Pagina delen

Wijzigen statuten en benoemen bestuursleden Stichting Sportaccommodaties Zutphen

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. om de wijziging van de statuten zoals vastgelegd in de akte d.d. 14 februari 1992 conform conceptakte (bijlage) goed te keuren;
 2. om de heer O.W. Bosch, de heer H.W. Hissink en mevrouw W.M. Voorham tijdelijk als bestuurslid van Stichting Sportaccommodaties Zutphen te benoemen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Bij de oprichting van Stichting Sportaccommodaties Zutphen (SSAZ) zijn statuten vastgesteld. De oprichtingsakte is ondertekend op 14 februari 1992. In 2005 is er een interim-bestuur aangesteld dat, in eerste instantie bestond uit vier, en later uit drie personen. Het huidige interim-bestuur stopt per 31 december 2013. Ondertussen zijn er een beoogd voorzitter, secretaris en algemeen bestuurslid geworven. Een penningmeester wordt nog gezocht. Dit nieuwe bestuur van vier leden zal, van 1 januari 2014 tot de nieuwe beheervorm voor het nog te bouwen zwembad wordt geëffectueerd, de exploitatie en beheer van het huidige zwembad voor haar rekening nemen. Bij het werven van dit  nieuwe bestuur is ook gekeken of de statuten nog voldoen aan de veranderde omstandigheden van de laatste jaren. Dit blijkt niet het geval en de statuten moeten  daarom worden aangepast.

 

Beoogd effect

Gewijzigde statuten voor Stichting Sportaccommodaties Zutphen, zodat het nieuwe bestuur  rechtsgeldig en besluitvaardig de accommodatie kan exploiteren en beheren, totdat een nieuwe beheervorm voor het nieuwe zwembad is bedacht en geëffectueerd.

 

 

Argumenten

1. De statuten zijn verouderd en voldoen niet meer aan de gewijzigde omstandigheden van de laatste jaren.

De statuten zijn in 1992, nadat de gemeente had besloten om de exploitatie en het beheer op afstand te zetten, bij de oprichting van de stichting vastgesteld. Deze statuten zijn echter nooit aangepast aan de gewijzigde omstandigheden. De samenstelling en het aantal leden van het stichtingsbestuur bijvoorbeeld kunnen en willen we  niet meer zo formeren als in de statuten staat vermeld. Bestuursleden kunnen immers niet meer geworven worden uit de Sportraad of de gemeenteraad van Warnsveld, omdat deze niet meer bestaan. Ook kan het college, in plaats van uw gemeenteraad, de begroting en de jaarrekening goedkeuren als het college binnen het kader van de raad blijft.  Het niet aanpassen van de statuten kan leiden tot besluiten die niet rechtsgeldig zijn. Vandaar dat gelijktijdig met het aanstellen van een nieuw bestuur de statuten worden gewijzigd. De huidige statuten stellen dat indien de statuten gewijzigd worden, deze wijziging de goedkeuring van de gemeenteraad behoeft.

2. Om de statuten te wijzigen moeten drie raadsleden tijdelijk zitting nemen in het bestuur van SSAZ.

De huidige statuten kunnen alleen gewijzigd worden door een voltallig stichtingsbestuur van zeven leden. De statuten schrijven voor dat in het voltallig bestuur van zeven personen ook twee raadsleden uit de gemeente Zutphen en een uit de voormalige gemeente Warnsveld zitting hebben. Daar de gemeente Warnsveld is opgegaan in de gemeente Zutphen worden drie raadsleden uit de gemeenteraad van Zutphen benoemd. Het presidium is op 19 januari gevraagd om  drie raadsleden voor te dragen. De drie benoemde raadsleden benoemen de overige vier bestuursleden. Na het wijzigen van de statuten treden de drie raadsleden terug en zullen de overgebleven vier bestuursleden het zwembad gaan exploiteren en beheren, totdat een nieuwe beheervorm voor het nieuwe zwembad is geëffectueerd.

 

 

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

Stappen

Om de statuten te kunnen wijzigen zijn in overleg met de notaris de volgende stappen benoemd:

De huidige statuten worden in concept gewijzigd door de notaris.

 1. Behandeling in college en raad:
  1. Goedkeuren wijzigen statuten
  2. Drie raadsleden benoemen.
 2. De drie raadsleden benoemen de overige vier bestuursleden.
 3. Statuten worden gewijzigd door een voltallig nieuw bestuur van zeven personen, waarna de drie raadsleden terugtreden.
 4. De overgebleven vier bestuursleden zullen de exploitatie en beheer van het Graaf Ottobad op zich nemen tot een beheervorm die behoort bij het nieuwe zwembad is geëffectueerd.

De wijziging van de statuten  is met de beoogd nieuwe voorzitter besproken.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2013-0174

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 27 november 2013 met nummer 10348b e s l u i t :

 1. om de wijziging van de statuten zoals vastgelegd in de akte d.d. 14 februari 1992 conform conceptakte (bijlage) goed te keuren;
 2. om de heer O.W. Bosch, de heer H.W. Hissink en mevrouw W.M. Voorham tijdelijk als bestuurslid van Stichting Sportaccommodaties Zutphen te benoemen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 16 december 2013 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Stichting Sportaccommodaties Zutphen (SSAZ) is een door de gemeente opgerichte stichting die o.m. exploitatie en beheer van het zwembad verzorgt. De statuten dienen geactualiseerd te worden. Statutair is bepaald dat dat alleen kan door een voltallig bestuur waarvan een deel van de functies is ingevuld door raadsleden. De statuten bepalen ook dat een besluit tot statutenwijziging de goedkeuring behoeft van de gemeenteraad (zie artikel 16).

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 16-12-2013 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof
Aanwezig namens Naam
PvdAH.W. Hissink
StadspartijF.L.A. van Leeuwen en C.R.L. van Toor
VVDW.P. van Stockum
GroenLinksJ.A. Jansen
D66A.O. Bi├žen
BurgerbelangA.W. Jansen
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer
SPW.K.H. Torgensen
ChristenUnieS. van Keulen
Stadsbelang
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Het college maakt melding van de voorbarige publiciteit over het terrassenbeleid, zonder dat daar een besluit over is genomen door het college en dit ook nog niet is gedeeld met de raad. Het college moet het standpunt nog bepalen, maar de verwachting is dat dit niet veel anders zal liggen dan nu bekend is. Het is echter niet gelopen zoals dit hoort en het college maakt daar ook richting de raad excuses voor.

Het college heeft de raad eerder geïnformeerd over de fusie van Circulus en Berkel Milieu. Daarbij is melding gemaakt van een datum van 1 januari 2014. Het college meldt dat deze datum niet gehaald zal worden. Er wordt nog gewacht op een besluit van de raad in Apeldoorn.

Het college stelt de raad in kennis van een besluit van Alliander om te vertrekken uit Zutphen. Hiermee zijn ca. 290 arbeidsplaatsen gemoeid. Alliander vertrekt naar Duiven.

Burgerbelang vindt dit een zeer triest bericht en vraagt om een toelichting op de stappen die door het college zijn genomen om dit te voorkomen.

Het college heeft de mededeling van Alliander ontvangen als voldongen feit en is daar pas vorige week over geïnformeerd. Het besluit van Alliander heeft te maken met efficiency en men wil in verband hiermee concentratie van personeel.

4. Aankondiging moties en amendementen

De VVD kondigt aan met een amendement te komen op agendapunt 6f.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 16 december 2013

Geen vragen.

b. Toezeggingenlijst Raad 16 december 2013

De Stadspartij vraagt over toezegging 2013-15 wat een redelijke termijn inhoudt.

Het college antwoordt dat dit recent in het college aan de orde is geweest en meldt met een klein voorbehoud dat dit volgende maand in de raad komt.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Wijziging Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2012 in verband met CO2 neutrale exploitatie nieuwbouw scholen

Het college licht toe dat dit voorstel voortkomt uit een traject dat is gestart met een verzoek van de Stichting Archipel om financiële middelen om CO2 neutraal te bouwen voor de A. v.d. Endeschool. De financiële middelen hiervoor waren niet aanwezig. Er zijn wel middelen voor gevonden in ISV3 gelden. Om financiële middelen voor installatietechnieken beschikbaar te kunnen stellen is een wijziging van de verordening voorzieningen huisvesting nodig. Voorwaarde voor dit voorstel was wel dat alle schoolbesturen hiermee in zouden stemmen. Dat is gebeurd. Er is al wel op voorhand besloten dat met de werkzaamheden gestart mocht worden.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in raad.

6b. Beschikbaar stellen investeringskrediet investeringen 2013

Het college geeft aan dat dit voorstel betrekking heeft op een aantal investeringen in de ICT die gedaan zijn of moeten worden.

Het CDA vindt het bedrag van € 100.000,- voor het inrichten van wifi erg hoog. Volgens de fractie kan dit voor de helft van het bedrag.

Het college zegt dat dit het bedrag is dat de gemeente Zutphen ervoor heeft betaald. Het gaat bovendien om een groot gebouw.

Het CDA stelt dat het college dan niet goed heeft gewinkeld.

Het college benadrukt dat inkoop echt probeert dit tegen de best mogelijke prijs in te kopen.

De PvdA vraagt om een garantie dat de papierloos vergaderen ook echt mogelijk is. De ervaring is dat de verbinding toch al een aantal keren niet werkt.

Het college geeft aan geen 100% garanties te kunnen geven. Wel wordt er continu aan verbetering gewerkt.

Burgerbelang constateert dat er uitgaven worden gedaan, zonder dat hier vooraf toestemming van de raad voor is gevraagd. De fractie vindt dit op zich kwalijk, maar vindt het ook begrijpelijk gezien het belang van de voortgang en het gebeurt met het doel om de automatisering te verbeteren. De fractie roept wel op hier tijdig mee te komen. Burgerbelang vraagt hoe de raad wordt meegenomen in de ontwikkelingen rondom het nieuwe werken en wat dit heeft opgeleverd. Verder vraagt men om uitleg over het bedrag van € 5.000,- extra voor mobiele telefoons.

Het college geeft aan altijd bereid te zijn het forum te informeren over de ontwikkelingen in de ICT. Het staat de fracties ook vrij hierover een forumbehandeling aan te vragen. Met betrekking tot de mobiele telefoons gaat het om niet voorziene uitgaven die meer zijn dan begroot.

De Stadspartij vraag of overwogen is de Windows Citrix omgeving te vervangen door Linux.

Het college stelt voor om de ICT-ontwikkeling, waaronder de keuzes die gemaakt worden voor bepaalde standaarden toe te lichten in een forum.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in raad.

6c. Wijzigen statuten en benoemen bestuursleden Stichting Sportaccommodaties Zutphen

Het college licht toe dat het om een formeel punt gaat. Het zwembadbestuur is nu niet conform de statuten samengesteld. Er moeten drie gemeenteraadsleden zitting in hebben. Daarna kunnen de statuten worden gewijzigd, zodat deze in overeenstemming zijn met de gewijzigde omstandigheden. Dan kunnen de raadsleden weer uit het bestuur.

De Stadspartij vraagt wat de verwachte termijn is waarop dit allemaal geregeld wordt.

Het college antwoordt dat dit heel snel geregeld wordt, namelijk voor 1 januari 2014.

Burgerbelang vraagt of de Stichting ook over meerdere sportaccommodaties gaat en of bij dit besluit nagedacht is over de persoonlijke aansprakelijkheid.

Het college zegt dat de stichting alleen over het zwembad gaat. Voor aansprakelijkheid is de gemeente verzekerd en bovendien gaat het om een zeer korte periode van twee weken.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in raad.

6d. Wijziging Regionaal beleid functieverandering

Het college zegt dat het hier gaat om een technische wijziging van het regionale beleidskader. Inhoudelijk blijft de regeling ongewijzigd. Het betreft een regionaal beleidskader dat in 2008 is vastgesteld. Inhoudelijk wordt met deze wijziging de maatvoering van woningen teruggelegd bij de gemeenten.

De PvdA vraagt of de gemeente nu nog wat te zeggen heeft over de maatvoeringen Dennendijk en hoe dit zit ten opzichte van het woningcontingent.

Het college geeft aan dat er geen belemmering is met betrekking tot het woningcontingent. De plannen betreffen een segment waar in Zutphen behoefte aan is. Dit komt procedureel verder nog naar de raad.

Burgerbelang vraagt of er ook gedacht is aan samenwerking in oostelijke richting.

Het college zegt dat het nu gaat om aanpassing van bestaand beleid en dat dit dus aansluit bij de bestaande samenwerking.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in raad.

6e. Kamer Algemene Zaken van de Commissie bezwaarschriften

De voorzitter meldt dat het onderwerp van dit agendapunt niet correct is weergegeven. Het gaat over de opheffing van de commissie bezwaarschriften.

Het collegelicht verder toe dat dit uitvoering is van een besluit dat in de kerntakendiscussie is genomen. Het gaat om afschaffing van de volledige commissie, dus zowel de kamer algemene zaken als de kamer personeelszaken.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in raad.

6f. Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 16 december 2013

De VVD licht het amendement toe dat door de fractie is rondgestuurd. Het gaat om het onderdeel van het voorstel voor bestemming van € 800.000,- uit verkoop van grond in Wijhe. Het college stelt voor dit toe te voegen aan het implementatiebudget kerntakendiscussie. In de bespreking van de burap eerder in het forum is aangegeven dat er geen aanleiding is extra budget te vragen, omdat er ruim 2 miljoen in deze reserve zit en dit voldoende is. De VVD stelt voor het bedrag toe te voegen aan de reserves grondbedrijf. De reserves en voorzieningen van het grondbedrijf dekken niet de bestaande risico’s. Bovendien blijft het bedrag hiermee binnen de grondexploitatie.

Het college geeft aan dat het voorstel om dit bedrag toe te voegen aan het implementatiebudget kerntakendiscussie (IKTD) voortkomt uit een dekking van een eerder tekort op de grondexploitatie uit het IKTD-budget. Daarbij is toen aangegeven dat dit zou worden teruggestort, wanneer er opbrengsten zijn uit grondverkoop. Het overschot wordt toegevoegd aan de saldireserve. Het college hecht eraan het IKTD-budget op peil te houden. Ook in 2014 en 2015 moeten taakstellingen gerealiseerd worden, waarvoor implementatiebudget nodig kan zijn. Het college benadrukt hier zuinig mee om te springen. Met betrekking tot het weerstandsvermogen grondexploitaties meldt het college dat dit op peil is. Er is dus geen noodzaak het bedrag aan deze reserve toe te voegen. Het college ontraadt het amendement.

GroenLinks herinnert eraan dat de fractie eerder gepleit heeft voor een gecombineerde reserve voor het weerstandsvermogen en vraagt of deze plannen nog worden uitgevoerd.

Het college antwoordt dat dit nog niet bekend is. Het college wijst nog op een klein foutje in het voorstel ten aanzien van het toevoegen van

€ 600.000 aan de reserve voorzieningen zwembad. Het voorstel met de toelichting moet niet gelezen worden alsof er nu ineens € 4,6 miljoen beschikbaar wordt gesteld. Bij de volgende hangmat wordt dit gecorrigeerd.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 16 december 2013

Geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 16 december 2013

De Stadspartij vraagt om een forumbehandeling van het memo inzake basismobiliteit doelgroepenvervoer (memo 02).

De voorzitter van het presidium meldt dat dit is toegevoegd aan de lijst te agenderen onderwerpen.

9. Forumverslag 02-12-2013

Het verslag wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 16 december 2013 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 16-12-2013 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen

Zonder hoofdelijke stemming
Geen amendementen ingediend