Pagina delen

Voortgang en startdocument Cultuurnota 2015

Inhoud

Zie de bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 21 september 2015 Naar boven

Toelichting griffie

In het collegeprogramma is opgenomen dat er een nieuwe 'Cultuurnota' zal worden opgesteld om het bestaande beleid op het gebied van kunst en cultuur te vernieuwen.
Deze startnotitie " Kaders cultuur Zutphen" gebruikt het college als basis voor overleg met het Forum over de kaders en vraagstukken van het kunst- en cultuurbeleid.

De Voortgang en startdocument Cultuurnota wordt als bespreekstuk aan het Forum voorgelegd.

Dit startdocument Cultuurnota 2015 wordt behandeld tezamen met de motie " Dekking tekort 's Gravenhofvariant"  en de motie "Een vernieuwde blik op de Hanzehof".

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 21-09-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
J.V.H. Nijman
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPE.C.L. Verhoog
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWA.W. Jansen

Verslag van de vergadering

De Forumvoorzitter opent het forum en heet iedereen welkom bij dit forum over de eerste opzet van de cultuurnota en twee moties. De wethouder wil om 19:40 uur een reactie geven op de moties. Er is één inspreker, de heer H. Wesselink.

De Forumvoorzitter geeft het woord aan de inspreker.

De heer Wesselink is geschokt door de inhoud van de cultuurnota. De nota weerspiegelt niets van wat de stad Zutphen is. Het is een zielloos document. Ambitie, visie, verlangen, hoop en verwachting is wat mist in het document. Het document is niet eens geschreven door iemand uit Zutphen. Niets uit de cultuurnota inspireert. Kunst en Cultuur kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de stad. Dit document biedt geen pijlers voor de toekomst. Samenvatting van het document: ‘maar wat dan?'

De Forumvoorzitter geeft het woord aan het forum voor het stellen van vragen aan de inspreker.

GroenLinks: was u aanwezig bij de bijeenkomst die is gehouden als voorbereiding om de nota?

De heer Wesselink geeft aan dat hij daarbij niet aanwezig was.

CDA is getroffen door de bijdrage van de heer Wesselink. We praten nog niet over een visie maar over een startnotitie.

De heer Wesselink: in de startnota kan op opgenomen worden wat er al is aan pijlers, visies etc. Dit hadden de opstellers van de nota kunnen weten op basis van de uitvragen.

Burgerbelang: waar hebt u ruimte gezocht om uw beeld neer te leggen?

De heer Wesselink geeft aan goed contact te hebben met wethouder De Jonge.

D66: duidelijk vanuit het hart gesproken, herkent het betoog in grote lijnen. Belangrijk is om de krachten in Zutphen te bundelen. Kan de heer Wesselink hierin een richting of tip aangeven? Hoe kan hier vorm aan worden gegeven?

De heer Wesselink: kan hier niet zo antwoord op geven maar wil daar graag aan bijdragen.

De Forumvoorzitter dankt de heer Wesselink voor zijn betoog en geeft het woord aan het college.

Het College herkent het betoog van de heer Wesselink. Dit is al eerder door hem aangegeven. Partnerschap met initiatiefnemers in de kunst en cultuursector is daarbij een belangrijk onderwerp van gesprek geweest. Met name hoe daar vorm aan kan worden gegeven. Mensen die op dit gebied initiatief nemen betekenen veel voor de stad. De gemeente laat daarin ook steken vallen. Anderzijds heeft ook het CDA gelijk. Het gaat nu nog om een startnotitie. Dit is in dat opzichte een bureaucratische stap in het proces. In de startnotitie worden de kaders gesteld. Voor het proces is het belangrijk dat deze stap nu gezet wordt. De uiteindelijke cultuurnota zal ook een stuk concreter zijn en daarmee hopelijk ook herkenbaarder voor partijen en initiatiefnemers. Het doel van de cultuurnota is om vooruit te kunnen. Het college vraagt aan het forum of de gekozen richting de juiste is. Er zijn 4 belangrijke opgaven waar de gemeente aan wil werken:

-          het aantrekken en vasthouden van creativiteit met de historisch stad als troef;

-          duurzaam verankeren van creativiteit, kunst en cultuur moet verbinden en inspireren;

-          stimuleren van cultureel ondernemerschap;

-          ontsluiting informatievoorziening wat Zutphen op cultureel vlak te bieden heeft.

Het College wil erkenning geven aan de kracht van Zutphen: een stad waar het prettig wonen is. Kunst en cultuur speelt daarin een belangrijke rol en kan een nog grotere rol spelen in de ontplooiing van mensen. Kunst en cultuur moet daarom ook een belangrijke rol gaat spelen in het vestigingsklimaat. Wat nu voorligt is de startnotitie. Inmiddels is het inwonerspanel al gestart. Er zijn al zo’n 820 respondenten die gereageerd hebben. Ook zijn er een aantal organisaties die gereageerd hebben op het cijfermateriaal. Die behoeven een extra verdiepingsslag.

De ambtelijke ondersteuning geeft een korte presentatie over de startnotitie. In het startdocument zijn een aantal feitelijke gegevens op een rij gezet. Verder wordt het belang van cultureel beleid in de ontwikkeling van Zutphen benadrukt.

De Forumvoorzitter geeft het woord aan het forum.

SP: Ziet de startnotitie als startnotitie. Een aantal punten moet het college nog beter vertalen zodat er geen onduidelijkheid is over de invulling daarvan. Cultuur helemaal verbinden aan de economische agenda, is wel enigszins kort door de bocht. Cultuur kan ook op zichzelf staan. Verbinden van verschillende initiatieven. Wie neemt de regierol daarin? Fijn dat de cijfers in de bijlage nog aangepast worden. Op deze manier kunnen daar geen conclusies uit getrokken worden.

Stadspartij: Kan zich vinden in de basis. Cultuur draagt bij aan kansen voor de stad. Een aantal kengetallen en gegevens ontbreekt nog. Bijvoorbeeld evenementen als World Press Photo, Gast in Zutphen en het Cellofestival. Graag deze cijfers toevoegen. Verder ontbreekt het in Zutphen aan een poppodium. Zie hiervoor ook de motie over de Hanzehof.

VVD: Is content met de eerste stap naar een cultuurnota. Bij de volgende stap moet de ziel van Zutphen wel zichtbaar zijn. Het is goed om dit te onderstrepen. Bij de verdere uitwerking moet ook aandacht zijn voor de unique selling points van Zutphen. Bijvoorbeeld de Librije, de Buitensociëteit en de diverse evenementen. Zutphen moet zoeken naar kwaliteit. Op pagina 9 staat een opmerking over het steken van geld in gebouwen. Is er al meer bekend over dit onderzoek?

College: vraagt of de VVD doelt op de bijeenkomst met de woordvoerders. Eén van de onderwerpen was de Hanzehof. Van de subsidie voor de Hanzehof gaat een groot deel op aan kapitaallasten. Slecht een klein deel gaat naar de daadwerkelijke functie van de Hanzehof. Voor wat betreft de Hanzehof is er een uitnodiging gestuurd naar de raad over een Plan van Aanpak. Voorstel is om na het Plan van Aanpak ook een forum te beleggen hierover om daar het specifieke traject Hanzehof te bewandelen. Waarschijnlijk komen er dan een aantal scenario’s voor te liggen.

D66: betreurt dat een inspreker en partner in cultuur zich zorgen maakt. Dit gevoel leeft ook bij andere culturele partners. Er zijn er meerdere die zich weinig betrokken voelen bij de totstandkoming van dit traject. Dit baart zorgen. Bij de definiëring van de opgave is toch vereist dat er een richting wordt gegeven. Nu is het onderzoek van Marlet als basis genomen. Vanuit dit kader zijn een aantal thema’s geformuleerd die onvoldoende invulling geven aan cultuur. Daar moet nog goed naar gekeken worden. Het gaat om de basis. De vraag is of we het vervolg wel een goed vervolg geven. Wat ontbreekt is: hoe gaan we om met de basis, bijvoorbeeld de Hanzehof, dat is één van de kaders.

Het College beaamt dit. De richtingen zijn echter niet zomaar gekozen. Bijvoorbeeld meer investeren heeft ook consequenties. De opgave die er ligt is om kunst en cultuur krachtig neer te zetten. Daarvoor wordt er geïnvesteerd in vernieuwing.

D66: Hoe verhoudt dit zich met de basis op orde houden?

College: dit is niet alleen een verantwoordelijkheid voor de gemeente.

GroenLinks: gaat het om de bestaande basisvoorzieningen of het definiëren van de basisvoorzieningen in de toekomst?

Ambtelijke ondersteuning: de tabel is een samenstelling van het verleden. Rode draad uit eerdere beleidsstukken was het op orde houden van de basis. Dit hoeft niet per se een keuze voor de toekomst te zijn.

PvdA: hoopt dat de ziel terug te vinden is in de verdere uitwerking. Document geeft ook kwetsbaarheid van Zutphen aan. Zutphen heeft ambitie, maar is daarmee het budget te besteden aan kunst en cultuur ook te rechtvaardigen? De cijfers vertekenen ook als je kijkt naar de lokale situatie. Niet iedere gemeente in het rijtje zal een eigen archeologische dienst hebben. De PvdA is positief over wat nu voor ligt en begrijpt dat er nog geen uitgewerkt beleid ligt.

BewustZW: rode lijn is afweging in proces zonder dat er een basis is neergelegd. Het kader moet nu op tafel liggen. Op basis daarvan kan het proces worden bepaald. Zutphen wil graag de stad vermarkten. Hoe doe je dat?

GroenLinks: het gaat om een kadernota maar de kaders moeten ook niet teveel knellen. Er moet ruimte zijn voor vernieuwing. Het is jammer dat de eerste twee uitgangspunten gaan over het vasthouden. Er moet meer gekeken worden naar de toekomst, waarbij er ook niet teveel gefocust moet worden op economie. Cultuur gaat over veel meer dan dat.

Burgerbelang: Het signaal van de inspreker is dat er bij de komende fase goed gekeken moet worden naar welke partijen betrokken worden en hoe deze partijen op een juiste wijze aan bod komen.

BewustZW doet een voorstel om gelet op de tijd dit forum te schorsen en hier over twee weken verder over te praten.

Het College is ook verbaast over de agendering van de moties tegelijkertijd met dit voorstel. Pas als de cultuurnota concreter is, kunnen de moties ook behandeld worden. Verder is het college blij met het voorstel om dit forum te schorsen.

D66: voorstel om dit forum te schorsen en de moties op een later tijdstip te behandelen.

De Forumvoorzitter constateert dat alle partijen met dit voorstel van orde instemmen. Eventuele suggesties en opmerkingen kunnen schriftelijk ingediend worden en over twee weken besproken worden in het forum.

D66: er is ook een andere visie opgesteld met als titel ‘de kracht van het verschil’. Dit is opgesteld door diverse partijen uit de Stedendriehoek. Wil graag dat deze visie wordt betrokken bij de discussie de volgende keer.

College: neemt deze suggestie mee.

De Forumvoorzitter concludeert dat er onvoldoende tijd is en schorst dit forum.

Bijlagen

Advies

Nogmaals in adviserende forumvergadering bespreken

Behandeld in Forum van 5 oktober 2015 Naar boven

Toelichting griffie

De behandeling van dit onderwerp op 5 oktober 2015 is het vervolg op de behandeling van 21 september. Toen werd door de Forumvoorzitter geconcludeerd dat het onderwerp nog onvoldoende is behandeld.

In het collegeprogramma is opgenomen dat er een nieuwe 'Cultuurnota' zal worden opgesteld om het bestaande beleid op het gebied van kunst en cultuur te vernieuwen. Deze startnotitie " Kaders cultuur Zutphen" gebruikt het college als basis voor overleg met het Forum over de kaders en vraagstukken van het kunst- en cultuurbeleid.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 05-10-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
J.V.H. Nijman
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPE.C.L. Verhoog
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen

Verslag van de vergadering

De Forumvoorzitter opent het forum en heet iedereen welkom bij het vervolg van dit forum over het vervolg van de eerste opzet van de cultuurnota.

De Forumvoorzitter geeft het woord aan het College.

Het College is geschrokken van de inspreekreactie van de heer Wesselink. Het gebeurt niet vaak dat een document zielloos wordt genoemd. Anderzijds moeten we erkennen dat het onderliggende stuk droog van aard is. Het betreft immers een startdocument. Het College wil het Forum meenemen in de visie van het College op kunst en cultuur. Die is namelijk te weinig terug te vinden in het document. Het verduidelijken van de visie kan wellicht ook dit forum vanavond helpen.

Identiteit:

Zutphen is een stad van de menselijke maat, een stad die overzichtelijk is en kleinschalig. Een stad die je omarmt. Waar het winkelen een beleving is en waar verrassende producten te koop zijn. Een stad waar historie en moderniteit samengaan. Een kruispunt tussen cultuur en historie. Een stad die bruist van ideeën en initiatieven. Waar inwoners, overheid en ondernemers experimenteren met nieuwe mogelijkheden en technieken. Waar je mensen, producten en bedrijven vindt die je behoeften en de kwaliteit van je dagelijks leven op het gebied van voeding, gezondheid, duurzaamheid, zorg, energie, spiritualiteit, samenleving en ontspanning bevredigen. Dat is het dna van Zutphen. Vaak nemen we het cultureel erfgoed als vanzelfsprekendheid, maar dat is zij niet. Het is toegankelijk maken van dat erfgoed, het gebruik en het vermarkten ervan biedt nog veel nieuwe kansen. Ons erfgoed is een cadeautje dat erop wacht om uitgepakt te worden. Steden met een hoge belevingswaarde, met een historische binnenstad vol monumenten, met veel horeca en kunst en cultuuraanbod, hebben de toekomst. Samen met onze voedingsbodem voor nieuwe initiatieven biedt onze identiteit een goede basis voor kunst en cultuur.

Inspiratie:

Denk bijvoorbeeld aan de World Press Photo, Birthday, het Huis van de Taal en het Cellofestival. Daar zien we bezieling en inspiratie. Het Huis van de Taal verbindt cultuur met maatschappelijke doeleinden en kan zo een broedplaats voor vernieuwing zijn. Het Cellofestival vond zijn inspiratie in de muziek en haar excellente beoefenaren, en verbindt deze kwaliteiten met het prachtige decor van de stad Zutphen. World Press en Birthday, en andere evenementen gebruiken het cultureel erfgoed als decor en ruimte om de beleving dieper te laten zijn. Deze inspiratie wil het college steunen als gemeente en daarbij durven te kiezen om bij de verdeling van subsidies ruimte te bieden aan spannende vernieuwende en nieuwe vormen van aanbod en aan samenwerking met elkaar en met het onderwijs. De eilandjes cultuur van onze stad verhindert de samenwerking en kruisbestuiving te zeer. Verbinden betekent daarbij beslist niet dat de identiteit van onderdelen verloren gaat. Juist in verbinding kan deze identiteit van bijvoorbeeld muziek sterker worden.

Innovatie en ondernemerschap:

Het Koelhuis, Het Bokbierfestival, het Chocoladefestival, dat Bolwerck, de samenwerking tussen musea en ook podia in de regio, het vernieuwde aanbod van de Muzehof, en ook andere initiatieven laten zien dat Zutphen vernieuwd en nieuwe bezoekers kan trekken en steeds innoveert om bestaande bezoekers beter te bereiken. Zonder publiek komt cultuur niet tot leven. Gedrag, smaak en samenstelling van het publiek veranderen. Het bereik van de traditionele cultuuruitingen zal stagneren en afnemen, en nieuwe generaties blijven gericht op de cultuurvormen die zij in hun jonge jaren al waardeerden. Tegelijkertijd vinden jong publiek en de steeds grotere groep mensen met een niet westerse achtergrond weinig aansluiting bij deze traditionele cultuuruitingen. Het publiek bepaalt de betekenis van een culturele activiteit. Dat is een taak voor de aanbieders van cultuur, zoals theater, podia, festivals en musea. Hierbij hoort een eigen herkenbare programmering, het betrekken van publiek bij activiteiten, verkennen van alternatieve locaties, het aangaan van allianties en nieuwe manieren van presenteren.

Informatie:

Er is veel gaande in Zutphen, maar dat kan beter verkocht worden of bekend worden gemaakt bij potentiele bezoekers. We werken samen met de Stichting Zutphen Promotie die haar plannen gaat uitrollen. De cursus Zutphenkunde is een mooi voorbeeld om nog meer mensen en kinderen kennis te laten maken met de geschiedenis van de stad. En zo haar identiteit, maar ook die van haar inwoners te versterken. De informatie over onze monumenten zal meer toegankelijk moeten worden. Banieren opgehangen, de torens open, de Walburgiskerk nog meer gebruikt en de Librije goed te bezoeken. Maar denk ook aan de mogelijkheden die de stad aan de inwoners biedt. Welk kind in de Slindewaterstraat weet nu wie Graaf Slindewater was en wat die heeft betekent voor Zutphen. Het verhaal van de Burgerzaal, de Gedeputeerdenkamer, Het Koelhuis, Dat Bolwerck, IJsselstroom en Van Rossums koffie die dit jaar de Paltsprijs van het Wijnhuisfonds won, verdient het om vertelt te worden. De kennis is van belang omdat het ons allen en onze kinderen in verbinding brengt met het verleden, heden en de toekomst.

Het College geeft aan dat er mooie dingen gebeuren in de stad. Toch een nieuwe cultuurnota: ja omdat we keuzes moeten maken. Kunst en cultuur spelen een cruciale rol in de versterking van de identiteit van de stad en haar inwoners. De uitstraling van Zutphen kan beter, de aantrekkingskracht vergroot. Het profiel van onze stad moet duidelijk worden uitgedragen. Niet meer de verrassing in de stemmen van toeristen horen, als zij hier toevallig zijn geweest en kennis hebben gemaakt met de schoonheid van de stad en haar cultureel aanbod. Die mensen moeten hier komen omdat zij ervoor hebben gekozen hier te zijn en besluiten om nog eens terug te komen met een ander gezelschap, omdat ze nog niet klaar zijn en hier graag willen wonen.

Kunst en cultuur spelen ook een cruciale rol in de ontwikkeling van mensen. Noem het verheffing. Zelfontplooiing van het individu en de ontwikkeling van de gemeenschap zijn belangrijke redenen voor de overheid om kunst en cultuur blijvend te ondersteunen. Cultuureducatie is van belang omdat de manier waarop we naar onszelf en anderen kijken wordt gevormd door de verhalen die we bedenken, de boeken die wel lezen, de muziek die we horen en maken, de voorstellingen en de films die we bezoeken. Cultuureducatie is van belang voor het ontwikkelen van de talenten en het leren functioneren in een complexe, pluriforme en snel veranderende maatschappij. Cultuureducatie kan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van leergebied overstijgende vaardigheden zoals analyseren, evalueren en creëren. Om dat mogelijk te maken kan cultuureducatie binnen en buiten de scholen verder verbeterd worden: in Zutphen door te voorzien in de behoefte aan ondersteuning voor de scholen om vraag en aanbod van culturele activiteiten voor leerlingen goed af te stemmen en door initiatieven zoals genomen door de Muzehof, Bibliotheek en het Cultuurhistorisch platform blijvend te ondersteunen. Het College ziet het liefst dat gekozen wordt om bij de verdeling van subsidies ruimte wordt geboden aan spannende, vernieuwende en nieuwe vormen van aanbod en aan samenwerking met elkaar en met het onderwijs.

De stad staat centraal als plek waar kruisbestuiving plaatsvindt tussen creatie, innovatie, beleving, culturen en samenleving. Zutphen is een stad waar historie en moderniteit samen gaan. Een stad die bruist van ideeën en initiatieven. Laten we koesteren en uitdragen wat waarde heeft voor de stad en haar inwoners, ondersteuning bieden aan de vernieuwingsslag die gemaakt wordt en de energie die er is in de stad en bij de initiatiefnemers, het stimuleren van verbinding en ontsluiting van kennis, zijn allemaal redenen geweest om aan de slag te gaan met deze cultuurnota. Naast het vinden van een ton bezuiniging en het opnieuw definiëren van de subsidiesystematiek. In de Sterkte Zwakte analyse van het culturele leven en de culturele voorzieningen in Zutphen zijn nog meer aanknopingspunten te vinden, als het gaat om de koers die wij willen varen met nieuw beleid.

De Forumvoorzitter geeft het woord aan het Forum.

VVD: wil een aantal dingen meegeven. Het College gaat uit van vier bullets, de VVD wil er één bij hebben. Namelijk het verzamelen en erkennen van wat er leven geeft aan cultuur en daarmee komen mogelijkheden aan het licht. De gemeente moet kijken naar wat we hebben zodat daardoor unieke kansen mogelijk gemaakt worden. Daarmee bevindt kunst en cultuur zich niet alleen op het economische vlak. Het startdocument kan dienen als bijlage bij het nieuwe cultuurbeleid. Daarnaast is bij kunst en cultuur, muziek het ondergeschoven kind. De VVD ziet graag dat er gesproken wordt over kunst, cultuur en muziek.

GroenLinks: is blij met het betoog van de wethouder. Dit geeft kleur in de richting van de startnotitie. GroenLinks ziet graag dat het voorwoord terugkomt in de stukken en de communicatie. Kunst en cultuur gaat niet alleen over economie. Kunst en cultuur betekent ook iets in de richting van verheffing en ontwikkeling. Daar moet ook aandacht voor zijn. Verder is het verzorgingsgebied van Zutphen groter dan alleen de gemeente Zutphen. Bewoners van die gemeenten en omliggende gemeenten moeten ook betrokken worden bij de cultuurnota.

D66: is blij verrast door het betoog van de wethouder omdat D66 zich voor een groot deel ook herkende in de reactie van de inspreker. D66 herkent zich in de visie die waarover het college zojuist sprak maar herkent zich minder in de startdocument zoals dat nu voorligt. De vraag is of dit document voldoende richting geeft aan het beleid? Waar zegt het forum ja tegen? D66 vindt het belangrijk om te benadrukken dat de gemeente durft te kiezen en ruimte geeft aan innovatie en vernieuwing. Hoe zit het met de bestaande voorzieningen. Blijven deze behouden of juist niet?

D66 twijfelt of de gemeente degene is die regie moet geven aan de informatievoorziening.

GroenLinks: we moeten eerst aangeven wat we willen, daarna pas de keuzes maken.

D66: het is wel van belang om nu al de richting aan te geven.

SP: is blij met de toelichting van het College. De SP leest veel over innovatie maar vindt dat de ‘oude’ basis ook moet blijven bestaan. Daar moet ook aandacht voor zijn. Verder moet informatievoorziening niet ontaarden in publiciteitscampagnes, dat kost namelijk meer dan dat het oplevert. Volgt verder het standpunt van GroenLinks over samenwerking in de regio.

Stadspartij: we moeten eerst keuzes maken. En daarna pas verder kijken naar innovatie? Keuzes moeten we nu maken. Bijvoorbeeld willen we een Stadstheater? Ja of nee. Dit bepaalt mede de inhoud van de cultuurnota.

BewustZW: de woorden van de wethouder raakt iedereen in positieve zin. BewustZW heeft een aantal vragen over het vermarkten van de stad. Een deel van die vragen is nog niet beantwoord. BewustZW vindt dat er niet eerst keuzes gemaakt moeten worden maar dat er juist een breed pallet moet worden neergelegd. Op basis daarvan kunnen keuzes worden gemaakt.

PvdA: is aangenaam verrast en is benieuwd naar de uitwerking van een aantal belangrijke punten. De economische functie, artistieke kwaliteiten, participatie en multiculturele aspecten zijn belangrijk om mee te nemen in het cultuurbeleid. Maar met alleen economisch te kijken naar kunst en cultuur doe je dit tekort. Er is meer dan alleen de economische waarde van kunst en cultuur.

Burgerbelang: het betoog van de wethouder is inspirerend. De sporen en lijnen uit het rapport van Marlet en Zutphen 2025 zijn daarin ook zichtbaar. Dit is een goede basis om invulling te geven aan het verdere cultuurbeleid. Daarbij hoort dat er ook wordt gekeken naar bestaande financiële constructies waar in het verleden voor is gekozen. In het coalitiestuk van de provincie staat dat cultuur een kerntaak van de provincie is. Wat betekent dit in de toekomst voor Zutphen?

CDA: de startnotitie is breed neergezet en gaat als ware door een trechter waardoor er hopelijk een prachtige invulling voor Zutphen ontstaat. De visie is mooi verwoord door de wethouder. Eén ding miste het CDA nog, de Walburgiskerk. Dit is een wezenlijk onderdeel van wat Zutphen is. Het CDA heeft niet scherm wat er onder basisvoorzieningen wordt verstaan. Verder zijn de keuzes die worden gemaakt over de Hanzehof mede bepalend voor de cultuurnota.

ChristenUnie: is onder de indruk van de mooie woorden maar vraagt zich af wat eerst komt: benoemen van kansen en daarna het maken van keuzes of andersom?

De Forumvoorzitter geeft het woord aan het College.

Het College: het Forum wordt niet gevraagd om in te stemmen met het startdocument maar om een advies te geven over de gekozen richting. Dit betekent een advies over de vier, wellicht vijf, punten. Voor wat betreft dat laatste is ook het College van erkenning van bestaande kwaliteiten en dat dit pijlers zijn om op voort te bouwen. Of dit concreet als vijfde bullet wordt opgenomen is de vraag. Mogelijk niet en wordt dit specifiek benoemd in het voorwoord.

Over het economische aspect van kunst en cultuur heeft het ook te maken met een verschil van inzicht in wat er onder ‘economie’ wordt verstaan. Het College ziet de economische functie van kunst en cultuur als iets dat ontstaat uit creativiteit, dat weer bijdraagt in de ontwikkeling. Economisch denken betekent dat ook stimuleren, verandering, creativiteit en het aantrekken van creatieve mensen naar de stad. Economie en Vitale Stad is daarmee de beste plek voor kunst en cultuur.

GroenLinks: dit klinkt mooi, het is inderdaad meer dan ‘als het maar iets opbrengt’.

Het College: het gaat inderdaad niet om geld op te leveren. Het gaat om het samenbrengen van vraag en aanbod.

Burgerbelang: cultuur kan aanleiding zijn voor mensen om zich ergens te vestigen inclusief alle economische gevolgen daarvan. Daarmee is er een duidelijke link met economie.

Het College: de enige echte keuze die gemaakt moet worden gaat over de Hanzehof. Op 14 oktober wordt hiervoor het plan van aanpak gepresenteerd. Daarna komt er ook een Forum over dit onderwerp. Er komt ook een voorstel over hoe om te gaan met de keuzes die gemaakt moeten worden. Kunst en cultuur gaat echter om veel meer dan alleen de Hanzehof. Keuzes – kansen of kansen – keuzes. De fundamentele keuzes over de Hanzehof bepalen mede de mate waar het geld naar toe gaat. Anderzijds bepaalt dit niet alles. Daarin kunnen keuzes gemaakt worden.

De provincie is bezig met een tour langs initiatiefnemers en gemeenten en kijkt naar wat dit betekent voor haar cultuurbeleid. Waarschijnlijk blijft het ondersteunen en ontwikkelen van cultureel erfgoed een kerntaak van het provinciaal cultuurbeleid. In de toekomst betekent dit dat lokale initiatiefnemers geholpen kunnen worden met de weg richting de provincie. Meedenken vanuit de gemeente wordt daarin erg belangrijk. Dit geldt ook voor de eigen procedures.

Over de rol van informatievoorziening gaat het niet om het maken van reclame. Het gaat veel meer om ontsluiting van informatie. Bijvoorbeeld over monumenten. Dit moet beschikbaar komen voor het grote publiek. Hierin worden al initiatieven ondernomen. De gemeente kan daarin faciliteren en ondersteunen.

D66 ziet graag dat cultuur als onderdeel wordt meegenomen in de stadspromotie.

Het College: hier ligt inderdaad een grote rol voor de Stichting Zutphen Promotie, maar ook voor musea in de regio. Het is zaak om hierin slim samen te werken. Het meenemen van de regio is ook een goed punt. Het College moet nog wel nadenken over hoe dit vorm gegeven kan worden. Het College ziet andere gemeenten niet direct meedenken. Als samenwerkingspartner ligt de provincie meer voor de hand. De eerste contacten lopen veelal via de bestaande culturele instellingen, die weer contacten hebben met hun eigen achterban.

GroenLinks: samenwerking is ingewikkeld maar wel belangrijk. Wil het College de dialoog aangaan?

D66: uit de rapport van de grote culturele instellingen uit de regio blijkt dat ze elkaar eigenlijk niet beconcurreren. En elkaar kunnen versterken.

Het College: dit document is van de instellingen zelf. Dit gaat verder dan waar gemeenten onderling toe in staat zijn. De gemeenten in de regio hebben namelijk hetzelfde probleem. Dit maakt dat het lastig is om hierover het gesprek aan te gaan. Het College zal hiertoe een poging wagen, het meest voor de hand liggend is dan een vergadering van het Strategisch Board van de Stedendriehoek.

Stadspartij: kijk niet alleen naar de Stedendriehoek maar ook nadrukkelijk naar de Achterhoek.

Het College: voor wat betreft toerisme is er vergaande samenwerking met de Achterhoek. Het is inderdaad goed om bij kunst en cultuur ook verder te kijken dan alleen de Stedendriehoek. Maar vooralsnog liggen de meeste kansen in de Stedendriehoek.

Het investeren in broedplaatsen wordt meegenomen in de conceptversie van de cultuurnota. Het opnemen van muziek in de titel naast kunst en cultuur is een aardig voorstel maar anderzijds is muziek een duidelijk onderdeel van kunst en cultuur.

VVD: begrijpt het antwoord van het College. Maar muziek verdient het juist om uitgelicht te worden. Muziek krijgt dan ook een belangrijke plek in het startdocument.

Het College: het zou zonde zijn om alleen muziek er uit te lichten ten opzichte van andere kunstuitingen. Dat doet geen recht aan andere kunstvormen.

D66: is het eens met het College.

De Forumvoorzitter geeft in de tweede termijn het woord aan het Forum.

D66: vraagt hoe nu verder? Het College heeft belangrijke toevoegingen gedaan. D66 wil daar nog naar kijken.

VVD: doet nogmaals de suggestie voor een vijfde bullet. Dit verdient het om niet alleen in het voorwoord opgenomen te worden.

Het College: neemt het punt van de VVD mee. Verder kijkt het College in hoeverre dit Forum effect heeft op de startdocument en het voorwoord. Dat wordt vervolgens vastgesteld door het College en gaat daarna ter kennisgeving naar de raad. Verder start het discussieplatform en komen er ronde tafel gesprekken. Dit alles zal uiteindelijk moeten leiden tot de cultuurnota.

De Forumvoorzitter sluit de vergadering.

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling