Pagina delen

Voorstel inzake budget 2021 voor de Initiatiefgroep LHBTI+

CDA, GroenLinks en VVD stelt voor :

  1. Het Plan van aanpak LHBTI-initiatiefgroep 2020 /2021 vast te stellen;
  2. Kennis te nemen van het restant van het staande Budget van 15.000 euro dat in 2019 niet is gebruikt door de Initiatiefgroep en dat in de Jaarrekening 2019 wordt toegevoegd aan de Algemene reserve;
  3. Een bestemmingsbudget beschikbaar te stellen van 10.000 euro uit de Algemene reserve 2019 voor 2020 en 2021 en indien nodig de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

 

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Zutphen is een regenbooggemeente sinds 2017.

In 2016 heeft de raad een motie voor een Regenboog-zebrapad verworpen en de indieners verzocht deze in breder perspectief te herschrijven. In vervolg daarop heeft op 25 september 2017 de Initiatiefgroep LHBT+, gevormd uit leden van de drie genoemde fracties en twee ambassadeurs van het COC een Initiatiefvoorstel ‘ Zutphen Regenbooggemeente’ ingediend. Dit initiatiefvoorstel is na behandeling aangenomen door de raad.

Het voorliggende voorstel is een vervolg daarop.

Samenstelling

De initiatiefgroep LHBT+ heeft de naam gewijzigd, mede door internationale ontwikkelingen en heet nu Initiatiefgroep LHBTI+. Leden van de Initiatiefgroep LHBTI+ zijn momenteel Karin van Wamel CDA, Irene Kleinrensink Groen Links, Antje van Dijk VVD en de heren Cor Witbraad en Paul Woerlee als ambaasadeurs van COC afd. Deventer. Vanuit het college heeft Mathijs ten Broeke deze Initiatiefgroep LHBTI+ in portefeuille en de groep ontvangt ambtelijke ondersteuning.

 

Beoogd effect

De Initiatiefgroep heeft zich ten doel gesteld te onderzoeken op welke terreinen in de gemeente Zutphen voor LHBTI burgers een sterke vooruitgang kan worden geboekt bij hun emancipatie en sociale veiligheid. De initiatiefgroep richt zich daarbij op zorg, onderwijs, sport, cultuur, gemeentelijke organisatie en relevante organisaties uit het maatschappelijk middenveld.

 

Argumenten

De initiatiefgroep ervaart onverminderd dat op een breed terrein nog veel werk verzet moet worden, omdat er nog te weinig sprake is van toename van tolerantie ten aanzien van LHBTI burgers.

 

Kanttekeningen

In het bijgevoegde Jaarverslag 2019 staan de vorderingen die de initiatiefgroep heeft gemaakt in de contacten met bovengenoemde organisaties. Het is een weerbarstig onderwerp, dat zich kenmerkt door zowel voor- als gedegen tegenstanders en nonchalance.

Burgemeester Vermeulen heeft voor 2020 met het jaarthema ‘Inclusief Zutphen’ het belang van de LHBTI burgers en ‘Zutphen is Regenbooggemeente’ steviger op de kaart gezet.

In het Plan van Aanpak LHBTI-Initiatiefgroep 2020 /2021 zijn de voornemens te lezen om beginnende contacten in de komende periode tot uitvoering te brengen. Daarbij ziet de initiatiefgroep in brede zin een belangrijke rol voor de gemeente.

* een voorbeeldrol van de gemeentelijke organisatie.

*bevorderen van de sociale veiligheid voor de LHBTI gemeenschap en het actief bestrijden van discriminatie in algemene zin ( meldpunt discriminatie)

*het bevorderen van de sociale acceptatie en genderdiversiteit in het onderwijs, in de zorg en thuiszorg, in de sport.

*het creëren van aandacht voor LHBTI vluchtelingen en statushouders.

De Initiatiefgroep heeft zich in de afgelopen maanden beraden over een structurele positie in het gemeentelijk bestel. Gedacht wordt aan een Adviesgroep, naar Nijmeegs model, aansluiting bij de Thematafels, een Stuurgroep bijv. In 2021 zal de Initiatiefgroep met een voorstel naar college en raad komen.

 

Risico’s

Niet van toepassing

 

Communicatie/vervolgtraject/Uitvoering

De initiatiefgroep streeft er naar regelmatig aandacht en informatie te verspreiden over activiteiten met betrekking tot LHBTI onderwerpen. Hierbij is regelmatige afstemming op beleid binnen de bestuurlijke organisatie van de gemeente van groot belang. De afdeling Communicatie van de gemeente adviseert bij het naar buiten treden.

 

Rapportage/evaluatie

De Initiatiefgroep zal over 2020 een jaarverslag opmaken en dit aan de raad aanbieden.

De Corona maatregelen hebben een vertragende invloed gehad op de initiatieven, maar het voorbereidende overleg gaat overminderd door.

 

Financiën

In 2018 heft de gemeente Zutphen een eenmalig bedrag van 20.000 euro beschikbaar gesteld. Daarvan is ruim 400 euro besteed. In 2019 heeft de raad besloten wederom in het kader van de bezuinigingen een kleiner budget van 15.000 euro beschikbaar gesteld.

Voor 2020 vraagt de Initiatiefgroep 10.000 euro beschikbaar te stellen.

Zutphen behoort niet tot de vijftig grootste gemeenten van Nederland qua inwonersaantallen, hierdoor kan de gemeente helaas geen aanspraak maken op het budget van het landelijke programma van regenbooggemeenten.

Wel kan Zutphen samenwerking zoeken met andere gemeenten in de uitvoering van plannen. Indien de samenwerkende gemeenten in deze samen een aantal van 100.000 inwoners tellen kan de gemeente aanspraak maken op 20.000 euro uit een landelijk budget. Dit bedrag wordt dan met de andere samenwerkende gemeenten gedeeld.

 

Bijlagen

  1. Jaarverslag Initiatiefgroep LHBTI+ over 2019
  2. Plan van aanpak Initiatiefgroep 2020 / 2021

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0094

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van CDA, GroenLinks en VVD van 13 oktober 2020 met nummerb e s l u i t :

1        Het Plan van aanpak LHBTI-initiatiefgroep 2020 /2021 vast te stellen

2        Kennis te nemen van het restant van het staande Budget van 15.000 euro dat in 2019 niet is gebruikt door de Initiatiefgroep en dat in de Jaarrekening 2019 wordt toegevoegd aan de Algemene reserve.

3        Een bestemmingsbudget beschikbaar te stellen van 10.000 euro uit de Algemene reserve 2019 voor 2020 en 2021 en indien nodig de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 10 november 2020 (19:30 - 20:30) Naar boven

Datum 10-11-2020 Tijd 19:30 - 20:30
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 9 november 2020 (16:00 - 23:00) Naar boven

Datum 09-11-2020 Tijd 16:00 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings