Pagina delen

Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Het college toestemming te geven de 2e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland met bijbehorende toelichting met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 vast te stellen, conform bijgevoegd concept van de 2e wijziging van de regeling.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 11 december 2020 hebben wij het verzoek van het dagelijks bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland ontvangen om de 2e wijziging van de gemeenschappelijke regeling vast te stellen, na verkregen toestemming van de gemeenteraad.

Als gevolg van de wijzigingen in de Wet gemeenschappelijk regelingen (Wgr) per 1 januari 2021, de noodzaak om door de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) aan te gaan sluiten bij een werkgeversvereniging en in verband met de uitkomsten van VNOG Toekomstgericht is het noodzakelijk om de Gemeenschappelijke Regeling VNOG 2010, zoals die op 1 januari 2017 voor het eerst gewijzigd is vastgesteld, te wijzigen. Daarnaast zijn wijzigingen verwerkt die bepalingen verduidelijken en wijzigingen die de leesbaarheid van de regeling vergroten.

Beoogd effect

Met toestemming van de gemeenteraad wordt het mogelijk om de gemeenschappelijke regeling te wijzigen.
De VNOG kan dan rechtspersonen oprichten en beschikt over een geactualiseerde Gemeenschappelijke regeling.

Argumenten

Een aantal wijzigingen is tekstueel van aard of betreft wetswijzigingen. Deze wijzigingen hebben weinig tot geen consequenties. Een aantal wijzigingen is van inhoudelijke aard, deze wijzigingen worden hieronder nader toegelicht.

1.1. Voor wijziging van de gemeenschappelijke regeling is toestemming van de gemeenteraad vereist.
De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (GR) is een regeling die door de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten is getroffen. Voor de wijziging van de GR is ook een collegebesluit nodig. Het college heeft wel eerst toestemming van de gemeenteraad nodig voordat de wijziging van de GR vastgesteld kan worden. De toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

1.2. Wijziging van de GR is onder meer nodig om aan te kunnen sluiten bij een werkgeversvereniging.
In de huidige GR is geen mogelijkheid opgenomen voor deelname door de GR in een werkgeversvereniging, stichting etc. Op dit punt wordt voorgesteld artikel 5 van de Gemeenschappelijke regeling te wijzigen (zie vierde lid nieuw). Met de beoogde wijziging kan dat wel. Wel dient de GR per geval vooraf altijd toestemming aan de gemeenteraden te vragen.

Kanttekeningen

De aanpassing van de gemeenschappelijke regeling moet nu plaatsvinden, om deelname aan de werkgeversvereniging mogelijk te maken. Het is te verwachten dat in de toekomst meer aanpassingen zullen volgen, bijvoorbeeld naar aanleiding van de uitkomst van de evaluatie Wet veiligheidsregio's.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het vervolgtraject ziet er als volgt uit:

  • 11 december 2020 - 1 maart 2021: Colleges van de deelnemende gemeenten: besluiten over de wijziging van de GR, met toestemming van de raad;
  • 25 maart 2020: AB VNOG: Nagaan of de wijziging van de GR tot stand is gekomen (met de genoemde meerderheid van de colleges en de stemmen in het AB) en de datum van inwerkingtreding van de wijziging bepalen;
  • 26 maart DB VNOG: colleges informeren over de wijziging van de GR;
  • Kennisgeving van de wijziging in de Staatscourant (dat doet de gemeente Apeldoorn voor de hele regio, omdat de rechtspersoon GR VNOG in die gemeente is gevestigd).

Bijlagen

1. Voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling VNOG (kenmerk D346424).
2. Voorstel wijziging toelichting gemeenschappelijke regeling VNOG.
3. Overzicht GR 2017 versus GR 2021.
4. Brief colleges voorstel wijziging GR VNOG.
5. AB-voorstel wijziging GR VNOG 2021.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0006

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 20 januari 2021 met nummer 179452b e s l u i t :

Het college toestemming te geven de 2e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland met bijbehorende toelichting met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 vast te stellen, conform bijgevoegd concept van de 2e wijziging van de regeling.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 8 februari 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 08-02-2021 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SP
PvdAF.J.M. Heitling
BurgerbelangE Yildirim
D66P Van der Hammen
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijM van van Ast
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Kies Lokaal Zutphen Warnsveld

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: De vergadering is geopend, welkom aan alle aanwezigen bij deze digitale vergadering van het Technisch Blok.

2. Actieve informatievoorziening vanuit het college

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

3. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties en/of amendementen aangekondigd.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 8 februari 2021

BewustZW: Deze toezeggingenlijst heeft geen inhoud. Hier is iets mis gegaan.

Voorzitter: Bedankt voor de attendering, we gaan dit na.

4b. Toezeggingenlijst Raad 8 februari 2021

Geen opmerkingen.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Aanvullende subsidie Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2021

Voorzitter: Geen opmerkingen. Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

5b. Bestemmingsplan Noorderhaven veld 15 - 17

Geen opmerkingen. Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

6. Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland

GroenLinks: Het is niet nodig de gemeenschappelijke regeling om de aangevoerde reden op deze manier te wijzigen. We hebben dat bij een andere gemeenschappelijke regeling al aangekaart.

BewustZW: Daar zijn wij het mee eens.

College: Ik heb geen vraag gehoord voorzitter, alleen een mening.

CDA: Dan willen wij toch graag horen wat de vraag is en hoe het antwoord daarop luidt.

GroenLinks: Waarom is voor een specifiek probleem een algehele bevoegdheid gecreëerd?

College: Daar heb ik nu geen concreet antwoord op, dat vraag ik voor u na.

BewustZW: Kunnen wij het antwoord voor de raadsvergadering ontvangen?

College: Zeker, u ontvangt het antwoord voorafgaand aan de besluitvorming in de raad.

Voorzitter: Er zijn verder geen vragen. Het voorstel kan worden geagendeerd voor de raad.

7. Kadernota VNOG 2022-2025

BewustZW: Er zitten (financiële) consequenties aan deze kadernota die nog niet geheel duidelijk zijn. Voorafgaand aan de Voorjaarsnota moet daarover duidelijkheid zijn, zodat we niet voor voldongen feiten worden geplaatst.

D66: In april kunnen we toch nog een zienswijze indienen?

College: Het is wel de bedoeling dat u op dit moment eventuele op- en aanmerkingen maakt. Dat kan uiterlijk nog in de raadsvergadering van 1 maart 2021.

Voorzitter: Er zijn verder geen vragen. Het voorstel kan worden geagendeerd als een bespreekstuk in de raad.

8. Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2020-2025 gemeente Zutphen

PvdA: Dit onderwerp is te groot voor een bespreking in het Technisch Blok. Wij vinden dat dit onderwerp een eigen Forum verdient.

Stadspartij: De Stadspartij staat voor het welzijn van onze inwoners in de breedste zin van het woord. Zijn we afhankelijk van subsidies om tot een lokaal preventieakkoord te komen? En als dat niet zo is, op welke wijze gaan we dan een preventieakkoord realiseren?

BewustZW: Hier zou een eigen Forum aan besteed moeten worden.

CDA: Een vraag aan de heren Heitling en Jansen. We hebben nog 45 minuten te gaan in dit Forum. Waarom bespreken we het onderwerp niet nu, zoals de Agendacommissie heeft voorgesteld? Ook gelet op de agendadruk en de vele Forumavonden die al zijn ingepland?

PvdA: Wij zijn nu niet voorbereid op een bespreking. Het onderwerp is belangrijk en verdient een goede bespreking.

BewustZW: Dit onderwerp houdt verband met andere onderwerpen die nog besproken gaan worden. Om e.e.a. te kunnen afwegen kan een apart Forum uitkomst bieden.

GroenLinks: Wij zijn geen specialist op dit onderwerp, als een bespreking nodig is, kan dit beter in een afzonderlijk Forum plaatsvinden.

College: De raad gaat over de agendering, dat laat ik aan u. Het concept lag in september ter inzage, daarop hebben we veel reacties gehad en die zijn verwerkt in de voorliggende nota. In antwoord op de vraag van de Stadspartij kan ik melden dat we de subsidie inmiddels toegekend hebben gekregen.

VVD: Een apart Forum is wat ons betreft prima.

D66: Wij kunnen daarbij aansluiten.

Stadspartij: Wij hebben nog vragen die we graag beantwoord zien. Dat kan ook in een apart Forum.

Burgerbelang: Een apart Forum is akkoord.

Voorzitter: Uw verzoek is helder, we zullen dit aan de Agendacommissie meegeven.

9. Lijst ingekomen stukken Raad 1 maart 2021

Voorzitter: Er zijn geen opmerkingen. De lijst kan conform de gedane afhandelingsadviezen door naar de raad.

10. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 8 februari 2021

PvdA: Een vraag bij het memo Actualisatie Burap-2 2020 (nummer 4). Er is minder uitgegeven dan begroot door Corona. Kan de wethouder dat toelichten?

College: Er zijn meerdere oorzaken die hieraan ten grondslag liggen. We nemen met dit bericht een voorschot op de jaarrekening, waarin we de definitieve cijfers presenteren. Op dat moment kunnen we ook meer tekst en uitleg geven en alle cijfers verantwoorden.

BewustZW: We kunnen ook in eerder stadium een tussenbalans van de jaarrekening bespreken.

College: Dat zou ik willen afraden. Er zijn slechts een paar mensen die dit werk kunnen doen en zij hebben hun handen meer dan vol.

D66: Dreigen met personele consequenties is onnodig.

BewustZW: We zijn bezig in control te komen. Tussentijds de thermometer hanteren kan verstandig zijn.

College: Van de opmerking van D66 word ik verdrietig. Natuurlijk is het zo dat de raad gaat over haar agenda en prioriteiten. We zijn echter al geruime tijd veel werk aan het verzetten en maken grote stappen.

Voorzitter: Er zijn verder geen opmerkingen over de ter inzage liggende stukken.

11. Lange Termijn Agenda versie 8 februari 2021

Geen opmerkingen.  

12. Vaststellen forumverslag(en)

12a. Forumverslag 10-12-2020

Het Forumverslag van 10 december 2020 wordt vastgesteld.

12b. Forumverslag 11-01-2021

Het Forumverslag van 11 januari 2021 wordt vastgesteld.

12c. Forumverslag 12-01-2021

Het Forumverslag van 12 januari 2021 wordt vastgesteld.

13. Sluiting

Voorzitter: Bedankt voor uw bijdrage vanavond, de vergadering is gesloten.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 1 maart 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 01-03-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie bijlage

Besluit

Verworpen
Het voorstel is verworpen met 4 stemmen voor en 24 stemmen tegen.
Geen amendementen ingediend