Pagina delen

Vormgeving Sociaal Ontwikkelbedrijf (bekrachtiging geheimhouding)

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De geheimhouding te bekrachtigen van de op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet door het college van burgemeester en wethouders voorlopig opgelegde geheimhouding (vanwege het belang vermeld in artikel 10, lid, 1 onder C van de Wet openbaarheid van bestuur) op:

  • Bijlage 5 Huurovereenkomst
  • Bijlage 6 Demarcatielijst definitief
  • Bijlage 7 DVO Larcom – gemeente Zutphen

 

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Wij hebben als college op de in het besluit vermelde stukken geheimhouding opgelegd. Wij stellen u voor deze geheimhouding te bekrachtigen in de eerstvolgende raadsvergadering, zodat deze geheimhouding niet vervalt.

Beoogd effect

Geheimhouding te waarborgen ten aanzien van de stukken die wij als college als ‘geheim’ aan de raad hebben overgelegd.

Argumenten

1. Zonder bekrachtiging vervalt de geheimhouding
Wij hebben als college op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet geheimhouding opgelegd ten aanzien van de in het besluit vermelde aan de raad overgelegde stukken.
Deze geheimhouding vervalt als de raad die niet in de eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigt.

2. Geheimhouding is nodig
Op de stukken rust geheimhouding, omdat de informatie:
o   bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld (artikel 10, eerste lid, onder c. Wob); want betreft bedrijfsinformatie over IJsselzorg Holding B.V. en Stichting Larcom.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Alle raadsleden en forumleden nemen de geheimhouding in acht ten aanzien van de als ‘geheim’ aangeduide stukken totdat de geheimhouding wordt opgeheven.

Bijlagen

  • Bijlage 5 Huurovereenkomst GEHEIM
  • Bijlage 6 Demarcatielijst definitief GEHEIM
  • Bijlage 7 DVO Larcom – gemeente Zutphen GEHEIM

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0132

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 30 november 2021 met nummer 186626


gelet op artikel 25, derde lid van de Gemeentewet;


b e s l u i t :

De geheimhouding te bekrachtigen van de op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet door het college van burgemeester en wethouders voorlopig opgelegde geheimhouding (vanwege het belang vermeld in artikel 10, lid, 1 onder C van de Wet openbaarheid van bestuur) op:

  • Bijlage 5 Huurovereenkomst
  • Bijlage 6 Demarcatielijst definitief
  • Bijlage 7 DVO Larcom – gemeente Zutphen

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 13 december 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 13-12-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Verslag van de vergadering

Besluit

Aangenomen

Zonder hoofdelijke stemming
Geen amendementen ingediend

Behandeld in