Pagina delen

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Het Plein

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

in te stemmen met de voorgenomen wijzigingen van de GR Het Plein overeenkomstig het advies van het AB Het Plein.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De gemeenten Lochem en Zutphen nemen deel in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Het Plein voor de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand en aanverwante sociale regelingen. In 2009 is de gemeenschappelijke regeling vastgesteld. Er is nu behoefte aan een actualisering ervan. De wijzigingen en gewenste aanpassingen zijn gebaseerd op het advies van het Algemeen Bestuur Het Plein van 30 oktober 2013. De totstandkoming van wijzigingen is geregeld in artikel 29 van de GR. Voordat een wijziging in werking kan treden moeten de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten daarvoor toestemming verlenen. Daartoe dient dit voorstel.

Het betreft wijzigingen van de GR op 8 onderdelen. te weten:

 1. Wijzigingen van de takenlijst qua inhoud (art. 4, lid 6);
 2. Wijzigingen van de takenlijst qua vorm (art. 1, 5, 6; een takenlijst los van de regeling);
 3. Wijziging van de ombudsfunctie (art. 7);
 4. Wijziging betreffende het plaatsvervangende lid van buitenaf (art. 10);
 5. Toevoeging bepaling inzake langdurige afwezigheid lid van buitenaf (art. 10);
 6. Wijzigingen betreffende het voorzitterschap van de GR (art.13);
 7. Wijzigingen betreffende de arbeidsvoorwaarden van de GR (art.19);
 8. Toevoeging bepaling inzake het afstemmen van de begrotingscycli (art.22)

Naast de hierboven genoemde wijzigingen is de gelegenheid aangegrepen om kleine redactionele verbeteringen aan te brengen.

Beoogd effect

Met de wijzigingen wordt tegemoet gekomen aan enkele noodzakelijke wijzigingen en actualisering van enkele bepalingen in de bestaande GR Het Plein.

Argumenten

1. De wijzigingen zijn noodzakelijk en/of wenselijk.

Zoals in het voorstel van het AB Het Plein (bijlage 1)is aangegeven is er behoefte aan een actualisering van de bestaande GR Het Plein. Wij delen die mening. De voorgaande regeling betrof de oorspronkelijke regeling zoals opgesteld bij de start van Het Plein. Intussen is Het Plein een volwassen organisatie geworden en is bij de deelnemende gemeenten (naast Zutphen ook Lochem) meer duidelijkheid gekomen over de rol en taken van Het Plein. De aanpassingen voorzien hierin.

2. Aanpassing aan actuele wet- en regelgeving is nodig.

Sinds de start van Het Plein zijn enkele wetten en regelingen gewijzigd of zelfs ingetrokken. Zo is de WIJ (Wet Inversteren in Jongeren) afgeschaft en de heet de Wet Kinderopvang tegenwoordig de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Met het oog op de toekomstige wijzigingen (met name Participatiewet) biedt de keuze voor een afzonderlijke takenlijst voldoende flexibiliteit om te zijner tijd de nieuwe taken op te nemen.

Kanttekeningen

Waarom nu deze wijzigingen ?

In de nabije toekomst zullen zich veranderingen voordoen die vrijwel zeker zullen leiden tot een andere positie van Het Plein ten aanzien van de uitvoering van taken op het terrein van sociale zekerheid en Wmo. De komst van de Participatiewet is daarvan een goed voorbeeld.

Wanneer zou worden gewacht met het wijzigen van de GR tot de veranderingen zijn ingebed in de uitvoeringsorganisatie dan zou de nieuwe GR pas in de loop van 2015-2016 worden gewijzigd. Een dergelijke lange termijn is niet wenselijk om een veelvoud van redenen:

 • Er is behoefte aan een heldere bepaling omtrent de aansluiting op de gemeentelijke begrotingscyslus.
 • Er is behoefte om de bepalingen op het terrein van arbeidsvoorwaarden thans goed te regelen.
 • De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen vragen om een heldere bepaling omtrent het voorzitterschap

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

Na uw instemming vindt de verdere afhandeling plaats door Het Plein.

Bijlagen

 1. Voorstel van het AB Het Plein d.d. 30 oktober 2013 omtrent de wijziging van de GR.
 2. Gemeenschappelijke Regeling Het Plein (wijziging van 25 september 2013 en 30 oktober 2013).
 3. Takenlijst Gemeenschappelijke Regeling Het Plein (revisie van 25 september 2013).

Stukken die ter inzage liggen

Besluit B&W Zutphen.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0037

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 24 februari 2014 met nummer 18385


gelet op artikel 29, lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling Het Plein;


b e s l u i t :

toestemming te verlenen voor wijzigingen van de GR Het Plein overeenkomstig het advies van het AB Het Plein.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 10 maart 2014 Naar boven

Toelichting griffie

In 2009 is de gemeenschappelijke regeling Het Plein (GR) vastgesteld. Er is behoefte aan actualisering van deze regeling. Daartoe dient dit voorstel. De nu voorgestelde wijzigingen en gewenste aanpassingen zijn gebaseerd op het advies van het Algemeen Bestuur Het Plein van 30 oktober 2013. De totstandkoming van wijzigingen is geregeld in artikel 29 van de GR. Voordat een wijziging van deze regeling in werking kan treden moeten de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hiermee instemmen; de nu voorgestelde wijzigingen worden ook voorgelegd aan de gemeenteraad van Lochem. Om de besluitvorming gelijk te laten verlopen, verzoekt het college de raad hier op 10 maart ook al in de raad over te besluiten.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 10-03-2014 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
O.W. Bosch
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
PvdA
Stadspartij
VVD
GroenLinks
D66
Burgerbelang
CDA
SP
ChristenUnie
Stadsbelang
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

Deze vergadering is vervallen.

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Behandeld in Forum van 7 april 2014 Naar boven

Toelichting griffie

In 2009 is de gemeenschappelijke regeling Het Plein (GR) vastgesteld. Er is behoefte aan actualisering van deze regeling. Daartoe dient dit voorstel. De nu voorgestelde wijzigingen en gewenste aanpassingen zijn gebaseerd op het advies van het Algemeen Bestuur Het Plein van 30 oktober 2013. De totstandkoming van wijzigingen is geregeld in artikel 29 van de GR. Voordat een wijziging van deze regeling in werking kan treden moeten de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hiermee instemmen; de nu voorgestelde wijzigingen zijn ook voorgelegd aan de gemeenteraad van Lochem.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 07-04-2014 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.W. Jansen
SPE.P.M. GrĂ¼ndemann
D66A.S.R. Dijk
PvdAJ. Bloem
GroenLinksL. Luesink
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Vervolgens geeft hij het woord aan de inspreker, de heer Derksen die inspreekt namens de Cliëntenraad van het Plein (inspreekreactie bijgevoegd).

Na afloop van de inspreekreactie krijgt het forum de gelegenheid vragen te stellen aan de inspreker.

Het CDA wil weten of er omtrent de reglementswijziging ook een advies van de Cliëntenraad lag.

De inspreker geeft aan dat niet het geval is.

De SP vraagt of de inspreker van mening is dat de Cliëntenraad in het bestuur van het Plein zou behoren te zitten.

De inspreker antwoordt bevestigend.

De PvdA wi weten wat voor de Cliëntenraad nog meer van belang is.

Volgens de inspreker moet de klachtenregeling anders. De klachtencommissie van het Plein heeft over het afgelopen jaar 13 klachten genoteerd terwijl de Cliëntenraad er ruim 160 heeft opgetekend.

Het CDA wil nog weten of de Cliëntenraad zitting in het algemeen bestuur of het dagelijks bestuur wil.

De inspreker geeft te kennen dat de Cliëntenraad graag zitting zou nemen in het algemeen bestuur.

De voorzitter bedankt de inspreker voor zijn bijdrage en geeft het college het woord om het onderhavige voorstel toe te lichten.

Het college geeft aan dat het voorstel vooral een technische aanpassing van de takenlijst betreft en van de methode van benoeming van de voorzitter van het algemeen bestuur. Nu wisselt het voorzitterschap om de vier jaar tussen de betrokken gemeenten. Het belang van de gemeente Zutphen is echter veel groter dan het belang van de gemeente Lochem.

De komende Participatiewet maakt wijziging van de regeling noodzakelijk. 

De Cliëntenraad is in oktober j.l. wel geïnformeerd maar niet om advies gevraagd daar de betreffende wijzigingen van technische aard zijn.

Over de klachtenregeling wordt inmiddels gesproken om deze aan te passen. Of dit binnen de gemeenschappelijke regeling gaat gebeuren is onduidelijk.

Het Forum krijgt de gelegenheid om vragen te stellen aan het college.

de VVD merkt op dat het verschil in klachtenaantallen deels te verklaren is door de wijze van registreren waarbij sommige klachten gemeenschappelijk zijn en andere individueel.

De SP geeft aan dat het getuigt van weinig respect om geen gelegenheid tot inspraak te bieden aan de Cliëntenraad.

De PvdA wil de klachtenregeling laten verbeteren zonder het gemeenschappelijk reglement aan te passen en vraagt aan het college of dit voor het zomerreces gerealiseerd kan worden.

Het college geeft aan dat dit qua planning erg lastig kan worden.

Het CDA wil weten of de gemeente Lochem met de voorgestelde wijzigingen akkoord is.

Het college meldt dat dit het geval is.

De Stadspartij vraagt naar aanleiding van artikel 19 van het gemeenschappelijk reglement of een overgangsregeling is voor het personeel.

Het college antwoord dat de betrokken medewerkers ambtenaar blijven en dat verworven rechten vast staan.

Burgerbelang geeft aan men van mening is dat het voorstel aangehouden moet worden

 Het CDA interrumpeert en vraagt wat Burgerbelang beoogt met aanhouden van het voorstel.

Burgerbelang geeft aan een eigen zienswijze te hebben over het Plein en eerst  de uitkomst van de collegeonderhandelingen af te willen wachten om straks niet weer wijzigen door te hoeven voeren.

Het college geeft aan veel belang te hechten aan het voorstel. Het gaat om een technische wijziging die reeds door de andere participant van het Plein is aangenomen. Ook de kwestie van het voorzitterschap is een zaak van belang.

Burgerbelang is van mening dat het stuk meer behelst dan het voorzitterschap en een technische wijziging.

De voorzitter vraagt de fracties of het stuk rijp is voor behandeling in de raad en concludeert naar aanleiding van de uitkomst dat het stuk nogmaals in het forum besproken dient te worden.

De voorzitter schorst de vergadering.

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Behandeld in Forum van 22 april 2014 Naar boven

Toelichting griffie

In 2009 is de gemeenschappelijke regeling vastgesteld. Er is nu behoefte aan een actualisering ervan. De wijzigingen en gewenste aanpassingen zijn gebaseerd op het advies van het Algemeen Bestuur Het Plein van 30 oktober 2013. De totstandkoming van wijzigingen is geregeld in artikel 29 van de GR. Voordat een wijziging in werking kan treden moeten de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten daarvoor toestemming verlenen. Daartoe dient dit voorstel. Dit voorstel komt dezelfde avond ook in de raad.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 22-04-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPE.P.M. GrĂ¼ndemann
D66Huibert Brouwer
PvdAJasper Bloem
GroenLinksL. Luesink
StadspartijGerard Pelgrim
VVDAntje van Dijk
CDAKarin Warmoltz
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

De voorzitter heropent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Vervolgens geeft hij het woord aan het college om het voorliggende stuk nogmaals toe te lichten.

Het college benadrukt nogmaals de urgentie van het stuk. Het belang zit met name in de benoemingswijze van de voorzitter van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast betreft het verder een stuk met louter technische aanpassingen. Het gaat om vastlegging van bestaande taken die in een eerder stadium door de raad zijn opgedragen. In de loop van dit jaar of het volgende zal het reglement inhoudelijk moeten worden aangepast in verband met de komende participatiewet.

De voorzitter geeft het woord aan het forum om vragen te stellen aan het college.

Burgerbelang wil weten waarom de cliëntenraad niet om advies is gevraagd. Daarnaast is men van mening dat het geen technische wijziging betreft maar een fundamentele.

De PvdA zou graag zien dat de klachtenregeling graag wordt aangepast. Dit naar aanleiding van de inspreker van de vorige keer.

De SP verklaart principieel tegen de voorgestelde wijziging te zijn omdat een advies van de Cliëntenraad op het stuk ontbreekt. Waarom is de cliëntenraad niet  om advies gevraagd?

Het CDA betreurt het dat de cliëntenraad niet om advies is gevraagd. Tevens wil men weten wat de consequentie is als niet Zutphen maar Lochem straks het voorzitterschap zou krijgen.

Het college krijgt het woord ter beantwoording van de vragen van het forum. Allereerst benadrukt het college nogmaals dat het gaat om vastlegging van bestaande taken en beklemtoont dat het gaat om een technische wijziging. In de loop van het jaar komt het college terug op de wijzigingen die nodig zullen zijn in verband met de participatiewet.

Omdat het slechts een technische wijziging betreft is de cliëntenraad slechts geïnformeerd. De volgende keer zal het college de cliëntenraad zeker om advies vragen.

De SP wil weten welke belemmeringen er waren om de cliëntenraad om advies te vragen.

Het college antwoord dat dit niet nodig was omdat het een technische wijziging betrof. Het betoog van de cliëntenraad (ie de inspreekreactie van de vorige vergadering) wordt wel degelijk serieus genomen. Voor de zomer zal het college de raad informeren over de mogelijkheden omtrent de wijziging van de klachtenregeling en het bijgehorende tijdspad.

Voor wat betreft het voorzitterschap geeft het college aan dat de voorzitter zich uiteraard in zou moeten zettenvoor het algemeen belang maar dat het financieel belang voor Zutphen veel groter is dan dat van Lochem.

De SP vraagt of de stemverhoudingen binnen het bestuur niet gewogen zijn.

Het college antwoord dat binnen het algemeen bestuur er sprake is van een gewogen belang maar dat dit binnen het dagelijks bestuur niet het geval is.

De VVD stelt dat duidelijk is dat de wijzigingen van de regeling conform de eigen besluiten van de raad zijn en dat het nu aanpassen het toekomstig college niet in de weg zal lopen.

Burgerbelang stelt dat het stuk dan straks weer aangepast moet worden.

De VVD geeft aan dat de huidige aanpassing eenvoudig is en dat later een inhoudelijke discussie beter gevoerd kan worden met een zuivere takenlijst.

De voorzitter vraagt aan de fracties of het stuk rijp is voor behandeling in de raad en concludeert vervolgens dat het stuk de zelfde avond door kan ter behandeling. Vervolgens sluit hij de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 22 april 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 22-04-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Besluit

Aangenomen
De fracties van de SP, Burgerbelang en CU stemden tegen, de overige fracties stemden voor. Dhr. Oldenkamp heeft een stemverklaring afgelegd.
Aantal stemmen voor: 18
Aantal stemmen tegen: 11
Geen amendementen ingediend