Pagina delen

Voortgang en aanpassing programma Rivier in de Stad

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. Kennis te nemen van afronding van de projecten IJsselkade fase 1, Verbreding Oude IJsselbrug en Tichelbeeksewaard.
 2. In te stemmen met de versobering van het programma en meerjarenraming Rivier in de Stad binnen de per 1 januari 2019 beschikbare middelen ad € 10.385.460.
 3. Een aanvullend raadsvoorstel eind 2019 tegemoet te zien, nadat er duidelijkheid is over eventueel aanvullende middelen.
 4. De extra onderhoudsuitgaven ad € 465.000 voor schilderen, koeling en tandwielkasten van de Oude IJsselbrug ten laste te brengen van de reserve Bruggen.
 5. De kredietstelling van IJsselkade fase 1 te corrigeren en een aanvullend krediet te verstrekken voor de extra uitgaven voor IJsselkade fase 1 ad € 760.000 en Verbreding IJsselbrug ad € 520.000 te dekken uit het beklemd middel Rivier in de Stad.
 6. De begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen (2019-10).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Rivier in de Stad is een gebiedsprogramma met verschillende projecten voor een betere verbinding tussen de binnenstad van Zutphen, de IJssel en De Hoven. Doel van het programma: stimuleren van stedelijke recreatie en toerisme, grotere waterveiligheid en meer ruimtelijke kwaliteit. Door de natuur, de historie en het water beter te benutten, legt Rivier in de Stad een link tussen verleden, heden en toekomst. Het Gebiedsplan (vastgesteld door de raad op 18 november 2013) geeft het kader en de uitvoeringsagenda voor Rivier in de Stad. De gemeente Zutphen, het Rijk, provincie Gelderland en waterschap Rijn en IJssel betalen het programma. Een groot deel van de financiering komt uit het Stadscontract sleutelproject 2012-2015/2017, subsidie Gelderse Gebiedsontwikkeling en Nota Ruimte gelden.

In 2015 en 2016 zijn de Marspoortstraat en Groenmarkt al vernieuwd. Ook de verbreding van de Oude IJsselbrug voor fietsers en voetgangers is klaar. In 2018 is de heringerichte IJsselkade fase 1 opgeleverd en de Tichelbeeksewaard feestelijk geopend. Hiermee is de uitvoering van de plannen van Rivier in de Stad ongeveer halverwege. Tegenvallers uit de recente financiële afronding van projecten en prijsontwikkeling in volgende projecten zijn aanleiding voor een herijking van het programma.

Via een memo hebben wij u 6 mei 2019 geïnformeerd over de stand van zaken rondom het gebiedsprogramma Rivier in de Stad. Wij hebben u toen aangekondigd verder in overleg te treden met onze belangrijkste partners en u nog voor de zomer 2019 een herzien voorstel voor de uitvoering van het programma voor te leggen. Inmiddels hebben we een versoberd programma binnen het beschikbare budget geformuleerd. De externe financiële check wordt gepland voor de uitvoering van grote projecten.

Beoogd effect

De afgeronde projecten financieel af te sluiten. En te besluiten over de wijze van uitvoering van de volgende projecten van Rivier in de Stad binnen het beschikbare budget.

Argumenten

1.1 De herinrichting van de Marspoortstraat en Groenmarkt is afgerond.

De herinrichting van de Marspoortstraat is uitgevoerd in 2016. De Groenmarkt is in 2017 afgerond. Met het oog op evenementen in de stad is het werk in twee fasen uitgevoerd. Dit zorgde wel voor extra kosten. Ook is er extra geïnvesteerd in de verlichting (ontwerp en led) en een historische pomp. De extra lasten zijn opgevangen binnen de voorbereidingskosten.

1.2 Bij de renovatie van de Oude IJsselbrug zijn extra kosten gemaakt.

In de zomer van 2017 is de Oude IJsselbrug gerenoveerd. Het ging om groot onderhoud, vernieuwing van het fietspad, aanleg van een wandelpad en een trap naar de kade en de Tichelbeeksewaard. Het werk is in zeer korte tijd verricht om de verkeershinder te beperken. Tijdens de uitvoering hebben wij op 29 augustus 2017 besloten tot aanvullende werkzaamheden. Zo is een nieuw fietsdek aan de Hovense zijde aangebracht en is de verlichting van de brug aangepakt. Daarnaast zijn extra maatregelen getroffen zodat koelen van de brug bij warmte niet nodig is. Verder zijn tandwielkasten van de hefbrug vernieuwd. Op verzoek van inwoners zijn ook de aanbruggen geschilderd. De extra onderhoudswerkzaamheden bedroegen € 465.000. Rekening houdende met het extra schilderwerk, vervangen van het fietsdek, extra communicatie en verkeersmanagement is het beschikbare krediet met €520.000 overschreden.

1.3 Er waren onvoorziene uitgaven in het project IJsselkade fase 1.

De aanleg van de IJsselkade fase 1 in 2017 was een risicovol werk. Het werk vond plaats in een smalle strook tussen IJssel en bebouwing, vlakbij primaire keringen en historische panden. Zo’n anderhalf jaar was de IJsselkade afgesloten voor verkeer. In het algemeen zijn de werkzaamheden goed ontvangen door omwonenden, verkeer en bedrijfsleven. Tijdens de uitvoering bleek dat er langs de kade stortsteen ontbrak, waardoor de kade (volgens de norm) instabiel was. Verder zaten er damwand-ankers op plekken waar nieuwe damwanden moesten komen. Er waren dus aanvullende constructieve werkzaamheden nodig (ter waarde van € 700.000).

Daarnaast is de kiosk op de IJsselkade aangekocht en gesloopt om de zichtlijn tussen binnenstad en IJssel te herstellen. Ook hiervoor zijn extra kosten (€ 420.000) gemaakt, die op het programma drukken. Momenteel wordt de haalbaarheid van een nieuwe horeca-exploitatie onderzocht.

Naast deze tegenvallers waren er ook meevallers. In totaal is er een overschrijding van het raadskrediet van € 760.000.

1.4 De Tichelbeeksewaard is ingericht voor recreatief medegebruik.

In de Tichelbeeksewaard is een beek uitgegraven, er zijn paden aangelegd en diverse uitzichtpunten langs de IJssel gemaakt. Het gebied is nu ook toegankelijk voor minder validen. Verder is er een stadsbalkon gebouwd, waar vanaf je het torensilhouet van Zutphen ziet. Het project is uitgevoerd binnen het door de raad beschikbaar gestelde budget.

1.5 De uitvoering van het programma Rivier in de Stad vraagt meer middelen dan vooraf begroot.

De meerjarenraming voor Rivier in de Stad is opgesteld in 2012 en vastgelegd in het gebiedsplan. Een complex programma als Rivier in de Stad heeft te maken met meevallers en tegenvallers. De beperkte uitvoering van de rivierverruiming leverde een financieel voordeel op. Bij de uitvoering van IJsselkade fase 1 waren er omvangrijke onvoorziene tegenvallers en bij de Oude IJsselbrug is gekozen voor extra (onderhouds)werk. De realisatie van de grote projecten bleek fors duurder dan vooraf voorzien. De inflatie is groot vanwege de lange doorlooptijd van het programma. Renteinkomsten compenseren dit slechts gedeeltelijk.

1.6 De financiële sturing en besluitvorming binnen het programma Rivier in de Stad was niet transparant.

Bij de uitvoering van projecten hebben zich onverwachte situaties voorgedaan en deze zijn niet consequent vertaald in bestuurlijke besluitvorming. Het budgethouderschap voor programma respectievelijk projecten was niet eenduidig belegd en toegerust. De financiële administratie was niet transparant en op een samenhangend meerjarig programma respectievelijk projecten ingericht. Als gevolg hiervan werden de financiële tegenvallers in projecten en prognoses laat vastgesteld. De evaluatie van het programma tot nu toe wordt meegenomen bij de doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie.

1.7 De dekking van het krediet voor IJsselkade fase 1 moet worden gecorrigeerd.

In juli 2014 heeft de gemeenteraad de businesscase Rivier in de Stad vastgesteld. Besloten is om de herinrichting van de IJsselkade tot een bedrag van € 1.500.000 te dekken ten laste van het gemeentelijk Investeringsprogramma onderhoud IJsselkade. In het raadsvoorstel van 4 juli 2016 IJsselkade fase 1 is het krediet volledig ten laste gebracht van het beklemd middel Rivier in de Stad. Bij de 2e burap 2018 is het IP bedrag alsnog toegevoegd aan het projectbudget. De abusievelijk toegevoegde € 1.500.000 aan dekking van het krediet van IJsselkade fase 1 zal administratief worden gecorrigeerd.

2.1 Met de beschikbare € 10.385.460 kan een groot deel van het programma Rivier in de Stad in versoberde vorm worden uitgevoerd.

We hebben de toekomstige projecten van Rivier in de Stad opnieuw tegen het licht gehouden. Er is een versoberd programma opgesteld op basis van de subsidiecriteria van externe financiers en de kwaliteit van uitvoering. De versoberde plannen zien er als volgt uit:

 • Gedeeltelijke uitvoering van IJsselkade fase 2, met aanleg van de trappen naar de IJssel en een nieuwe inrichting van de omgeving van het waterwerk.
 • De verbinding tussen IJsselkade en Noorderhaven en de omgeving van het IJsselpaviljoen worden niet opgeknapt. De historische vestingmuur wordt niet zichtbaar gemaakt.
 • De Weg naar Voorst, het IJsselplein en Hertog van Gelreplein krijgen een nieuwe inrichting
 • Op de Kanonsdijk gaat de snelheid van 80 naar 50 kilometer per uur. De weg krijgt een nieuwe toplaag en aangepaste belijning.
 • De natuurlijke speelplaats in de Teuge wordt aangelegd. Er komen enkele recreatieve routes in De Hoven.

In bijlage 2 staat een beschrijving van het versoberde programma.

2.2 Met het oog op toekomstige aanbestedingen zijn de actuele ramingen voor projecten niet openbaar.

De actuele ramingen per project liggen voor u ter inzage. Om risico’s van overschrijding zo veel mogelijk te verminderen, vindt er een extra externe toets plaats op de ramingen. Voor IJsselkade fase 2 kan deze toets nu al plaatsvinden. Als het ontwerp en de kostenraming voor de wegen en pleinen in september 2019 klaar zijn, vindt ook hier een externe toets door derden plaats.

2.3 De versoberde uitvoering van de projecten is getoetst aan de criteria van de toegekende subsidies.

Met de beschikbare middelen kunnen we de projecten zó uitvoeren dat we ons inziens voldoen aan de subsidiecriteria. De belangrijkste beschikking hierbij is de provinciale subsidie op basis van Nota Ruimte gelden van 6 november 2014. In bijlage 3 vindt u de toetsing van de versoberde projecten aan de subsidiecriteria van de provincie.

3.1 Momenteel voeren we gesprekken met stakeholders over de aanpassingen in het programma.

We hebben de provincie Gelderland verzocht om de termijn van afronding van twee subsidiebeschikkingen te verlengen conform de actuele planningen. Daarnaast is een verzoek ingediend om de toegekende subsidie voor aankoop van gronden voor de groene dorpsrand ook te gebruiken voor de inrichting ervan. Omdat we waarschijnlijk slechts beperkt gronden kunnen verwerven, kunnen we zodoende de beschikbare subsidie optimaal inzetten. De laatste subsidie is vooruitlopende op deze besluitvorming niet opgenomen in de dekking van het versoberde programma.

Met de provincie Gelderland, waterschap Rijn en IJssel en Rijkswaterstaat zoeken we naar mogelijkheden om het programma te optimaliseren. We kijken hierbij naar onze gezamenlijke ambities voor de wegen, groene dorpsrand en hoogwaterbescherming. Wij informeren u zodra er duidelijkheid is over aanvullende middelen.

3.2 Het project Wegen en Pleinen zit nog in de ontwerpfase.

De begroting voor Wegen en Pleinen is op dit moment gebaseerd op een programma van eisen en kengetallen. Momenteel wordt het ontwerp voor dit project opgesteld. Op basis van het ontwerp kan de begroting weer concreter worden gemaakt. We zullen dan ook een extra check op de begroting doen voordat de kredietaanvraag met de projectomschrijving aan u wordt voorgelegd.

4.1 De extra onderhoudswerkzaamheden aan de Oude IJsselbrug kunnen ten laste komen van de reserve Bruggen.

De onderhoudswerkzaamheden aan de Oude IJsselbrug blijken € 465.000 duurder dan begroot. De extra onderhoudskosten kunnen via de bijgaande begrotingswijziging worden gedekt binnen de reserve Bruggen. Het huidige meerjarenonderhoudsprogramma kan worden uitgevoerd.

5.1 De afwijking van uitgaven van kredieten in het programma moet worden geformaliseerd.

De uitgaven voor een aantal projecten zijn hoger dan het door de raad verstrekte krediet. Het gaat om € 760.000 voor de IJsselkade fase 1 en € 520.000 voor de Oude IJsselbrug. Ook is er een correctie nodig van de dekking van het project IJsselkade fase 1. Er is een begrotingswijziging nodig om een aanvullend krediet te verstrekken ten laste van het beklemde middel Rivier in de Stad.

Kanttekeningen

2.1  De tegenvallers in het programma waren niet voorzien.

Het programma Rivier in de Stad heeft een uitvoeringstermijn van 10 jaar. Dit betekent dat we projecten regelmatig moeten aanpassen aan nieuwe technische, ontwerp- en functionele inzichten.

Ook zijn er nieuwe overwegingen onder invloed van samenwerkingspartners. Zulke aanpassingen zijn niet te voorkomen, maar moeten wel goed worden geformaliseerd en geadministreerd. We evalueren het programma en nemen de resultaten mee bij de doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. Om verdere tegenvallers bij de uitvoering te voorkomen doen we een extra onafhankelijke financiële check vooraf bij de volgende grote projecten IJsselkade fase 2 en Wegen en Pleinen.

3.1  De beschikbare middelen vormen het kader voor de afronding van de projecten van Rivier in de Stad.

Intern en extern zijn de ambities en verwachtingen voor Rivier in de Stad hoog. We moeten de projecten nu versoberen en sommige zaken schrappen. In april/mei hebben we de direct betrokkenen hierover geïnformeerd. We hebben de aanbesteding van IJsselkade fase 2 stopgezet. We willen nu graag verder met de uitvoering van het versoberde programma. Tegelijk onderzoeken we of we daarnaast financiering kunnen vinden voor aanvullende erg gewenste (deel)projecten.

3.2  We kunnen IJsselkade fase 2 niet uitvoeren conform het raadsbesluit van 17 december 2018.

Met de beschikbare middelen kunnen we een aantal onderdelen van IJsselkade fase 2 niet uitvoeren. Het gaat om de herinrichting van de Havenstraat als verbinding tussen IJsselkade en Noorderhaven, de aanpassing van de omgeving van het IJsselpaviljoen, de wandelverbinding tussen IJsselbrug en IJsselkade en het zichtbaar maken van de historische vestingmuur. Wel willen we zo snel mogelijk aan de slag met het IJsselplateau met trappen en coupure, een eenvoudige aanpassing van de Havenstraat en het aanpassen van dijklichaam noord.

5.1 Er vindt nu onderzoek plaats naar de lange termijn brugverbinding Oude IJsselbrug.

De huidige reserve Bruggen is bedoeld voor de bestaande bruggen en het huidige onderhoudsprogramma en daarmee de passende dekking. Een nieuwe inspectie en actualisering van het meerjarenonderhoudsprogramma kan leiden tot een hoger gewenste reserve. Er is dan sprake van een nieuwe opgave.

Op termijn (2033) is vernieuwing van de zeven aanbruggen tussen De Hoven en de boogbrug wenselijk, in aansluiting op de studie van RWS, provincie Gelderland en het ministerie van I&W voor verbetering van de doorvaarbaarheid van de IJssel en de aanpak van het scheepvaartknelpunt de oude IJsselbrug, i.c. de hefbrug. Deze opgave staat los van het programma Rivier in de Stad.

Risico’s

De risico’s voor de aankomende projecten zijn al in beeld gebracht. Voor een integraal beeld en om de risico’s binnen het programma actueel te houden en te monitoren, houden wij nu elke 3 maanden risicosessies. In de halfjaarlijkse voortgangsrapportage rapporteren we de belangrijkste risico’s en de beheersmaatregelen voor tijd en geld.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Juni – oktober 2019: overleg over optimalisering van Rivier in de Stad met partners: provincie Gelderland, waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat, Wijkraad De Hoven, IJsselpaviljoen, Rijkswaterstaat en andere betrokkenen.

Na het raadsbesluit in september 2019: aanbesteding en opdrachtformulering projecten op basis van schema bijlage 3.

Rapportage/evaluatie

Rapportage via de reguliere P & C cyclus en reguliere halfjaarlijkse voortgangsrapportages Rivier in de Stad aan het college.

Financiën

De extra onderhoudskosten voor de Oude IJsselbrug worden ten laste gebracht van de onderhoudsbegroting bruggen. Dekking van deze kosten (€ 465.000) kan geheel door te beschikken over de reserve Bruggen. De stand van de reserve Bruggen per 1 januari 2019 bedraagt € 1.009.952. Na de onttrekking van € 465.000 voor onderhoud Oude IJsselbrug resteren voldoende middelen voor het meerjarenplan onderhoud.

De overschrijding van de projecten IJsselkade fase 1 € 760.000, Oude IJsselbrug € 520.000 moeten worden geformaliseerd. Dekking van € 1.280.000 wordt gevonden ten laste van het beklemd middel Rivier in de Stad. Dit bedrag is lager dan de geconstateerde afwijking tussen de ambities en de meerjarenbegroting omdat tussentijds kredieten zijn aangepast aan hogere uitgaven en een deel van de tegenvallers de begroting van toekomstige projecten betreft. Ook was er in de businesscase rekening gehouden met een hogere subsidieopbrengst.

De abusievelijk toegevoegde € 1.500.000 aan dekking van het krediet van IJsselkade fase 1 zal administratief worden gecorrigeerd.

Uitvoering van het herijkte programma vindt plaats binnen het beklemde middel Rivier in de Stad. Het budget per 1 januari 2019 was € 10.385.460.

Bijlagen

 1. Versobering projectplanning Rivier in de Stad 2019 binnen budget per 31-12-2018
 2. Criteria subsidie versus versoberd programma Rivier in de Stad
 3. Overzicht projecten gebiedsplan 2012 en werkelijk 2018
 4. Begrotingswijziging 2019-10

Stukken die ter inzage liggen

 1. Financieel overzicht projecten Rivier in de Stad

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0073

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 9 juli 2019 met nummer 90893b e s l u i t :

 1. Kennis te nemen van afronding van de projecten IJsselkade fase 1, Verbreding Oude IJsselbrug en Tichelbeeksewaard.
 2. In te stemmen met de versobering van het programma en meerjarenraming Rivier in de Stad binnen de per 1 januari 2019 beschikbare middelen ad € 10.385.460.
 3. Een aanvullend raadsvoorstel eind 2019 tegemoet te zien, nadat er duidelijkheid is over eventueel aanvullende middelen.
 4. De extra onderhoudsuitgaven ad € 465.000 voor schilderen, koeling en tandwielkasten van de Oude IJsselbrug ten laste te brengen van de reserve Bruggen.
 5. De kredietstelling van IJsselkade fase 1 te corrigeren en een aanvullend krediet te verstrekken voor de extra uitgaven voor IJsselkade fase 1 ad € 760.000 en Verbreding IJsselbrug ad € 520.000 te dekken uit het beklemd middel Rivier in de Stad.
 6. De begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen (2019-10).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 9 september 2019 Naar boven

Toelichting griffie

Rivier in de Stad is een gebiedsprogramma met verschillende projecten voor een betere verbinding tussen de binnenstad van Zutphen, de IJssel en De Hoven. Doel van het programma: stimuleren van stedelijke recreatie en toerisme, grotere waterveiligheid en meer ruimtelijke kwaliteit. De uitvoering van de plannen van Rivier in de Stad is ongeveer halverwege. Tegenvallers uit de recente financiële afronding van projecten en prijsontwikkeling in volgende projecten zijn aanleiding voor een herijking van het programma.

De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van afronding van de projecten IJsselkade fase 1, Verbreding Oude IJsselbrug en Tichelbeeksewaard. Om in te stemmen met de versobering van het programma en meerjarenraming Rivier in de Stad binnen de per 1 januari 2019 beschikbare middelen ad € 10.385.460. Om een aanvullend raadsvoorstel eind 2019 tegemoet te zien, nadat er duidelijkheid is over eventueel aanvullende middelen. Om de extra onderhoudsuitgaven ad € 465.000 voor schilderen, koeling en tandwielkasten van de Oude IJsselbrug ten laste te brengen van de reserve Bruggen. Om de kredietstelling van IJsselkade fase 1 te corrigeren en een aanvullend krediet te verstrekken voor de extra uitgaven voor IJsselkade fase 1 ad € 760.000 en Verbreding IJsselbrug ad € 520.000 te dekken uit het beklemd middel Rivier in de Stad. En om de begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen (2019-10).

Het beschikbaar stellen van krediet en de begroting hiertoe overeenkomstig te wijzigen is een bevoegdheid van de gemeenteraad op grond van artikel 189 en volgende van de Gemeentewet.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 09-09-2019 Tijd 20:30 - 21:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.G.S. Siemes
Griffier
G de Laat-Letteboer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPM de Ridder
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66P van der Hammen
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijB Vink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieB Westerhof

Verslag van de vergadering

Voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan inspreker, dhr. Poort van wijkraad De Hoven. Zie bijlage voor de spreektekst.

D66: Weet u waarheen de budgetten zijn overgeheveld?

Dhr. Poort: Het geld is in de algemene pot Rivier in de Stad terecht gekomen. Daar is nu een tekort, en er moet bezuinigd worden. Dat zien we terug in de herinrichting van de Kanonsdijk.

BewustZW: Hoe reageert het college op wat hier vanavond is ingesproken?

Burgerbelang: Er is een vermoeden van het schuiven van geld. BurgerBelang vindt het zorgelijk dat een wijkraad informatie via de pers moet vernemen. Wat is daar de gang van zaken geweest?

Voorzitter: Er zijn verder geen vragen voor dhr. Poort. Dankt dhr Poort.

College: Het project RIDS loopt inmiddels behoorlijke tijd, er zijn mooie dingen gerealiseerd. Wat niet zo mooi was dat het college begin dit jaar zag dat er een tekort was. De provincie is daarvan op de hoogte. Er moest gekeken worden naar de projecten die nog open stonden, om tot een sluitende begroting te komen, er is een analyse gemaakt van waar dat mis is gegaan. Die is ook naar de raad gegaan. Vervolgens hebben we de projectplanning versoberd maar wel door recht te doen aan wat er nodig is. Er worden veel dingen wel gedaan en een aantal dingen niet. Dus bij de Kanonsdijk wordt alleen naar de toplaag gekeken. We hebben een ideeënboek ontwikkeld maar dit is nog geen concrete planning. De projectontwerpen en kostenramingen moeten nu nog gemaakt worden. Over het informeren van de wijkraad: wethouder is verbaasd. Wethouder biedt excuses aan. Kwalijke zaak, als het gaat om nieuws over RIDS dan zou de wijkraad geïnformeerd moeten worden voordat de pers daarover geïnformeerd wordt.

Burgerbelang: Mooi dat er excuses zijn gemaakt, maar hoe gaan we dit in de toekomst doen?

College: Het gaat niet om een structurele fout. Er is een lijst met mensen die gebeld moesten worden na het collegebesluit, maar het is tussen wal en schip geraakt. De wijkraad had moeten worden gebeld.

BewustZW: Reactie op College. Het is regelmatig voorgekomen dat met name de wijkraad niet gekend of gehoord is. Ergens in het proces is er iets aan de hand waardoor dit ontstaat. Het is verstandig om daar goed met elkaar over te hebben.

VVD: Vraag over de planning. In hoeverre vindt de Provincie dit nog leuk? Er is een einddatum en daarvoor zal alles moeten worden afgerond om de subsidies te behouden.

College: De actuele planning van de subsidie is met de Provincie overeengekomen en vastgesteld en is niet in gevaar.

VVD: Komen ze er niet meer op terug?

College: Nee. Er zitten geen onzekerheden in.

PvdA: Er is voorkomen dat er een tekort gaat ontstaan, dat is wat anders dan dat dat er een tekort is. Daarom is er ingegrepen. Dat is getuige van goed inzicht. Het voorkomt dat we tonnen moeten gaan bijspijkeren.

BewustZW: Reactie op PvdA: dat klopt voor dit moment. Maar als je kijkt naar de basis van de planning en de ramingen, dan is de conclusie dat er niet veel uitgevoerd kan worden. Er wordt fors gesnoeid in datgene wat bedacht is. Ergens in het proces is het zo dat we moeten snoeien. Het college moet beter ramen en prognotiseren, dan kom je dichterbij de waarheid.

Burgerbelang: reactie op PvdA: Marspoortstraat en de Groenmarkt is binnen de marge gebleven. Maar bij de Oude IJsselbrug zijn er meer werkzaamheden toegevoegd. Dat kost meer geld. Project is op sommige punten uitgebreid terwijl je bezig was met het uitvoeren van een bestek. Dan ga je meer geld uitgeven dan er begroot is, en dat is zorgelijk.

D66: Financiële vraag: Overzicht over de verdeling van de financiële middelen, periode 2012-2018. Op het gebiedsplan origineel staat 31.1 miljoenen. De werkelijke kosten zijn 19 miljoen en 80.000 euro. Uiteindelijk bij de actuele ramingen 10.4 miljoen.

D66 mist 1.5 miljoen. Waar is die gebleven?

College: We kijken het na, als we het nu niet kunnen beantwoorden dan komen we daar schriftelijk op terug.

BewustZW: Op de Kanonsdijk wordt een snelheidsbeperking doorgevoerd van 80 naar 50, belijning wordt daar als zodanig aangepast, en de toplaag. Zonder beperkende maatregelen, zal er een enorme snelheid worden ontwikkeld. Op het moment dat er beperkende maatregelen zijn getroffen heeft de politie met het karakter van de weg mogelijkheden om handhavend te kunnen optreden. Wat vindt het college daarvan?

College: Wat we doen met de toplaag is de belijning aanpassen. Dan komt er een situatie die logisch wordt bij een 50km weg en niet bij een 80km weg. Met belijning is er veel mogelijk.

BewustZW: BewustZW kent de effecten, en over een aantal jaar zullen we toch andere maatregelen moeten nemen. Dat is niet voldoende. Zijn er op termijn mogelijkheden om met de raad goed te kijken naar de invulling van Kanonsdijk, en beperkende maatregelen. Want we hebben een doelstelling afgesproken niet alleen in het project maar ook met de omgeving, anders voldoen we daar niet aan.

College: Dat is een zinnige vraag, we gaan daar technisch naar laten kijken, over 2 wkn op terug.

Burgerbelang: De onderdoorgang wordt niet gedaan. Van het IJsselpaviljoen wordt een stuk niet gedaan. Bedrijven kunnen daar schade door lijden. Is er een beeld van of zij schadeclaims gaan neerleggen?

College: Nee, daar is geen beeld van.

Burgerbelang: Deelt u mijn zorg?

College: We hebben er geen beeld van. Er is nog steeds een onderdoorgang maar die wordt sober ingericht. Het lijkt me geen ruimte geven om welke claim dan ook in te dienen.

Bugerbelang: Bij de versobering projectplanning staat als enige stakeholder de Provincie staan, de wijkraad is nergens genoemd. BurgerBelang is van mening dat De Hoven de grote verliezer is. BurgerBelang maakt zich zorgen over de veiligheid van de Kanonsdijk.

College: Antwoord op vraag van BurgerBelang: Het heeft alleen zin om te handhaven als een 50 km weg past bij de structuur die er ligt. Als de wegstructuur niet op orde is dan zul je die 50 km in de weg terug moeten zien en dan kan de politie handhaven.

Antwoord op de vraag dat de Wijkraad niet als stakeholder is genoemd: Dat is bij het eerste punt wel genoemd. Bij buurthuis staat stichting buurthuis.

Ambtelijke ondersteuning Mw vd Poel: Alleen provincie genoemd omdat dat de gesprekspartner is, op dat moment waren we heel actief met de provincie in overleg. Dat betekent niet dat bij de vormgeving het overleg plaatsvindt met de wijkraad. Er is al een bijeenkomst geweest waarin samen met de wijkraad gesproken is over het ontwerp. Op dit moment worden die uitgangspunten verwerkt.

De realisatie van de projecten zitten in verschillende fasen. Voor de IJsselkade fase 2 is er een concreet plan en weten we precies waar we naartoe kunnen.

Voor wat betreft Wegen en Pleinen is dat nu nog niet mogelijk, we moeten eerst een ontwerp maken wat voldoet aan alle formele uitgangspunten maar ook aan de wensen van de mensen die er gebruik van gaan maken. En daarna komt dan de financiële vertaling. Dan zullen we nog een extra check doen zodat we geen risico lopen dat zich bij de uitvoering nieuwe tegenvallers aandienen.

D66: De brug blijft onderwerp van gesprek. Gelezen dat RWS geïnteresseerd is in aanpassing van de brug omdat andere schepen gaan varen? Wat zou dat voor invloed hebben op alle vervolgstappen in dit fantastische project?

College: Er is een relatie met RWS. Er is nog geen zicht op dus ik kan nog niets zeggen over de vervolgstappen.

CDA: Tegenvallers zorgen ervoor dat werkzaamheden geschrapt of aangepast worden. Risicobeheersing is erg belangrijk. Er is iedere 3 maanden overleg, is dat niet weinig?

Ambtelijke ondersteuning, Mw. Vd Poel: risicobeheersing en voortgangsbewaking zijn dingen die je zo vaak moet doen dat je afwijkingen tegenkomt, maar niet zo vaak dat het routine wordt. Daar proberen we tussen te gaan zitten.

College: Er is sprake van een positieve leercurve bij de gemeente. Er wordt steeds meer en steeds beter in staat om risico’s te voorspellen en tijdig in te grijpen.

VVD: De VVD is vrij ongelukkig met het feit dat de onderdoorgang niet wordt gerealiseerd zoals bedoeld. Vraag over De Hoven: gaat het buurthuis door? De subsidie wordt erg versoberd, er gaat veel geld naar een speeltuin. Wat blijft er over van het buurthuis, is dat nog te realiseren?

College: Ik kan er niet meer over zeggen dan wat er in de projectplanning staat, men is er over in gesprek.

GroenLinks: Vraag over hoogwaterveiligheid. Overal is de muur opgehoogd, behalve bij de toegang naar Havenstraat. Wordt dat in dit project nog verder uitgewerkt? Zoals het nu is loopt de IJsselkade alsnog onder bij hoog water.

College: Het blijft zoals het is, het wordt door deskundigen beoordeeld als een aanvaardbaar risico.

Ambtelijke ondersteuning, mw. Vd Poel: Het plan is op dat front niet veranderd. De onderdoorgang is steeds op dezelfde hoogte gehouden dus dat betekent dat als het hoog water is, dat die onder water staat. Op dat moment gaat de fietsverbinding via de nieuwe onderdoorgang.

CDA: Vraag over het buurthuis: Is het niet een idee om een mobiel buurthuis te plaatsen?

College: De stichting is aan zet als het gaat om het buurthuis. We kunnen dat wel overleggen. De beslissing is aan hen. We zijn in overleg, de suggestie nemen we mee.

BewustZW: vraag over 2.1 versoberde plannen: De aanleg van trappen naar de IJssel. Worden die wel of niet uitgevoerd?

Over de onderdoorgang, daar een verlaging en vlonders in aan te brengen waardoor er meer ruimte voor de rivier zou ontstaan. Daarvan is gezegd dat dat niet uitgevoerd wordt, omdat dat technisch niet mogelijk is. Dat klopt niet. Er is wel degelijk iets aan de hand. Het is verstandig dat we hier goed naar kijken zodat we als raad het juiste besluit hierover kunnen nemen.

College: de trappartij wordt uitgevoerd.

Over de Onderdoorgang, verlaging en vlonders geef ik het woord aan de ambtelijke ondersteuning.

Ambtelijke ondersteuning, mw. vd Poel: In het kader van RIDS is uitgebreid onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het verbreden van de IJssel tot en met het landhoofd. Dat is technisch ingewikkeld, maar dat was niet de reden dat er is besloten om het niet te doen. De belangrijkste reden was dat de verbreding van de IJssel leidde tot langzame wateren en aanzanding aan de andere kant, waardoor de scheepvaart belemmerd zou worden. Dat kenmerkt het programma, dat je zo nu en dan moet bijsturen in de projecten door voortschrijdend inzicht.

GroenLinks: Verzoek aan het college: mocht er tussentijds geld zijn, om de dingen die nu zijn blijven liggen als eerste op te pakken en niet eerst iets anders.

College: Het college baalt ook dat het programma niet helemaal tot een goed einde is gebracht, en dat we met versoberde maatregelen hebben moeten komen. Maar tegelijkertijd was dat op een moment dat bijsturing nog mogelijk was. Dat is beter dan achteraf paar miljoen tekort komen. Het college blijft zoeken naar middelen om het alsnog uit te voeren zowel aan de kant van De Hoven als aan de kant van de IJsselkade. We gaan kijken of we op een creatieve manier middelen kunnen vrijspelen, bijvoorbeeld van co-financiers.

Voorzitter concludeert dat het onderwerp rijp is voor besluitvorming in de raad en sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 23 september 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 23-09-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend