Pagina delen

Wijziging Belastingverordeningen 2014

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

over te gaan tot het vaststellen van:

1. Verordening onroerende zaakbelastingen 2014;

2. Verordening  rioolheffing 2014;

3. Verordening afvalstoffenheffing 2014;

4. Verordening hondenbelasting 2014;

5. Legesverordening 2014;          

6. Verordening precariobelasting 2014;

7. Verordening parkeerbelasting 2014;

8. Verordening marktgelden 2014;

9. Verordening lijkbezorgingsrechten 2014;

10. Verordening haven- en opslaggelden 2014;

11. Verordening  reclamebelasting binnenstad Zutphen 2014;

12. Verordening toeristenbelasting 2014;

13. Verordening watertoeristenbelasting 2014.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In de gemeente Zutphen worden eenmaal per jaar alle belastingverordeningen beoordeeld en opnieuw vastgesteld. Hierbij worden naast tariefsverhogingen conform de begrotingsvoorstellen van 2014, tevens de benodigde redactionele en technische wijzigingen betrokken. Eventuele afwijkende voorstellen t.o.v. de keuzenota/strategische agenda worden toegelicht.  Om misverstanden te voorkomen worden voor alle belastingsoorten ieder jaar nieuwe belastingverordeningen vastgesteld, onder intrekking van de reeds bestaande belastingverordeningen. Dit voorstel betreft de verordeningen 2014 en kan worden gezien als een bevestiging van de in de programmabegroting 2014 opgenomen voorstellen.

Beoogd effect

De belastingverordeningen aan te passen aan de actuele situatie waardoor deze gelijke tred houden met de landelijke en plaatselijk gewenste ontwikkelingen.

Argumenten

Het vaststellen van deze belastingverordeningen is noodzakelijk om de financiële situatie, zoals deze in de begroting 2014 uiteengezet en vastgesteld is, te kunnen realiseren. Indien de tarieven in de verordeningen niet conform het voorstel worden vastgesteld, heeft dit directe gevolgen voor de opbrengsten. Bij het opstellen van de programmabegroting 2014 is als uitgangspunt genomen dat de tarieven voor de diverse belastingen met 2% worden verhoogd. Bij het opstellen van deze belastingverordeningen is rekening gehouden met deze aanpassing. Daarnaast is als een belangrijk uitgangspunt gehanteerd dat in toenemende mate gestreefd wordt naar kostendekkende tarieven. Voor het overige zijn alle beleidsmatige uitgangspunten zoals die in de strategische agenda, het koersdocument en de verschillende programma’s zijn vastgelegd, verwerkt in de verschillende verordeningen. Hieronder wordt kort ingegaan op een aantal verordeningen.

1. Onroerende zaakbelasting (OZB)

In het kader van de jaarlijkse WOZ(Wet Onroerende Zaken) -herwaardering krijgen alle onroerende zaken in de gemeente Zutphen een nieuwe WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari 2013. Voor het belastingjaar 2014 heft de gemeente OZB op basis van deze waarden.Alle onroerende zaken (woningen en niet-woningen) zijn voor het belastingjaar 2014 naar waardepeildatum 1 januari 2013 getaxeerd.

Het algemene beeld is dat de WOZ-waarde van de woningen in onze gemeente is gedaald met -5,7%. Bij de niet-woningen zien we dat de WOZ-waarde voor eigenaren stijgt met 2,5%  terwijl de WOZ-waarde voor de gebruikerdaalt met -3,4%ten opzichte van de waardepeildatum 1 januari 2012. Dit laatste is te verklaren doordat er een algemene vrijstelling voor het gebruikersdeel van de OZB bij niet-woningen op handen is bij verpleeg- en verzorgingshuizen.

De berekening van de OZB-tarieven voor 2014 treft u aan in bijlage A.

Op basis van bovenstaande overwegingen en om de in de begroting 2014 geraamde OZB-opbrengst te kunnen realiseren  stellen wij voor om de volgende OZB-tarieven voor 2014 te hanteren:

OZB eigenaar woning              0,1183 %

OZB eigenaar niet-woning        0,1848 %                              

OZB gebruiker niet-woning       0,1381 %

 

2. Rioolheffing

Met de rioolheffing worden de kosten die de gemeente noodzakelijk acht voor een doelmatig werkende riolering en overige maatregelen ten aanzien van het beheer van hemelwater en grondwater verhaald.

Uitgangspunt bij de rioolheffing is een kostendekkende exploitatie.Om volledige kostendekking te bereiken is het noodzakelijk dat de volgende tarieven voor 2014 worden vastgesteld:

Rioolheffing eigenaren                       € 97,50

Eigenaren garageboxen                      € 48,75

Rioolheffing gebruikers

Bij verbruik tot 500 m3                      € 69,60

501 m3 tot 1000 m3                         € 300,-

1001 m3 tot 2000 m3                       € 1.140,-

2001 m3 en meer                            € 2.760,-

De berekening van de tarieven rioolheffing 2014 treft u aan in bijlage B.

3.Afvalstoffenheffing/Diftar

Met ingang van 2006 is in Zutphen diftar ingevoerd. Huishoudens betalen een vast recht en daarnaast een tarief per keer dat zij een grijze of groene container aanbieden of een inworp doen in een ondergrondse container. De tarieven voor de aanbieding van restafval en gft-afval zijn gelijk. Ten opzichte van omliggende gemeenten is de ingezamelde hoeveelheid gft relatief laag, veel gft-afval wordt bij het restafval aangeboden. Dit heeft enerzijds te maken met het stedelijk karakter van Zutphen maar anderzijds met het ontbreken van een financiële stimulans om het gft gescheiden aan te bieden. Stimulering van gescheiden inzameling past in de tendens om afval te beschouwen als grondstof. Door een nultarief voor het aanbieden van gft in te voeren wordt een hogere scheiding van het afval bewerkstelligd.

Toen in Apeldoorn het nultarief werd ingevoerd voor gft steeg de gft component van 75 naar 126 kg (in 2011) per inwoner. In Zutphen gaat het om 62 kg per inwoner (2011). Het gemiddelde van de Berkelmilieugemeenten was het gft component in 2011 circa 120 kg.

Door gft-afval beter te scheiden hebben de bewoners rechtstreeks invloed op het door hen te betalen variabele deel van de afvalstoffenheffing. De verwerking van gft is goedkoper dan van het restafval, maar de ervaring is dat bij een nultarief de aangeboden hoeveelheid gft meer toeneemt dan het restafval afneemt. Wij stellen u op basis van het bovenstaande voor om een nultarief in te voeren voor gft-afval.

Na invoering van het nultarief voor gft-afval zijn onderstaande tarieven nodig om volledige kostendekking te bereiken:

Vast recht:                   € 167,40

Containers per aanbieding:

80 liter                        € 2,50

140 liter                      € 4,50

240 liter                      € 7,50

Ondergronds:

60 liter                        € 1,55

25 liter                        € 0,65

De berekening van de tarieven afvalstoffenheffing treft u in bijlage C.

 

4. Leges

Als bijlage bij dit voorstel treft u de vast te stellen legesverordening 2014 en de bijbehorende tarieventabel.

De legesverordening en de tarieventabel 2014 zijn gebaseerd op het model van de VNG. Op basis van de voorlopige conclusies van het in 2013 door de Adviesgroep Nederlandse Gemeenten (ANG) uitgevoerde onderzoek naar de kostendekking van onze leges stellen wij u voor om niet over te gaan tot een aanpassing van de tarieven met het inflatiepercentage. Op basis van de gegevens die op het rapportagemoment aanwezig zijn, is een algehele tariefsverhoging niet wenselijk. De kostendekkendheidspercentages van Titel I en II zijn op basis van de beschikbare gegevens meer dan kostendekkend en hierdoor loopt de gemeente Zutphen het risico van onverbindendheid van een deel of de gehele legesverordening en de daarbij behorende tarieventabel. Voor Titel III dient ook nog voor bepaalde diensten een onderbouwd kostendekkendheidspercentage te worden berekend.

In de legesverordening is een nieuw hoofdstuk opgenomen m.b.t. leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het exploiteren van een kindercentrum, peuterspeelzaal, gastouderbureau of het bieden van gastouderopvang. Per 1 januari 2010 kunnen kinderdagverblijven, locaties voor buitenschoolse opvang (BSO), gastouderbureaus en gastouders zich melden bij de gemeente om zich te laten registreren in het Landelijk Register Kinderopvang (Sinds 1 januari 2012 Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen). Deze registratie is voor bovenstaande organisaties van belang vanwege de door de ouders te ontvangen kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Wanneer de gemeente een aanvraag voor het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) ontvangt laat de gemeente de Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst ( hierna: GGD), die door de minister is aangewezen als toezichthouder, een inspectie uitvoeren.

De kosten van de inspectie door de GGD en de registratie in het LRKP worden tot op heden door de

gemeente betaald. Bij het heffen van leges gaat het om dekking kosten.  Leges kunnen niet met terugwerkende kracht worden geheven. Het gaat daarom alleen om nieuwe gevallen.

De compensatie voor kosten van toezicht en handhaving kinderopvang in het gemeentefonds zijn voor een gemeente veelal onvoldoende. Steeds meer gemeenten zijn daarom bezig met het verkennen van de mogelijkheden tot het heffen van leges.

5. Lijkbezorgingrechten

Er is sprake van een aanzienlijke teruggang in het aantal begrafenissen/bijzettingen in onze gemeente. De concurrentie van het crematorium de Omarming speelt daarbij een rol en er zijn minder uitvaarten omdat men vaak voor alternatieven (crematorium of omliggende gemeenten die allen goedkoper zijn) kiest. Om de bezuinigingsopgave te realiseren wordt niet alleen gekeken naar tariefsaanpassingen maar ook naar het terugdringen van de kosten, een betere dienstverlening en een efficiëntere manier van werken. Op basis van het bovenstaande stellen wij voor om de tarieven lijkbezorgingsrechten te handhaven op het niveau van 2013.

6. Precariobelasting

Met betrekking tot de precariobelasting zijn de tarieven met 2% verhoogd, op dit moment vindt er een inventarisatie plaats van de belastbare feiten met betrekking tot de ondergrondse kabels en leidingen binnen onze gemeente. Bureau Eiffel onderzoekt de mogelijkheden van deze heffing in combinatie met een verlegregeling, waarbij de kosten voor het verleggen en/of vernieuwen van de in de gemeentegrond aanwezige kabels en leidingen niet langer meer voor rekening van de gemeente komen. Voor het invoeren van een deze regeling zal in 2014 een college- en raadsvoorstel worden voorgelegd.

Kanttekeningen

Ontstaat er, bij invoering van een nultarief voor gft-afval geen rechtsongelijkheid bij bewoners die gebruik maken van ondergrondse containers.

Bewoners die gebruikmaken van ondergrondse containers (in het centrum en bij hoogbouw) kunnen over het algemeen geen voordeel putten uit verlaging van het tarief voor gft-afval. Hierdoor dreigt een aantasting van het gelijkheidsbeginsel. Deze discussie heeft o.a. gespeeld bij de gemeente Apeldoorn. De conclusie daar is dat hoog- en laagbouw als gelijke gevallen moet worden aangemerkt, maar gezien het feit dat bij hoogbouw aantoonbaar minder gft wordt aangeboden is de kans groot dat de rechter zal bepalen dat er geen sprake is van vergelijkbare gevallen. De ongelijke behandeling kan bovendien nog verder worden teruggedrongen door compensatie te bieden. In verband hiermee wordt gewezen op de reeds bestaande voorziening voor bewoners in het centrum die de beschikking hebben over een tuin. Zij kunnen een groene minicontainer krijgen naast hun pas voor de ondergrondse container. Hetzelfde kan worden geregeld voor mensen in hoogbouw onder de voorwaarde dat zij de container op eigen terrein bewaren. Tenslotte is het voorstel om de tarieven voor stortingen in de ondergrondse containers -in tegenstelling tot de tarieven voor de grijze minicontainers- niet te verhogen.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

1. Publicatie van het raadsbesluit zal plaats vinden in de Zutphense Koerier en op de gemeentelijke website enkele werkdagen na de besluitvorming.

2. De inwerkingtreding van de verordeningen is één dag na de bekendmaking en treedt feitelijk in werking per 1 januari 2014.

3. De wijzigingen m.b.t. de tarieven afvalstoffenheffing zullen worden gecommuniceerd d.m.v. een huis aan huis brief van Berkel Milieu en via de lokale pers.

Financiën

Alle bedragen zijn aangepast aan de gewenste ontwikkelingen uit de strategische agenda, het koersdocument  en de ramingen van de begroting 2014.

Wat zijn de gevolgen voor de belastingplichtigen?

In bijlage D zijn effecten voor de belastingplichtigen in beeld gebracht.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2013-0170

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 14 november 2013 met nummer 9152b e s l u i t :

over te gaan tot het vaststellen van:

1. Verordening onroerende zaakbelastingen 2014;

2. Verordening  rioolheffing 2014;

3. Verordening afvalstoffenheffing 2014;

4. Verordening hondenbelasting 2014;

5. Legesverordening 2014;          

6. Verordening precariobelasting 2014;

7. Verordening parkeerbelasting 2014;

8. Verordening marktgelden 2014;

9. Verordening lijkbezorgingsrechten 2014;

10. Verordening haven- en opslaggelden 2014;

11. Verordening  reclamebelasting binnenstad Zutphen 2014;

12. Verordening toeristenbelasting 2014;

13. Verordening watertoeristenbelasting 2014.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 2 december 2013 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 02-12-2013 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
G.A.J. Winters
Aanwezig namens Naam
PvdAP.P.G.L. Smeenk en J.S.N.M. van Gemert
StadspartijC.R.L. van Toor en D.G. Derlagen
VVDW.P. van Stockum en H.B. Demoed
GroenLinksG.H.M. Buitink
D66A.O. Biçen
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
CDA
SPW.K.H. Torgensen en C.G.M. van Hoogmoed
ChristenUnieA. Oldenkamp
Stadsbelang
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
Hij deelt mee dat medio vorige week door de griffie een e-mail is rondgestuurd met het treurige bericht dat medewerker mevr. Ingrid Stoelhorst is overleden. Ingrid was één van de twee vaste notulisten van het Technisch Blok en heeft dus jarenlang hier bij ons aan de vergadertafel gezeten. Namens het gemeentebestuur is een advertentie geplaatst in De Koerier en bij de crematieplechtigheid waren de voorzitter en griffier aanzwezig.
De voorzitter zal in de raadvergadering verder stilstaan bij het overlijden van mevr. Stoelhorst, maar op deze plek wil hij ook graag even aandacht aan haar overlijden schenken.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Er zijn geen mededelingen vanuit het college.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 2 december 2013

Geen opmerkingen.

b. Toezeggingenlijst Raad 2 december 2013

De PvdA merkt op dat de motie stookoverlast van de lijst van lopende moties kan worden afgevoerd.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Verordening fractie-ondersteuning gemeente Zutphen 2013

Er zijn geen vragen of opmerkingen.
Advies: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Wijziging Belastingverordeningen 2014

De VVD heeft vernomen dat grote passagiersschepen relatief veel havengelden et cetera zouden moeten betalen wanneer zij aanleggen in Zutphen. Dit zou slecht zijn voor de concurrentiepositie van Zutphen.
Het college geeft aan dat de tarieven juist aanzienlijk zijn verlaagd om de concurrentiepositie ten opzichte van Deventer te verbeteren.
De PvdA vraagt wat de verwachte effecten zijn van het voorgestelde 0-tarief voor GFT afval. Is het niet zo dat de frequentie van aanbieden van de betreffende containers zal toenemen waardoor extra inzamelingskosten ontstaan?
Het college heeft ingeschat dat de frequentie van aanbieden inderdaad zal toenemen en daarom is het vastrecht en het tarief voor het aanbieden van restafval verhoogd.
Burgerbelang wil weten of een sterke daling van de WOZ waarde tot een grote stijging van de OZB tarieven zal leiden.
Het college verduidelijkt dat een daling of stijging van de waarde van onroerende zaken niet van invloed is op de hoogte van het bedrag dat via OZB binnen dient te komen. Door de raad is besloten dat het bedrag dat de gemeente binnenkrijgt met 2% wordt verhoogd en wordt gecorrigeerd voor inflatie.
Burgerbelang vraagt verder hoe de communicatie richting de burger zal verlopen rond de invoering van het 0-tarief voor GFT containers.
Het college geeft aan dat zowel via de gemeente als via Berkelmilieu de nodige communicatie zal worden ingezet richting de burgers over deze wijziging.
De Stadspartij vraag naar de financiële effecten van de invoering van dit 0-tarief voor inwoners zonder de mogelijkheid tot het scheiden van GFT afval.
Het college geeft aan dat deze inwoners gecompenseerd worden door het niet gestegen zijn van de tarieven voor de inzamelwijzen voor personen die geen GFT kunnen aanbieden.
De Stadspartij merkt ten slotte op dat er ook nog een categorie bestaat van inwoners die een bovenwoning heeft, maar wel via een pasjessysteem GFT afval kan aanbieden bij een verzamelcontainer; deze categorie blijkt echter niet in beeld te zijn bij de gemeente. Het gaat onder andere om de bewoners van De Timpe in Warnsveld.
D66 vraagt of het landelijk vastgestelde maximum tarief voor rijbewijzen al is verwerkt.
Het college geeft aan dat het tarief zal worden aangepast wanneer die verplichting in werking treedt.
Advies: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6c. Toelating van dhr. Brunsveld als raadslid gedurende de derde periode van ontslag wegens ziekte in deze raadsperiode van dhr. J. Berger

De voorzitter geeft aan dat in de Presidiumvergadering eerder vanavond is afgesproken dat dit voorstel geen bespreking in het Technisch Blok behoeft.
Advies:  Voldoende besproken , verder debat in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 2 december 2013

De adviezen zijn akkoord.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 2 december 2013

De PvdA merkt  over het memo dat met nr. 4 ter inzage ligt ter afdoening van toezegging raad 2013-19 over mogelijke herinvoering van sociaal raadslieden op dat het argument van de samenwerking met HAN volgens hen niet klopt.
De VVD merkt naar aanleiding van nr. 6 op de lijst op dat het graag zou zien dat het college dit 'Rekenschapsdocument' van de stichting Perspectief meeneemt in de gemeentelijk Planning & Control cyclus door afspraken over tijdige aanlevering te maken met stichting Perspectief.
De raad zou dan beter in staat zijn om doelen te formuleren en het behalen daarvan te controleren. Graag zou de VVD zien dat de eerste aansluiting al te merken is in de Jaarrekening over 2013. Aangegeven wordt dat stichting Perspectief de besteding van het maatschappelijke geld graag wil verantwoorden.
Het college geeft aan te werken met een budgetovereenkomst met stichting Perspectief; het rekenschapsdocument kan uiteraard altijd door de raad worden bediscussieerd.
Het college zegt toe een memo op te stellen waarin de mogelijkheden om rond doelstelling, rapportage en bijsturing en controle vanuit de raad richting stichting Perspectief te optimaliseren zullen zijn onderzocht. 

9. Vaststellen forumverslag(en)

Het Forumverslag van 18-11-2013 wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 2 december 2013 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 02-12-2013 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen

Zonder hoofdelijke stemming
Geen amendementen ingediend