Pagina delen

Wijziging benoeming Forumleden Burgerbelang en Fractie Jansen

Het presidium stelt voor :

te benoemen als Forumlid voor Burgerbelang Zutphen-Warnsveld:

  1. de heer M.G.S Siemes, Achterhoven 64a, 7205 AW Zutphen;
  2. de heer M. Jaspers, Brugstraat 2, 7201 JK Zutphen;

en te benoemen als Forumlid voor Fractie Jansen:

  1. de heer Marks, Rodetorenstraat 67b, 7201 DH Zutphen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In de zomer van 2014 heeft binnen Burgerbelang Zutphen-Warnsveld een verschuiving plaatsgevonden die er in heeft geresulteerd dat de heren R.C.M. Sueters en A.IJ. Pepers en de dames E. van Beek-van Heerde en en A. Verwoort de fractie Burgerbelang Zutphen-Warnsveld (voorheen De Lokale Partij) zijn gaan vormen in de raad. De heer A.W. Jansen heeft de fractie verlaten en heeft kenbaar gemaakt door te willen gaan als Fractie Jansen.

De heer Sueters, als nieuwe fractievoorziter van Burgerbelang Zutphen-Warnsveld, heeft aangegeven twee Forumleden te willen voordragen.

De heer Jansen, als fractievoorzitter van Fractie Jansen, heeft aangegeven een Forumlid te willen voordragen.

Beoogd effect

Voorzien in de behoefte aan Forumleden bij respectievelijk Burgerbelang Zutphen-Warnsveld en Fractie Jansen.

De wens is ontstaan door het vertrek van de heren Siemes en Jaspers als Forumlid bij De Lokale Partij. De fractievoorzitter van Burgerbelang Zutphen-Warnsveld heeft aangegeven dat beide genoemde personen nu beschikbaar zijn als Forumlid van Burgerbelang Zutphen-Warnsveld.

Bij Fractie Jansen als nieuwe fractie is een vacature voor een Forumlid. Deze vacature wordt nu ingevuld door de voordracht van de heer Marks. De heer Marks was voorheen actief als Forumlid van Burgerbelang Zutphen-Warnsveld.

Argumenten

De fractievoorzitters van respectievelijk Burgerbelang Zutphen-Warnsveld en Fractie Jansen hebben de voorgestelde benoemingen voorgedragen.
Op grond van artikel 1:4 lid 1 van het Reglement van Orde worden Forumleden voorgedragen door de fractievoorzitter. De benoemingen en het ontslag gebeuren door de raad.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

De praktische afhandeling van toegangscodes, sleutels en pasjes wordt opgepakt door de griffie en het servicemeldpunt.

Stukken die ter inzage liggen

-

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0128

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 5 september 2014 met nummer


gelet op artikel 1:4 lid 1 van het Reglement van Orde;


b e s l u i t :

te benoemen als Forumlid voor Burgerbelang Zutphen-Warnsveld:

  1. de heer M.G.S Siemes, Achterhoven 64a, 7205 AW Zutphen;
  2. de heer M. Jaspers, Brugstraat 2, 7201 JK Zutphen;

en te benoemen als Forumlid voor Fractie Jansen:

  1. de heer Marks, Rodetorenstraat 67b, 7201 DH Zutphen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 22 september 2014 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 22-09-2014 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Müller en M.J. ten Broeke
D66A.S.R. Dijk
PvdAF.J.G.M. Manders en H.W. Hissink
GroenLinksP. Reeuwijk
StadspartijJ. Boersbroek
VVDW.P. van Stockum
CDAA.R. Nijenhuis en K.M. Warmoltz
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Fractie JansenA.W. Jansen en T. Marks
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

1.       Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2.       Algemeen spreekrecht

Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3.       Actieve informatievoorziening

Het college meldt dat de gemeente volledig in het gelijk is gesteld in het kort geding dat TCR had aangespannen tegen de gunning van het leerlingenvervoer. TCR gaat in hoger beroep.

Het college meldt voorts dat het kort geding tussen bewoners van De Teuge en Vitens dient op 30 september. De gemeente is hierin geen partij.

Tot slot deel het college mee dat deze middag de naam van het nieuwe zwembad is bekendgemaakt en dat deze luidt: De IJsselslag.

4.       Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5.       Toezeggingenlijsten

a.       Toezeggingenlijst Forum 22 september 2014

Er zijn geen vragen.

b.       Toezeggingenlijst Raad 22 september 2014

De Christenunie constateert dat bij toezegging 2014-08 (Beeldkwaliteitsplan voor het gebied Het Berghege een afdoeningstermijn staat tot juni 2015. Dit is erg ver weg.

Het college geeft aan dat hier juni 2014 had moeten staan.

6.       Vermoedelijke hamerstukken

6a. Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 22 september 2014 (griffienummer: 2014-0125)

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Wijziging Forumleden Burgerbelang en Fractie Jansen (griffienummer 2014-0128)

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6c. Bestemmingsplan Spiegelstraat 3 (griffienummer 2014-0132)

D66 wijst op argument 1.1. waarin opgemerkt wordt dat in de directe omgeving verschillende functies aanwezig zijn, hoofdzakelijk woningen en om de hoek is de winkelstraat Korte Beukerstraat gelegen met daarbij ook een aantal restaurants.

Het college antwoordt dat dit inderdaad geen valide argument is.

De Fractie Jansen merkt op dat er dan nu een voorstel ligt van het college dat niet klopt en vraagt of dit voorstel dan aangepast gaat worden.

Het college merkt op het voorstel hiermee niet minder van kwaliteit wordt. Het is meer een beschrijving.

De Fractie Jansen stelt voor dat de voorzitter van de raad aan het begin van de vergadering meldt dat de passage uit het voorstel geschrapt wordt.

De fracties stemmen hiermee in.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6d. Ontheffing van lidmaatschap van de heer Brunsveld en benoeming tot lid van de heren Siemes en Brouwer van de rekenkamercommissie (griffienummer 2014-0129)

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7.       Lijst ingekomen stukken raad 22 september 2014 (griffienummer 2014-0127)

De Stadspartij merkt op dat de brief op de Lijst van op advies wachtende stukken van Alliander over de strategische koers dateert van februari 2014. De fractie vraagt waarom daar nog geen reactie op is.

Het college deelt mee dat dit morgen op de agenda van het college staat.

8.       Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 22 september 2014 (griffienummer: 2014-0135)

Geen opmerkingen.

9.       Vaststellen forumverslagen

9a. Forumverslag 08-09-2014

Het verslag wordt vastgesteld.

10.    Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 22 september 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 22-09-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend