Pagina delen

Voorstel op burgerinitiatief voor een gezond Zutphen

Het presidium stelt voor :

1. Het Burgerinitiatiefvoorstel "voor een gezond Zutphen", waarin de raad wordt voorgesteld

  1. de uitrol en testen van het 5G-netwerk in de gemeente Zutphen niet toe te staan voordat gedegen en onafhankelijk onderzoek aantoont dat 5G veilig is voor mens, dier en natuur en daarmee het Voorzorgsprincipe toe te passen;
  2. haar burgers actief, eerlijk en open te informeren over deze kwestie,

af te wijzen omdat het voorstel een onderwerp inhoudt dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad.

Inhoud

Inleiding

Het burgerinitiatief Voor een gezond Zutphen is op 6 mei 2020 ingediend. In dit voorstel vragen de initiatiefnemers de raad om te besluiten;

  1. de uitrol en testen van het 5G-netwerk in de gemeente Zutphen niet toe te staan voordat gedegen en onafhankelijk onderzoek aantoont dat 5G veilig is voor mens, dier en natuur en daarmee het Voorzorgsprincipe toe te passen;
  2. haar burgers actief, eerlijk en open te informeren over deze kwestie.

De indiener van het burgerinitiatiefvoorstel heeft eerder over dit onderwerp een petitie ingediend, te weten in de raadsvergadering van 9 maart 2020. Omdat deze petitie niet op een raadsagenda behandeld is geweest, heeft de indiener van de petitie bij de griffie gevraagd op welke manier dit wel op een raadsagenda behandeld kan worden. Dat kan door een burgerinitiatiefvoorstel in te dienen. Daarbij is onder andere aangegeven dat alleen een burgerinitiatief kan worden gedaan over onderwerpen waar over de raad de bevoegdheid heeft om een besluit te kunnen nemen. En dat er de mogelijkheid bestaat om van tevoren contact op te nemen met de griffie, die daarbij technische en procedurele ondersteuning kan bieden.

Op 6 mei 2020 is het burgerinitiatiefvoorstel "voor een gezond Zutphen" aan de Griffie gestuurd. Over dit voorstel is advies gevraagd bij de juristen uit de ambtelijke organisatie. In het verzochte juridische advies is aangegeven dat dit burgerinitiatief een voorstel blijkt te betreffen waar de raad geen of slechts zeer beperkt bevoegdheden heeft. Het ingewonnen juridische advies geeft het volgende aan. Als gemeente hebben wij alleen invloed op het verlenen van vergunningen voor het plaatsen van masten waar antennes op geplaatst worden. De antennes zelf zijn vergunningsvrij. Voor zover de uitrol van 5G tot gevolg heeft dat nieuwe antennes op reeds geplaatste masten worden aangebracht, lijkt het de juristen dat wij geen bevoegdheid hebben. De raad heeft slechts zeer beperkte bevoegdheden voor de situatie waarin de locaties voor masten via een bestemmingsplan geregeld moeten worden.

Dit advies is in het Presidium van 8 mei 2020 besproken. Het Presidium deelt dit advies van de juristen uit de organisatie.

De indieners zijn geïnformeerd over de bevindingen van het Presidium en het voorstel zoals dat aan de raad wordt gedaan. Tevens zijn zij uitgenodigd het initiatief in de raadsvergadering toe te lichten.

Beoogd effect

Voorzien in besluitvorming op het Burgerinitiatiefvoorstel "voor een gezond Zutphen".

Argumenten

1.1 Het voorgestelde besluit uit het burgerinitiatiefvoorstel betreft geen onderwerp dat tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort.

Artikel 6 van de Regeling Burgerinitiatief Zutphen geeft onder andere aan dat de raad in de eerstvolgende vergadering na datum van indiening van het burgerinitiatiefvoorstel beslist, met dien verstande dat tenminste drie weken zijn gelegen tussen de dag van indiening en de dag van de vergadering waarin op het voorstel wordt beslist.

Gezien het advies van de juristen uit de organisatie is het voorstel om dit burgerinitiatiefvoorstel af te wijzen wegens strijd met artikel 4 onder a van de Regeling Burgerinitiatief Zutphen ( “Een regeling burgerinitiatiefvoorstel houdt niet in een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad”).

Voordat de raad een besluit neemt over het burgerinitiatiefvoorstel, kan de raad echter nog wel over dit burgerinitiatiefvoorstel spreken. Voor de vergadering waarin dit burgerinitiatiefvoorstel wordt geagendeerd, wordt de initiatiefnemer schriftelijk uitgenodigd en krijgt hij of zijn plaatsvervanger de gelegenheid om zijn voorstel mondeling nader toe te lichten.De raad kan ook de indiener van het burgerinitiatiefvoorstel vragen stellen.

Communicatie/vervolgtraject/uitvoering

Na de raadsvergadering zal de indiener van het Burgerinitiatiefvoorstel "voor een gezond Zutphen" worden geïnformeerd over het besluit van de raad over het Burgerinitiatiefvoorstel.

Bijlagen

/

 

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0045

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 18 mei 2020 met nummer


  • Gelet op artikel 6 lid 2 juncto artikel 4 onder a van de Regeling Burgerinitiatief Zutphen;

b e s l u i t :

1. Het Burgerinitiatiefvoorstel "voor een gezond Zutphen", waarin de raad wordt voorgesteld

  1. de uitrol en testen van het 5G-netwerk in de gemeente Zutphen niet toe te staan voordat gedegen en onafhankelijk onderzoek aantoont dat 5G veilig is voor mens, dier en natuur en daarmee het Voorzorgsprincipe toe te passen;
  2. haar burgers actief, eerlijk en open te informeren over deze kwestie,

af te wijzen omdat het voorstel een onderwerp inhoudt dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 8 juni 2020 Naar boven

Datum 08-06-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
B.M. Duizer

Verslag van de vergadering

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in