Pagina delen

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (4e)

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (4e wijziging) vast te stellen, waarbij artikel 2:79 Aanpak woonoverlast wordt toegevoegd.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 9 oktober 2017 hebben wij besloten te investeren in de pilot aanpak extreme woonoverlast voor een periode van 3 jaar. Ook hebben wij besloten om samen met Woonbedrijf Ieder1 in deze 3 jaar een regievoerder extreme woonoverlast aan te stellen. De regievoerder is vanaf haar aanstelling in maart 2018 actief aan de slag gegaan. Aan de hand van de bevindingen van de regievoerder gedurende het eerste half jaar, is een “eerste evaluatie en implementatie van de aanpak woonoverlast en verloedering in Zutphen” opgesteld. Met dit implementatieplan krijgt de aanpak van extreme woonoverlast en verloedering binnen de gemeente concreet vorm.

Daartoe moet de regievoerder echter ook wel effectieve instrumenten in handen krijgen. Eén van deze instrumenten is het opnemen van artikel 2:79 in de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen. Het opnemen van dit artikel is mogelijk omdat, op basis van de op 1 juli 2017 in werking getreden Wet aanpak woonoverlast, de Gemeentewet is gewijzigd door het toevoegen van artikel 151d. Met het toevoegen van artikel 2:79 in de Algemene Plaatselijke Verordening kan de burgemeester extreme woonoverlast aanpakken door aan de betrokkene(n) een specifieke gedragsaanwijzing op te leggen, op straffe van een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang.

Beoogd effect

  • Effectieve aanpak van extreme woonoverlast

Argumenten

1.1. Voor een effectieve aanpak van extreme woonoverlast is het van belang dat de burgemeester bevoegd is een specifieke gedragsaanwijzing op te leggen.

Deze bevoegdheid kan op grond van artikel 151d Gemeentewet door de raad enkel en alleen bij verordening worden toegekend. De bevoegdheid houdt in dat bij ernstige en herhaaldelijke hinder vanuit een woning, een gedragsaanwijzing kan worden opgelegd aan de veroorzaker. Als de betrokkene de aanwijzing niet naleeft, verbeurt de betrokkene een dwangsom of kan de burgemeester bestuursdwang toepassen. In het uiterste geval kan de veroorzaker ook een tijdelijk huisverbod worden opgelegd. In de huidige situatie ontbreekt een instrument dat kan worden ingezet om in extreme overlastsituaties juridisch afdwingbare maatregelen te treffen. Dit instrument is bedoeld als ‘ultimum remedium’ en wordt pas ingezet nadat eerst andere middelen zijn ingezet, zoals in gesprek gaan, zo nodig hulp aanbieden en waarschuwen. De verwachting is dat de bevoegdheid niet vaak wordt ingezet, maar dat de beschikbaarheid ervan wel leidt tot het effectiever kunnen handelen in hardnekkige kwesties van extreme woonoverlast.

1.2. De wijziging van de verordening maakt onderdeel uit van een breder implementatieplan in de aanpak van (extreme) woonoverlast.

Het implementatieplan bestaat uit de volgende bouwstenen:

- inbedding en positionering van de regievoerder extreme woonoverlast;
- inrichting van een lokaal meldpunt woonoverlast;
- onderzoeken van het mandaat dat de regievoerder heeft;
- het beschikbaar stellen van het instrument werkbudget;
- het beschikbaar stellen van het instrument registratiesysteem;
- het opstellen van het convenant samenwerking en gegevensdeling;
- het opstellen en vaststellen van de gemeentelijke verordening extreme woonoverlast;
- monitoring, evaluatie en verbetering van het implementatieplan.

Met het wijzigen van de Algemene Plaatselijke verordening wordt uitvoering gegeven aan één van de bouwstenen van implementatieplan.

Kanttekeningen

1 Wanneer de APV niet wordt aangepast ontbreekt een belangrijk instrument in de aanpak

De wijziging van de APV, door toevoeging van artikel 2:79, is noodzakelijk om bestuursdwang toe te kunnen passen. Zonder deze bepaling ontbreekt het de regievoerder extreme woonoverlast aan een krachtig instrument.

2 De lokale aanpak extreme woonoverlast is nog volop in ontwikkeling en kost tijd

De gewenste aanpak van extreme woonoverlast met behulp van een lokale regievoerder is volledig nieuw. Niet alleen in Zutphen, ook in andere steden zijn dergelijke plannen nog maar net in opkomst en in de experimenteerfase. De werkwijze en benodigde instrumenten worden 'werkendeweg' ontwikkeld. Het is belangrijk dat er continu monitoring plaatsvindt en bijstelling mogelijk is. Daarmee blijft het ook mogelijk in te spelen op nieuwe inzichten en om vernieuwende werkwijzen te blijven ontwikkelen.

Risico’s

Deze wijziging van de verordening kan ertoe leiden dat inwoners (vaker) verzoeken om op te treden bij woonoverlast en om toepassing van dit artikel vragen. Dit kan tot onnodig veel werk leiden, omdat deze verzoeken gemotiveerd moeten worden afgehandeld. De burgemeester heeft daarom de Beleidsregel aanpak woonoverlast gemeente Zutphen 2019 vastgesteld, waarin is vastgelegd hoe met deze bevoegdheid bij extreme woonoverlast wordt omgegaan. In deze beleidsregel zijn de stappen opgenomen die opeenvolgend moeten worden doorlopen bij het gebruik maken van deze bevoegdheid. Zie de bijlage.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De verordening wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad, zodat de wijziging de dag na de datum van bekendmaking in werking treedt. Tevens wordt de verordening in het lokale huis aan huis blad “Contact” geplaatst,

De burgemeester heeft, onder voorbehoud van vaststelling van de 4e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening, de Beleidsregel aanpak woonoverlast gemeente Zutphen 2019 vastgesteld. Deze treedt op dezelfde datum in werking als de verordening. Deze beleidsregel is als bijlage bijgevoegd.

Rapportage/evaluatie

Als in de praktijk of uit de resultaten die wij monitoren, blijkt dat het nieuwe artikel 2:79 niet voldoet, dan leggen wij opnieuw een voorstel aan de raad voor.

Financiën

Bij de uitvoering komen de kosten ten laste van de beschikbare en bestaande budgetten en voorzieningen, zoals Wmo voor complexe begeleiding of maatschappelijke opvang vanuit centrumgemeente. In overlastsituaties bij huurwoningen wordt een beroep gedaan op bijdragen vanuit het Woonbedrijf.

Bijlagen

1. Verordening tot wijziging van Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (4e wijziging)
2. Beleidsregel aanpak woonoverlast gemeente Zutphen 2019

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0010

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 19 februari 2019 met nummer 118754


gelet op artikel 149 Gemeentewet;

 


b e s l u i t :

De bijgaande Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (4e wijziging) vast te stellen, waarbij artikel 2:79 Aanpak woonoverlast wordt toegevoegd.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 25 maart 2019 Naar boven

Toelichting griffie

Najaar 2017 heeft het college besloten te investeren in de pilot aanpak extreme woonoverlast voor een periode van 3 jaar. Ook heeft het college besloten om samen met Woonbedrijf Ieder1 in deze 3 jaar een regievoerder extreme woonoverlast aan te stellen.  Inmiddels is er een “eerste evaluatie en implementatie van de aanpak woonoverlast en verloedering in Zutphen” opgesteld. Met dit implementatieplan krijgt de aanpak van extreme woonoverlast en verloedering binnen de gemeente concreet vorm.

Daartoe moet de regievoerder echter ook wel effectieve instrumenten in handen krijgen. Eén van deze instrumenten is het opnemen van artikel 2:79 in de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen.  Met het toevoegen van artikel 2:79 in de Algemene Plaatselijke Verordening kan de burgemeester extreme woonoverlast aanpakken door aan de betrokkene(n) een specifieke gedragsaanwijzing op te leggen, op straffe van een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang.

De raad wordt voorgesteld de Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (4e wijziging) vast te stellen, waarbij artikel 2:79 Aanpak woonoverlast wordt toegevoegd.

Het vaststellen van een verordening is een bevoegdheid van de gemeenteraad op grond van artikel 147 van de Gemeentewet.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 25-03-2019 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SP
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangA Menkveld
D66H. Brouwer
VVDG. Peteroff
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering. We hebben een volle agenda en maar een half uur. We gaan gauw beginnen. We hebben een inspreker voor het algemeen spreekrecht en straks een bij het hamerstuk "bestemmingsplan Hoveniersweg 5".

2. Algemeen spreekrecht

Inspreker de heer Ameon Struijk mede namens mevrouw Kina Pijl en mevrouw Tanja Braam:

Nu het kappen van de acht overgebleven beeldbepalende kastanjes aan de Badhuisweg is opgeschort, willen wij als buurtbewoners die van zowel de culturele als de ecologisch-natuurlijke betekenis van de bomen overtuigd zijn, aandringen op een degelijke probleemanalyse voordat de gemeente een omgevingsvergunning in procedure brengt.

Tot nu toe is de gevolgde handelswijze te onduidelijk en te ondoorzichtig gebleken, mede doordat  meerdere partijen en belangen  betrokken zijn in deze kwestie. Er is behoefte aan overzicht en onderbouwing. 

Het is van belang dat de bomenstichting actief wordt betrokken in de probleemanalyse, dit  om een juiste interpretatie  van hun expert judgement te borgen. Dit geldt ook ten aanzien van de uitspraak dat eventuele herplanting op deze plaats onverantwoord is.

Onderzoeker Rob Weimer van de bomenstichting concludeert dat de bomen weliswaar ziek zijn en uiteindelijk ten dode opgeschreven (wie niet, zou ik zeggen), maar en dit zijn zijn woorden ‘De bomen ongetwijfeld nog lang kunnen staan’. Natuurlijk is daarvoor dan wel onderhoud vereist. Zijn collega onderzoeker Henk Slootjes vult aan dat ondanks het feit dat de groeiplaatsomstandigheden van de bomen niet gunstig zijn, het met de pseudomonas, zoals de kastanjebloedingsziekte in vakjargon heet, hier wel meevalt.

Met betrekking tot de aanpak van de kastanjebloedingsziekte willen we ook wijzen op een veelbelovende behandelmethode BHS, die in samenwerking met de universiteit van Wageningen is ontwikkeld en in de stad Groningen op zieke kastanjes wordt toegepast.

Ambtenaar Klaas van de Woud heeft ons vandaag toegezegd dat kap voorlopig niet aan de orde is en met de verschillende belanghebbenden actief het gesprek aan zal gaan. Dit juichen we van harte toe en zullen zeker ingaan op zijn uitnodiging.

We spreken hierbij de verwachting uit dat de gemeente in de tussentijd geen verdere stappen onderneemt.

College: We gaan eerst praten en willen meer informatie over de bomenziekte BHS (Kastanjebloedingsziekte) en proberen er samen uit te komen. Voorlopig worden de bomen niet gekapt.

3. Aankondiging moties en amendementen

GroenLinks: Wij willen de motie "Deze bron gaat niet op" indienen in de raadsvergadering van 8 april 2019.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 25 maart 2019

Forum: Er staan veel toezeggingen op die al lang afgehandeld hadden moeten zijn, maar er is nog steeds geen antwoord op.

4b. Toezeggingenlijst Raad 25 maart 2019

Forum: Er staan veel toezeggingen op die al lang afgehandeld hadden moeten zijn, maar er is nog steeds geen antwoord op.

College: Ook het college heeft dit geconstateerd. We zijn weer bezig met een veeglijst, een verzamelmemo waarin wordt aangegeven hoe de toezeggingen zijn afgedaan.

PVDA: Wanneer"? Dit is al eerder gezegd.

College: Morgen neem ik dit mee naar het college, via de Griffie laten we weten wanneer dit komt.

Voorzitter: Voor de raadsvergadering van 8 april 2019?

College: Ja.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Vaststelling 1e wijzigingsverordening op de verordening parkeerbelastingen gemeente Zutphen 2019

PVDA: Wij zijn blij met deze verlaging. Verder horen wij dat nu er geen fysieke parkeervergunning meer is, er wel mee bonnen worden uitgeschreven.

College: Als je wel een parkeervergunning hebt en toch een parkeerbon krijgt, kun je heel gemakkelijk bezwaar maken.

Voorzitter: Dit voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

5b. Vaststelling bestemmingsplan "Hoveniersweg 5"

Inspreker, de heer Nard Everdij: Geachte gemeenteraad,

Ik spreek in over het bestemmingsplan Hoveniersweg 5. Ik heb een inhoudelijke opmerking en een procedurele opmerking.

Inhoudelijk:

Vorig jaar diende hier het bestemmingsplan Hoveniersweg 10. Ik heb toen in mijn zienswijze 2 technische zaken aangebracht: er is op een onjuiste wijze met de milieueffecten omgegaan en de ladder voor duurzame verstedelijking is onjuist toegepast. Beide zienswijzepunten werden afgedaan als onzin. Maar omdat ik weet waar ik het over heb, heb ik beide punten nu weer in mijn zienswijze opgenomen. En zie daar: op het punt van de milieueffecten ben ik nu wel in het gelijk gesteld en het BP is er op aangepast.

Blijft de ladder voor duurzame verstedelijking over. Ook op dat punt heb ik gelijk. Ik ga nu echt geen beroep instellen om bij Raad van State mijn gelijk te halen, ik zit hier als betrokken burger, niet als dwarsligger. Dus u kunt het bestemmingsplan gewoon vaststellen en de indiener kan gaan bouwen. Maar weet wel dat het college u op onjuiste gronden dit besluit laat nemen. En dat, als u hier mee instemt, u zich hier dus bij neerlegt. De keus is aan u.

Procedureel:

De afgelopen jaren heb ik al enkele keren zienswijzen ingediend. Zoals ik al zei, ik voel me betrokken bij wat er in mijn leefomgeving gebeurt. En als ik zie dat de gemeente fouten maakt, dan ben ik zo vrij om daar op te wijzen, zodat ze hersteld kunnen worden. Maar een fout die maar terug blijft komen is de wijze van communiceren door de gemeente:

1 bij de behandeling van Hoveniersweg 10 heb ik al aangegeven dat ik nooit antwoord op mijn zienswijzen heb ontvangen. Voor de wethouder was dat zelfs reden om aan te geven dat excuses op zijn plek waren. Maar symptomatisch: ook die moet ik nog ontvangen.

2 bij de Structuurvisie De Hoven noord heb ik aangegeven dat er nooit antwoord op de zienswijzen is verzonden. Ik heb dit zelfs nog telefonisch aan de behandelend ambtenaar gesuggereerd die dat “wel een goed idee vond”. Uiteindelijk kwam er een mail met een link naar de raadsagenda.

3 en u raad het al: de beantwoording op mijn zienswijze op Hoveniersweg 5 heb ik ook nog niet ontvangen. Overigens heb ik ruim een maand na inzenden van de zienswijze wel een ontvangstbevestiging ontvangen. Maar ik heb zelf de collegebesluiten en de raadsagenda in de gaten moeten houden om uiteindelijk te weten hoe mijn zienswijze beantwoord is.

Deze manier van communiceren vind ik onderhand ronduit stuitend. Ik doe daarom nadrukkelijk de oproep aan uw raad om het college opdracht te geven hier meer respect voor hun burgers te tonen. En het zou een mooi gebaar zijn als uw raad, en dan eigenlijk de griffie, zelf ook actief gaat communiceren naar betrokkenen bij raadsvoorstellen. Dit is in andere gemeenten al zeer gebruikelijk.

Voorzitter: Zijn er vragen?

GroenLinks: Dit komt neer op een vraag aan het college.

College: Dit is niet goed, dit neem ik morgen mee naar het college. Zo horen wij niet te communiceren. Dit moet anders. Wij nemen binnen twee weken contact met u op.

CDA: Inspreker vraag of de Griffie actie gaat communiceren naar betrokkenen bij raadsvoorstellen, maar kan de Griffie dat doen? Graag over twee weken antwoord.

NB! Uit overleg met de ambtelijke organisatie blijkt het volgende. Indieners van zienswijzen worden er schriftelijk op geattendeerd wanneer de behandeling van het plan waartegen zij zienswijzen hebben ingediend binnenkort in de raad zal worden behandeld, en dat zij de mogelijkheid hebben in te spreken en zij zich daartoe moeten melden bij de griffie. Tevens wordt aangegeven dat zij meer informatie op de website kunnen vinden. Hiermee wordt geheel tegemoet gekomen aan het verzoek van inspreker.

De Griffie heeft er geen zicht op wie zienswijzen indient tegen voorgenomen plannen van de gemeente, is niet inhoudelijk betrokken bij het behandelen van zienswijzen, en heeft ook geen contactgegevens van degenen die zienswijzen indienen. Nu indieners van zienswijzen daarnaast al via de ambtelijke organisatie worden geïnformeerd over de agendering van raadsvoorstellen, lijkt in de behoefte van inspreker via de ambtelijke organisatie al voorzien te zijn. Hier is geen taak voor de Griffie weggelegd.

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

5c. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (4e)

GroenLinks: Deze wijziging maakt het mogelijk dat de burgemeester een dwangsom kan opleggen bij woonoverlast. Is dat de goede manier om woonoverlast aan te pakken? Wij willen dit voorstel niet als hamerstuk maar als bespreekstuk in de raadsvergadering van 8 april 2019 behandelen.

ChristenUnie/ PVDA: Wij willen dat ook.

Voorzitter: Dit voorstel wordt een bespreekstuk in de raad.

5d. Natuurlijk spelen De Teuge-Sterrenblik

BewustZW: Twee ton is wel veel in het kader van de bezuinigingen. Daar bovenop komt nog 8 duizend structureel per jaar. Wij verzoeken dit voorstel ook als bespreekstuk op de raadsagenda te plaatsen.

College: De twee ton aan gelden is vanuit de Provincie. De gemeente Zutphen wordt gevraagd €8000,- per jaar te betalen. De speeltuin is een onderdeel van het veel bredere project "Rivier in de stad".

BewustZW: Qua tijdsdruk staan we op scherp waardoor we kans lopen dat wij als gemeente toch zullen moeten opdraaien voor de kosten.

College: Wij hebben hierover contact gehad met de gedeputeerde. Vanuit de Provincie is extra tijd gegeven.

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

6. Bestemmingsplan Zonnepark Revelhorst, gemeente Zutphen

GroenLinks: Welke aanvullende afspraken zijn er gemaakt naar aanleiding van de zienswijzen van de vogelwerkgroep? En in hoeverre mag de werkgroep Energie Zutphen (ZET) deelnemen aan het park?

Ambtelijke ondersteuning (Rudy de Grootte): De beplanting wordt aangepast en ook het vernatten van het park. Hiermee wordt voldoende tegemoet gekomen aan de zienswijzen. Wij zijn in gesprek met ZET. Er wordt voldoende energie aan het ziekenhuis en aan Zutphen gegeven.

Stadspartij: Uit onderzoek blijkt dat het niet verstandig is om het buitengebied vol zonnepanelen te zetten. Verder blijkt dat er drie zienswijzen zijn ingediend; hoe zijn die meegenomen?

College: De Revelhorst is geen buitengebied. Het heeft wel een agrarische bestemming: Door de economische crisis is de bestemming afgewaardeerd naar agrarisch. Zonnepanelen op daken vormt ook onderdeel van het onderzoek. Dit zonnepark is een stap in de richting die het college op wil gaan.

Voorzitter: Voldoende besproken. Dit wordt een bespreekstuk in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 8 april 2019

D66: Nummer 6: tekorten VNOG. Apeldoorn wil veranderingen in het bestuur. D66 wil hier op aanhaken.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 25 maart 2019

D66: Memo nummer 4: Wij zijn niet tevreden met de gegeven antwoorden. Wij gaan daarom aanvullende schriftelijke vragen stellen.

VVD: Over het 's-Gravenhof willen wij een apart forum.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 24-01-2019

Forum: Vastgesteld.

9b. Forumverslag 11-02-2019

Forum: Vastgesteld.

10. Sluiting

Voorzitter: Dan sluit ik de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 8 april 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 08-04-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend