Pagina delen

Watertakenplan Zutphen 2021-2025

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. Het Watertakenplan Zutphen 2021-2025 vast te stellen, zie bijlage 1.
  2. De huidige egalisatievoorziening vrij te laten vallen en het saldo van € 5.308.600 toe te voegen aan de nieuw te vormen spaarvoorziening riolering.
  3. De begroting 2020 dienovereenkomstig te wijzigen (2020-16), zie bijlage 2.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Volgens de Wet milieubeheer dient elke gemeente te beschikken over een actueel en door de gemeenteraad vastgesteld verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP). Hierin moet staan hoe invulling is gegeven aan de drie zorgplichten / watertaken: afvalwater, hemelwater en grondwater. De invulling is afgestemd op de overige beleidsterreinen (denk aan ruimtelijke ordening, groen en wegen) van de gemeente en het beleid van het waterschap (Waterschap Rijn en IJssel en Waterschap Vallei en Veluwe). De looptijd van het huidige plan, Afvalwaterketenplan Lochem-WRIJ-Zutphen, eindigt 2020. Om deze reden is een nieuw plan opgesteld met een landelijk gebruikelijke planperiode van 5 jaar, te weten de periode 2021 tot en met 2025. Omdat de inhoud van het plan veel breder is dan de naam 'verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan' doet vermoeden is gekozen voor de term 'Watertakenplan Zutphen'.

Beoogd effect

1. Een Watertakenplan waarin het beleid met betrekking tot de watertaken is vastgesteld zodat duidelijk is wat de komende jaren kan en mag worden verwacht van de gemeente.

2. Een uitvoeringsprogramma afgestemd op het op orde houden van het afvalwater-, grondwater- en hemelwatersysteem zoals het er nu ligt en het verbeteren hiervan om geen gevaren voor de volksgezondheid te veroorzaken. 

3. Anticiperen op de klimaatverandering om in 2050 klimaatbestendig te zijn.

Argumenten

1.1 De gemeente dient een Watertakenplan te hebben. 

Dit is een wettelijke verplichting volgens de Waterwet; gemeenten hebben een zorgtaak voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Dit plan geeft invulling aan de zorgplichten en hoe deze bekostigd worden.

1.2 De gemeentelijke zorgplichten zijn in dit plan gekoppeld aan de thema’s gezondheid en klimaatbestendigheid.

Per zorgplicht is een strategie opgesteld waarin onder meer wordt aangegeven op welke wijze wordt omgegaan met participatie en communicatie. Ook is een bijbehorend uitvoeringsprogramma opgenomen.

1.3 Het plan houdt rekening met het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie (DPRA).

In 2018 is het DPRA toegevoegd aan het Nationale Deltaplan. Dit DPRA heeft als doel: een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting. Dit betekent dat vanaf 2020 bij iedere ruimtelijke ingreep rekening wordt gehouden met weersextremen (wateroverlast, hittestress, overstroming en droogte). Een eerste stap is gezet door de kwetsbaarheden in de gemeente in kaart te brengen (de zogenaamde stresstest voor wateroverlast, hitte en droogte). De resultaten hiervan vormen de basis voor de risicodialoog met verschillende in- en externe partijen. Voor het einde van dit jaar wordt de risicodialoog opgestart. In het Watertakenplan is vanaf 2022 jaarlijks een investeringsbedrag opgenomen voor klimaatadaptieve maatregelen, gelieerd aan de gemeentelijke zorgplichten.

1.4 Het plan houdt rekening met de invoering van de Omgevingswet.

De komst van de Omgevingswet betekent dat de planverplichting voor het opstellen van een Gemeentelijk Rioleringsplan (zoals voorliggend Watertakenplan) verdwijnt. De drie zorgplichten blijven echter bestaan, net als de verplichting om de financien te verantwoorden. Die onderwerpen krijgen een plek in de omgevingsvisie, die de gemeente verplicht zijn op te stellen (voorlopig uiterlijk gereed 1 januari 2024). Vooruitlopend op de overgang naar de Omgevingswet hebben we dit Watertakenplan zo ingedeeld dat de onderdelen relatief eenvoudig overgenomen kunnen worden in de nieuwe planvormen (omgevingsvisie en –plan).

2.1 Een voorzieningswijziging dient door de raad te worden vastgesteld.

De huidige voorziening is een egalisatievoorziening, die gebruikt wordt om jaarlijks de baten en lasten te egaliseren. Om het saldo van de voorziening in te zetten voor vervangingsinvesteringen moet de voorziening omgezet worden naar een spaarvoorziening.

2.2 Met een spaarvoorziening kan het ontstaan van nieuwe kapitaallasten worden beperkt.

Bij een spaarvoorziening kunnen (mógen) investeringen (deels) afgeboekt worden in de balanssfeer met als positief effect dat het ontstaan van nieuwe kapitaallasten beperkt wordt. Daardoor dempt de afhankelijkheid van de rente.

Risico’s

Het verlengen van de economische afschrijvingstermijn van vervangingsinvesteringen ten behoeve van de riolering is als bezuinigingsvoorstel 28 (economische levensduur verlengen naar 60 jaar) van spoor 2 meegenomen. Het besluit hierover zal door de raad 9 november as. genomen worden.
Als de raad positief besluit over verlenging van de afschrijvingstermijn, leidt dit tot een verlaging van de rioolheffing per 1 januari 2021.
Bij een negatief besluit heeft dit gevolgen voor het vaststellen van het watertakenplan en daarmee de financiële onderbouwing.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Uitvoering en communicatie wordt volgens het uitvoeringsprogramma uitgevoerd.

Rapportage/evaluatie

Halverwege de planperiode volgt een tussenevaluatie met aandacht voor kosten, planning en de stand van zaken met betrekking tot uitvoering van de maatregelen. Jaarlijks vindt een financiële verantwoording plaats via de planning en control cyclus.

Financiën

De stand van de egalisatievoorziening riolering is € 5.308.600. Het saldo van de egalisatievoorziening valt vrij ten gunste van de nieuw te vormen spaarvoorziening riolering.

Bijlagen

  1. Watertakenplan Zutphen 2021-2025
  2. Begrotingswijziging 2020-16

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0096

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 13 oktober 2020 met nummer 158642b e s l u i t :

  1. Het Watertakenplan Zutphen 2021-2025 vast te stellen, zie bijlage 1.
  2. De huidige egalisatievoorziening vrij te laten vallen en het saldo van € 5.308.600 toe te voegen aan de nieuw te vormen spaarvoorziening riolering.
  3. De begroting 2020 dienovereenkomstig te wijzigen (2020-16), zie bijlage 2.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 10 november 2020 (19:30 - 20:30) Naar boven

Datum 10-11-2020 Tijd 19:30 - 20:30
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 27 oktober 2020 (21:00 - 22:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 27-10-2020 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer

Behandeld in Raad 9 november 2020 (16:00 - 23:00) Naar boven

Datum 09-11-2020 Tijd 16:00 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings