Pagina delen

Werkkostenregeling 2015

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. de werkkostenregling per 1 januari 2015 in te voeren;

2. het bij dit voorstel behorende "Aanwijsbesluit Werkkostenregeling 2015" vast te stellen voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

3. voor het belastingjaar 2016 en volgende jaren aan het college mandaat te verlenen het bij dit voorstel behorende "Aanwijsbesluit werkkostenregeling 2015" te wijzigen;

4. de begroting 2015 dienovereenkomstig te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Inleiding

Met de Fiscale vereenvoudigingswet 2010 (Staatsblad 2009, 611) zijn met ingang van 1 januari 2011 vereenvoudigingen in de Wet op de loonbelasting 1964 doorgevoerd. Deze vereenvoudigingen worden aangeduid met de term „Werkkostenregeling‟. Het is een fiscale regeling voor door werkgevers aan medewerkers te betalen vergoedingen en beschikbaar te stellen voorzieningen. De Werkkostenregeling geldt voor alle werkgevers in Nederland. Tot 1 januari 2015 mochten werkgevers elk jaar kiezen voor de werkkostenregeling of voor de oude loonbelastingregels. Met ingang van 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling verplicht voor alle werkgevers en moeten zij hiervoor een invoeringsbesluit nemen. De staatssecretaris van Financiën liet ook onderzoek doen bij werkgevers voor verbeteringen in de werkkostenregeling. Dit leidde tot maatregelen die in het Belastingplan 2015 staan dat op Prinsjesdag aan de Tweede kamer is aangeboden.

Inhoud werkkostenregeling

De Werkkostenregeling is ingevoerd met als doel de administratieve lastendruk van werkgevers te verlagen. Als hoofdregel in de Werkkostenregeling geldt dat alle vergoedingen en verstrekkingen die in het kader van de dienstbetrekking aan een medewerker worden toegekend tot het loon van de medewerker worden gerekend. Dit betekent dat de medewerker er loonbelasting over moet betalen. De werkgever kan er ook voor kiezen bepaalde vergoedingen en verstrekkingen als „eindheffingsbestanddeel‟ aan te wijzen. Dan betaalt niet de medewerker de loonbelasting, maar de werkgever. Over deze eindheffingsbestanddelen betaalt de werkgever loonbelasting naar een vast tarief van 80%. Echter, niet over alle vergoedingen of verstrekkingen is loonbelasting verschuldigd. De Werkkostenregeling bevat de volgende elementen die buiten de loonheffing vallen:

- forfaitair gedeelte op loonsomniveau;
- een aantal gerichte vrijstellingen;
- loon in natura met een nihilwaardering;
- intermediaire vergoedingen.

De Werkkostenregeling geldt ook voor politieke ambtsdragers (burgemeesters, wethouders en raadsleden. Er is één raadslid dat niet heeft gekozen voor de opting-in mogelijkheid en dus door de Belastingdienst wordt aangemerkt als „zelfstandige‟ en dus niet valt onder de Werkkostenregeling.

Dat politieke ambtsdragers onder de Werkkostenregeling vallen, betekent enerzijds dat de forfaitaire ruimte groter wordt door een hogere fiscale loonsom. Anderzijds wordt een deel van het forfait gevuld met vergoedingen en verstrekkingen die gemeenten (verplicht moeten) toekennen aan politieke ambtsdragers. De vergoedingen en verstrekkingen aan het raadslid dat niet voor opting-in heeft gekozen telt daarbij niet mee.

Voor de nadere financiële informatie m.b.t. het forfaitaire gedeelte, de gerichte vrijstellingen, nihilwaardering en de interrnediaire vergoedingen wordt verwezen naar de bijlage.

Beoogd effect

De Werkkostenregeling per 1 januari 2015 in te voeren. In dat kader het Aanwijsbesluit Werkkostenregeling 2015” met de aangewezen vergoedingen en voorzieningen vast te stellen voor de politieke ambtsdragers met uitzondering van de burgemeester, omdat het college op 23 december jl. het “Aanwijsbesluit Werkkostenregeling 2015” met de aangewezen vergoedingen en voorzieningen heeft vastgesteld voor zijn bevoegdheden waaronder die betreffende de voorzieningen voor de burgemeester.

Argumenten

1.1 Hiermee voldoen we aan een wettelijke verplichting

Dit is de laatste mogelijkheid om de WKR in te voeren.

De Werkkostenregeling krijgt pas rechtskracht op het moment dat deze door de raad is vastgesteld voor de politieke ambtsdragers.

1.2. Het eigen pakket aan vergoedingen en verstrekkingen wordt inzichtelijk gemaakt

De invoering van de Werkkostenregeling vraagt een aanpassing van de werkwijzen van zowel de financiële administratie als van de salarisadministratie. In de afgelopen periode zijn dus zowel in het financiële pakket als in de salarisadministratie aanpassingen aangebracht zodat per 1 januari 2015 een gegevensuitwisseling en het opstellen van rapportages mogelijk is.

De budgethouder of pav-er moet bij het coderen en goedkeuren van de facturen aangeven of iets wel of niet onder de Werkkostenregeling valt. In sommige gevallen zal de budgethouder of pav-er dit  moeten onderbouwen met bewijsstukken. De medewerkers van de financiële administratie zullen hierop moeten toezien bij de verwerking van de facturen.

2.1  Het “Aanwijsbesluit Werkkostenregeling 2015” met de aangewezen vergoedingen en voorzieningen is voor de politieke ambtsdragers met uitzondering van de burgemeester:

Door het college is op 23 december 2014 het “Aanwijsbesluit Werkkostenregeling 2015” met de aangewezen vergoedingen en voorzieningen vastgesteld voor zijn bevoegdheden waaronder die betreffende de voorzie-ningen voor de burgemeester.

Kanttekeningen

1.1 Het bedrijfsrisico bestaat dat het forfait wordt overschreden

Als de boekingen gedaan worden op de correcte kostenposten dan kan worden voorkomen dat er sprake is van toepassing van de eindheffing van 80%.

1.2 Er kan sprake zijn van een lastenverzwaring voor de financiële medewerkers

De budgethouders of pav-ers moeten bij het creëren en goedkeuren van de facturen aangeven of iets wel of niet onder de Werkkostenregeling valt. Er zal controle plaatsvinden bij de verwerking van de facturen.

De betrokken medewerkers zullen door een workshop in januari 2015 op de hoogte gebracht worden over de Werkkostenregeling.

1.3. De aanwijzing van de Vergoedingen en Verstrekkingen als eindbestanddeel

In de voorbereiding van de invoering van de Werkkostenregeling zijn de gemeentelijke vergoedingen en verstrekkingen bekeken en onderverdeeld in de categorieën forfaitaire ruimte, gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen. Indien er medio 2015 blijkt dat er vrije ruimte beschikbaar is en blijft dan zal bekeken worden welke vergoedingen en verstrekkingen alsnog onder de WKR gebracht kunnen worden en welke rechtspositieregelingen en arbeidsvoorwaarden worden bijgesteld. Besluitvorming daarvoor vindt plaats medio 2015.

Risico’s

Het forfait geldt alleen voor de door de werkgever als eindheffingsbestanddeel aangewezen vergoedingen en verstrekkingen. Dit betekent dat de werkgever over de feitelijk verstrekte aangewezen vergoedingen en verstrekkingen per 1 januari 2015 tot aan een bedrag van 1,2% van de loonsom geen eindheffing van 80% hoeft te betalen. Als het totaal aan feitelijk verstrekte aangewezen vergoedingen en verstrekkingen boven het bedrag van 1,2% van de loonsom uitkomt, dan is de werkgever over dat meerdere 80% aan eindheffing verschuldigd.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

In het derde kwartaal van 2015 zal op basis van een evaluatie worden bekeken of voor 2016 andere vergoedingen en verstrekkingen moeten worden aangewezen. In dit verband wordt ook gewezen op de nieuwe CAO voor het gemeentepersoneel 2013-2015 met daarin het Individueel Keuzebudget dat volgend jaar op LOGA-niveau nader zal worden uitgewerkt.

In dat kader zijn op 8 oktober 2014 de volgende uitgangspunten door het MT bepaald. Als volgt:

- het voorkomen van onnodig extra kosten voor de werkgever;
- het voorkomen van administratieve lastenverzwaring;
- fiscaal voordeel voor zoveel mogelijk medewerkers;
- het vermijden van overschrijding van het bedrag aan vrije ruimte.

De OR zal gelijktijdig met het besluitvormingstraject over de Werkkostenregeling worden geïnformeerd.

Rapportage/evaluatie

De effecten van de Werkkostenregeling worden maandelijks door de financiële- en personele administratie gevolgd, zodat positieve en negatieve effecten van ontwikkelingen binnen de Werkkostenregeling snel in beeld kunnen worden gebracht. Hierover wordt maandelijks gerapporteerd aan het TLO BV en vervolgens zal het hoofd Bedrijfsvoering per kwartaal het MT informeren. Medio november 2015 neemt het MT een besluit over de besteding van de vrije ruimte. Het MT heeft in de vergadering van 8 oktober jl. uitgesproken dat  de vrije ruimte – na fiscalisering - beschikbaar wordt gesteld aan het personeel.

De uitkomsten van de Werkkostenregeling zullen worden opgenomen in de Managementrapportage van de afdeling Bedrijfsvoering.

De evaluatie medio 2015 kan leiden tot nieuwe beleidsontwikkelingen op het gebied van rechtspositie en arbeidsvoorwaarden met als invoeringsdatum 1 januari 2016. Daarin zal ook het GO meegenomen worden.

Financiën

Voorgesteld wordt om de Werkkostenregeling budgettair neutraal in te voeren. Een nadeel kan ontstaan door een overschrijding van het forfait, met als gevolg een eindheffing van 80% over het bedrag waarmee het forfaitair is overschreden. Als hier voor gekozen wordt om de forfaitaire ruimte aan het eind van 2015 in te zetten voor het personeel kan dit ook tot extra lasten leiden. Een voordeel zal ontstaan doordat bepaalde uitgaven, zoals de onkostenvergoeding politieke ambtsdragers wat nu bruto lasten zijn voor de gemeente bij de Werkkostenregeling netto lasten worden; (debruteren). Door het voordeel van € 82.875 door debrutering van de onkostenvergoeding van politieke ambtsdragers toe te voegen aan product 922 algemene baten en lasten  en af te ramen bij de onkostenvergoeding politieke ambtsdragers, kunnen hier eind 2015 de gevolgen van een eventuele eindheffing of beschikbare forfaitaire ruimte te gebruiken ten behoeve van het personeel opgevangen worden. Per saldo wordt een voordeel verwacht.

Bijlagen

  1. Toelichting Werkkostenregeling gemeente Zutphen 2015.
  2. Aanwijsbesluit Werkkostenregeling gemeente Zutphen 2015.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0003

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 6 januari 2015 met nummer 50091b e s l u i t :

  1. de werkkostenregling per 1 januari 2015 in te voeren;
  2. het bij dit voorstel behorende "Aanwijsbesluit Werkkostenregeling 2015" vast te stellen voor zover het zijn bevoegdheden betreft;
  3. voor het belastingjaar 2016 en volgende jaren aan het college mandaat te verlenen het bij dit voorstel behorende "Aanwijsbesluit werkkostenregeling 2015" te wijzigen;
  4. de begroting 2015 dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 26 januari 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 26-01-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 26 januari 2015 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 26-01-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof