Pagina delen

Wijkontwikkelingsplan De Hoven

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. het Wijkontwikkelingsplan De Hoven gewijzigd, conform de 'nota van wijzigingen', vast te stellen;

2. het budget van € 550.000,- dat in het vastgestelde Gebiedsplan voor het opstellen en de uivoering van het wijkontwikkelingsplan is bestemd, beschikbaar te stellen;

3. de begroting 2015 overeenkomstig te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De afgelopen jaren is De Hoven vele malen onderdeel geweest van zowel nationale, regionale als lokale plannen. In de 'Ontwikkelingsvisie Zutphen 2020' wordt De Hoven aangemerkt als 'Tuinstad de Hoven', waarbij  werd voorzien in een belangrijke woninguitbreiding nabij de kern De Hoven. Rond 2000 is het landelijk project PKB 'Ruimte voor de Rivier' gestart. Ook visies van de Stedendriehoek (RSV 2030 uit 2007) en de IJsselsprong: IGSV/Alles in één keer (2208, 2009) omvatten plannen die direct betrekking hadden op De Hoven. In de IJsselsprong is een onderscheid gemaakt in 4 enveloppen: rood voor woningbouw, blauw voor de watermaatregelen, groen voor natuur & landbouw en grijs voor de wegen (rondweg Zutphen en Voorst).

In september 2011 heeft er een fundamentele herijking plaatsgevonden van het gebiedsprogramma IJsselsprong vanwege het wegvallen van 3.000 woningen en de (mogelijke) aanleg van de rondweg in het reserveringsgebied voor de bypass. Deze herijking is de basis van het Masterplan Middengebied (2012) en de 'Intergemeentelijke Structuurvisie Middengebied IJsselsprong' (maart 2014). In het Masterplan is aangegeven dat, mede door het wegvallen van de impulsen die de woningbouw zou kunnen geven, het maken van een Wijkontwikkelingsplan wenselijk is.

In 2012 is door de gemeente Zutphen het programma Rivier in de Stad gestart. Dit programma is gericht op de uitvoering van een fors aantal fysieke projecten bij/langs de IJssel. De IJssel wordt gezien als een verbinding tussen De Hoven en de binnenstad. De uitvoering van de rode enveloppe IIsselsprong, waaronder het wijkontwikkelingsplan maakt onderdeel uit van het programma Rivier in de Stad.

In december 2013 heeft uw college opdracht gegeven een wijkontwikkelingsplan De Hoven op te laten stellen. Vanaf het voorjaar van 2014 is hiervoor een proces doorlopen met de wijk. Het wijkontwikkelingsplan is een toekomstvisie voor en door de wijk. Er zijn onder andere gesprekken gevoerd met ondernemers en organisaties in de wijk, ideeën verzameld tijdens bewonersavonden en studenten op pad gestuurd om De Hoven met een frisse blik te bekijken. Ook leerlingen van de basisschool hebben meegedacht over hun wijk. Vanaf september 2014 wordt het wijkontwikkelingsplan primair getrokken door de wijkraad. Het voorliggende wijkontwikkelingsplan is het resultaat van dat proces.

Conform uw collegebesluit van 12 mei 2015 heeft het concept Wijkontwikkelingsplan De Hoven vanaf 21 mei tot en met 10 juni ter inzage gelegen. Men kon zowel een schriftelijke als een mondelinge zienswijze indienen op het concept wijkontwikkelingsplan De Hoven.

Om het wijkontwikkelingsplan als kader te laten dienen voor toekomstig handelen en om over de beschikbare middelen te kunnen beschikken, is vaststelling door de gemeenteraad gewenst.

Beoogd effect

Wijkraad De Hoven en de gemeente te laten beschikken over een visie op de ontwikkelingen in de wijk voor de komende 10 jaar. De visie op De Hoven is vertaald in een uitvoeringsprogramma voor de korte, middellange en lange termijn. In het uitvoeringsprogramma staat welke inspanningen de verschillende partijen kunnen leveren om het doel dat in de visie staat te realiseren. Het uitvoeringsprogramma geeft hiermee ook het kader voor de tweejaarlijkse agenda voor wijkgericht werken.

Argumenten

1.1. Wijkraad De Hoven heeft ingestemd met de inhoud van het Wijkontwikkelingsplan De Hoven en is al bezig met de uitvoering

De wijkraad heeft ingestemd het concept wijkontwikkelingsplan en de beantwoording (zie nota van wijzigingen). De Wijkraad heeft vanaf het begin een actieve rol gespeeld bij de totstandkoming van het Wijkontwikkelingsplan. Een aantal projecten is door de wijkraad in gang gezet. De wijkraad is initiator geweest van de komborden in De Hoven en nauw betrokken bij het onderzoek naar de mogelijke locaties en functies voor een multifunctioneel centrum in de wijk.

1.2 Het wijkontwikkelingsplan De Hoven is concreet op doelen en biedt daarmee een kwalitatief kader voor toekomstige uitvoeringsprogramma's

De analyse van De Hoven heeft een aantal sterke- en verbeterpunten aan het licht gebracht. Op basis hiervan is zowel een totaalvisie opgesteld met kernkwaliteiten, als een visie naar een vijftal thema's; sociaal, fysiek, verkeer, voorzieningen en Heufse economie. De visie op De Hoven is vertaald in een uitvoeringsprogramma voor de korte, middellange en lange termijn. In het uitvoeringsprogramma staat welke inspanningen verschillende partijen kunnen leveren om onze doelen te bereiken. Hiermee vormt het uitvoeringsprogramma ook het integrale kader voor de tweejaarlijkse agenda voor wijkgericht werken. Wijkraad De Hoven en de gemeente verbinden zich aan het uitvoeringsprogramma en spannen zich hiervoor beiden in.

1.3 Bewoners en belanghebbenden van De Hoven hebben de gelegenheid gehad om hun inspraakreactie te geven op het concept wijkontwikkelingsplan De Hoven

Bewoners en belanghebbenden van De Hoven hebben gedurende 3 weken gelegenheid gehad om hun inspraakreactie te geven op het concept wijkontwikkelingsplan. Deze reacties zijn opgenomen in de nota van wijzigingen (bijlage 3). Bewoners zijn het afgelopen jaar actief betrokken geweest bij de totstandkoming van het wijkontwikkelingsplan, gedurende 3 door de wijkraad en de gemeente

1.4 Behandeling in college plus de inspraakreacties leidt tot een beperkt aantal wijzigingen die in de bijgevoegde lijst zijn aangegeven.

Overwogen is deze wijzigingen in het conceptdocument zelf door te voeren. Gezien de beperkte impact kan evenwel volstaan worden met de behandeling van het concept wijkontwikkelingsplan, om na de raadsbehandeling de vast te stellen nota van wijzigingen tezamen met de uitkomsten van het forum in één keer aan te brengen.

1.5 De verschillende elementen van het wijkontwikkelingsplan zijn meermalen, en met meerdere doelgroepen, besproken en daarmee rijp voor bespreking met forum, raad.

Er is met verschillende doelgroepen gesproken om de wijk te doorgronden. Bewoners in De Hoven hebben op verschillende momenten hun betrokkenheid laten blijken. De wijkraad is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het wijkontwikkelingsplan. De bewonersavonden zijn in coproductie georganiseerd door de wijkraad en gemeente.

Kanttekeningen

1.1 De uitvoering van de projecten valt buiten het wijkontwikkelingsplan

Het wijkontwikkelingsplan De Hoven omvat tevens een uitvoeringsagenda. De uitvoering van deze agenda (zoals projecten, onderzoeken) valt buiten het wijkontwikkelingsplan.

1.2 Het uitvoeringsprogramma van het wijkontwikkelingsplan hangt af van de inzet van vrijwilligers

Het wijkontwikkelingsplan biedt de wijk kansen en middelen om een aantal gewenste projecten in gang te zetten. Een juiste balans tussen financiën, maar zeker ook de mensen die het 'gaan doen' is van essentieel belang.

1.3 De aanpak van het wijkontwikkelingsplan tot nu toe en zoals die voor de toekomst verondersteld wordt, gaat nadrukkelijk uit van dragerschap door de maatschappelijke partners in de wijk.

Door dragerschap te leggen in de wijk wordt het proces voor de gemeente minder voorspelbaar en heeft de gemeente minder de regie (meer deelnemer dan regisseur).

Risico’s

De trend en de wens van de wijkraad is, dat realisatie steeds meer door de bewoners zelf wordt gedaan en dat het organiseren van overeenstemming over prioriteiten, het organiseren van voldoende inzet van menskracht en het bewaken van voortgang lastig kan zijn en tot vertragingen kunnen leiden.

Beheersmaatregel zou kunnen zijn om in nauwe samenspraak met de wijkraad enkele pilots te draaien.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

September 2015:         Oordeelsvormend forum. Wijkontwikkelingsplan en nota van wijzigingen worden besproken. De wijkraad licht het plan samen met de gemeente toe.

Oktober 2015:             Vaststelling in de raad. Op basis van bespreking in het forum volgt -al dan niet aangepaste- vaststelling van het wijkontwikkelingsplan in de gemeenteraad.

Uitvoering

Het coördineren van de uitvoering van de wijkagenda wordt ondergebracht bij de wijkregisseur van De Hoven. Voor projecten die niet door de wijk 'zelf worden getrokken', wordt in overleg met de afdeling P&P een projectleider aangesteld. Per project wordt de rol bepaald (trekker, regieklus, et cetera).

Rapportage/evaluatie

Het college wordt door de wijkregisseur geïnformeerd over de voortgang van het wijkontwikkelingsplan na 2, 5 en 10 jaar (conform de uitvoeringsagenda). Het college wordt uiteraard tussentijds geïnformeerd indien er sprake is van nadere projectvoorstellen en aanvragen voor subsidie.

Financiën

Bij de start van het wijkontwikkelingsplan De Hoven is hiervoor en voor kleine uitvoeringsprojecten een bedrag (tezamen €100.000,-) beschikbaar gesteld uit de voorfinanciering van Rivier in de Stad (te weten €2 miljoen). In het vastgestelde Gebiedsplan (2013) is voor het opstellen en de uitvoering van het wijkontwikkelingsplan een bedrag opgenomen van €650.000,-. Dit bedrag is inclusief het bedrag voor het opstellen van het wijkontwikkelingsplan en kleine projecten.

Het college heeft de portefeuillehouder Rivier in de Stad gemandateerd om de uitvoeringsplannen te financieren. Indien het hierbij gaat om omvangrijke bedragen groter dan € 1 ton en/of bij twijfel van een van de partijen (wijkraad en/of gemeente) dan worden de plannen voorgelegd aan het college.

Het bedrag van €550.000,- middels bijgevoegd raadsvoorstel beschikbaar stellen en te dekken uit de provinciale subsidie voor het sleutelproject Rivier in de Stad.

Verdeling van de middelen

De verdeling van de middelen naar de diverse projecten/onderzoeken wordt in nauw overleg gevoerd met de wijkraad. De eerste overleggen hierover zijn met de wijkraad gevoerd. De wijkraad heeft aangegeven dat belangrijke criteria bij de verdeling van de middelen aan bijvoorbeeld een multifunctioneel gebouw is dat het 'aanjaaggeld' moet zijn (het creëren van een 'vliegwieleffect'). Andere belangrijke afwegingen zijn onder andere het dragerschap, de betekenis voor de wijk, proporties en de impact (voor de ontwikkeling van de wijk). Een mogelijke verdeelsleutel is ook een onderscheid naar burgerinitiatieven, opplussen/aanjagen regulier onderhoud & beheer en één of meerdere grotere investeringen. Er is in overleg met de wijkraad bewust voor gekozen om geen percentage verdeling te noemen om op deze wijze per initiatief te kijken hoeveel middelen er nodig zijn, wie de participanten zijn, wat het draagvlak is, et cetera. Dit om ervoor te zorgen dat de beoogde initiatieven zo breed mogelijk worden gedragen worden in de wijk. Betrokkenheid en inzet van de bewoners is van groot belang.

Momenteel wordt een haalbaarheidsstudie verricht naar de mogelijke locatie van een multifunctioneel gebouw inclusief een globale kostenraming. Indien dit haalbaar blijkt zal een substantieel bedrag van de beschikbare middelen naar een dergelijk gebouw gaan. Het college wil voor het einde van het jaar een uitvoeringsplan van een multifunctioneel gebouw tegemoet zien (plan inclusief kostenraming).

Bijlagen

  1. Collegevoorstel
  2. Concept wijkontwikkelingsplan De Hoven
  3. Wijkanalyse De Hoven
  4. Nota van wijzigingen inclusief zienswijzen.

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0112

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 30 juli 2015 met nummer 54050b e s l u i t :

1. het Wijkontwikkelingsplan De Hoven gewijzigd, conform de 'nota van wijzigingen', vast te stellen;

2. het budget van € 550.000,- dat in het vastgestelde Gebiedsplan voor het opstellen en de uivoering van het wijkontwikkelingsplan is bestemd, beschikbaar te stellen;

3. de begroting 2015 overeenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 7 september 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Bij de totstandkoming van het Wijkontwikkelingsplan zijn er gesprekken gevoerd met ondernemers en organisaties in de wijk, ideeën verzameld tijdens bewonersavonden en studenten op pad gestuurd om De Hoven met een frisse blik te bekijken.

Vanaf september 2014 wordt het Wijkontwikkelingsplan primair getrokken door de wijkraad. Het voorliggende wijkontwikkelingsplan is het resultaat van dat proces.

Conform het collegebesluit van 12 mei 2015 heeft het concept Wijkontwikkelingsplan De Hoven vanaf 21 mei tot en met 10 juni ter inzage gelegen. Men kon zowel een schriftelijke als een mondelinge zienswijze indienen op het concept wijkontwikkelingsplan De Hoven.

Om het Wijkontwikkelingsplan als kader te laten dienen voor toekomstig handelen en om over de beschikbare middelen (€550.000) te kunnen beschikken, is vaststelling door de gemeenteraad gewenst. Voor het gebruik van de middelen is ook een wijziging van de begroting nodig.

Het vaststellen van plannen en begrotingswijzigingen is een bevoegdheid van de raad.

Raadsadviseur: M. van Riet Paap

Datum 07-09-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
T.U. Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE.C.L. Verhoog
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij geeft aan dat wethouder Pennings wethouder Bosch vanavond vervangt. Het onderwerp van dit forum is het wijkontwikkelingsplan (WOP) van De Hoven. Dit plan is door de wijkraad en de gemeente samen opgesteld. De wijkraad De Hoven is de oudste wijkraad van Nederland. Het WOP is het kader voor het toekomstige handelen in de wijk. Er is één inspreker en de voorzitter van de wijkraad zal samen met een gemeentelijk vertegenwoordiger een toelichting geven op het WOP.

Hans Heuvelhorst spreekt als eerste in namens ZVV De Hoven (de voetbalvereniging). Zijn inspraakreactie is bij dit verslag gevoegd.

Stadspartij: stelt u het clubgebouw van uw vereniging ter beschikking zodat daar een multifunctioneel centrum (MFC) van gemaakt kan worden?

Hans Heuvelhorst: er zijn veel mensen welkom in ons gebouw.

GroenLinks: wij vinden uw inspraakreactie een goed verhaal. Dank daarvoor. Stuit u op problemen in de samenwerking met andere verenigingen?

Hans Heuvelhorst: Nee. De wijkraad moet die rol oppakken, niet de voetbalvereniging. Wij moeten wel als grootste vereniging het initiatief nemen.

Het college geeft een korte toelichting op het WOP en geeft aan dat we eerst een presentatie krijgen van de wijkraad en de gemeentelijk vertegenwoordiger. De presentatie is als bijlage bij dit verslag beschikbaar.

De voorzitter bedankt voor de presentatie en geeft de forumleden de gelegenheid vragen te stellen.

SP: wij vinden het een fantastisch plan. Wat echter te doen met tegengestelde belangen?

CDA: mooi dat er zo’n gedragen plan ligt. Wie houdt de regie over de uitvoeringsagenda?

GroenLinks: wij vinden het een mooi plan met ambitie. Wij hebben een suggestie voor het MFC: laat alle verenigingen meedoen, geef hen het voortouw.

Stadspartij: wij zijn blij met het plan. Het sluit goed aan bij ons partijstandpunt.

Burgerbelang: ook wij vinden dit een mooi plan. Mooi ook die betrokkenheid van burgers.

VVD: het is een valkuil dat er veel initiatieven zijn. Waar begin je? Hoe ga je dat met z'n allen doen?

PvdA: wij bespeuren dat bij de uitvoering van het WOP de samenwerking tussen de verschillende partijen kan gaan wringen. Graag aandacht daarvoor.

D66: wij kunnen ons helemaal vinden in dit plan.

Het college constateert dat veel vragen aan de wijkraad worden gesteld. De gemeente gaat goed samenwerken daarmee.

De vertegenwoordiger van de wijkraad geeft aan dat de wijkraad veel contact heeft met allerlei mensen in De Hoven. Hij gaat snel met de inspreker van vanavond contact opnemen.

PvdA: ik zie een rol voor de gemeente hierin.

Hans Heuvelhorst geeft aan dat de voetbalvereniging geen solorol gaat spelen. De vereniging wil samenwerken, maar iemand moet daarvoor wel het initiatief nemen. Dat punt wil hij maken vanavond. De vereniging staat open voor die gesprekken.

GroenLinks: wij vinden het bewonderenswaardig hoe hier gesproken wordt.

SP: realiseer je dat er conflicten kunnen komen.

Het college geeft aan dat de wijkregisseur straks zijn rol zal oppakken namens de gemeente.

De vertegenwoordiger van de wijkraad geeft aan dat de wijkraad geen enkele vereniging uitsluit.

Het college stelt dat de wijkregisseur alle verenigingen gaat meenemen bij de uitvoering van het WOP.

CDA: ligt de regie voor de uitvoering bij de wijkregisseur?

College: er is veel subsidie beschikbaar voor uitvoering van het WOP. De wijkregisseur heeft daarin een trekkende en controlerende rol.

De voorzitter constateert dat het onderwerp nu voldoende besproken is en dat het door kan naar de raad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 21 september 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 21-09-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend