Pagina delen

Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Het college toestemming te geven de 2e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland met bijbehorende toelichting met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 vast te stellen, conform bijgevoegd concept van de 2e wijziging van de regeling.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 11 december 2020 hebben wij het verzoek van het dagelijks bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland ontvangen om de 2e wijziging van de gemeenschappelijke regeling vast te stellen, na verkregen toestemming van de gemeenteraad.

Als gevolg van de wijzigingen in de Wet gemeenschappelijk regelingen (Wgr) per 1 januari 2021, de noodzaak om door de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) aan te gaan sluiten bij een werkgeversvereniging en in verband met de uitkomsten van VNOG Toekomstgericht is het noodzakelijk om de Gemeenschappelijke Regeling VNOG 2010, zoals die op 1 januari 2017 voor het eerst gewijzigd is vastgesteld, te wijzigen. Daarnaast zijn wijzigingen verwerkt die bepalingen verduidelijken en wijzigingen die de leesbaarheid van de regeling vergroten.

Beoogd effect

Met toestemming van de gemeenteraad wordt het mogelijk om de gemeenschappelijke regeling te wijzigen.
De VNOG kan dan rechtspersonen oprichten en beschikt over een geactualiseerde Gemeenschappelijke regeling.

Argumenten

Een aantal wijzigingen is tekstueel van aard of betreft wetswijzigingen. Deze wijzigingen hebben weinig tot geen consequenties. Een aantal wijzigingen is van inhoudelijke aard, deze wijzigingen worden hieronder nader toegelicht.

1.1. Voor wijziging van de gemeenschappelijke regeling is toestemming van de gemeenteraad vereist.
De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (GR) is een regeling die door de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten is getroffen. Voor de wijziging van de GR is ook een collegebesluit nodig. Het college heeft wel eerst toestemming van de gemeenteraad nodig voordat de wijziging van de GR vastgesteld kan worden. De toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

1.2. Wijziging van de GR is onder meer nodig om aan te kunnen sluiten bij een werkgeversvereniging.
In de huidige GR is geen mogelijkheid opgenomen voor deelname door de GR in een werkgeversvereniging, stichting etc. Op dit punt wordt voorgesteld artikel 5 van de Gemeenschappelijke regeling te wijzigen (zie vierde lid nieuw). Met de beoogde wijziging kan dat wel. Wel dient de GR per geval vooraf altijd toestemming aan de gemeenteraden te vragen.

Kanttekeningen

De aanpassing van de gemeenschappelijke regeling moet nu plaatsvinden, om deelname aan de werkgeversvereniging mogelijk te maken. Het is te verwachten dat in de toekomst meer aanpassingen zullen volgen, bijvoorbeeld naar aanleiding van de uitkomst van de evaluatie Wet veiligheidsregio's.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het vervolgtraject ziet er als volgt uit:

  • 11 december 2020 - 1 maart 2021: Colleges van de deelnemende gemeenten: besluiten over de wijziging van de GR, met toestemming van de raad;
  • 25 maart 2020: AB VNOG: Nagaan of de wijziging van de GR tot stand is gekomen (met de genoemde meerderheid van de colleges en de stemmen in het AB) en de datum van inwerkingtreding van de wijziging bepalen;
  • 26 maart DB VNOG: colleges informeren over de wijziging van de GR;
  • Kennisgeving van de wijziging in de Staatscourant (dat doet de gemeente Apeldoorn voor de hele regio, omdat de rechtspersoon GR VNOG in die gemeente is gevestigd).

Bijlagen

1. Voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling VNOG (kenmerk D346424).
2. Voorstel wijziging toelichting gemeenschappelijke regeling VNOG.
3. Overzicht GR 2017 versus GR 2021.
4. Brief colleges voorstel wijziging GR VNOG.
5. AB-voorstel wijziging GR VNOG 2021.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0006

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 20 januari 2021 met nummer 179452b e s l u i t :

Het college toestemming te geven de 2e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland met bijbehorende toelichting met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 vast te stellen, conform bijgevoegd concept van de 2e wijziging van de regeling.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 1 maart 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 01-03-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie bijlage

Besluit

Verworpen
Het voorstel is verworpen met 4 stemmen voor en 24 stemmen tegen.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 8 februari 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 08-02-2021 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
videoconference
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
B.M. Duizer