Pagina delen

Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

het college toestemming te geven de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland met bijbehorende toelichting vast te stellen, conform bijgevoegde concept wijziging van de regeling.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 10 december 2020 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) ingestemd met een voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling (GR). Deze GR is aan de colleges van de deelnemende gemeenten gezonden, met het verzoek deze voor te leggen aan de gemeenteraden. Uit de reacties van de gemeenteraden blijkt dat veel raden vraagtekens hebben gezet bij dezelfde onderwerpen in de voorgestelde wijziging. Voor een drietal raden, waaronder Zutphen, is dat reden geweest geen toestemming te geven. Voor het dagelijks bestuur van de VNOG was dit een voldoende signaal om het AB een gewijzigde versie voor te leggen, aangepast aan de wensen van de raden. Het AB heeft op 25 maart 2021 met deze versie ingestemd. Vanwege de wijzigingen moet deze versie opnieuw aan de gemeenteraad worden voorgelegd om toestemming te vragen.

Beoogd effect

Met toestemming van de gemeenteraad wordt het mogelijk om de gemeenschappelijke regeling VNOG te wijzigen.

Argumenten

1.1. In de gewijzigde versie GR VNOG blijft een aantal bevoegdheden bij de gemeenteraden.
De raden hebben vraagtekens gezet bij de volgende thema’s:

  • Alle bevoegdheden voor regeling, bestuur en beheer voor de uitvoering van buitenwettelijke taken;
  • De bevoegdheid tot het deelnemen in of oprichten van gemeenschappelijke regelingen of andere rechtspersonen;
  • De bevoegdheid tot het onder voorwaarden wijzigen van de verdeelsleutel als het cluster brandweer en rampenbestrijding bij de herijking van het gemeentefonds komt te vervallen
  • De bevoegdheid om bij begrotingswijzigingen te putten uit de algemene reserve van de VNOG.

Deze voorgestelde wijzigingen zijn weer teruggedraaid in de aangeboden versie. De genoemde bevoegdheden blijven dus bij de gemeenteraad. Als er wijzigingen noodzakelijk zijn, zoals na herijking van het gemeentefonds of behoefte aan deelname aan een rechtspersoon, komt het AB van de VNOG met een nieuw wijzigingsvoorstel van de GR VNOG.

1.2. Wijziging van de GR VNOG is onder meer nodig om aan te kunnen sluiten bij een werkgeversvereniging.
De voorgenomen deelname aan de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio is in oktober 2020 aan de gemeenteraden voorgelegd. Raden hebben de gelegenheid gehad om wensen of bedenkingen in te dienen. Op 10 december 2020 heeft het AB vastgesteld dat er op dat moment geen wensen of bedenkingen kenbaar zijn gemaakt en heeft het AB ingestemd met de deelname aan de werkgeversvereniging. Om deel te kunnen nemen moet dit worden opgenomen in de GR VNOG. Het oprichten van de werkgeversvereniging is voorzien in het najaar van 2021. De formele start van de werkgeversvereniging is met ingang van 1 januari 2022.

1.3. Voor het wijzigen van de GR is toestemming van de gemeenteraad vereist.
De GR VNOG is een regeling die door de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten is getroffen. Voor het wijzigen van de GR is ook een collegebesluit nodig. Het college heeft wel eerst toestemming van de gemeenteraad nodig voordat de wijziging van de GR vastgesteld kan worden. De toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

Kanttekeningen

Het is te verwachten dat in de toekomst meer aanpassingen volgen, bijvoorbeeld naar aanleiding van de uitkomst van de evaluatie Wet veiligheidsregio's.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het vervolgtraject ziet er als volgt uit:

  • Tot 1 juni 2021: Colleges van de deelnemende gemeenten: besluiten over de wijziging van de GR VNOG, met toestemming van de raad;
  • 24 juni 2021: AB VNOG: Nagaan of de wijziging van de GR VNOG tot stand is gekomen (met de genoemde meerderheid van de colleges en de stemmen in het AB).
  • 25 juni DB VNOG: colleges informeren over de wijziging van de GR VNOG;
  • Kennisgeving van de wijziging in de Staatscourant (dat doet de gemeente Apeldoorn voor de hele regio, omdat de rechtspersoon GR VNOG in die gemeente is gevestigd).

Bijlagen

1. Brief colleges voorstel wijziging GR VNOG.
2. Voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling VNOG.
3. Toelichting wijziging gemeenschappelijke regeling VNOG.
4. Overzicht GR 2017 versus GR 2021.
5. AB-voorstel wijziging GR VNOG 2021.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0045

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 20 april 2021 met nummer 179452


 

 


b e s l u i t :

het college toestemming te geven de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland met bijbehorende toelichting vast te stellen, conform bijgevoegde concept wijziging van de regeling.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 10 mei 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 10-05-2021 Tijd 21:00 - 21:30
Zaal
videoconference 2
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAH.W. Hissink
BurgerbelangM. Roerdink
D66R.G.M. Rutten
VVDH. Hissink
CDAM. Purperhart
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldH Papperse

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom bij deze digitale vergadering van het Technisch Blok en geeft een korte uitleg over de opzet daarvan.

2. Actieve informatievoorziening vanuit het college

Geen onderwerpen.

3. Aankondiging moties en amendementen

D66: Onze fractie zal de motie “Op weg naar een inclusieve samenleving” indienen. Deze motie is al verspreid naar raad en college.

Voorzitter: Bedankt voor deze melding. Er worden verder geen moties en/of amendementen aangekondigd.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 10 mei 2021

Geen opmerkingen.

4b. Toezeggingenlijst Raad 10 mei 2021

Geen opmerkingen.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. 1e Wijzigingsverordening van de Verordening toeristenbelasting gemeente Zutphen 2021

Voorzitter: Er zijn geen opmerkingen bij dit raadsvoorstel. Het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de raad.

5b. Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland

GroenLinks: Bij de eerder voorgestelde wijziging van deze gemeenschappelijke regeling, hebben we aangegeven dat voor een specifiek probleem geen algemene bevoegdheid hoeft te worden gecreëerd. We zijn tevreden met dit nieuwe voorstel en roepen het college op ook in het vervolg de positie van de raad te beschermen.

PvdA: Ook onze fractie vindt dat het voorstel goed is aangepast. We sluiten ons aan bij de woorden van de heer Krans. Voor de PvdA is dit voorstel akkoord.

Voorzitter: Er zijn verder geen opmerkingen bij dit raadsvoorstel. Het voorstel kan als hamerstuk worden geagendeerd in de raad.

6. Lijst ingekomen stukken Raad 31 mei 2021

Burgerbelang: Wij vragen ons bij het de brief over het Ontwerpbestemmingsplan Noorderhaven veld 21B (Rubriek A, nummer 4) af of met de omwonenden al is gesproken over de parkeerplaatsen en de verkeersontsluiting en wat daarmee gaat gebeuren.

D66: Over ditzelfde onderwerp vragen wij ons af waarom wordt voorgesteld de zienswijze voor kennisgeving aan te nemen. Wij willen graag een inhoudelijke reactie van het college.

BewustZW: Bij bestemmingsplannen is het gebruikelijk dat het college de zienswijzen beantwoord. De raad wordt van de antwoorden op de hoogte gesteld bij de vaststelling van het bestemmingsplan.

Voorzitter: De verantwoordelijk wethouder, mevrouw Werger, is niet aanwezig in deze vergadering en kan dus niet reageren. Het klopt dat de zienswijze(n) nog door het college moeten worden beantwoord. Die reactie krijgen we straks bij de vaststelling van het bestemmingsplan.

7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 10 mei 2021

D66: Memo 3 “Jaarverslag Ombudsman gemeente Zutphen 2020” willen we graag betrekken bij een Forum over hoe we omgaan met klachten of bezwaren van onze inwoners. De procedure zou naar ons inzicht beter kunnen. Nu kom je als inwoner bij een bezwaar vaak dezelfde ambtenaar tegen.

College: Dit onderwerp is ook in het Presidium aangedragen voor bespreking.

Voorzitter: Prima, dan zijn we daarvan op de hoogte en kunnen we een dergelijk Forum t.z.t. verwachten.

GroenLinks: Bij collegestuk 9 “Schone Lucht Akkoord” staat dat we niet met het landelijke programma gaan meedoen. De indruk wordt gewekt dat Zutphen voldoende doet. Wij zouden het college willen voorhouden dat het altijd beter kan.

Kies Lokaal: We zouden graag in een Forum spreken over de mogelijke vuurwerkshow, memo 3.

Voorzitter: Verzoeken om bespreking graag ook doen in het Presidium.

GroenLinks: Het collegestuk 11, “Samenwerkingsovereenkomst en prestatieafspraken Stichting Binnenstadmanagement Zutphen 2021-2024” ademt de ambitie om steeds meer bezoekers naar onze stad te halen. Wij denken dat de bomen niet tot in de hemel groeien. Zutphen hoeft geen tweede Amsterdam te worden. Onze fractie bespreekt dit onderwerp graag eens in een Forum.

College: De ambitie ligt iets genuanceerder dan wellicht is overgekomen. Wanneer de raad over dit onderwerp wil spreken, is de visie op de binnenstad een interessantere basis.

Voorzitter: Er zijn verder geen opmerkingen over de ter inzage liggende stukken.

8. Lange Termijn Agenda Technisch Blok 10 mei 2021

Geen opmerkingen.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 12-04-2021

Voorzitter: Het Forumverslag van 12 april 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

9b. Forumverslag 13-04-2021

Voorzitter: Het Forumverslag van 13 april 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

10. Sluiting

Voorzitter: Bedankt voor uw bijdrage vanavond, de vergadering is gesloten.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 31 mei 2021 Naar boven

Datum 31-05-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen

Zonder hoofdelijke stemming
Geen amendementen ingediend