Pagina delen

Wijziging regeling Regio Stedendriehoek

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. De wijziging van de regeling Regio Stedendriehoek vast te stellen

2. Wethouder Annelies de Jonge aan te wijzen als lid van de Regioraad met terugwerkende kracht tot
1-2-2016

3. Het college en de burgemeester toestemming te verlenen, ieder voor zover het zijn bevoegdheid
betreft, de wijziging van de regeling Regio Stedendriehoek vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De Wet Gemeenschappelijk Regelingen is gewijzigd, en de bestuurlijke inzet van de Regio Stedendriehoek is
met de recent vastgestelde Omgevingsagenda gewijzigd. Beide geven aanleiding de bestaande
gemeenschappelijke Regeling voor de Regio Stedendriehoek te wijzigen.
Aanvullend is het zo dat wethouder Annelies de Jonge portefeuillehouder Stedendriehoek is. Formeel moet zij
nog met terugwerkende kracht tot 1-2-2016 worden aangewezen als lid van de Regioraad
Wet en regeling vragen aan alle organen van de gemeente afzonderlijk (burgemeester, college en raad) in te
stemmen met de wijziging. Burgemeester en college hebben ingestemd onder voorwaarde van toestemming
van de raad. Stemt de raad in, dan stemmen burgemeester en college ook in.

Beoogd effect

Ten eerste vraagt de gewijzigde wet heel veel kleine wijzigingen; de bijlage geeft daar inzicht in. Belangrijk
is dat de raad meer ruimte krijgt om zich te laten horen bij het bepalen van de financiële en beleidsmatige
kaders van de regio. Het is het een goede zaak dat de democratische legitimatie door de gewijzigde Wet
Gemeenschappelijke Regelingen wordt versterkt. Het is aan de raad zelf om daar inhoud aan te geven. Zeker
nu Zutphen kiest voor regionale samenwerking als belangrijk vehikel om de lokale belangen te dienen, is de
versterkte democratische legitimatie een groot goed.
Ten tweede is het een goede zaak dat de inhoudelijke agenda van de regio in de regeling is geactualiseerd op
grond van de huidige bestuurlijke opvattingen binnen de regio. Deze onderwerpen sluiten goed aan op de
doelen en strategische speerpunten die Zutphen zelf heeft geformuleerd, en zijn bovendien in de voorliggende
gemeenschappelijke regeling voldoende flexibel geformuleerd. Opnieuw geldt dat dit aansluit op de keuze
van Zutphen voor regionale samenwerking als belangrijk vehikel om de eigen lokale belangen te dienen.
Met de voorziene wijzigingen krijgt Zutphen de ruimte om effectiever bestuurlijk vorm te geven aan de
gekozen strategische speerpunten.

Argumenten

1. De Wet Gemeenschappelijke Regelingen is gewijzigd. Dat dwingt tot aanpassing van de regeling voor
de Stedendriehoek.
De belangrijkste inhoudelijke wijziging in de wet betreft de positie van de gemeenteraden.
Ten eerste worden de raden voor 15 april van ieder jaar geïnformeerd over de algemene financiële en
beleidsmatige kaders voor de begroting van het daaropvolgende jaar. Door die kaders een sturende
betekenis te geven, ontstaat er een goede gelegenheid om op die hoofdlijnen daadwerkelijk te sturen.
Ten tweede zullen de raden voor het bepalen van hun positie inzake de ontwerpbegroting 8 weken de
tijd krijgen (was 6 weken) om hun standpunt en eventuele zienswijze te formuleren. Samen betekent
dit dat de democratische legitimatie van de gemeenschappelijke regeling is versterkt.

2. De taken van de GR Stedendriehoek zijn met de tijd veranderd. Ook dat dwingt tot aanpassing van de
regeling voor de Stedendriehoek.
De laatste wijziging van de regeling is van 2005. Na die tijd is er het een en ander veranderd in de
wijze waarop binnen de regio wordt samengewerkt, en wat betreft de thema’s waarop wordt
samengewerkt. In de nieuwe artikelen 3 en 4 is dat verwoord.
In artikel 3 wordt zichtbaar hoe de overheid – ook de Stedendriehoek is dat – zich positioneert. Niet
boven de partijen als een soort autoriteit, maar als een overheid die samen met belangengroepen,
maatschappelijke organisaties en private partijen een evenwichtige ontwikkeling en een goed
vestigingsklimaat wil bevorderen.
In artikel 4 wordt zichtbaar gemaakt wat de thema’s zijn waarop de Stedendriehoek zich wil
versterken. De 2 jaar geleden met de Omgevingsagenda ingeslagen richting wordt hierin verwoord:
het draait om versterking van de innovatieve economie, van onderwijs en participatie, van de interne
en externe bereikbaarheid, en van de kwaliteit van de leefomgeving.

3. Gegeven de portefeuilleverdeling wordt voorgesteld wethouder Annelies de Jonge – naast wethouder
Oege Bosch – aan te wijzen als lid van de Regioraad van de Regio Stedendriehoek, met
terugwerkende kracht tot 1-2-2016
Informeel functioneert het al enige tijd zo, maar de aanwijzing heeft nog niet formeel plaatsgevonden.
De Regioraad kiest uit haar midden ook het Dagelijks Bestuur – opnieuw informeel heeft wethouder
Annelies de Jonge ook die functie ingevuld. Zo handelend is er continuïteit nagestreefd in de
Zutphense inbreng na het vertrek van de burgemeester uit beide functies.

Kanttekeningen

geen

Risico’s

geen

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het Dagelijks Bestuur van de Regio Stedendriehoek wordt op de hoogte gesteld van de besluiten van
burgemeester, college en raad.
Het college heeft een voorstel in voorbereiding om extra ambtelijke inzet mogelijk te maken voor de
uitvoering van het speerpunt ‘meer samen doen in de stedendriehoek’

Rapportage/evaluatie

De Stedendriehoek is nét onderwerp geweest van evaluatie. De nu voorliggende wijziging is daar deels een
vervolg op. Het ligt voor de hand over circa 4 jaar weer te kijken of de wijze waarop de regio functioneert
bevalt, gezien vanuit het eigen belang van Zutphen; dat is een lokaal, gemeentelijk debat. Daarnaast zal
binnen de regioraad worden bepleit dat de recent gemaakte keuzes rond werkwijze en inhoudelijke thema’s
eveneens over circa 4 jaar worden gewogen.
Beide evaluaties (lokaal en regionaal) behoeven geen langdurige en zware trajecten te zijn. Het is wél goed
om in 2020 stil te staan en te kijken of gemeente en regio het goede doen.

Financiën

Vooralsnog verandert er niks aan de financiering van de regio Stedendriehoek, de bijdrage per inwoner blijft
gelijk. Wel wordt onder uw aandacht gebracht dat de regio zich inzet om op werkplanniveau meer
resultaatgericht te gaan werken.

Bijlagen

1. Aanbieding wijziging regeleng regio Stedendriehoek
2. Overzicht Wijzigingen Gemeenschappelijke Regeling Stedendriehoek

Stukken die ter inzage liggen

geen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0103

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 13 juli 2016 met nummer 76306b e s l u i t :

  1. De wijziging van de regeling Regio Stedendriehoek vast te stellen
  2. Wethouder Annelies de Jonge aan te wijzen als lid van de Regioraad met terugwerkende kracht tot 1-2-2016
  3. Het college en de burgemeester toestemming te verlenen, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, de wijziging van de regeling Regio Stedendriehoek vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 12 september 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Wijzigingen in de Wet Gemeenschappelijk Regelingen (WGR) en de bestuurlijke inzet van de Regio Stedendriehoek geven aanleiding de bestaande gemeenschappelijke Regeling voor de Regio Stedendriehoek te wijzigen.
De belangrijkste inhoudelijke wijziging in de wet betreft de positie van de gemeenteraden. De raad krijgt betere mogelijkheden om sturing te geven aan beleidsmatige en financiele kaders. Daarnaast is er een aantal wijzigingen in de WGR dat leidt tot wat kleinere aanpassingen van de Regeling Stedendriehoek.  
Ook de verandering van het takenpakket van de GR Stedendriehoek dwingt tot aanpassing van de Regeling Stedendriehoek.
Sinds de laatste wijziging van de Regeling in 2005 is wel het een en ander veranderd in de wijze en thema's waarop binnen de regio wordt samengewerkt.


Tot slot dient nog te worden geformaliseerd dat wethouder De Jonge (met terugwerkende kracht tot 1-2-2016) wordt aangewezen als lid van de Regioraad.

Wet en regeling vragen aan alle organen van de gemeente afzonderlijk (burgemeester, college en raad) in te
stemmen met de wijziging. Burgemeester en college hebben ingestemd onder voorwaarde van toestemming
van de raad. De raad wordt gevraagd om in te stemmen met het raadsvoorstel.

 

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 12-09-2016 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Verwoort
Griffier
H van Vliet
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPE. Müller
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
Stadspartij
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering.

Geen van de fracties heeft behoefte aan bespreking van het voorstel.

De voorzitter concludeert dat het voorstel door kan naar de raad en sluit vervolgens de vergadering.

 

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 26 september 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 26-09-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend