Pagina delen

Voortgang Poort van Zuid en vaststellen Structuurbeeld Poort van Zuid

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. Kennis te nemen van de overwegingen over Poort van Zuid in relatie tot het speerpunt Binnenstad.
  2. Het structuurbeeld Poort van Zuid vast te stellen als kader voor de ontwikkeling van dit gebied.
  3. In te stemmen met uitstel van de herinrichting van ’s Gravenhof in afwachting van het ontwerp voor de beleving van de palts.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Via drie actielijnen werken we aan de aantrekkelijkheid van onze historische binnenstad.

- De toekomstbestendige Hanzestad versterkt de identiteit van cultuurhistorie en water.
- In de gastvrijheidslijn versterken we samenwerking en deskundigheid. We zorgen voor een schoon en aantrekkelijk centrum dat ontmoetingen faciliteert.
- De poorten van de stad richten zich op de aantrekkelijke en goede bereikbaarheid van de binnenstad en de samenhang tussen binnenstad en daarbuiten.

In het zuidelijk entreegebied willen we verkeer en parkeren faciliteren én een aantrekkelijk aankomstgebied creëren voor stedelijke voorzieningen, wonen en bedrijvigheid. Hart van de Poort van Zuid is ’s Gravenhof.
’s Gravenhof is dé plek waar Zutphen is ontstaan.

In april 2019 hebben wij een informatiebijeenkomst georganiseerd over de ontwikkeling van Poort van Zuid.
We hebben het Structuurbeeld Poort van Zuid, het schetsontwerp voor ’s Gravenhof en een alternatief voor het autoparkeren gepresenteerd. De ontvangen reacties zijn in de bijlage bijgevoegd.
De bezoekers van de informatieavond zijn positief over het structuurbeeld en het plan om ’s Gravenhof tot een stadsplein te maken. Bewoners en ondernemers vinden overwegend dat een alternatief voor het parkeren geregeld moet zijn bij het autovrij maken van ’s Gravenhof. Het voorgedragen alternatief, aan de Martinetsingel en achter het Vispoortplein, wordt als mager ervaren. Binnenstadsondernemers vroegen tijdens en na de informatieavond aandacht voor twee andere poorten van de binnenstad namelijk de Stationsstraat en de Polsbroekpassage.

Beoogd effect

Het zuidelijk entreegebied en ’s Gravenhof te ontwikkelen tot een hoogwaardig onderdeel van de vestingstad Zutphen, dat recht doet aan de historische betekenis ervan, en bijdraagt aan de versterking van het sociaal economisch profiel van de binnenstad.

Argumenten

1.1 De Poort van Zuid is één van de poorten van de stad.

De poorten van de stad is een van de drie hoofdlijnen van het speerpunt Binnenstad waarmee de gemeente haar sociaaleconomische positie versterkt. De actielijn ‘poorten van de stad’ is gericht op ‘het verbeteren van de verbinding van de binnenstad met haar omgeving’. De binnenstad wordt duidelijk begrensd en is met aantrekkelijke toegangen de verbinding naar de wijken en de regio. Drie verbeterdoelen zijn hieraan gekoppeld:

A. Vergroten van de duurzame bereikbaarheid van de binnenstad:
In de concurrentie met andere binnensteden is goede bereikbaarheid een randvoorwaarde. De binnenstad moet snel en comfortabel bereikbaar zijn voor bewoners, bezoekers en ondernemers, door optimaliseren verkeerscirculatie en parkeergelegenheid voor verschillende vormen van mobiliteit. De binnenstad moet zich daarbij inrichten op duurzame vormen van vervoer.
B. Versterken van de vestingwerken als herkenbare begrenzing van de binnenstad:
De poorten van de stad vormen de verbinding tussen de binnenstad met de wijken en de regio. De aantrekkingskracht van de poorten van de stad wordt vergroot met aandacht voor herkenbaarheid, behoud van functies en duurzaamheid.
C. Versterken verbinding binnenstad met ‘buitenstad’:
De binnenstad heeft een centrumfunctie voor de wijken en de regio. Hierdoor is de binnenstad onderdeel van een netwerk opgebouwd uit verschillende relaties. Door te investeren in deze relaties kan de binnenstad haar positie in dit netwerk versterken. Het gaat hierbij om samenwerkingen met partnersteden en partnerschap in de regio. Maar ook het faciliteren van initiatieven die de binnenstad als plek voor ontmoeting stimuleren.

De Poort van Zuid omvat de oorsprong van de stedenbouwkundige structuur van de stad. Voor de samenhang van- en het samenspel in de binnenstad vervult het gebied niet de rol die daarbij hoort. De opgave Poort van Zuid onderscheidt zich daarmee in complexiteit, omvang, afbreukrisico en kansen van de andere poorten.

1.2 De prioriteiten in de actielijn poorten van de stad worden bepaald door urgentie (tijd), geld en partnerschap.

In de notitie Herijking speerpunt Binnenstad van maart 2018 zijn inspanningen voorzien voor fietsen en ander duurzaam vervoer, havens, de vesting, parkeervoorziening aan de zuidelijke stadsentree, herinrichting van de Lange Hofstraat en de Stationsstraat. Afhankelijk van belang, kansen, inzet en andere bijdragen van derden worden de inspanningen uitgevoerd. De projecten worden regelmatig gewogen binnen actuele gemeentelijke kaders zoals de Binnenstadsvisie en Mobiliteitsvisie.

Op dit moment nemen we samen met inwoners en ondernemers in de Stationsstraat en Schupstoel maatregelen om aantrekkelijke voetgangersentrees te behouden. De gezamenlijke inzet van ondernemers, inwoners en gemeente richt zich op gebruik, herstel en beheer. De gemeente zal haar inzet steeds wegen op basis van urgentie, belang en mogelijkheden, waarbij de bijdrage van andere partners van grote betekenis is.

2.1 Het structuurbeeld Poort van Zuid verwoordt en verbeeldt de gewenste koers voor het gebied.

Het structuurbeeld (bijlage 2) vormt de neerslag van de dialoog met bewoners en stakeholders en het ontwerpend onderzoek voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de Poort van Zuid.

Hoofdstuk 2 van het structuurbeeld geeft de strategische koers voor de ruimtelijke ontwikkeling van Poort van Zuid. Het beeld vormt het kader van de gemeentelijke inbreng bij gebiedsontwikkelingen.

We willen maximaal inzetten op klimaatadaptatie en energie. Cofinanciering is randvoorwaardelijk voor de uitvoering van het plan.

2.2 Het structuurbeeld richt zich op het versterken van de vesting met haar groen- en waterstructuur, ’s Gravenhof als aantrekkelijk stadsplein en de bereikbaarheid van het stadscentrum.

Hoofddoelstellingen van het Structuurplan voor de Poort van Zuid zijn:

• de cultuurhistorische en ruimtelijke betekenis van Zutphen als vestingstad aan de IJssel behouden en versterken;
• integraal vormgeven aan het versterken van de stedelijke groenstructuur, de waterstructuur en de ecologische waarden en vormgeven aan klimaatadaptatie;
• de cultuurhistorische en ruimtelijke betekenis van het ‘s Gravenhof en de Palts als ontstaansbasis van Zutphen behouden en versterken en weer zichtbaar en beleefbaar maken in de inrichting van het plein;
• het ’s Gravenhof versterken als een gastvrij stadsplein met een eigen gebruik en betekenis en het parkeervrij maken van het plein;
• de ontsluiting en het parkeren aan de zuidzijde van de binnenstad adequaat regelen, waarbij de parkeercapaciteit van het ’s Gravenhof wordt gecompenseerd, de verkeersfunctie van de openbare ruimte wordt gereguleerd en de verblijfskwaliteit wordt versterkt;
• het realiseren van een hoogwaardige looproute tussen de (te realiseren) parkeervoorziening(en) en de binnenstad.

3.1 ‘s Gravenhof is een betekenisvol deel van het historische centrum.

Het plein ’s Gravenhof in Zutphen is een van de kiemcellen van de provincie Gelderland. Hier vonden de graven van Gelre via de vrouwelijke lijn hun oorsprong. Na 1150 namen de Gelderse graven er hun intrek. De Koninklijke palts is rond 1050 gesticht. Tot ca. 1250 verbleven de graven van Gelre nog geregeld op de palts, tot zij hun hof verhuisden naar het noorden van de stad. Gaandeweg raakte de palts in verval om in 1634 te worden gesloopt. De palts kende naast 6 ondergrondse ruimtes ook een portaal en een bordes. Er staat een maquette van de palts in het Stedelijk museum Zutphen en er is een digitale reconstructie van het gehele paltsgebied, waarin je als een drone kunt rondvliegen anno 1150, de tijd van de Gelderse graven.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft de bodem van het gebied rondom de voormalige locatie van de palts als Rijksmonument aangewezen. Iedere activiteit op deze locatie die ‘de grond’ in gaat moet worden overlegd met de Rijksdienst.

3.2 De nieuwe functie van het plein ’s Gravenhof en palts moet nog uitgewerkt worden samen met inwoners, de omliggende horeca, musea en andere culturele partners.

Met het voornemen om het plein s Gravenhof autovrij te maken en her in te richten ontstaat dé gelegenheid om de palts en haar geschiedenis zichtbaar te maken. De opgravingen in de tweede helft van de vorige eeuw hebben ertoe geleid dat de bodem van het Rijksmonument al op een aantal plekken is verstoord en is opgegraven tot de totale diepte. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om ondergronds te gaan zonder het oorspronkelijke Rijksmonument te verstoren. De palts biedt een uitgelezen gelegenheid voor jong en oud als historische attractie half (3/4) verdiept onder het plein 's Gravenhof. Van de Vikingen, de grondlegging van de Gelderse identiteit, ringwalburg Zutphen, vorstelijk verblijven door de Duitse koningen, de Utrechtse bisschoppen en de graven van Zutphen. De ‘nieuwe palts’ neemt je mee door de bewogen geschiedenis van 1000 jaar ’s Gravenhof, Gelderland,Nederland en Europa. De palts kan een leidend principe zijn voor het toekomstig ’s Gravenhof. Uiteraard moet de definitieve invulling in de komende jaren nog verder worden onderzocht en geconcretiseerd.

3.3. Het ontbreken van voldoende draagvlak voor de alternatieve parkeervoorziening en ontbreken van cofinanciering pleit ook voor uitstel van stadsplein ’s Gravenhof.

Bewoners en ondernemers vrezen veel druk op de openbare parkeerplaatsen na het autovrij maken van ’s Gravenhof. (Mindervalide) inwoners rond ’s Gravenhof willen parkeren nabij hun woning. Ondernemers vrezen dat de bereikbaarheid van de binnenstad voor kortdurend bezoek afneemt.
De gemeente heeft beperkt financiële middelen. Andere partners hebben geen middelen beschikbaar gesteld voor de herinrichting van ’s Gravenhof.

Kanttekeningen

3.1 Met de gesprekken over de herinrichting van ’s Gravenhof zijn verwachtingen gewekt bij inwoners en ondernemers.

In het voorjaar van 2017 zijn diverse bijeenkomsten gehouden voor belangstellenden en belanghebbenden bij ’s Gravenhof. Veel mensen hebben meegedacht over de ontwikkeling van onze stad. Het gaat om grote investeringen die goed besteed moeten worden. Daarvoor is een verdere uitwerking van de toekomstige rol en betekenis van het stadsplein ’s Gravenhof nodig.

Risico’s

Uitstel van herinrichting van ’s Gravenhof kan leiden tot hogere investeringslasten. We willen het plan goed en volledig uitvoeren en doen onderzoek naar partnerschap door derden, wat de investeringslasten weer positief kan beïnvloeden.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De bezoekers van de informatieavond van 15 april 2019 worden geïnformeerd over uw besluit.
Bij de programmabegroting 2020 wordt u een voorstel voorgelegd over de ontwikkeling rond Vispoortplein.

Rapportage/evaluatie

Via de reguliere P&C cyclus rapporteren we de voortgang van het speerpunt Binnenstad.

Financiën

Er is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 335.000 waarvan tot nu toe € 250.000 is besteed aan Structuurbeeld Poort van Zuid, ontwerp ’s Gravenhof, Vispoortplein en Mobiliteitsvisie Binnenstad. De resterende middelen worden gereserveerd voor verdere voorbereiding van herinrichting ’s Gravenhof waaronder het onderzoek naar de herbeleving van de palts.
Het krediet van Poort van Zuid is in het investeringsprogramma 2020, in de meerjarenraming 2019-2022, opgenomen voor een bedrag van € 2.900.000. Een deel van de in 2020 geraamde investering ad € 750.000 wordt gereserveerd voor de publieke investering voor ontsluiting en parkeren bij Vispoortplein.
De raming van de overige in 2020 geraamde kapitaallasten van investering in Poort van Zuid ad € 2.150.000 kunnen bij de begroting 2020 worden geraamd voor 2023.

Bijlagen

  1. Opbrengst informatiebijeenkomst 15 april 2019
  2. Structuurbeeld Poort van Zuid incl errata

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0079

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 17 juli 2019 met nummer 86654b e s l u i t :

  1. Kennis te nemen van de overwegingen over Poort van Zuid in relatie tot het speerpunt Binnenstad.
  2. Het structuurbeeld Poort van Zuid vast te stellen als kader voor de ontwikkeling van dit gebied.
  3. In te stemmen met uitstel van de herinrichting van ’s Gravenhof in afwachting van het ontwerp voor de beleving van de palts.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 9 september 2019 Naar boven

Toelichting griffie

Het college streeft er naar het zuidelijk entreegebied en de 's Gravenhof te ontwikkelen tot een hoogwaardig onderdeel van de vestingstad Zutphen, dat recht doet aan de historische betekenis ervan, en bijdraagt aan de versterking van het sociaal economisch profiel van de binnenstad. In het zuidelijk entreegebied moeten verkeer en parkeren gefaciliteerd worden. Daarnaast moet het een aantrekkelijk aankomst- en woongebied zijn met stedelijke voorzieningen en bedrijvigheid. Deze ambities zijn eerder verwoord in de notitie Herijking speerpunt Binnenstad van maart 2018.

In april 2019 is in een informatiebijeenkomst het Structuurbeeld Poort van Zuid, het schetsontwerp voor de nieuwe 's Gravenhof en een alternatief voor parkeren gepresenteerd. De plannen met 's Gravenhof werden positief ontvangen. Wel is aandacht gevraagd voor een alternatief voor het parkeren. Het voorgedragen alternatief, aan de Martinetsingel en achter het Vispoortplein, werd als mager ervaren. Ondernemers vroegen aandacht voor twee andere poorten van de binnenstad, de Stationsstraat en de Polsbroekpassage.

Het college vraagt de raad het Structuurbeeld Poort van Zuid vast te stellen als kader voor de ontwikkeling van dit gebied en in te stemmen met uitstel van de herinrichting van 's Gravenhof in afwachting van het ontwerp voor de beleving van de palts. Naar verwachting kan dit enkele jaren duren.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 09-09-2019 Tijd 19:30 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPE. Müller
PvdAS de Geus
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66H. Brouwer
VVDM. Schriks
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijB Vink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieB Westerhof

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Op de agenda staat een bespreking van de voortgang van het programma Poort van Zuid en het vaststellen van het Structuurbeeld. Het kent een langdurige voorgeschiedenis met als doel om de zuidelijke entree van Zutphen verder te ontwikkelen.

De fracties krijgen gelegenheid voor het stellen van vragen.

De SP herinnert aan het ontstaan vanuit een parkeerprobleem. In oorspronkelijke plannen werd ook ooit gesproken over een luxe loopbrug en zij wil van het College weten of dit uit de huidige plannen is verdwenen.

De ChristenUnie wil weten hoe de co-financiering is geregeld.

Burgerbelang merkt op dat we goed zijn in het beginnen van projecten, maar dat we niet afmaken. We moeten goed nadenken of we dit door moeten doorzetten of eerst Rivier in de Stad afmaken.

De VVD sluit zich hierbij aan. Er zijn veel zorgen over de gevolgen van plannen voor het parkeren rondom de kerk. Bijvoorbeeld met ouderen met een auto. We moeten rekening houden binnen dit soort projecten met nog onbekende factoren.

De PvdA vindt het een goed idee maar heeft vragen over de huidige status, de manier waarop co-financiering is geregeld en de timing.

Het CDA mist een duidelijke koers, door het ontbreken van geld hierin, en vreest dat de plannen niet afgemaakt kunnen worden.

GroenLinks is benieuwd of de recente artikelen over een mogelijke historische schat (waarbij Michel Groothedde betrokken is) invloed hebben op de co-financieringsmogelijkheden.

De Stadspartij vraagt of we met de plannen niet moeten wachten tot we meer vet op de botten hebben, en wil weten welke termijnen aan de co-financiering verbonden zijn en het niet verstandiger is om besluitvorming uit te stellen.

Het College antwoordt dat het om een structuurbeeld gaat, en nog niet om een plan van aanpak. Ondanks de financiele problemen is het niet zo dat we niets kunnen doen, want dan missen we een slag om de ontwikkeling van de stad. Het autovrij maken zal altijd in overleg gaan met burgers en ondernemers. Het structuurbeeld is noodzakelijk voor gesprekken met de mogelijke co-financiers: provincie en rijk. Feitelijke uitvoering zal naar verwachting pas in periode 2021-2023 plaats gaan vinden.

Burgerbelang constateert dat bij co-financiering de gemeente zelf ook geld moet inbrengen. Maar dat geld hebben we niet, dus is 2021 als start erg ambitieus.

Het College ziet het eerder in 2023 gebeuren dan 2021. De verhouding bij de inbreng tussen de gemeentes en andere partijen is nog niet duidelijk.

Burgerbelang heeft nog geen antwoord op de stelling dat er niet iets nieuws mag worden begonnen voordat iets bestaands is afgemaakt. Het College antwoordt dat het een reeds gestart iets is.

Burgerbelang ziet dit anders, en is bang dat we het niet af kunnen maken.

De VVD zegt over co-financiering dat de inbreng van gemeentes ook uit ambtelijke uren kan bestaan.

Het College verwijst naar de paragraaf over financiën. Het project Poort van Zuid loopt al een aantal jaren, en is dus niet nieuw. We kunnen garanties alleen geven tot het einde van deze collegeperiode, tot 2022.

De SP vraagt nog naar de eerdere plannen met de loopbrug en mogelijke financiering door de Provincie.

Het College antwoordt dat dit niet meer actueel is.

Burgerbelang ziet nog teveel losse eindjes en ziet het als niet te verkopen, omdat door realisatie hiervan andere delen van de stad mogelijk minder aandacht krijgen. En zij ziet hetzelfde bij de Rivier in de Stad.

Het College ontkent dat gebieden worden achtergesteld, en stelt dat gehele stad van ontwikkeling profiteert.

VVD stelt dat Poort van Zuid en Rivier in de Stad niet vergelijkbaar zijn, omdat het verschillende trajecten zijn.

Burgerbelang zegt dat het over niet afmaken van zaken gaat.

CDA vraagt of het project niet in beter behapbare stukken kan worden opgedeeld, om het niet afmaken te voorkomen.

Het College antwoordt dat dit in de praktijk al gebeurt.

Ambtelijk ondersteuner Mevrouw Van der Poel geeft nog een toelichting: het structuurbeeld is een eindbeeld. Het heeft als bedoeling om te inspireren in het investeren in het eindbeeld.

BewustZW heeft nog een opmerking bij het 3e onderdeel uit het voorstel en vraagt aan het College hoe het bedoelt is.

Het College reageert dat het structuurbeeld belangrijk is en zodra er concrete plannen zijn, dit terugkomt in de raad.

De voorzitter stelt vast dat het onderwerp voldoende is besproken en door kan naar de raad ter afhandeling.

 

 

 

 

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 23 september 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 23-09-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Er werden 25 stemmen voor en 2 stemmen tegen het voorstel uitgebracht. Dhr. Verschure heeft een stemverklaring afgelegd.
Geen amendementen ingediend