Pagina delen

Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

het college toestemming te geven de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland met bijbehorende toelichting vast te stellen, conform bijgevoegde concept wijziging van de regeling.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 10 december 2020 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) ingestemd met een voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling (GR). Deze GR is aan de colleges van de deelnemende gemeenten gezonden, met het verzoek deze voor te leggen aan de gemeenteraden. Uit de reacties van de gemeenteraden blijkt dat veel raden vraagtekens hebben gezet bij dezelfde onderwerpen in de voorgestelde wijziging. Voor een drietal raden, waaronder Zutphen, is dat reden geweest geen toestemming te geven. Voor het dagelijks bestuur van de VNOG was dit een voldoende signaal om het AB een gewijzigde versie voor te leggen, aangepast aan de wensen van de raden. Het AB heeft op 25 maart 2021 met deze versie ingestemd. Vanwege de wijzigingen moet deze versie opnieuw aan de gemeenteraad worden voorgelegd om toestemming te vragen.

Beoogd effect

Met toestemming van de gemeenteraad wordt het mogelijk om de gemeenschappelijke regeling VNOG te wijzigen.

Argumenten

1.1. In de gewijzigde versie GR VNOG blijft een aantal bevoegdheden bij de gemeenteraden.
De raden hebben vraagtekens gezet bij de volgende thema’s:

  • Alle bevoegdheden voor regeling, bestuur en beheer voor de uitvoering van buitenwettelijke taken;
  • De bevoegdheid tot het deelnemen in of oprichten van gemeenschappelijke regelingen of andere rechtspersonen;
  • De bevoegdheid tot het onder voorwaarden wijzigen van de verdeelsleutel als het cluster brandweer en rampenbestrijding bij de herijking van het gemeentefonds komt te vervallen
  • De bevoegdheid om bij begrotingswijzigingen te putten uit de algemene reserve van de VNOG.

Deze voorgestelde wijzigingen zijn weer teruggedraaid in de aangeboden versie. De genoemde bevoegdheden blijven dus bij de gemeenteraad. Als er wijzigingen noodzakelijk zijn, zoals na herijking van het gemeentefonds of behoefte aan deelname aan een rechtspersoon, komt het AB van de VNOG met een nieuw wijzigingsvoorstel van de GR VNOG.

1.2. Wijziging van de GR VNOG is onder meer nodig om aan te kunnen sluiten bij een werkgeversvereniging.
De voorgenomen deelname aan de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio is in oktober 2020 aan de gemeenteraden voorgelegd. Raden hebben de gelegenheid gehad om wensen of bedenkingen in te dienen. Op 10 december 2020 heeft het AB vastgesteld dat er op dat moment geen wensen of bedenkingen kenbaar zijn gemaakt en heeft het AB ingestemd met de deelname aan de werkgeversvereniging. Om deel te kunnen nemen moet dit worden opgenomen in de GR VNOG. Het oprichten van de werkgeversvereniging is voorzien in het najaar van 2021. De formele start van de werkgeversvereniging is met ingang van 1 januari 2022.

1.3. Voor het wijzigen van de GR is toestemming van de gemeenteraad vereist.
De GR VNOG is een regeling die door de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten is getroffen. Voor het wijzigen van de GR is ook een collegebesluit nodig. Het college heeft wel eerst toestemming van de gemeenteraad nodig voordat de wijziging van de GR vastgesteld kan worden. De toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

Kanttekeningen

Het is te verwachten dat in de toekomst meer aanpassingen volgen, bijvoorbeeld naar aanleiding van de uitkomst van de evaluatie Wet veiligheidsregio's.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het vervolgtraject ziet er als volgt uit:

  • Tot 1 juni 2021: Colleges van de deelnemende gemeenten: besluiten over de wijziging van de GR VNOG, met toestemming van de raad;
  • 24 juni 2021: AB VNOG: Nagaan of de wijziging van de GR VNOG tot stand is gekomen (met de genoemde meerderheid van de colleges en de stemmen in het AB).
  • 25 juni DB VNOG: colleges informeren over de wijziging van de GR VNOG;
  • Kennisgeving van de wijziging in de Staatscourant (dat doet de gemeente Apeldoorn voor de hele regio, omdat de rechtspersoon GR VNOG in die gemeente is gevestigd).

Bijlagen

1. Brief colleges voorstel wijziging GR VNOG.
2. Voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling VNOG.
3. Toelichting wijziging gemeenschappelijke regeling VNOG.
4. Overzicht GR 2017 versus GR 2021.
5. AB-voorstel wijziging GR VNOG 2021.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0045

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 20 april 2021 met nummer 179452


 

 


b e s l u i t :

het college toestemming te geven de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland met bijbehorende toelichting vast te stellen, conform bijgevoegde concept wijziging van de regeling.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 31 mei 2021 Naar boven

Datum 31-05-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen

Zonder hoofdelijke stemming
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 10 mei 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 10-05-2021 Tijd 21:00 - 21:30
Zaal
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
B.M. Duizer