Pagina delen

Werkbedrijf Zutphen

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. In te stemmen met de vorming van een Zutphens Werkbedrijf op basis van het bedrijfsplan Werkbedrijf Zutphen en de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, de Participatiewet voor het onderdeel werk, inclusief de werkgeversdienstverlening en de inkoop van de arbeidsmatige dagbesteding in dit Werkbedrijf onder te brengen.

2. In te stemmen met het opheffen van de gemeenschappelijke regeling Delta. En als dat niet mogelijk is, in te stemmen met het alternatief om uit de gemeenschappelijke regeling Delta te treden.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Met de komst van de Participatiewet per 1 januari 2015 kent de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) geen instroom meer en is daarmee een sterfhuisconstructie geworden. De Participatiewet is in de plaats gekomen van de Wsw, de Wet Werk en Bijstand en een groot deel van de Wajong. Doel van de Participatiewet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente is verantwoordelijk geworden voor alle mensen mét arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Deze wet geeft de gemeenten een aantal instrumenten om te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking een plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden. De belangrijkste zijn loonkostensubsidie en beschut werk. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over extra banen. Maar zonder werkgevers is er geen werk. Werkgevers zijn de belangrijkste partners om werkzoekenden aan een baan te helpen. Een goede werkgeversdienstverlening is daarom essentieel.

De gemeenten Bronckhorst, Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen hebben nu de uitvoering van de Wsw belegd bij de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Delta. Via Delta werken nu 492 personen uit Zutphen. De aantallen Wsw-medewerkers dalen jaarlijks door pensionering, arbeidsongeschiktheid, verhuizing etc. (zie ook het kopje risico’s).

Samen met Lochem heeft Zutphen de uitvoering van de Participatiewet ondergebracht bij de GR Het Plein.

In Zutphen ontvangen 1.674 huishoudens een uitkering via Het Plein. Nieuwe instroom van de doelgroepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt / arbeidsbeperking wordt geschat op 144. Een grote opgave dus om deze mensen te ondersteunen en aan (vrijwilligers)werk of zinvolle dagbesteding te helpen.

Omdat Zutphen een zeer grote taak heeft te vervullen om mensen aan het werk te helpen en te houden, heeft uw raad op 27 maart 2017 besloten om directer regie te voeren op de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Participatiewet en deze wetten integraal uit te voeren. Op 9 juni 2017 heeft uw raad de Visie op de Participatiewet 2017 gemeente Zutphen vastgesteld.

Na het stellen van de kaders heeft uw raad het raadsvoorstel ‘uitvoeringsscenario Participatiewet en Sociale Werkvoorziening’ besproken. Via een amendement is gevraagd om een bedrijfsplan én om een scenario voor de situatie waarin Delta niet wordt ontmanteld. Dit raadsvoorstel, bedrijfsplan en de notitie zijn een vervolg op het geamendeerde raadsvoorstel en de notitie Onderzoek uitvoering Wsw /Participatiewet Zutphen én een uitwerking van uw besluit van 3 juli 2017. Door middel van een bedrijfsplan wordt het Zutphens Werkbedrijf concreter in beeld gebracht en kan uw raad een zorgvuldige afweging maken.

Scenario waarin Delta niet wordt ontmanteld

Er zijn meerdere scenario’s mogelijk waarin Delta niet wordt ontmanteld. Een Meerjarenbegroting van Delta zou antwoord op deze vraag moeten geven. Maar omdat Delta geen meerjarenbegroting heeft opgesteld, hebben wij geen inzicht in de toekomstige exploitatieresultaten. Vanaf 2018 worden de personeelskosten voor de Wsw’ers volledig door de gemeenten gesubsidieerd en niet meer gerelateerd aan de (fictieve Wsw) rijkssubsidie. Dit stelt Delta in staat om een positief exploitatieresultaat te behalen. De tekorten op de rijkssubsidie zijn dan alleen nog zichtbaar op de gemeentelijke begroting. Ook de begroting 2018 van Delta geeft dus geen inzicht in een toekomstperspectief.

Uw raad heeft dit opgemerkt bij de behandeling van de zienswijze op de begroting van Delta (Raad 19 juni 2017, griffienummer 2017-0055). In uw zienswijze op deze begroting heeft u het bestuur van Delta hierop gewezen en gevraagd om uw zienswijze te betrekken bij de verdere behandeling van de begroting. Tevens heeft u het bestuur gevraagd om ook voorzieningen op te nemen voor een reorganisatie en voor de risico’s ten aanzien van de huisvestingslasten of een boekverlies bij verkoop van het pand aan de Handelskade.

Om een scenario ‘doorgaan met Delta’ uitgewerkt te zien is in bijgaande notitie ‘Scenario handhaven van de uitvoering van de Wsw bij de GR Delta, 8 augustus 2017’ gekozen om hetzelfde format en toetsingskader als in het ‘Onderzoek uitvoering Wsw/Participatiewet Zutphen, 8 mei 2017’, te hanteren. Dit document heeft uw raad als bijlage ontvangen bij het (geamendeerde) raadsvoorstel Uitvoeringsscenario Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening. In feite kan deze notitie gezien worden als een extra hoofdstuk waarbij het hoofdstuk samenvatting toetsingskader en conclusies uitgebreid is met de extra variant. In dit scenario is uitgegaan van de huidige situatie waarbij o.a. Delta de Wsw voor alle vijf gemeenten uitvoert en beschut werk lokaal is ingebed.

Zutphens Werkbedrijf

In het Zutphens Werkbedrijf wordt de uitvoering van de Wsw, de Participatiewet – onderdeel werk- en de inkoop van de arbeidsmatige dagbesteding ondergebracht. Met een lokaal werkbedrijf kan de gemeente regie voeren over de gehele participatieketen. Het werkbedrijf maakt afspraken met AWBZ/WMO-partijen, onderwijsinstellingen, regiogemeenten en andere ketenpartners.

Werkgevers zijn onze belangrijkste partners, de samenwerking speelt zich af op twee niveaus: lokaal en regionaal. De werkgeversdienstverlening vindt plaats binnen het Werkgeversservicepunt van Factor Werk. Binnen het Stedenvierkant maken we afspraken over de regionale samenwerking.

Uitgangspunt is dat er voor de mensen met een Wsw indicatie niets veranderd. Alleen op papier wordt hun dienstverband omgezet naar een andere werkgever van de GR Delta.

Zij blijven waar mogelijk werken bij het bedrijf waar zij geplaatst zijn (meestal via een detacheringsconstructie), Soms is een herplaatsing nodig, nieuwe instroom is er niet. De mensen die nu nog beschut bij Delta aan de Handelskade werken worden door Delta momenteel lokaal uitgeplaatst. In 2018 is dit traject afgerond. De kern van het werk wordt het detacheren, waarbij het vooral om jobcoaching van geplaatste Wsw’ers bij werkgevers gaat. De expertise wordt ook ingezet voor de doelgroep die onder de Participatiewet valt. Dit is immers voor een deel een groep met dezelfde kenmerken als Wsw’ers.

De Participatiewet, onderdeel Werk wordt in zijn geheel door het Werkbedrijf overgenomen van Het Plein. Om de verbinding tussen Werk en Inkomen te waarborgen zal de intake via de toegang (de poort) verlopen. Iedereen die kan werken en geen ontheffing van de arbeidsplicht heeft, of een indicatie voor beschut werk heeft, wordt overgedragen naar het Werkbedrijf. Een voorstel over het onderdeel ‘de toegang’ binnen het sociaal domein ontvangt u in het najaar. De werkprocessen worden zo afgestemd dat de cliënten, die ondersteund worden naar werk én een bijstandsuitkering hebben of aanvragen, niet twee keer dezelfde informatie hoeven te verstrekken.

Het Werkbedrijf zal een aantal taken ook daadwerkelijk zelf uitvoeren en voor een deel inkopen of uitbesteden. Het werkgeverschap, verloning, detachering en de werkgeversbenadering wordt door het Werkbedrijf uitgevoerd. Arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk / vangnet voor wie niet elders geplaatst kan worden wordt ingekocht. Groen en schoonmaakwerk kan de gemeente zelf aansturen, het werkgeverschap kan wel door het Werkbedrijf uitgevoerd worden (detachering). Begeleidend personeel op de werkvloer kan door de gemeente overgenomen worden.

De kennis en expertise die is opgebouwd blijft behouden in het Werkbedrijf. Borging van deze kennis en expertise is van groot belang, gezien de mensen om wie het gaat en de ondersteuning van werkgevers waar deze mensen geplaatst zijn en worden.

Een stichting als rechtsvorm voor het Werkbedrijf komt in het bedrijfsplan als meest passend naar voren.

Beoogd effect

Onze inwoners perspectief bieden op ontwikkeling, passend bij zowel het eigen vermogen als de kansen op de arbeidsmarkt. Dit doen we door de regie te nemen op de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening in samenhang met de Participatiewet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs. Hierbij is het streven dat er het maximale aan zinvol werk in de (eigen) wijk of buurt gedaan wordt, mét of zonder uitkering. Deze integrale aanpak willen we realiseren door het inrichten van een Zutphens Werkbedrijf.

Argumenten

1.1. Met de vorming van een Zutphens Werkbedrijf wordt recht gedaan aan de kaders die de gemeenteraad heeft gesteld.

Gelet op de door de raad gestelde kaders en de omvang van de Zutphense doelgroep is het college van mening dat een lokaal Werkbedrijf het beste alternatief is voor de grote opgave waar de gemeente Zutphen voor staat. De samenhang en integrale aanpak van de verschillende doelgroepen en regelingen is daarmee gewaarborgd. Participatie in de vorm van zo regulier mogelijk werk staat voorop.

2.1. Deelname aan de gemeenschappelijke regeling Delta is niet meer relevant als de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening bij het Zutphens Werkbedrijf wordt ondergebracht.

Op dit moment is het nog niet duidelijk of er tussen de vijf gemeenten overeenstemming komt over het opheffen van Delta.

Kanttekeningen

Lochem, Voorst en Bronckhorst werken een nieuw samenwerkingsverband uit voor de Wsw. Bestuurlijk hebben deze drie gemeenten de wens geuit om voor 1 juli 2018 een samenwerkingsverband ontworpen te hebben (zie bijgevoegde raadsinformatiebrief van de gemeente Bronckhorst). Het is daarbij nog onduidelijk of Bronckhorst ook deelnemer wordt van dit verband, of een DVO partner voor een kortere periode. Het is helaas ook onduidelijk of gemeenten in dit nieuwe samenwerkingsverband ook taken van de Participatiewet gaan onder brengen. Wel is duidelijk dat de raad van Brummen bij amendement aan zijn college heeft gevraagd om een tweetal scenario’s uit te werken: gezamenlijke opheffing van de GR Delta door de vijf gemeenten en één van uittreding uit de GR Delta.

De uitvoeringsscenario’s van de andere gemeenten moeten nog uitgewerkt worden. Dit duurt nog een klein jaar.

Door te kiezen voor onze eigen opgave op het gebied van werkeloosheid en de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt geven wij helderheid aan deze mensen en aan onze uitvoeringspartners (gemeenten, werkgevers en het onderwijs). Samenwerking vanuit deze rol staat los van uitvoeringsorganisaties. Dit gebeurt op het niveau van de arbeidsmarktregio’s. Dáár worden afspraak gemaakt over de inzet van instrumenten en werkgeversdienstverlening (baanafspraken, loonkostensubsidies, social return on investment, onderwijsconcepten, arbeidsmarktonderzoeken, etc.).

Risico’s

Het oprichten van een Zutphens Werkbedrijf gebeurt in een periode waarin de spreekwoordelijke winkel van zowel Delta als Het Plein open blijft. Een scenario waarin er van een organisatie én inspanning wordt gevraagd op omvorming/ontmanteling én continuïteit van dienstverlening is heel zwaar. Het is zaak hier goed op te sturen en over te blijven communiceren, richting cliënten, werkgevers en partners in het onderwijs, en het Werkbedrijf gefaseerd op te bouwen.

Ook zonder een ontmanteling van de gemeenschappelijke regeling moet bij ongewijzigd beleid de

organisatie Delta krimpen en reorganiseren. Dit komt omdat de toegang tot de Wsw is afgesloten en het besluit van het bestuur om beschut werk uit Delta te halen en lokaal in te bedden, zie onderstaande tabel.

Wsw formatie in personen

Bronckhorst

Brummen

Lochem

Voorst

Zutphen

 

2017

2021

2017

2021

2017

2021

2017

2021

2017

2021

Beschut bij Delta

8

0

22

0

36

0

2

0

196

0

Beschut binnen de gemeente

31

32

1

16

3

19

20

20

14

98

extern geplaatst

77

72

61

64

79

91

58

54

282

345

Totaal

116

104

84

80

118

110

80

74

492

443

Wsw’ers bij Laborijn ondergebracht

75

71

               

Het komende jaar gaat het beschut werk binnen Delta intern geheel over naar de gemeenten. De rol van Delta zal hierdoor veranderen. Dit zal gepaard gaan met een grote verschuiving van personeel en middelen. Het werkgeverschap en jobcoaching zullen dan nog de belangrijkste taken van Delta worden. Het pand aan de Handelskade is niet meer nodig, alleen nog kantoorruimte. De begeleiding van de mensen op de werkvloer zal de werkgever voornamelijk zelf doen.

Binnen de GR zijn hier geen voorzieningen opgenomen voor een reorganisatie en een eigen vermogen ontbreekt. De kosten komen hoe dan ook voor rekening van de deelnemende gemeenten. Uw raad heeft hier een zienswijze op ingediend.

De massa van het Zutphens Werkbedrijf is voldoende groot om continuïteit en zekerheid te bieden aan zowel de cliënten, werknemers en werkgevers, ook zonder inkooprelaties met derde gemeenten. Het volume aan doelgroepen uit de Wsw en de Participatiewet van Zutphen is in totaal groter dan het aantal Wsw’ers uit de vijf gemeenten tezamen die bij Delta zijn onder gebracht. Dat het Werkbedrijf deze zekerheid en continuïteit kan bieden is een belangrijk gegeven, gezien de borging van de kennis en expertise die nodig is voor het begeleiden van specifieke doelgroepen, het continueren en verder uitbouwen van relaties met werkgevers en het onderwijs en de samenwerking tussen dit werkbedrijf en anderen in de arbeidsmarktregio. 

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Omschrijving

Planning

Voorstel over de organisatorische uitvoering (of inkoop) van toegang inzake de Jeugdwet, de overige WMO taken en Inkomen (uitkeringen, minimabeleid en Schulddienstverlening)

Najaar 2017

Starten van de onderhandelingen over het opheffen van de GR Delta, dan wel uittreding

Najaar 2017

Implementatie Werkbedrijf

 

Gereed 1 -1-2019

Rapportage/evaluatie

Via memo’s, raadsinformatiebrieven en raadsvoorstellen houden wij uw raad op de hoogte van het proces en de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen.

Financiën

Begroting Werkbedrijf

In het bedrijfsplan is een begroting voor het Werkbedrijf opgenomen. Er is geen rekening gehouden met een eventuele inkoop door andere gemeente.

Als we de begroting van het Werkbedrijf vergelijken met de uitvoeringskosten Wsw en Participatiewet (werk) door Delta en Het Plein dan vallen de kosten voor uitvoering door het Werkbedrijf circa 1 miljoen euro lager uit. De oorzaak hiervan wordt in de volgende alinea verklaard.

Bij uitvoering binnen de Werkbedrijf Zutphen bedragen de kosten van de uitvoering van de Wsw € 2.036.084.

Voor Delta is dat € 2.952.000. Deze kosten zullen lager worden na overheveling van beschut werk. Dat is logisch omdat er dan veel minder kosten van bedrijfsvoering zullen zijn en een deel van de begeleiding door de werkgever gedaan wordt. Ook de kosten van overhead zullen daardoor dalen. We hebben geen meerjarenbegroting van Delta, maar we verwachten dat Delta na reorganisatie op een vergelijkbaar bedrag kan uitkomen.

In 2017 geeft Het Plein voor werk aan formatie en organisatie ongeveer € 2,6 miljoen uit. Circa € 1,7 miljoen aan de post Formatie + overhead en van het re-integratiebudget wordt € 0,9 miljoen aangewend voor formatie. De begroting van het werkbedrijf wordt voor het onderdeel werk begroot op circa € 2,8 miljoen. Voor een vergelijking moet hier € 126.000 worden afgetrokken voor de beleidsfunctie die nu bij de gemeente Zutphen is belegd. Dan resteert er nog een verschil van € 0,1 miljoen. Dit wordt verklaard door een sterkere inzet op re-integratie, gelet op onze opgave.

Kosten uittreding of opheffen GR’en

Nog niet alle financiële consequenties kunnen nu in beeld worden gebracht. Dit hangt af van het verloop van de onderhandelingen met de andere gemeenten.

Bij het opheffen van de GR Delta en/of Het Plein zal een liquidatieplan en sociaal plan antwoord moeten geven. Bij een uittreding uit de GR zal het algemeen bestuur een uittredingsverzoek doorsturen naar de besturen van de deelnemende gemeenten, onder overlegging van een advies over de uittreding en de eventueel daaraan te verbinden (financiële) voorwaarden.

Kosten herinrichten toegang en overige taken

Eventuele transitiekosten zijn nog niet bekend. Een voorstel over de organisatorische uitvoering (of inkoop) van toegang inzake de Jeugdwet, de overige WMO taken en Inkomen (uitkeringen, minimabeleid en Schulddienstverlening) volgt in het najaar.

Zie ook het kopje risico’s.

Bijlagen

  • Bedrijfsplan Werkbedrijf Zutphen.
  • Notitie ‘Scenario handhaven van de uitvoering van de Wsw bij de GR Delta, 15 augustus 2017’.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0104

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 30 augustus 2017 met nummer 96757b e s l u i t :

  1. In te stemmen met de vorming van een Zutphens Werkbedrijf op basis van het bedrijfsplan Werkbedrijf Zutphen en de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, de Participatiewet voor het onderdeel werk, inclusief de werkgeversdienstverlening en de inkoop van de arbeidsmatige dagbesteding in dit Werkbedrijf onder te brengen.
  2. In te stemmen met het opheffen van de gemeenschappelijke regeling Delta. En als dat niet mogelijk is, in te stemmen met het alternatief om uit de gemeenschappelijke regeling Delta te treden.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 25 september 2017 Naar boven

Toelichting griffie

Door de komst van de Participatiewet is de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) een sterfhuisconstructie geworden. Doel van de Participatiewet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De wet geeft de gemeenten een aantal instrumenten om te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking een plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden. Omdat werkgevers de belangrijkste partners zijn om werkzoekenden aan een baan te helpen, is een goede werkgeversdienstverlening belangrijk. De uitvoering van de Participatiewet heeft Zutphen, samen met Lochem, ondergebracht bij Het Plein. De uitvoering van de Wsw heeft Zutphen, samen met Bronckhorst, Brummen, Lochem en Voorst, ondergebracht bij Delta.

De raad heeft op 27 maart 2017 besloten om directer regie te voeren op de uitvoering van de Wsw en de Participatiewet en deze wetten integraal uit te voeren. In juni 2017 heeft de raad hiertoe de Visie op de Participatiewet vastgesteld en in juli 2017 het Uitvoeringsscenario Participatiewet en Sociale Werkvoorziening. Daarbij is een amendement aangenomen waarin het college onder andere is gevraagd om een bedrijfsplan én om een scenario voor de situatie waarin Delta niet wordt ontmanteld. Een scenario voor de situatie waarin Delta niet wordt ontmanteld is niet in het bedrijfsplan opgenomen maar in een aparte notitie uitgewerkt.

Het voorliggende raadsvoorstel, bedrijfsplan en notitie zijn een vervolg op het geamendeerde raadsbesluit van 3 juli jl. en de notitie Onderzoek uitvoering Wsw /Participatiewet Zutphen.

De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de vorming van een Zutphens Werkbedrijf en met het opheffen van de gemeenschappelijke regeling Delta, of, als dat niet mogelijk is, in te stemmen met het alternatief om uit de gemeenschappelijke regeling Delta te treden.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 25-09-2017 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
J Krijnen
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPM.J. ten Broeke
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijD. Bogerd
VVDB. van der Veen
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWT. Marks
Lijst van VlietF. van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA.IJ. Pepers

Verslag van de vergadering

Verslag forum 25-9-2017 Werkbedrijf Zutphen

1. Opening 19.30uuur. De voorzitter introduceert de twee voorstellen die voor liggen en geeft het woord aan de wethouder.

2. College: met het amendement zijn we op de goede weg. Het college beoogt het beste perspectief op goede banen voor de doelgroep. De conclusies zijn geformuleerd op basis van het toetsingskader dat reeds met de raad is besproken.

De regeling die wordt gekozen is van belang voor de continuïteit, niet welke regeling, maar hoe verder te gaan is van belang voor het college. De vraag sinds de invoering van de Participatiewet 2012 is hoe mensen geholpen kunnen worden. Er is nog steeds geen visie. Het is niet duidelijk wat andere gemeenten willen. Brummen wil stoppen met Gemeenschappelijke Regeling (GR) Delta.

Mist Zutphen een kans op samenwerking? Neen. Zutphen heeft wel andere opgaven en stelt daarom andere voorwaarden. Er wordt samengewerkt met andere regio’s Apeldoorn, Harderwijk, Arnhem, Deventer inzake detachering en arbeidsmarkt onderzoek. Er worden afspraken gemaakt met VNO-NCW en andere arbeidspartijen. Er is geen onderlinge concurrentie, er wordt gestreefd naar goede samenwerking. Dat we wat betreft de uitvoering van de Participatiewet alleen nog met Lochem samenwerken in GR Het Plein is jammer.

Andere gemeenten hebben reeds een werkbedrijf, zoals Arnhem en Apeldoorn. Voordelen zijn dat de opgebouwde expertise geborgd blijft en dat voor de scheiding werk en inkomen een soepele overdracht mogelijk is: er is hiervoor al ervaring bij andere gemeenten.

3. Voorzitter geeft het woord aan het forum.

SP: spreekt waardering uit voor het niet-afwachten. Zutphen kan zich dat niet permitteren. SP is blij met het bedrijfsplan en sluit zich aan bij eerdere gesprekken hierover in de raad.

Stadspartij: heeft twee vragen: 1. Is benieuwd naar hoe het komt dat het college niet op de hoogte was van het uittreden van de andere gemeenten. 2. Kan het college meer vertellen over de omvorming van de Delta?

College: Waarom Voorst, Lochem en Brummen niet verder wilden en het college dat pas laat hoorde is niet bekend. College vindt het jammer. Er is wel een visie met Lochem en we gaan sinds 2016 alleen met hen verder in GR Het Plein. De andere gemeenten hebben andere belangen. Zutphen is ook een dominante partner. De andere drie hadden behoefte aan een adempauze, hadden ruimte nodig. Er is telefonisch contact met college van Bronckhorst geweest: hebben tijd nodig. Wat omvorming Delta betreft liggen alleen de bekende scenario’s voor, er is geen nieuws.

D66: is niet blij met de uitwerking van het amendement, met name de knip werk en inkomen.

College: in de uitwerking leest het college nergens iets over een knip. Het college heeft voldaan aan een correcte uitwerking van het amendement. De omvorming is mogelijk, het is de enige situatie die bekend is. Het is goed om te zien dat Delta al veel stappen heeft gezet: bedrijfsvoering is al afgebouwd, per 1-1-2019 is slechts sprake van een werkgeversdienst.

LijstvanVliet: dank voor de uiteenzetting door het college. Behoud van werkgelegenheid is van belang. Het werkbedrijf moet niet zorgen voor verdringing op de arbeidsmarkt. Merkt de Wsw-medewerker echt niets van de overgang? Bijvoorbeeld in de groenvoorziening?

College: het is nu niet het moment om in te gaan op technische vragen. Kent gevallen van mensen die uit het Wsw-traject komen, maar nu onderdeel vormen van een bedrijf. Zijn er trots op een deel uit te maken van een “normaal” bedrijf. Voor de bestaande Wsw-medewerkers verandert er niets.

LijstvanVliet: spreekt u ook mensen over de groenvoorziening?

College: wil hier geen individuele gevallen bespreken.

ChristenUnie: de wijzigingen zijn ingrijpend en er is weerstand. Dat is begrijpelijk, maar we gaan het wel anders doen. Het is goed dat we zelf richting geven. Met het bedrijfsplan stemt de CU in. Zutphen moet verantwoordelijkheid nemen. De richting van een werkbedrijf is voor de ChristenUnie ok.

VVD: er is waardering voor het initiatief van het college. Wel heeft de VVD zorgen over de uitwerking. Het is onduidelijk welk scenario beter is. VVD heeft drie vragen: 1. Hoe komt dat er geen meerjarenbegroting van de Delta is en we alleen kunnen koffiedik kijken? 2. Hoe kijkt het college aan tegen samenwerking met andere gemeenten in de nieuwe constellatie zonder de andere gemeenten in GR Delta? 3.Hoe komen wij in Zutphen tijdig aan voldoende geschoold personeel om de rol als werkgeversdienstverlener goed in te vullen?

College: over 3. Er zijn voldoende mensen en er is een samenwerking met UVW, Het Plein en Delta. De borging van goed personeel kan met eigen gemeentemiddelen worden versterkt. Over 2. Momenteel alleen duidelijkheid over Zutphen en Lochem.

VVD: blijft deskundigheid vastzitten?

College: gemeenten blijven opdrachtgever en houden hierop regie.

VVD: ziet veel effort. Hoe waarschijnlijk is de samenwerking wanneer het Werkbedrijf functioneert?

College: we gaan door met werkgeversdienstverlening. Een goede samenwerking met alle werkparticipanten, werkgevers, VNO-NCW, UWV ook in Zutphen en in de Achterhoek is gewenst.

D66: de Achterhoek heeft al een Werkbedrijf, in Zutphen moet er een aparte komen los van werkgeversdienstverlening?

College: momenteel zorgt iedere gemeente voor een eigen werkgeversdienstverlening (WDV). Sommige regio’s zijn verder met een WDV-servicepunt. Er worden diverse afspraken gemaakt met grote bedrijven om mensen te kunnen plaatsen. Er is nu 1 WDV vanuit meerdere organisaties die er achter zitten. Dat zijn er momenteel vier: Apeldoorn, Deventer, Harderwijk en Zutphen. Daarop moet 1 taakstelling komen. Hopelijk is er binnenkort 1 taakstelling voor 14 gemeenten in de regio, dat is van belang richting werkgevers.

D66: het WDV is in Zutphen dus Delta en het Werkbedrijf , Het Plein en UWV, etc.? Heeft dat eigen regie?

College: het werkbedrijf koppelt terug aan de WDV. Zo lukt het om het collegespeerpunt Iedereen Bereikbaar uit te voeren.

Stadspartij: hoe verhoudt dat zich met samenwerken? Het lijkt nu een black box, dat is lastig voor de verhoudingen. Is de relatie te verbeteren?

College: komt op de vraag van de VVD over de ontbrekende meerjarenbegroting van Delta: er komt een brief met tekst en uitleg. Begroting nu niet mogelijk vanwege onzekerheid over de toekomst van Delta, want per 1-1-2018 geen Wsw-subsidie meer. Samenwerking wanneer nuttig en nodig wordt gezocht.

Vraag van Stadspartij: het vertrouwen houden blijft lastig. Zutphen was niet op de hoogte van plannen Brummen, Voorst en Bronckhorst. Nu ligt alles open. Daarmee ook vrijer om gedachten uit te wisselen. Dat is beter dan proberen met juridische constructies alles dicht te timmeren.

FractiePepersenVerwoort: zijn alle financiële risico’s in kaart gebracht?

College: nog niet helemaal. Dat hangt ook van de andere gemeenten af. Is het haalbaar dan kan uit de GR worden getreden.

D66: wij willen snelheid, maar andere gemeenten willen wachten.

College: er is ruimte voor ontwikkeling. Het is beter om elkaar hierin te vinden.

ChristenUnie: het mooiste zou zijn wanneer alle partijen tegelijk stoppen met GR, maar dat duurt misschien te lang. Tot hoe lang wil het college wachten?

College: hierover is niets afgesproken. Of Brummen eruit wil of meedoet met de liquidatie, of dat Lochem, Voorst en Bronckhorst willen wachten is niet helder, wel dat het een tijdje gaat duren. Zutphen gaat niet wachten op anderen.

ChristenUnie: dus uittreden op termijn?

PvdA: hoe levensvatbaar is het om met 3 gemeenten door te gaan met GR Delta?

College: dat is aan die drie gemeenten om te beslissen. Wel van belang voor de doelgroep om te weten.

VVD: een liquidatie ineens met alle vijf partners is mooi, maar indien dat niet gebeurt, is er dan sprake van “wie breekt, wie betaalt” bij uittreden?

College: de gemeenten gaan elkaar niet het leven zuur maken. Nu wordt niet voor liquidatie geopteerd, maar college sluit dat ook niet uit.

D66: kunt u ons meer zekerheid geven?

College: allereerst is het borgen van de continuïteit van de Wsw van belang. Gesprekken hebben dat als doel en is deels als gelukt. Uitgangspunt is wederzijds respect. Gemeente gaan elkaar geen poot uitdraaien. Gemeente gaat samenwerken in een WDV met één werkbedrijf Zutphen. Of het een liquidatie wordt of dat Zutphen uittreedt; Delta mag niet failliet gaan.

VVD: maakt zich zorgen. 54% van de begroting van Delta wordt opgebracht door de Gemeente Zutphen. Achterblijvers zullen niet met negatieve financiële gevolgen geconfronteerd willen worden. Zullen een rekening sturen: wordt dit verdisconteerd in het ondernemingsplan van het Werkbedrijf Zutphen? Bij uittreden zadelen wij achterblijvers op met een lastige begroting. Kunnen wij een rekening dragen?

College: wij trekken daarmee het vloerkleed niet onder de samenwerking weg. Gemeente Zutphen trekt wel haar eigen plan. Brummen, Bronckhorst en Voorst wilden alle kosten voor een nieuw Werkbedrijf op Zutphen en Lochem wentelen.

ChristenUnie: terecht of niet, het gevoel (van het weggetrokken vloerkleed) zal overheersen. Van belang zijn dan de consequenties.

VVD: gemeente Zutphen moet haar eigen koers kiezen. Hoe dit over komt bij de andere deelnemers is het gevolg van het gekozen traject.

College: wij wilden graag samenwerken, de andere genoemde gemeenten wilden niet. Zutphen en Lochem waren verrast. Brummen, Bronckhorst en Voorst zijn nog niet Wanneer dat wel zo is, is moeilijk te raden, zij moeten het doen. Zutphen draagt 54% van de begroting van Delta. Willen we onderhandelen over de toekomst, hebben we van de andere drie een besluit nodig. Dan kunnen we pas verder met de besluitvorming en met de gesprekken.

VVD: dit deel is dus niet “afgeprijst” in dit voorstel. We moeten dus accepteren dat zonder voorwaarden er nog een rekening kan komen.

Burgerbelang: dankt het college voor haar heldere uiteenzetting en stemt in met het voorstel. Is benieuwd naar de belemmeringen van de overige raadsleden om met het voorstel in te stemmen.

College: de omvang van het bedrag voor uittreding heeft te maken met ondersteunend personeel, dat wordt uitgeplaatst. Het Werkbedrijf Zutphen neemt 54% van het personeel over ten behoeve van expertisebehoud.

D66: is dat praktisch uitvoerbaar? Ook als onderbouwing richting het Plein?

College: ja, gemeente Zutphen denkt actief mee. En helpt, zo kunt u die 54% overname zien. Wat de taken van het Plein betreft, er komt in het najaar een brief over de relatie met de GR.

GroenLinks: hoe erg is stilstaan? Er liggen kansen: kan het beschut werk een doorstart maken? Hoe wordt de visie op het Plein meegenomen in het transitieplan? Nu nadruk op de nadelen van een knip in de Participatiewet en de WMO met doorstroom van de dagbesteding.

ChristenUnie: geen zorg, maar wel de risico’s incalculeren. Wij als Gemeente Zutphen moeten een besluit nemen en de consequenties dragen.

D66: ziet de risico’s dan wel graag in beeld gebracht. Het gaat om enkele miljoenen.

ChristenUnie: het is niet zo dat we niets kunnen, er is geen sprake van een bodemloze put. Wij gaan geen 5 miljoen Euro aan een andere gemeente betalen als afkoop.

College: vindt het van belang dat de raad een goede afweging kan maken. Werkbehoud is van belang, maar niet ten koste van heel veel geld. Gaat het niet goed, dan koppelt het college terug aan de raad.

PvdA: college heeft goed gesproken. Er moet een keuze gemaakt worden. De risico’s zijn benoemd. De bestaande situatie handhaven houdt ook zo’n risico in zich. Neem de raad mee in uw besluitvorming. Van belang is hoe de mensen van Delta de overgang ervaren.

College: op vraag van GroenLinks: werkgroep met mensen vanuit Plein en Delta doen mee in de ontwikkeling van het Werkbedrijf. Het college verwacht eind oktober een voorstel over de versimpeling van de toegang tot het sociaal domein. In het voorstel staat het perspectief op betaald werk voorop.

4. Voorzitter sluit om 21.00uur de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 9 oktober 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 09-10-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend