Pagina delen

Wijziging lid regioraad Regio Stedendriehoek

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Burgemeester Annemieke Vermeulen, met terugwerkende kracht vanaf 15 januari 2020, aan te wijzen als lid van de regioraad Regio Stedendriehoek.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In 2019 heeft burgemeester Annemieke Vermeulen de rol van wethouder Annelies de Jonge overgenomen in het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek. Vanuit deze rol is zij met ingang van 15 januari 2020 ook lid van de regioraad.

Beoogd effect

Voorzien in de benoeming van gemeentelijke vertegenwoordigers in het bestuur van de regioraad Stedendriehoek.

Argumenten

1.1. De aanwijzing vindt plaats volgens de geldende regelgeving
In de statuten van de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek is bepaald dat de gemeenteraad het bevoegd bestuursorgaan is voor de aanwijzing van de leden van de regioraad Regio Stedendriehoek.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na uw besluit, stellen wij de regio Stedendriehoek op de hoogte van deze wijziging.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0059

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 16 juni 2020 met nummer 166859b e s l u i t :

Burgemeester Annemieke Vermeulen, met terugwerkende kracht vanaf 15 januari 2020, aan te wijzen als lid van de regioraad Stedendriehoek.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 13 juli 2020 Naar boven

Datum 13-07-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
B.M. Duizer

Verslag van de vergadering

Zie bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 29 juni 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 29-06-2020 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
B.M. Duizer