Pagina delen

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (6e)

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De bijgaande Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (6e) vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In de raadsvergadering van 8 juli 2019 hebt u de motie ‘Die ballon gaat niet op’ (2019-M0007) aangenomen.

In de motie verzoekt u het college om een verbodsbepaling in de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (hierna te noemen: APV) op te nemen voor het op- en loslaten van ballonnen bij evenementen en festiviteiten.

Beoogd effect

Een verbod voor het op- en loslaten van ballonnen.

Argumenten

1.1 Het oplaten van ballonnen is slecht voor het milieu en het welzijn van dieren
Het oplaten van ballonnen staat maatschappelijk al een aantal jaren ter discussie. Ballonnen (maar ook linten, touwtjes, etc.) komen na het oplaten onvermijdelijk op enig moment weer naar beneden. Met als gevolg zwerfvuil, milieuvervuiling en dierenleed. De restanten van ballonnen komen ongecontroleerd in de natuur terecht. Vogels, vissen en andere dieren zien de ballonresten aan voor voedsel, stikken erin of raken verstrikt in de linten en touwtjes. Ook de biologisch afbreekbare ballonnen zijn geen oplossing. Deze worden door de natuur niet snel genoeg afgebroken waardoor ook deze als voedsel worden aangezien.

1.2 Een verbod creëert bewustwording van de negatieve effecten van ballonnen
Het achterlaten van zwerfafval in de openbare ruimte is verboden. De restanten van ballonnen komen net zo goed als zwerfafval op de grond terecht. Een verbod creëert bewustwording over de negatieve effecten hiervan. Een verbod geeft daarmee een duidelijk signaal af.

1.3 Een verbod sluit aan op landelijke ontwikkelingen
In 2014 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin gemeenten wordt opgeroepen om het oplaten van ballonnen actief tegen te gaan. Zutphen heeft hier gevolg aan gegeven door het oplaten van ballonnen bij evenementen actief te ontmoedigen. De landelijke tendens is echter dat steeds meer gemeenten het oplaten van ballonnen verbieden. Zo is het aantal gemeenten met een verbod in één jaar tijd verdrievoudigd. Met een algemeen verbod volgt Zutphen deze ontwikkeling.

Kanttekeningen

1.1 Er is al een ontmoedigingsbeleid dat goed werkt
Het ontmoedigingsbeleid werkt prima bij evenementen waarvoor een vergunning nodig is. Een algemeen verbod biedt echter grondslag om het oplaten van ballonnen ook te verbieden bij vergunningsvrije evenementen, kleine evenementen (meldingsplicht) en privé aangelegenheden.

1.2 Een verbod is lastig te handhaven
Het toezicht op en het handhaven van het verbod is in de praktijk lastig. Effectief handhaven is eigenlijk alleen mogelijk als een organisator of initiatiefnemer op ‘heterdaad’ betrapt wordt. Die situatie doet zich naar verwachting niet vaak voor. Er wordt vooral ingezet op communicatie vooraf en het reageren op meldingen en klachten achteraf. Ook wordt bij de voorwaarden van de evenementenvergunning en de kleine evenementen (meldingsplicht) gewezen op het verbod om ballonnen op te laten.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De wijziging van de verordening wordt bekend gemaakt in het Gemeenteblad, zodat de wijziging de dag na de datum van bekendmaking in werking treedt. Tevens wordt de wijziging van de verordening in het lokale huis aan huis blad ‘Contact’ geplaatst. Organisatoren van evenementen worden op het verbod gewezen.

Bijlagen

  1. Concept Verordening van de raad van de gemeente Zutphen bepalingen over de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (6e wijziging).

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0100

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 9 oktober 2019 met nummer 148425


overwegende, dat het gewenst is een verbod in te stellen voor het oplaten van ballonnen;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

 


b e s l u i t :

de bijgaande Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (6e wijziging) vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 18 november 2019 Naar boven

Toelichting griffie

Op 8 juli 2019 heeft de gemeenteraad de motie "Die ballon gaat niet op" aangenomen. In de motie wordt het college gevraagd een verbodsbepaling in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op te nemen voor het op- en loslaten van ballonnen bij evenementen en festiviteiten.

In de constateringen en overwegingen in de motie richten de indieners zich met name op het milieu en het welzijn van dieren, bewustwording over de negatieve effecten van ballonnen en landelijke ontwikkelingen.

Het college heeft de gevraagde verbodsbepaling in een Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (6e) opgenomen en vraagt de gemeenteraad deze vast te stellen.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 18-11-2019 Tijd 21:30 - 22:30
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAJ.A. Giezen
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66P van der Hammen
VVDH. Hissink
CDAK.M. van Wamel
StadspartijB Vink
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering. We hebben een inspreker namens Meldpunt Kerkpad. Deze inspreker geef ik nu het woord.

2. Algemeen spreekrecht

Mevrouw Aalderink namens Meldpunt Kerkpad/ inspreker: zie bijgevoegde inspreekreactie.

SP: Heeft u concreet gevraagd aan de gemeente om te handhaven?

Inspreker: Ja.

VVD: Is er sprake van een openbare weg of van een recht van overpad?

Inspreker: We dachten dat er sprake was van een recht van overpad, maar het blijkt een openbare weg te zijn. De boer heeft aan weerszijden van die weg zijn erf.

CDA: Zijn er aangiftes gedaan, en hoeveel?

Inspreker: Drie aangiftes.

D66: Gaat het hier om een openbare weg of om ruzie met een buurman? Graag een reactie van het college.

Burgerbelang: Op welke manier heeft u contact gehad met de burgemeester?

Inspreker: Via email. Eerst kregen we het bericht dat de burgemeester met vakantie was en dat we moesten wachten op een reactie. Daarna kwam er een reactie dat dit zou worden opgepakt en afgehandeld door de wethouder.

GroenLinks: In de afgelopen raadsvergadering is ook over deze situatie gesproken. Hebben er daarna nog acties plaatsgevonden?

Voorzitter: Het is niet de bedoeling om in een Technisch Blok vergadering te discussiëren met het college.  In de raad is een toezegging geweest dat hierop wordt teruggekomen.

College: Er is al uitgelegd wat een burgemeester wel en niet kan. Het ligt nu bij de wethouder. Morgen ligt er een memo ter bespreking in de collegevergadering. We willen een goede oplossing voor alle partijen.

3. Actieve informatievoorziening vanuit het college

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

4. Aankondiging moties en amendementen

VVD: In de eerstvolgende raadsvergadering willen wij de motie Flexwonen indienen.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 18 november 2019

GroenLinks: Op 9 september 2019 is bij het forum over de windmolens een toezegging gedaan dat er zou worden toegezien op geluidhinder, gevelisolatie en de aanwezigheid van de dassenpopulatie. Deze toezegging lezen wij niet terug.

5b. Toezeggingenlijst Raad 18 november 2019

Burgerbelang: Wat is de stand van zaken van toezegging met nummer 2019-16?

College: Morgen komt in het college een memo over het maaibeleid. Het memo komt er aan.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a Bekrachtiging geheimhouding op Kostprijsraming herinrichting Deventerweg

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6b Benoeming rayonarchitect cie. Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6c Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (6e)

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6d GGD; aanpassing gemeenschappelijke regeling en aansluiting bij werkgeversvereniging

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6e Eerste wijziging van Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking (GR Tribuut)

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6f Verordening elektronische kennisgeving gemeente Zutphen 2019

SP: Kan de garantie worden gegeven dat de berichtgeving in het Contact blijft bestaan?

College: Ja.

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6g Gemeentelijk coördinatiebesluit Noorderhaven Veld 15-16-17

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6h Diverse overlopende budgetten van 2018 naar 2019

ChristenUnie: Waarom komen de budgetten 2018 nu pas naar 2019, terwijl 2019 bijna voorbij is?

College: Als de budgetten niet worden overgeheveld, dan zijn we ze kwijt. Soms lukt het niet om plannen uit te voeren, maar je wil ze wel uitvoeren. Dan is het goed om het budget over te zetten naar het nieuwe jaar.

D66: Wij willen dit voorstel als bespreekpunt in de raad vanwege de slechte financiële situatie waarin Zutphen verkeert.

Forum: Akkoord om dit als bespreekpunt in de raad te agenderen.

6i Verzamelbegrotingswijziging 2019-23 (incl. Burap 2019-2)

D66: Wij willen dit voorstel als bespreekpunt in de raad vanwege de slechte financiële situatie waarin Zutphen verkeert.

Forum: Akkoord om dit als bespreekpunt in de raad te agenderen.

7 Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2019-2

Forum: Dit voorstel kan als bespreekpunt verder in de raad worden behandeld.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 16 december 2019 

Burgerbelang: Wat is de stand van zaken over het maaibeleid, toezegging 2019-16?

College: Morgen komt in het college een memo over het maaibeleid. Het memo komt er aan.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 18 november 2019

Burgerbelang: Wij willen graag een forum over collegestuk 2019-16 en over de memo 5 "Veilig uit" en memo 9 "Handhaving".

Voorzitter: Hier kun je de wens slechts mededelen. Via de fractievoorzitter kan dat in het Presidium worden aangevraagd.

10. Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in forum en raad van 8 november 2019

Forum: Akkoord.

11. Vaststellen forumverslag(en)

11a. Forumverslag 26-09-2019

Forum: Akkoord.

11b. Forumverslag 07-10-2019

Forum: Akkoord.

11c. Forumverslag 31-10-2019

Forum: Akkoord.

12. Sluiting

SP: Wij hebben nog een vraag. De ombudsman gaf aan dat iedere gemeente een wegwijspiet moet hebben die de weg wijst binnen de gemeente. Heeft Zutphen zo'n wegwijspiet?

College: Volgens mij zijn wij aangesloten bij de landelijke ombudsman.

SP: Wij bedoelen dat er in de gemeente zelf een persoon aanwezig moet zijn.

College: De receptie ontvangt en stuurt door. Voor uitkeringen hebben wij een website. Er is niet één persoon.

SP: Wij bedoelen één persoon die lijfelijk aanwezig is en waar je met alle vragen terecht kan.

College: Soms moet iets worden uitgezocht. We hebben balies, wijkteams, een meldpunt Omgevingswet.

Voorzitter: Dan zijn we aan het einde van deze vergadering gekomen. Ik sluit de vergadering.

 

 

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 16 december 2019 Naar boven

Datum 16-12-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend