Pagina delen

Wijziging primaire begroting 2017 op diverse onderdelen

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De navolgende begrotingswijziging vast te stellen:

2017-01 Wijziging primaire begroting 2017 op diverse onderdelen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Uw raad heeft 7 november 2016 de Strategische Agenda 2017-2020 tevens Programmabegroting 2017-2020 vastgesteld. Nadien zijn een aantal besluiten genomen waardoor het noodzakelijk is een begrotingswijziging aan uw raad voor te leggen om (begrotings)onrechtmatigheden te voorkomen en om de (financiële) administratie aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) te laten voldoen.

Beoogd effect

Het verwerken van budgetten en investeringskredieten in de begroting (Strategische Agenda) 2017 om onrechtmatigheid te voorkomen en om de (financiële) administratie aan de BBV-voorschriften te laten voldoen.

Argumenten

1.1  Budget is nodig voor subsidie St. Zutphen Promotie

In uw raadvergadering van 16-01-2017 is besloten met ingang van 2017 structureel een bedrag van

€ 250.000 en incidenteel een bedrag van € 50.000 in 2017 en 2018 beschikbaar te stellen voor subsidie aan de Stichting Zutphen Promotie.

Tevens is besloten zowel de extra structureel beschikbaar te stellen bedragen als de eenmalige subsidie in 2017 en 2018 ten laste te brengen van het Focustraject. In de begroting 2017 is hiervoor reeds een bedrag van € 94.200 opgenomen. De begroting 2017 dient opgehoogd te worden met een bedrag van € 155.800 (€ 250.000 minus € 94.200) uit het Focustraject. De verhoging van de structurele middelen worden in deze begrotingswijziging verwerkt. De incidentele middelen (€ 50.000) worden t.l.v. het reeds in de begroting opgenomen budget Focustraject gebracht. (Zie bijlage 1)

1.2  Budget is nodig voor kapitaallasten van de parkeerautomaten Noorderhaven en de dekking hiervan.

In uw raadsvergadering van 19 december 2016 is besloten een krediet van € 70.000 beschikbaar te stellen voor aanschaf van parkeerautomaten voor Noorderhaven. De kapitaallasten bedragen in 2017 op basis van 10 jaar afschrijving en rente 2,4% € 8.700. Deze kapitaallasten worden geheel gedekt uit de Reserve parkeren. (Zie bijlage 2).

1.3  Budget is nodig voor uitvoering Cultuuragenda

In uw raadsvergadering van 24 oktober 2016 is de Cultuuragenda aangenomen. Tevens is toen een Amendement aangenomen voor extra budget voor filmtheater Luxor. Het vaststellen van de Cultuurnota leidt ertoe dat de begroting 2017 moet worden aangepast. In de Strategische agenda (begroting) 2017 zijn al financiële middelen opgenomen die moeten worden bijgesteld. Per saldo betekent dit een hogere raming van € 135.100. In de Cultuuragenda is tevens opgenomen: het niet doorvoeren van een bezuiniging op het Programma Kunst en cultuur onderdeel te maken van de Speerpunten. De hogere raming van €135.100 zal daardoor gedekt worden ten laste van deze begrotingspost.

Subsidie aan Hanzehof, Muzehof en bibliotheek is niet meegenomen, omdat een separaat collegevoorstel volgt met betrekking tot indexering van deze instellingen. (Zie bijlage 3).

1.4  Budget is nodig voor uitvoering privacybeleid

In Burap-2 van 2016 is aangegeven dat voor uitvoering van privacybeleid 2016 t/m 2018 incidenteel extra middelen nodig zijn. Voor het jaar 2017 gaat het om € 76.800. Dekking kan worden gevonden door beschikking over de Saldireserve.      (Zie bijlage 4).                                 

1.5  Krediet is nodig voor uitvoering ontwikkeling Poort van Zuid

In uw raadsvergadering van 6 december 2016 is besloten voor de ontwikkeling van Poort van Zuid een voorbereidingskrediet voor tijdelijke maatregelen voor het 's-Gravenhof beschikbaar te stellen. Voor 2017 gaat het om een voorbereidingskrediet van € 100.000 voor overige maatregelen. Begrotingstechnisch wordt dit bedrag in 2017 d.m.v. deze wijziging verwerkt. Voor 2017 vloeien hier geen kapitaallasten uit voort. (zie bijlage 5).

Kanttekeningen

De kanttekeningen zijn (indien van toepassing) in de betreffende voorstellen opgenomen die als bijlage zijn toegevoegd.

Risico’s

Het gaat in dit voorstel uitsluitend om het verwerken van financiële middelen voortvloeiend uit eerdere besluiten. De mogelijke risico’s zijn daarbij toen aan de orde gesteld.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na vaststelling van de begrotingswijziging door uw raad worden de budgetten in het financieel systeem verwerkt en worden de budgethouders hierover geïnformeerd.

Financiën

Het vaststellen van de begrotingswijziging heeft voor de begroting geen nadelige financiële consequenties, het gaat om het verwerken van eerder genomen besluiten waarbij de dekking reeds is geregeld.

Bijlagen

Bijlage 1 Raadsvoorstel en -besluit subsidie St. Zutphen Promotie

Bijlage 2 Raadsvoorstel en -besluit kredietaanvraag aanschaf parkeerautomaten Noorderhaven

Bijlage 3 Raadsvoorstel en –besluit cultuuragenda

Bijlage 4 Pagina Burap-2 kosten privacybeleid

Bijlage 5 Raadsvoorstel en -besluit Bestuursopdracht en voorbereidingskrediet Poort van Zuid

Bijlage 6 Begrotingswijziging 2017-01

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0025

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 21 februari 2017 met nummer 97200b e s l u i t :

de navolgende begrotingswijziging vast te stellen:

2017-01 Wijziging primaire begroting 2017 op diverse onderdelen

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 27 maart 2017 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 27-03-2017 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
H Nijkamp
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Jager
D66W.M. Voorham
PvdAH.W. Hissink en M.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijJ. Boersbroek
VVDB. van der Veen
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnie
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Zij verwijst naar de hamerstukken 6.d en 6.e, die in geval er behoefte bestaat om hier vragen over te stellen, besloten dienen te worden behandeld.

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn en dus geen noodzaak voor een besloten behandeling van deze agendapunten, waarmee de agenda ongewijzigd kan worden vastgesteld.

2. Algemeen spreekrecht

De voorzitter meldt dat zich insprekers hebben gemeld voor agendapunt punt 7.

3. Actieve informatievoorziening

Er bestaat geen behoefte aan of noodzaak tot actieve informatieverstrekking.

4. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties of amendementen aangekondigd.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 27 maart 2017

BewustZW verwijst naar de memo Atelier 3D en merkt op dat het onderdeel dat schriftelijk aan de raad is voorgelegd, mogelijk in het Forum aan de orde wordt gesteld.

5b. Toezeggingenlijst Raad 27 maart 2017

De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Wijziging primaire begroting 2017 op diverse onderdelen

Er bestaat geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Het voorstel wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6b. Benoeming van dhr. F. Manders en dhr. V. Boldewijn tot forumvoorzitter

Er bestaat geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Het voorstel wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6c. Bestemmingsplan IJsselkade en omstreken 2017

BewustZW meldt dat dhr. Jansen zich van stemming zal onthouden tijdens de raadsvergadering, vanwege zijn indirecte betrokkenheid bij dit onderwerp.

Het voorstel wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6d. Voorbereidingsbesluit maart 2017 ter voorkoming van ongewenste planologische ontwikkelingen (besloten)

Er bestaat geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Het voorstel wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6e. Bekrachtiging geheimhouding van raadsvoorstel 'Voorbereidingsbesluit maart 2017 ter voorkoming van ongewenste planologische ontwikkelingen' met griffienummer 2017-0030

Er bestaat geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. De voorzitter geeft aan dat in geval de raad een besluit neemt over agendapunt 6.d vanavond, agendapunt 6.e niet meer aan de orde is en van de raadsagenda zal worden gehaald.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 27 maart 2017

De voorzitter kondigt de insprekers aan en schetst in het kort waar de inspreekreactie op is gericht. Inspreker mevrouw Van den Broek is niet aanwezig ter vergadering, maar heeft een schriftelijke inspraakreactie toegestuurd. Deze tekst wordt door de voorzitter voorgelezen.

Vervolgens is het woord achtereenvolgens aan de insprekers: mw. Van der Veld, dhr. Weghorst en mw. Reinds. Hun inspreekreactie is toegevoegd als bijlage bij het verslag.

BewustZW stelt vast dat mw. Van der Veld een aantal stevige uitspraken doet en adviseert het college een memo aan de raad te doen toekomen om zicht te krijgen op de situatie, waaronder de verhouding tussen raad en college.

De voorzitter stelt dat dit ook het voorstel aan het College is.

BewustZW wenst het antwoord van het college op de ingekomen brief te zien, alvorens dit schrijven aan de indieners hiervan wordt toegezonden.

De voorzitter wijst er op dat dit een toevoeging is aan het voorstel en vraagt of dit voorstel wordt gedeeld door de overige fracties.

GroenLinks informeert naar de procedure zoals deze dan wordt.

De voorzitter zegt toe de procedure aan het slot van dit agendapunt toe te lichten.

Na de bijdrage van de insprekers geeft de voorzitter in reactie op de vraag van GroenLinks aan, dat de betreffende brief is geplaatst in categorie C.01. Dat betekent dat het College een antwoord opstelt dat vervolgens ter inzage aan de raad wordt voorgelegd in de categorie ‘Ter inzage liggende stukken’.

BewustZW heeft verzocht om het antwoord op de brief in te zien, alvorens dit wordt verzonden. Door de brief te verplaatsen naar categorie D is dit mogelijk. Dat betekent dat het College een advies schrijft en dat aan de raad voorlegt.

De voorzitter concludeert dat alle fracties instemmen met plaatsing van de brief in categorie D en hoopt dat hiermee tegemoet wordt gekomen aan de vraag van de insprekers om de raad nauwer te betrekken.

Het College wil ervoor waken dat verkeerde verwachtingen worden gewekt. Plaatsing van de brief in categorie D wil zeggen dat het advies van het College uitsluitend betrekking heeft op die brief en niet op de reactie van het College op de inspraakreacties.

De voorzitter geeft aan dat dit kan worden ondervangen door plaatsing in categorie E.

De VVD heeft de indruk dat de opmerking van BewustZW uitsluitend betrekking heeft op het advies van het College inzake de reactie op de brief. Plaatsing in categorie D zou volstaan.

De voorzitter concludeert dat plaatsing in categorie D voldoende is.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 27 maart 2017

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op één van de ter inzage liggende stukken.

9a. Forumverslag 13-03-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 13 maart 2017, inclusief de toegevoegde aantekeningen, conform wordt vastgesteld.

9b. Forumverslag 16-03-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 16 maart 2017 conform wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 27 maart 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 27-03-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend