Pagina delen

Wijziging GR Het Plein; Bedrijfsplan Het Plein- Delta en Governance document Het Plein-Delta

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

aan het college toestemming te verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Het Plein, waarvan de tekst is opgenomen in de Rapportage Governance gemeenteraden met als titel “Wijzigingsvoorstel integrale tekst GR Het Plein (inclusief takenlijst)”.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Er is veel in beweging in het sociaal domein, zowel inhoudelijk als financieel. Dit voorstel gaat over de zaken die van direct belang zijn voor de samenvoeging van Delta en Het Plein.

Op 28 januari 2015 heeft het Algemeen Bestuur van Delta besloten tot de bestuursopdracht om de ontmanteling van de GR Delta op basis van de eerder vastgestelde notitie “Scenario's GR-Delta” uit te werken. Tegelijkertijd heeft het AB Het Plein besloten tot de bestuursopdracht voor uitwerking van een geïntegreerd bedrijfsplan. Parallel hieraan hebben de gemeenten Zutphen en Lochem opdracht gegeven voor nadere uitwerking van versterking van de governance op Het Plein. 
Gedurende de uitwerking van zowel het bedrijfsplan als de governance-opdracht is de Gemeenteraad tussentijds (23 maart, 21 april en 15 juni 2015) geïnformeerd over het proces, de inhoud op hoofdlijnen en heeft hij tevens op 21 september 2015 input geleverd voor de invulling van zijn eigen kaderstellende rol. 

Beoogd effect

Met de vaststelling van het bedrijfsplan, de wijzigingen van de GR Het Plein en het eindrapport “Versterkt verbonden” komen we tot een effectievere en efficiëntere uitvoering van de taken, verzilvering van de kansen in het sociaal domein. Ook beperken we de risico’s zoals gesteld in de 'Beknopte Businesscase' (Berenschot, december 2014) en versterken we de governancestructuur zoals aanbevolen door de Rekenkamers van Zutphen en Lochem in het rapport “Stellen, tellen en vertellen” en de nota Verbonden Partijen.

Argumenten

1.1  Met de instemming met het bedrijfsplan ligt er een heldere route voor de samenvoeging van Delta en  Het Plein.

De voorgenomen stappen hiervoor zijn (zie H1 van bedrijfsplan):

a) de GR Delta gefaseerd op te heffen en te liquideren met als uiterste datum 1-1-2017.
Liquidatie van de GR Delta per uiterlijk 1 januari 2017 is nodig omdat er per 1 januari 2015 geen nieuwe instroom is in de sociale werkvoorziening en er dus sprake is van een sterfhuisconstructie. De huidige SW’ers houden hun rechtspositie tot pensionering terwijl de bijbehorende budgetten van het rijk krimpen. Daarvoor moet dus een goede oplossing komen.

b) de GR-en Delta en Het Plein vanaf 1-1-2016 als één organisatie te laten functioneren onder de naam “Het Plein” waarbij bij voorkeur de professionals van Delta extern en het ondersteunende kader en stafpersoneel per 1-1-2016 worden geplaatst bij Het Plein en formele indiensttreding per 1-1-2017.
Opneming van het ambtelijk personeel van Delta in Het Plein per 1 januari 2016 maakt het mogelijk dat integraliteit van het werkproces wordt gerealiseerd voor de klanten van Het Plein over bijna de hele linie van het sociale domein.

c) het “werkgeverschap” voor alle SW-ers van de vijf betrokken gemeenten uiterlijk per 1-1-2017 over te hevelen van de GR Delta naar de GR Het Plein. Deze diensten worden door de gemeenten Bronckhorst, Brummen en Voorst voor minimaal 5 jaar afgenomen in een dienstverleningsovereenkomst met Het Plein.

d) de SW medewerkers “beschut” uiterlijk op 1-1-2017 over te laten gaan naar de eigen gemeente waar het gaat om begeleiding en huisvesting; het werkgeverschap gaat over van de GR Delta naar de GR Het Plein.
De overheveling van het werkgeverschap van alle SW’ers naar Het Plein zorgt ervoor dat continuïteit is gegarandeerd voor deze bijzondere kwetsbare doelgroep. De zeer specifieke deskundigheid voor de uitvoering van het SW-werkgeverschap blijft behouden en kan tegelijk efficiënter worden uitgevoerd

e) de verdeling van baten en lasten als gevolg van de liquidatie van de GR Delta te verdelen op basis van de verdeelsleutel zoals vastgesteld door het AB Het Plein en AB Delta en verwoord in het bedrijfsplan. Deze verdeelsleutel is conform de bepalingen in de GR Delta vastgesteld en doet tevens recht aan de positie van de verschillende gemeenten.

1.2 Om dit mogelijk te maken wordt De Gemeenschappelijke Regeling “Het Plein” aangepast.

De voorgestelde wijzigingen behelzen (zie de eindrapportage 'Versterkt verbonden', bijlage 1 vanaf pagina 17):

a) vervanging van het woord dienst door openbaar lichaam ter verduidelijking

b) toevoeging definitie cliënten: ruim geformuleerd om zo ook in de toekomst eventueel verdergaande gewenste integraliteit in het sociale domein mogelijk te maken

c) gewijzigde takenlijst: toevoeging van de taak back-office jeugd en ten aanzien van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs en Wet Kinderopvang de toevoeging dat het de uitvoering betreft

d) schrappen van overbodige bepalingen die reeds in andere wetten staan

e) omschrijving van het werkgebied verruimd naar werk en inkomen, zorg, onderwijs en jeugd omdat dit meer recht doet aan de ingezette verbreding en verdieping van het takenpakket van Het Plein

f) jaarlijks ketenjaarplan vervangen door jaarplan, omdat dit de feitelijke benaming is

g) bij dienstverlening voor derden toevoeging “in alle gevallen” op basis van een overeenkomst als garantie dat dit altijd voorgelegd wordt aan het bestuur

h) toevoegen van een artikel waarmee de GR ook BV’s kan oprichten

i) bij bezwaar en beroep bevoegdheid tot uitvoeren van “(rechts)handelingen” in plaats van uitvoeringshandeling om zo ook de GR de ruimte te geven ook noodzakelijke privaatrechtelijke handelingen naar aanleiding van een uitspraak van een rechter te kunnen doen

j) samenstelling Algemeen Bestuur: 7 leden omdat het DB bestaat uit drie leden en het DB geen meerderheid mag hebben in het Algemeen Bestuur

k) geen lid van buitenaf in het Dagelijks Bestuur om zo de sturingslijnen eenduidig te houden

l) toevoeging kanbepaling instelling van bestuurscommissies voor het behartigen van bepaalde belangen, dit in verband met de huidige wens zowel de DVO-gemeenten als adviseurs nauwer te betrekken bij Het Plein en de wens de betrokkenheid van werkgevers te verhogen

m) vervanging van de Wet Werk en Bijstand door de Participatiewet (wetswijziging per 1 januari 2015)

n) toevoeging in de bepaling voor garantstelling dat dit geschiedt “met inachtneming van de DVO’s tussen het openbaar lichaam en derden”

o) “jaarrekening” in plaats van rekening, omdat dit de gangbare term is

p) schrappen bepaling dat uittreding van de GR in de eerste vijf jaar niet geschiedt tenzij sprake is van gemeentelijke herindeling, omdat Het Plein nu reeds vijf jaar bestaat.

1.3 Op grond van de Wgr moet de raad toestemming geven voor het wijzigen en, te zijner tijd, het opheffen van de GR Delta.
Het gaat in beide gevallen (GR Delta en GR Het Plein) om een collegeregeling. De gemeenteraden hoeven geen besluit te nemen over de opheffing van de GR Delta en de gewijzigde GR Het Plein, maar op grond van de Wgr gaan de colleges niet over tot opheffing of wijziging van een GR dan na verkregen toestemming van de raden. Daarom wordt de wijziging van de GR Het Plein voor toestemming aan U voorgelegd.

1.4 In het eindrapport “Versterkt verbonden” zijn de nog resterende aanbevelingen van de Rekenkamer in het rapport “Stellen, tellen en vertellen” en de nota "Verbonden partijen" verwerkt

De meetlatin staat van verbinding’ is gehanteerd. Er zijn concrete werkafspraken vanuit de rollen ‘eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer’ die uitmonden in een aangeklede kalender. De kaderstellende rol van de Gemeenteraad wordt versterkt door het begin van het jaar, in een extra moment in de P&C-cyclus, afspraken te maken over de kern prestatie-indicatoren. Tot slot wordt gestuurd op een versterking van de subregionale samenwerking voor een steviger positie in het regionaal werkbedrijf op het niveau van arbeidsmarktregio. Dit met het oog op een groter aandeel van de beschikbare gelden hiervoor bij zowel de arbeidsmarktregio als de provincie.

1.5 De input van de raad op de Forumbijeenkomst van 21 september 2015 heeft geleid tot een aanvullende informatievoorziening van college aan raad
Het college heeft in de forumbijeenkomst van 21 september 2015 de wensen en bedenkingen van de raad op beide notities opgehaald. Het college heeft deze meegenomen in zijn besluitvorming op 29 september 2015. Dit heeft geleid tot een toegezegde extra toelichting van de opzet van een bestuurlijke arrangement, dus op de wijze en momenten waarop de raad haar kaderstellende rol tot uitdrukking kan invullen. Op 2 november 2015 staat vervolgens besluitvorming in Raad gepland.

1.6 Het  advies van de ondernemingsraden van Het Plein en Delta  over de voorgenomen fusie tussen Delta en Het Plein zijn overwegend positief
De ondernemingsraden van Het Plein en Delta (bijlage 4)  zijn overwegend positief. Zij onderschrijven de nut en noodzaak van de samenvoeging van Delta en Het Plein en zijn het op hoofdlijnen eens. Zij hebben  adviezen gegeven over het te doorlopen traject en de te maken keuzes voor het vervolg. Op 12 oktober is er een overleg gepland met de beide OR-en, DB Het Plein en DB Delta.

1.7 Het College zal de risico’s voor de gemeente Zutphen betrekken bij de opstelling van de DVO’s
Het College stuurt het AB van het Plein een brief over de kanttekeningen en financiële risico’s voor de gemeente Zutphen als grootste deelnemer in de GR Delta en GR Het Plein en de toekomstige GR Delta/Het Plein en geeft Het Plein opdracht om de risico’s voor de gemeente Zutphen te betrekken bij de opstelling van de DVO’s teneinde deze tot een aanvaardbaar niveau te beperken. Deze brief zal in afschrift verstuurd worden naar de gemeenten Bronckhorst, Brummen, Lochem en Voorst.

Kanttekeningen

1.1 De doorontwikkeling van 'Het Plein' is een grote opgave.
Aanpassen van structuur, processen en overlegstructuur en een kwaliteitsslag en verzakelijking van het personeel zijn noodzakelijk. Daarnaast een continue zoeken naar slimme oplossingen en samenwerking met andere partijen in het sociale domein. Dit vraagt de nodige inzet en continue aandacht van directie en bestuur van Het Plein en het opdrachtgeverschap vanuit de gemeenten.

1.2 De nieuwe inrichting van de Governance moet zich in de praktijk nog bewijzen
De aanbevelingen van de Rekenkamer zijn verwerkt in het eindrapport “Versterkt verbonden”. Het is van belang dat wordt gevolgd of de werkafspraken, rolverdeling en de extra instrumenten die de raad aangereikt krijgt voor haar kaderstellende rol goed in praktijk gebracht worden. De uitwerking van de Governance opdracht in een Bestuurlijk Arrangement maakt daar onderdeel van uit.

1.3 De Clientenraad van Het Plein heeft kritische opmerkingen gemaakt in haar advies over het bedrijfsplan
De Clientenraad van Het Plein (bijlage 6) had  eerder in het traject betrokken willen worden. Zij adviseert de gemeenteraad om het momentum te gebruiken om de opdracht aan de gefuseerde organisaties volledig opnieuw vast te stellen. Op 9 september is er overleg gevoerd tussen DB Het Plein en de Clientenraad van het Plein over het advies.
De FNV (bijlage 5) is daarentegen overwegend positief. Zij onderschrijft de nut en noodzaak van de samenvoeging van Delta en Het Plein en is het op hoofdlijnen eens. Zij heeft wel adviezen gegeven over het te doorlopen traject en de te maken keuzes voor het vervolg.  Er zijn gesprekken gepland tussen DB Delta en FNV om het advies te bespreken.

1.4 De gemeente Zutphen draagt nu en in de toekomst veruit het grootste  risico
De gemeente Zutphen is de grootste deelnemer en afnemer en daarmee de grootste risicodrager. We moeten er dus op toezien dat de risico’s voor de gemeente Zutphen goed geborgd zijn in de uitwerking van de Dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s).

Risico’s

De ontwikkelingen in het sociaal domein brengen financiële risico’s met zich mee

De ontwikkelingen in het sociaal domein leiden tot een toename van taken en verantwoordelijkheden bij de gemeente, terwijl er minder budget voor deze taken door het rijk beschikbaar worden gesteld. Deze ontwikkelingen brengen hoe dan ook financiële risico’s voor de gemeente met zich mee.

De voorgenomen fusie tussen Het Plein en Delta is een complex traject in dit zich ontwikkelend sociaal domein. Dat levert financiële en uitvoeringsrisico’s op. Het proces wordt daarom nauwgezet gevolgd door  AB/DB en college, en wordt ondersteund door de nieuwe Governance structuur.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De communicatie over dit proces wordt afgestemd met de betrokken gemeenten, Delta, Het Plein, Ondernemingraden, vakbond en cliëntenraad. In de aanloop naar dit besluit is al veelvuldig intern in de organisatie Het Plein en Delta gecommuniceerd.

Voor het vervolg geldt:

Extern naar burgers, werkgevers en samenwerkingspartners
Het samengaan van beide GR-en heeft gevolgen voor de burgers, werkgevers en partnerorganisaties. Met het gebruiken van de naam “Het Plein” verandert er voor het overgrote deel van de totale doelgroep niet zo veel. Er zijn echter wel extra inspanningen nodig voor de bijna 1000 Wsw-werknemers van Delta, zeker omdat het vooral kwetsbare burgers betreft. Het grootste deel van de Wsw-werknemers werkt gedetacheerd en vereenzelvigt zich meer met de externe werkgever en minder met de feitelijke werkgever Delta en vanaf 1-1-2017 Het Plein. De grootste verandering komt voor hen die beschut werken bij “de Delta”. Zij zullen werkzaamheden gaan verrichten in de eigen gemeente. De afspraak is om dit voor 1-1-2017 te realiseren. Voor deze medewerkers moet de nodige aandacht zijn.

Intern binnen Delta en Het Plein
De interne communicatie is ook een belangrijk aandachtspunt. De medewerkers van beide organisaties worden niet alleen geïnformeerd en meegenomen in de ontwikkelingen, ze nemen er zelf deel aan. Dat geldt voor een groot deel ook voor de bestuurders, ondernemingsraden, cliëntenraden en de vijf gemeenten (de betrokken ambtenaren, colleges en gemeenteraden). Er is een gedegen werkplan gemaakt en een planning waarin veel aandacht is voor de onderlinge informatieoverdracht, afstemming en besluitvorming.

Rapportage/evaluatie

Traject:

Datum

Stappen

4/7

Besluitvorming   governanceopdracht in stuurgroep Governance

7/7

Positief   advies van de OR-en Delta en Het Plein

8/7

Besluitvorming   bedrijfsplan in AB Delta en Het Plein

Augustus  

Advies   van cliëntenraad

1/9

Bespreking CV bedrijfsplan en governanceopdracht in college

na 1/9

Verzenden   stukken aan de raad

9/9

Overleg   DB Het Plein met Clientenraad Het Plein

16/9

Overleg   DB Delta met FNV

16/9

Mogelijkheid   stellen van technische vragen door de raad

21/9

Forum   van 2 uur (beeldvormend)

24/9

Bezoek   van de raad aan Het Plein

29/9

Het   college besluit onder voorbehoud van toestemming van de Raad te   gemeenschappelijke regeling Het Plein gewijzigd vast te stellen.

12/10

Overleg   DB Delta en DB Het Plein met OR-en van Het Plein en Delta

2/11

Forum   van 1 uur (oordeelsvormend) indien nodig,

2/11

Raad   besluitvorming

Evaluatie:

Na de besluitvorming zal via de afgesproken Governance structuur waaronder de P&C cyclus gerapporteerd worden aan de colleges en raden over de voortgang van de uitvoering van het besluit.

Financiën

De financiële paragraaf van de voorgenomen fusie Delta/Plein is nog niet volledig. In het bedrijfsplan wordt aangegeven dat de fusie en de integratie van werkprocessen moet leiden tot een financieel voordeel voor de gemeenten. Verder wordt er aangegeven dat de begroting van Het Plein een kostenbegroting betreft waarbij de dekking geheel afkomstig is van de deelnemende gemeenten. In deze verandert er in de nieuwe situatie niets. Wat Delta betreft wordt er aangegeven dat de exploitatietekorten van Delta in 2015 en 2016 ten laste worden gebracht van de algemene reserve en dat er geen gemeentelijke bijdrage van de gemeenten wordt gevraagd.

De gemeente Zutphen heeft  het bedrijfsplan Delta en Het Plein nader onderzocht om eventuele risico's en consequenties voor de gemeente Zutphen helder  te krijgen. Dit is voor de gemeente relevant omdat zij grootste deelnemer is  De risico’s voor de gemeente Zutphen kunnen bij het sluiten van de Dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s), beperkt worden.

Daarnaast zijn er nog de ‘reguliere’ risico’s die ook aanwezig zijn als er geen sprake zou zijn van een fusie, namelijk de tekorten op de BUIG, WSW-subsidies en het Participatiebudget.

Om de GR Delta op te kunnen heffen, dient eerst het bedrijfspand aan de Handelskade te zijn verkocht.

Als het pand verkocht is, kunnen alle baten en lasten worden verrekend en kunnen de vereffenaars de eindbalans opmaken. Het pand is toegerust op de specifieke taken van Delta en kent een grote oppervlakte. Het is daarom niet een heel courant bedrijfspand. Op dit moment wordt onderzocht hoe het pand beter in de markt kan worden gezet en ook de mogelijke andere opties voor dit pand worden onderzocht.

De Sw medewerkers met een indicatie sociale werkvoorziening gaan over naar de gemeenten, het werkgeverschap voor deze werknemers gaat over naar GR Het Plein. Ook de professionals/begeleiders van GR Delta worden zoveel mogelijk overgenomen door Het Plein of de gemeente. Wanneer er onverhoopt toch sprake is van afvloeiingskosten van enkele personeelsleden, die niet kunnen worden vergoed vanuit de reserve GR Delta, is een verdeelsleutel overeengekomen tussen de 5 gemeenten van GR Delta. De financiële consequenties staan benoemd in het bijgevoegde bedrijfsplan. Daarnaast is er een bezuiniging van enkele fte opgenomen in het bedrijfsplan. Door te anticiperen en vacatures tijdelijk op te vullen met inhuurkrachten zal deze bezuiniging waarschijnlijk zonder frictiekosten behaald worden.  

Bovenstaande onzekerheden leiden ertoe dat op dit moment nog niet kan worden aangegeven wat de financiële consequenties van de voorgenomen fusie precies zullen zijn.

Bijlagen

1 Bedrijfsplan Plein/Delta

2 Rapportage governance Het Plein

3 Presentatie in het forum 21 -09-2015

4 Verslag van de wensen en bedenkingen forum 21 september 2015

5 Collegebesluit 01-09-2015

 

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0102

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 1 oktober 2015 met nummer 69639b e s l u i t :

aan het college toestemming te verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Het Plein, waarvan de tekst is opgenomen in de Rapportage Governance gemeenteraden met als titel “Wijzigingsvoorstel integrale tekst GR Het Plein (inclusief takenlijst)”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 2 november 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Begin 2015 heeft het Algemeen Bestuur van de Delta besloten tot de bestuursopdracht om de ontmanteling van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Delta vorm te geven.
Tegelijkertijd heeft het Algemeen Bestuur van Het Plein besloten tot de bestuursopdracht voor uitwerking van een geïntegreerd bedrijfsplan met als doel om samen met de gemeente Lochem te komen tot een effectievere en efficiëntere uitvoering van de taken in het sociaal domein.

Gedurende de uitwerking van zowel het bedrijfsplan als de governance-opdracht voor Het Plein is via het Forum op meerdere momenten op hoofdlijnen geïnformeerd over het proces, de inhoud en de voortgang.

In deze forumvergadering zal een korte presentatie worden gegeven rond de bedachte governance, ter verduidelijking van de in de opdracht geschetste hoofdlijnen.

De belangrijkste vraag daarbij voor de raad is of de uitwerking de juiste invulling geeft aan de gewenste kaderstellende en controlerende rol van de raad.

De raad wordt voorgesteld het bedrijfsplan, de wijzigingen van de GR Het Plein en het eindrapport “Versterkt verbonden” vast te stellen.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 02-11-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
R.G. Groters
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDB. van der Veen
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnie
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Deze forumvergadering gaat over het voorstel van het college om de gemeenschappelijke regeling van Het Plein te wijzigen. Doel van deze wijziging is om een aanstaande fusie mogelijk te maken tussen Het Plein en Delta. Deze forumvergadering is een vervolg op een eerder forum. Het doel is om dit voorstel tijdens deze oordeelsvormende forumvergadering te bespreken zodat het op de raadsagenda geplaatst kan worden. De voorzitter geeft het woord aan de wethouder voor een korte inleiding.

College: In de vorige vergadering heb ik toegezegd terug te komen op een schets aangaande de governance en dan toegespitst op de functie van de raad om haar kaderstellende en controlerende rol goed uit te voeren. Mijn voorstel is dat ik daar eerst kort een uitleg over geef.

De wethouder geeft een korte presentatie aan de hand van een flipover. Het college stelt voor een extra kaderstellend moment te introduceren. Op dit moment heeft de raad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de begroting. Vervolgens krijgt de raad informatie via de 1e en de 2e burap. Daarna kan er weer een zienswijze worden ingediend over de jaarrekening. Het voorstel is nu om een extra kaderstellend moment toe te voegen. In januari nodigen we de raad uit om samen met het college van gedachten te wisselen over een opdracht aan Het Plein. Die opdracht wordt dan de input voor Het Plein om de begroting op te stellen.

De voorzitter geeft de forumleden de gelegenheid om hierop te reageren of anderszins vragen te stellen.

VVD: Ik heb 2 vragen. De begroting van een jaar moet al in april van het jaar ervóór worden vastgesteld. Is dat vroege moment een wettelijke verplichting of is er ruimte om daar van af te wijken? Mijn 2e vraag. Een begrotingswijziging aan het einde van het lopende begrotingsjaar maskeert feitelijk de afwijkingen die in dat jaar hebben plaatsgevonden. De (aangepaste) begroting wordt dan eigenlijk altijd ‘gehaald’. Mijn vraag is: Kan die begrotingswijziging niet gewoon achterwege blijven? Dan is voor iedereen helder wat de afwijkingen zijn zowel aan de inkomsten kant als de uitgavenkant en zowel positief als negatief.

BewustZW: Er is natuurlijk een samenhang met de overige financiële processen die binnen de gemeente lopen. Zoals de Strategische Agenda en de gemeentelijk begroting. Ik zou die processen graag naast elkaar geschetst willen zien. Het is daarbij belangrijk om met prestatie indicatoren te werken en elkaar er ook aan houden.

Burgerbelang: In de forumvergadering van 21 september is al gesproken over het gebouw van Delta. In de krant stond dat de gemeente overweegt het pand aan te kopen. Kan de wethouder daar een toelichting op geven?

D66: Ik heb dezelfde vraag. Met een vervolgvraag of de gemeente gedwongen is het pand aan te kopen in relatie tot de ontbinding van Delta met ingang van 1 januari 2017?

PvdA: We zijn erg tevreden over het extra kaderstellende moment in januari dat is geïntroduceerd. Het jaarplan komt daarbij ook aan de orde. Er zit een lange periode tussen dit moment en de 1e burap in april. Hoe zie ik als raadslid hoe het jaarplan is uitgevoerd in het 1e kwartaal? Graag een toelichting van de wethouder.

Stadspartij: De gemeentelijke regeling van Het Plein is een samenwerking tussen de gemeente Lochem en Zutphen. De wethouder zit in het bestuur. Hoe verhouden straks de zienswijzen van Zutphen en Lochem met elkaar?

College: Het kaderstellende moment in januari kan niet veel verschoven worden in de tijd omdat de begroting 15 april moet worden ingediend. Aan die datum valt niet te tornen. Wat ik me wel kan voorstellen is dat we parallel aan de Strategische Agenda ook kijken naar de opdracht die we in januari hebben opgesteld. Hoe verhoudt deze opdracht zich tot de bestuursrapportage en moeten er misschien dingen bijgesteld worden?

Ik ben dat in mijn presentatie vergeten te zeggen maar gedurende het gehele proces werken we met kritische prestatieindicatoren. De begroting is opgebouwd met na te streven doelen.

De gemeente is niet verplicht om het pand van Delta aan te kopen. Het pand is eigendom van de gemeenschappelijke regeling Delta. Het is de opdracht van de gemeenschappelijke regeling om het pand te verkopen. De gemeente Zutphen is een van de mogelijke geïnteresseerden.

D66: Is er sprake van een harde datum om de gemeenschappelijke regeling te ontbinden? En hoe verhoudt zich dat tot het nog niet verkocht hebben van het pand?

College: Op zich is de datum van 1 januari 2017 een nadrukkelijk streven. Dat geldt dan met name voor de werkgeversverantwoordelijkheid. Maar als het pand nog niet verkocht is kan de gemeenschappelijke regeling in stand gehouden worden.

De gemeente is geïnteresseerd in het pand aan de Handelskade omdat de gemeente de verantwoordelijkheid gaat krijgen over een deel van het personeel. Het betreft dan met name het ‘beschut’ personeel. Voor hen moet werkruimte worden gecreëerd en we zien een mogelijkheid dit in het huidige Deltapand te vinden. Dat is voor deze kwetsbare groep een vertrouwde omgeving. Daarnaast kan er wellicht onderdak geboden worden aan startende ondernemers. Cleantech is geïnteresseerd in meer werkplek. Er zijn scholen die naar ruimte zoeken. Om die redenen is het voor de gemeente dus een interessant pand. Binnen ongeveer 2 a 3 maanden moet helder zijn of we dit willen. Ook dan kan ik meer zeggen over de financiële consequenties.

Burgerbelang: Is huren dan geen optie?

College: Ook deze optie is meegenomen. Het is inderdaad een hele stap om eigenaar te worden van dit pand. Hier hebben ook gesprekken over plaatsgevonden met geïnteresseerden in het pand. Dus dat de gemeente het pand gaat huren van de nieuwe eigenaar. Maar deze lijken erg oninteressant. Maar in deze constructie komt de gemeente na 10 jaar duurder uit dan bij aanschaf van het pand.

VVD: Punt van orde. Ik snap de vragen en ben ook zeer geïnteresseerd in het gesprek daarover. Maar we wijken wel af van het onderwerp wat nu voorligt.

SP: Op dit moment is er veel onzekerheid. En dat wordt alleen maar erger. Wanneer kunnen zij meer duidelijkheid en zekerheid verwachten?

College: Heel kort. Die onzekerheid is bij het college bekend. Een deel van het personeel is ook al weg. We hebben goede gesprekken met de ondernemingsraad van Delta. Zij informeren ons ook over die onzekerheid. Die zekerheden die we daarentegen wel hebben kunnen bieden zijn geboden. Die bestaan uit de overname van de begeleiding. En dat ze hun werk niet verliezen. Verder proberen we zo helder mogelijk informatie uit te wisselen.

De tijdsperiode tussen het jaarplan en de 1e burap vind ik vanuit mijn perspectief meevallen. Daar tussenin (april) zit namelijk ook nog de begrotingsbehandeling en de mogelijkheid voor de raad een zienswijze in te dienen. U kunt het jaarplan tijdens die 1e burap controleren aan de hand van de prestatieindicatoren die opgenomen worden. De raad is gewend om de zienswijze voorgelegd te krijgen, opgesteld door het college. Vorig jaar heeft de raad deze zienswijze zelf opgesteld. Dat is naar tevredenheid verlopen en het college stelt voor dat volgend jaar weer zo te doen.

Lochem heeft alleen de participatiewet bij Het Plein belegd. Zutphen heeft veel meer bij Het Plein ondergebracht. Ook het armoedebeleid, de uitvoering WMO en de backoffice Jeugd. De zienswijze van Zutphen is dus veel uitgebreider dan die van Lochem. Daar waar het gaat over de participatiewet ontlopen de zienswijzen van beide gemeenten elkaar niet veel. Daar hebben we ook heel goed overleg over. Wel interessant in de relatie tussen beide gemeenten is hoe de uitkeringen op de BUIG uitwerken. Zutphen is over 2015 veel nadrukkelijker een nadeelgemeente geweest van Lochem. Daar kunnen de gemeenten zelf niets aan doen, dat heeft te maken met de parameters die het Rijk hanteert. Om als Zutphen zijnde aanspraak te kunnen maken op compensatie zijn wellicht maatregelen nodig. Deze benodigde maatregelen gaan misschien wel verder dan Lochem wenst. Dat spel gaat interessant worden maar vooralsnog gaat het prima.

Stadspartij: Gaat dit proces wat in Zutphen gaat lopen ook in de gemeente Lochem lopen?

College: Ja, deze procedure gaat in Lochem exact hetzelfde behandeld worden als in Zutphen.

VVD: Ik heb nog geen antwoord op mijn tweede vraag.

College: Ja, dat is een lastige vraag maar ik ga toch proberen hem te beantwoorden. In de begrotingswijziging komen als het goed is geen verrassingen voor. Die zijn gedurende het jaar al besproken aan de hand van de 1e en de 2e burap. En er worden geen wijzigingen doorgevoerd als er geen besluiten zijn genomen door de raad.

VVD: Vervolgens is mijn vraag dus wat er mis gaat als je die begrotingswijziging dus gewoon achterwege laat? Om aan het eind van het jaar te concluderen wat er afwijkt op de begroting. Dat is zuiverder dan in november de begroting wijzigen en in december constateren dat de begroting is gehaald. Dan houden we elkaar toch een beetje voor de gek?

College: In oktober krijgen we pas de definitieve cijfers over de BUIG-uitkeringen. Dan weten we definitief wat de inkomsten zijn over 2015. Op basis daarvan wordt de begrotingswijziging doorgevoerd.

VVD: Maar dat verandert mijn bezwaar niet. Want wat voor de uitgaven geldt, geldt natuurlijk ook voor de inkomsten. Die worden aan het begin van het jaar geraamd en die kunnen mee of tegen vallen.

De voorzitter concludeert dat dit onderwerp uitnodigt een andere keer uitgebreider te bespreken.

College: Er komen nog wat uitwerkingen van de begrotingen en dergelijke. Wellicht goed om dit punt mee te nemen, en dan zal ik dit ook intern inbrengen. Dit is een afspraak.

Nadat er geen verdere vragen zijn besluit de voorzitter deze vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 2 november 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 02-11-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend