Pagina delen

Vuurwerk

Inhoud

De agendacommissie heeft het college verzocht voorafgaand aan het Forum een korte notitie aan te leveren met zo mogelijk een eerste verkenning van de mogelijkheden en een weergave van de geldende landelijke richtlijnen.

Op 1 september is het memo van het college over dit onderwerp ontvangen. Het memo kan worden betrokken bij de bespreking en is opgenomen in de lijst ter inzage liggende stukken voor 5 oktober. In een aantekening is een link naar het stuk opgenomen. (Inloggen kan noodzakelijk zijn.)

 

Bijlagen

Behandeld in Forum van 8 september 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 08-09-2020 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
P.I. Ackermans
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPM de Ridder
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66H. Brouwer
VVDG. Peteroff
CDAH Haringsma
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnie
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldJ Maarsen

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Op de agenda staat het onderwerp Vuurwerk. Dit naar aanleiding van een notitie en memo over het onderwerp.

De Stadspartij heeft om behandeling gevraagd in het forum. Zij is voorstander van een totaalverbod op vuurwerk binnen Zutphen en wil graag standpunten uitwisselen met de andere partijen.

CDA is voorstander van een totaalverbod op (middel)lange termijn. Belangrijk is dat de handhaving goed geregeld is. Daarnaast vindt zij landelijk uniform beleid belangrijk.

Burgerbelang acht de mogelijkheden voor handhaving beperkt door het gemak waarmee vuurwerk over de grens kan worden aangeschaft. Zij vindt het in toom houden van het gebruik het belangrijkste en pleit voor mobiele regionale handhavingsteams van politie en het aanwijzen van plaatsen waar het afsteken is toegestaan.

Kies Lokaal vindt het aantal aanhoudingen in relatie tot het de schade/vernielingen aan de lage kant. Vraagt zich af wat effect zal zijn van een algeheel verbod. Zij is het met Burgerbelang eens t.a.v. de vuurwerkvrije zones.

D66 is voorstander van een algeheel verbod, maar vraagt zich af of dit in 2020 al mogelijk is. Zij twijfelt of dit realistisch is aangezien een cultuur moet veranderen.

CDA vindt invoering dit jaar niet realistisch.

Burgerbelang stelt dat vuurwerk net zo gemakkelijk illegaal kan worden gekocht als drugs.

GroenLinks is voor een volledig verbod. Zij ziet aanwijzen van toegestane zones als optie voor de overgang hiernaar toe.

SP wil niet voor de troepen vooruitlopen en vooral in buurten peilen hoe de inwoners hierover denkt. De SP

De PvdA is verdeeld over dit onderwerp, een deel is voor totaalverbod en een deel voor toegestane gebieden.

Stadspartij wijst op een poll van de Stentor waaruit blijkt dat er een meerderheid is voor een verbod.

Burgerbelang twijfelt aan het belang van poll en wil een echt onderzoek.

Kies Lokaal vindt het idee van een referendum een goed idee.

BewustZW haalt in herinnering dat het onderwerp al in voorgaande jaren is besproken en dat destijds ook is gesproken over een vuurwerkshow. Daarbij bleken de consequenties voor o.a. verkeer behoorlijk groot. Zij acht het verstandig om de landelijke ontwikkelingen af te wachten.

CDA vraagt SP welk standpunt zij inneemt. SP reageert dat zij vuurwerk als een mooie traditie ziet, en daarom niet kiest voor een totaalverbod.

ChristenUnie ziet een parallel met de discussie rondom Sinterklaas, ook hier vindt een verandering plaats. Zij acht het pas mogelijk om na dit jaar het te wijzigen afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen.

Het College wil geen eigen lijn voor Zutphen kiezen. Zij ziet weinig waarde in een symbolische actie en acht het niet te handhaven.

Burgerbelang is het hiermee eens. Wel wil zij weten van het College of er meer regionaal kan worden opgetreden tegen overlast.

Volgens het College zijn er meer urgente zaken voor de politie in deze periode van corona. Zij ziet toch meer heel in het verleiden en gesprek met burgers in plaats van direct verboden in te voeren. Zij vindt het belangrijk de landelijke ontwikkelingen af te wachten.

BewustZW wil weten of er monitoring plaatsvindt van verschillende bronnen. Het College bevestigt dit.

De voorzitter geeft ter afsluiting het woord aan de Stadspartij. Zij constateert dat Zutphen nog niet klaar is voor een vuurwerkverbod en dat we ontwikkelingen moeten afwachten.

Voorzitter stelt vast dat het onderwerp voldoende is besproken en dat we het onderwerp in 2021 opnieuw moeten evalueren.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in