatvoering van nieuwe woningen en bijgebouwen. Tot de voorgestelde wijziging dient door alle gemeenteraden uit de regio Stedendriehoek te worden besloten en vanuit de regio ligt een nadrukkelijke wens om nog in december 2013 hierover te besluiten. Onderhavig voorstel leidt vooralsnog niet tot verandering in het beleid van de gemeente Zutphen, het regionale beleid is al vertaald in de huidige bestemmingsplannen voor het buitengebied. Het voorstel maakt het wel mogelijk voor de gemeenteraad zelf te kunnen beslissen om te kunnen afwijken via een apart bestemmingsplan. Zo'n afwijking speelt bij de functieverandering Dennendijk 7, die binnenkort aan de wordt gepresenteerd..

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 16-12-2013 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof
Aanwezig namens Naam
PvdAH.W. Hissink
StadspartijF.L.A. van Leeuwen en C.R.L. van Toor
VVDW.P. van Stockum
GroenLinksJ.A. Jansen
D66A.O. Biçen
BurgerbelangA.W. Jansen
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer
SPW.K.H. Torgensen
ChristenUnieS. van Keulen
Stadsbelang
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Het college maakt melding van de voorbarige publiciteit over het terrassenbeleid, zonder dat daar een besluit over is genomen door het college en dit ook nog niet is gedeeld met de raad. Het college moet het standpunt nog bepalen, maar de verwachting is dat dit niet veel anders zal liggen dan nu bekend is. Het is echter niet gelopen zoals dit hoort en het college maakt daar ook richting de raad excuses voor.

Het college heeft de raad eerder geïnformeerd over de fusie van Circulus en Berkel Milieu. Daarbij is melding gemaakt van een datum van 1 januari 2014. Het college meldt dat deze datum niet gehaald zal worden. Er wordt nog gewacht op een besluit van de raad in Apeldoorn.

Het college stelt de raad in kennis van een besluit van Alliander om te vertrekken uit Zutphen. Hiermee zijn ca. 290 arbeidsplaatsen gemoeid. Alliander vertrekt naar Duiven.

Burgerbelang vindt dit een zeer triest bericht en vraagt om een toelichting op de stappen die door het college zijn genomen om dit te voorkomen.

Het college heeft de mededeling van Alliander ontvangen als voldongen feit en is daar pas vorige week over geïnformeerd. Het besluit van Alliander heeft te maken met efficiency en men wil in verband hiermee concentratie van personeel.

4. Aankondiging moties en amendementen

De VVD kondigt aan met een amendement te komen op agendapunt 6f.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 16 december 2013

Geen vragen.

b. Toezeggingenlijst Raad 16 december 2013

De Stadspartij vraagt over toezegging 2013-15 wat een redelijke termijn inhoudt.

Het college antwoordt dat dit recent in het college aan de orde is geweest en meldt met een klein voorbehoud dat dit volgende maand in de raad komt.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Wijziging Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2012 in verband met CO2 neutrale exploitatie nieuwbouw scholen

Het college licht toe dat dit voorstel voortkomt uit een traject dat is gestart met een verzoek van de Stichting Archipel om financiële middelen om CO2 neutraal te bouwen voor de A. v.d. Endeschool. De financiële middelen hiervoor waren niet aanwezig. Er zijn wel middelen voor gevonden in ISV3 gelden. Om financiële middelen voor installatietechnieken beschikbaar te kunnen stellen is een wijziging van de verordening voorzieningen huisvesting nodig. Voorwaarde voor dit voorstel was wel dat alle schoolbesturen hiermee in zouden stemmen. Dat is gebeurd. Er is al wel op voorhand besloten dat met de werkzaamheden gestart mocht worden.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in raad.

6b. Beschikbaar stellen investeringskrediet investeringen 2013

Het college geeft aan dat dit voorstel betrekking heeft op een aantal investeringen in de ICT die gedaan zijn of moeten worden.

Het CDA vindt het bedrag van € 100.000,- voor het inrichten van wifi erg hoog. Volgens de fractie kan dit voor de helft van het bedrag.

Het college zegt dat dit het bedrag is dat de gemeente Zutphen ervoor heeft betaald. Het gaat bovendien om een groot gebouw.

Het CDA stelt dat het college dan niet goed heeft gewinkeld.

Het college benadrukt dat inkoop echt probeert dit tegen de best mogelijke prijs in te kopen.

De PvdA vraagt om een garantie dat de papierloos vergaderen ook echt mogelijk is. De ervaring is dat de verbinding toch al een aantal keren niet werkt.

Het college geeft aan geen 100% garanties te kunnen geven. Wel wordt er continu aan verbetering gewerkt.

Burgerbelang constateert dat er uitgaven worden gedaan, zonder dat hier vooraf toestemming van de raad voor is gevraagd. De fractie vindt dit op zich kwalijk, maar vindt het ook begrijpelijk gezien het belang van de voortgang en het gebeurt met het doel om de automatisering te verbeteren. De fractie roept wel op hier tijdig mee te komen. Burgerbelang vraagt hoe de raad wordt meegenomen in de ontwikkelingen rondom het nieuwe werken en wat dit heeft opgeleverd. Verder vraagt men om uitleg over het bedrag van € 5.000,- extra voor mobiele telefoons.

Het college geeft aan altijd bereid te zijn het forum te informeren over de ontwikkelingen in de ICT. Het staat de fracties ook vrij hierover een forumbehandeling aan te vragen. Met betrekking tot de mobiele telefoons gaat het om niet voorziene uitgaven die meer zijn dan begroot.

De Stadspartij vraag of overwogen is de Windows Citrix omgeving te vervangen door Linux.

Het college stelt voor om de ICT-ontwikkeling, waaronder de keuzes die gemaakt worden voor bepaalde standaarden toe te lichten in een forum.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in raad.

6c. Wijzigen statuten en benoemen bestuursleden Stichting Sportaccommodaties Zutphen

Het college licht toe dat het om een formeel punt gaat. Het zwembadbestuur is nu niet conform de statuten samengesteld. Er moeten drie gemeenteraadsleden zitting in hebben. Daarna kunnen de statuten worden gewijzigd, zodat deze in overeenstemming zijn met de gewijzigde omstandigheden. Dan kunnen de raadsleden weer uit het bestuur.

De Stadspartij vraagt wat de verwachte termijn is waarop dit allemaal geregeld wordt.

Het college antwoordt dat dit heel snel geregeld wordt, namelijk voor 1 januari 2014.

Burgerbelang vraagt of de Stichting ook over meerdere sportaccommodaties gaat en of bij dit besluit nagedacht is over de persoonlijke aansprakelijkheid.

Het college zegt dat de stichting alleen over het zwembad gaat. Voor aansprakelijkheid is de gemeente verzekerd en bovendien gaat het om een zeer korte periode van twee weken.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in raad.

6d. Wijziging Regionaal beleid functieverandering

Het college zegt dat het hier gaat om een technische wijziging van het regionale beleidskader. Inhoudelijk blijft de regeling ongewijzigd. Het betreft een regionaal beleidskader dat in 2008 is vastgesteld. Inhoudelijk wordt met deze wijziging de maatvoering van woningen teruggelegd bij de gemeenten.

De PvdA vraagt of de gemeente nu nog wat te zeggen heeft over de maatvoeringen Dennendijk en hoe dit zit ten opzichte van het woningcontingent.

Het college geeft aan dat er geen belemmering is met betrekking tot het woningcontingent. De plannen betreffen een segment waar in Zutphen behoefte aan is. Dit komt procedureel verder nog naar de raad.

Burgerbelang vraagt of er ook gedacht is aan samenwerking in oostelijke richting.

Het college zegt dat het nu gaat om aanpassing van bestaand beleid en dat dit dus aansluit bij de bestaande samenwerking.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in raad.

6e. Kamer Algemene Zaken van de Commissie bezwaarschriften

De voorzitter meldt dat het onderwerp van dit agendapunt niet correct is weergegeven. Het gaat over de opheffing van de commissie bezwaarschriften.

Het collegelicht verder toe dat dit uitvoering is van een besluit dat in de kerntakendiscussie is genomen. Het gaat om afschaffing van de volledige commissie, dus zowel de kamer algemene zaken als de kamer personeelszaken.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in raad.

6f. Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 16 december 2013

De VVD licht het amendement toe dat door de fractie is rondgestuurd. Het gaat om het onderdeel van het voorstel voor bestemming van € 800.000,- uit verkoop van grond in Wijhe. Het college stelt voor dit toe te voegen aan het implementatiebudget kerntakendiscussie. In de bespreking van de burap eerder in het forum is aangegeven dat er geen aanleiding is extra budget te vragen, omdat er ruim 2 miljoen in deze reserve zit en dit voldoende is. De VVD stelt voor het bedrag toe te voegen aan de reserves grondbedrijf. De reserves en voorzieningen van het grondbedrijf dekken niet de bestaande risico’s. Bovendien blijft het bedrag hiermee binnen de grondexploitatie.

Het college geeft aan dat het voorstel om dit bedrag toe te voegen aan het implementatiebudget kerntakendiscussie (IKTD) voortkomt uit een dekking van een eerder tekort op de grondexploitatie uit het IKTD-budget. Daarbij is toen aangegeven dat dit zou worden teruggestort, wanneer er opbrengsten zijn uit grondverkoop. Het overschot wordt toegevoegd aan de saldireserve. Het college hecht eraan het IKTD-budget op peil te houden. Ook in 2014 en 2015 moeten taakstellingen gerealiseerd worden, waarvoor implementatiebudget nodig kan zijn. Het college benadrukt hier zuinig mee om te springen. Met betrekking tot het weerstandsvermogen grondexploitaties meldt het college dat dit op peil is. Er is dus geen noodzaak het bedrag aan deze reserve toe te voegen. Het college ontraadt het amendement.

GroenLinks herinnert eraan dat de fractie eerder gepleit heeft voor een gecombineerde reserve voor het weerstandsvermogen en vraagt of deze plannen nog worden uitgevoerd.

Het college antwoordt dat dit nog niet bekend is. Het college wijst nog op een klein foutje in het voorstel ten aanzien van het toevoegen van

€ 600.000 aan de reserve voorzieningen zwembad. Het voorstel met de toelichting moet niet gelezen worden alsof er nu ineens € 4,6 miljoen beschikbaar wordt gesteld. Bij de volgende hangmat wordt dit gecorrigeerd.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 16 december 2013

Geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 16 december 2013

De Stadspartij vraagt om een forumbehandeling van het memo inzake basismobiliteit doelgroepenvervoer (memo 02).

De voorzitter van het presidium meldt dat dit is toegevoegd aan de lijst te agenderen onderwerpen.

9. Forumverslag 02-12-2013

Het verslag wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 16 december 2013 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 16-12-2013 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen

Zonder hoofdelijke stemming
Geen amendementen ingediend