Pagina delen

Voornemen om de stichting Werkbedrijf Zutphen op te richten

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het college over het besluit tot oprichting van de stichting Werkbedrijf Zutphen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Uw raad heeft op 5 juli 2018 het besluit genomen om uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling Delta en om Het Plein te liquideren.

In een eerder stadium heeft de gemeenteraad besloten om directere regie te voeren op de uitvoering van de sociale werkvoorziening en de Participatiewet en deze wetten integraal uit te voeren (27 maart 2017). In het verlengde van dat besluit is op 9 oktober 2017 ingestemd met de vorming van een Zutphens Werkbedrijf voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), alle taken op het gebied van werk (van de Participatiewet) en de (inkoop van) arbeidsmatige dagbesteding.

Werk staat voorop in het Zutphens Werkbedrijf daarom zijn werkgevers de belangrijkste partners en staat de vraag van de werkgever centraal in de uitvoering. Het Werkbedrijf investeert in de ontwikkeling van het lokaal netwerk en werkt daarnaast samen in de regionale werkgeversbenadering (Factor Werk), de strategische Board en de clean Tech Regio. Uiteraard is het werkbedrijf er voor de inwoner met een vraag op het gebied van arbeid waar de inwoner dit niet zelf of met het netwerk kan oplossen. Het werkbedrijf heeft aandacht voor de wensen en behoefte van de werkzoekende inwoner.

In het bedrijfsplan (onderdeel besluit 9 oktober 2017, zie bijlage) zijn de verschillende opties voor de organisatievorm en de rechtspersoon opgenomen. Kijkend naar deze verschillende rechtsvormen dan is op dit moment de Stichting de meest geschikte vorm.

Met een stichting kan de gemeente er “bovenop” zitten en er is geen sprake van een winstoogmerk. Bij een vennootschap is wel sprake van een winstoogmerk. Dit kan in strijd zijn met het gemeentelijk belang. Een BV of NV heeft op dit moment niet de voorkeur omdat het bestuur van deze rechtspersoon een te grote afstand heeft waardoor de sturing minder direct is. Uit de analyse komt naar voren dat het oprichten van een stichting voor de uitvoering op dit moment het beste past bij de uitwerking om het werkbedrijf dichtbij de gemeente vorm te geven.

Als uitvloeisel van bovenstaande besluiten, hebben wij op 17 juli 2018 besloten een stichting op te richten, onder het voorbehoud dat uw raad geen wensen en bedenkingen kenbaar maakt. Deze stichting handelt namens de gemeente Zutphen en heeft als doel uitvoering te geven aan alle taken op het gebied van de Wsw, het onderdeel werk van de Participatiewet en de (inkoop van) arbeidsmatige dagbesteding zoals:

  • Reïntegratie, detachering (wsw), activering en maatschappelijke participatie
  • Volledig werkgeverschap (450 wsw-ers en in de toekomst participatie-wetters)
  • Begeleiding en ondersteuning wsw (intern 100 medewerkers, extern 350)
  • Beschut werkt nieuw
  • Het onderdeel werk van de participatiewet
  • Werkgeversdiensten
  • Uitvoering jongerenbeleid

Beoogd effect

Een effectieve organisatiestructuur voor de uitvoering van de Wsw, het onderdeel werk van de Participatiewet en de (inkoop van) arbeidsmatige dagbesteding en het bieden van inkoop mogelijkheden voor andere gemeenten

Argumenten

1.1 De stichting dient het openbaar belang.
De stichting wordt opgericht om het openbaar belang te dienen. De stichting heeft als primaire taak om uitvoering te geven aan de Wet sociale werkvoorziening, het onderdeel werk van de Participatiewet en de (inkoop van) arbeidsmatige dagbesteding.

1.2 Het formeel werkgeverschap blijft onder regie van de gemeente.
De gemeente is en blijft formeel werkgever van wsw-medewerkers. Door de stichting op te richten (en de dienstverbanden daar onder te brengen) blijft het werkgeverschap dichtbij de gemeente gepositioneerd (optimale sturing), maar wel in een aparte entiteit. Dit past in de wens om direct te kunnen sturen. Alle wsw-medewerkers behouden de rechten en plichten, de cao en het salaris wat ze ook nu ontvangen.

1.3 De stichting biedt de mogelijkheid om verloning en detachering mogelijk te maken van Sw-medewerkers en cliënten met lagere loonwaarde onder de Participatiewet.
Door de stichting op te richten wordt een integrale aanpak van de Participatiewet gemakkelijker, omdat via deze entiteit de salarisbetaling kan plaatsvinden voor de brede doelgroep (wsw-medewerkers en participatie-wetters).

1.4 De gewenste gemeentelijke sturing is geborgd.
Bij de oprichting van de stichting wordt het bestuur gevormd door de wethouders werk en financiën en 3 externen bijvoorbeeld werkgevers of bestuurders van organisaties met affiniteit met dit werkveld. Door de wethouders 2 stemmen per persoon te geven en de 3 externen ieder 1 stem blijft de gemeentelijke sturing geborgd. Daarnaast is de verbinding met de werkgevers/samenleving geborgd door deelname van 3 externen aan het bestuur. Het stichtingsbestuur legt vervolgens verantwoording af aan college en raad. De opgaven van het werkbedrijf zijn groot. Effectief bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt en het terugbrengen van het financiële tekort in de uitvoering van de Participatiewet. Gelet hierop is het van groot belang om de sturing op dit moment zo dichtbij als mogelijk te houden, waarbij er ruimte is voor het Werkbedrijf om te participeren in netwerken en snel te kunnen handelen. In de toekomst is het eventueel mogelijk om voor een minder directe vorm van sturing te kiezen door het omzetten van de stichting in een BV.

1.5 De stichting kan samenwerkingen aan gaan.
De stichting kan participeren in allerlei relevante netwerken en heeft daadkracht. Ook kunnen andere gemeenten diensten inkopen bij de stichting (bijvoorbeeld beschut werk, werkgeverschap of verloning).

2.1 De gemeenteraad moet in de gelegenheid worden gesteld eventuele wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen alvorens te beslissen over oprichting.
De formele bevoegdheid tot het oprichten van de stichting is belegd bij het college. De gemeenteraad moet in de gelegenheid worden gesteld eventuele wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen alvorens te beslissen over oprichting. Dit is niet alleen een wettelijke plicht uit de Gemeentewet (artikel 160, tweede lid), maar ook noodzakelijk om te komen tot een zorgvuldig proces.

Kanttekeningen

Alternatief voor een stichting is het onderbrengen van de uitvoering binnen de gemeentelijke organisatie.
Voor een efficiënte bedrijfsvoering is het gewenst dat het Werkbedrijf slagvaardig en flexibel kan handelen. De vraag van werkgevers als het gaat om personeelsvoorziening is meestal korte termijn-werk. Het aangaan van ad hoc samenwerkingsverbanden om groepen bedrijven te bedienen vraagt om snelheid zonder lange termijnen van besluitvorming. De snelheid is bij uitvoering binnen de gemeentelijke organisatie lastiger te organiseren. Een externe entiteit aangestuurd door vertegenwoordigers van de gemeente (zodat sturing en invloed geborgd zijn) ligt hiervoor het meest voor de hand.

Risico’s

De risico’s zijn gelijk aan de huidige uitvoering, maar de gemeente Zutphen kan hier nu direct op sturen: zij hoeft haar invloed niet meer te delen met andere gemeenten. Het gaat dan met name om kostenoverschrijding door een hogere productie. Bij uitvoering door een stichting stuurt de gemeente via een subsidierelatie of opdrachtovereenkomst in combinatie met invloed op de uitvoering via de gemeentelijke functionarissen in het bestuur. De mate van de kracht van de sturing is afhankelijk van het aantal bestuursvergaderingen.

Het risico van het dragen van twee “petten” (de bestuurders van de stichting leggen verantwoording af aan het college en de raad die toezicht houden) is beperkt doordat:

  • De bestuurders van de gemeente Zutphen meerderheid van stemmen hebben.
  • Doordat de wethouder financiën en de wethouder werk in het bestuur zitten is zowel de inhoud als financiën geborgd. 

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Nadat de raad besloten heeft geen wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen over het besluit tot oprichting van de stichting Werkbedrijf Zutphen kan de stichting worden opgericht. De stichting is een feit na inschrijving van de notariële akte en statuten bij de Kamer van Koophandel.

Rapportage/evaluatie

De rapportages van het werkbedrijf volgen de reguliere planning en control-cyclus van de gemeente Zutphen.
Na maximaal 3 jaar, of zoveel eerder als gewenst, wordt het Werkbedrijf geëvalueerd.

Financiën

De kosten voor de inschrijving bij de notaris en Kamer van Koophandel ramen we op € 500,- tot € 1.000,- Deze worden gedekt uit de programmakosten.

Bijlagen

  1. Bedrijfsplan Werkbedrijf Zutphen.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0093

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 18 juli 2018 met nummer 96757


gelet op artikel 160, tweede lid Gemeentewet

 


b e s l u i t :

Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het college over het besluit tot oprichting van de stichting Werkbedrijf Zutphen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 10 september 2018 Naar boven

Toelichting griffie

Op 27 maart 2017 heeft de gemeenteraad besloten directere regie te voeren op de uitvoering van de sociale werkvoorziening en de Participatiewet en deze wetten integraal uit te voeren (27 maart 2017). Vervolgens besloot de raad op 9 oktober 2017 in te stemmen met de vorming van een Zutphens Werkbedrijf voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), alle taken op het gebied van werk (van de Participatiewet) en de inkoop van arbeidsmatige dagbesteding. Op 5 juli 2018 nam de raad het besluit uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling Delta en Het Plein te liquideren.

Als uitvloeisel van bovenstaande besluiten heeft het college op 17 juli 2018 (onder voorbehoud) besloten een stichting Werkbedrijf Zutphen op te richten. Deze Stichting handelt namens de gemeente Zutphen en heeft als doel uitvoering te geven aan alle taken op het gebied van de Wsw, het onderdeel werk van de Participatiewet en de (inkoop van) arbeidsmatige dagbesteding. Bij uitvoering door een stichting stuurt de gemeente via een subsidierelatie of opdrachtovereenkomst in combinatie met invloed op de uitvoering via gemeentelijke functionarissen in het bestuur. De wethouders werk en financiën gaan deel uit maken van het stichtingsbestuur, dat verantwoording aflegt aan het college en de raad.

De formele bevoegdheid tot het oprichten van een stichting is belegd bij het college. Conform artikel 160:2 van de Gemeentewet en vanuit de wens te komen tot een zorgvuldig proces, stelt het college de raad in de gelegenheid eventuele wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.

Het college stelt de raad voor te besluiten geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het college over het besluit tot oprichting van de stichting Werkbedrijf Zutphen.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 10-09-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPM de Ridder
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66Y.J.A. ten Holder
VVDA. van Dijk
CDAK.M. van Wamel
StadspartijM Wesselink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom, ik open deze vergadering over het voornemen om de Stichting Werkbedrijf Zutphen op te richten. Wie mag ik als eerste het woord geven?

BewustZW: Het college stelt voor geen wensen en bedenkingen in te dienen. Waarom?

College: Het betreft een uitvoeringszaak van het college. Toch is het waardevol de raad hierin mee te nemen. We stellen voor dat u akkoord gaat met de oprichting van de Stichting Werkbedrijf Zutphen.

BewustZW: Inwoners begrijpen hier niets van.

Stadspartij: We hebben nog een aantal vragen. De stichting als bedrijfsvorm baart zorgen. Wat betekent dit voor de transparantie en mogelijke belangenverstrengeling? Zorgt de stemverhouding ervoor dat een prikkel voor derden ontbreekt om deel te nemen? Is het bedrijfsplan van augustus 2017 nog actueel? Kunnen andere gemeenten zich nog inkopen?

College: Het bedrijfsplan is vastgesteld door de raad, er komt geen nieuw plan. De stichting is de meest handige vorm, ook in verband met verloning en detachering van medewerkers. We krijgen door de organisatie in huis te halen meer grip en regie op het proces. Deze vorm hoeft echter niet voor altijd te zijn. De stemmen van de wethouders wegen het zwaarste. Op deze manier kunnen we de doorslag geven als het nodig is, bijvoorbeeld om Wsw-cliënten te beschermen.

Voorzitter: Ik stel voor dat we eerst de overige vragen verzamelen en dat de wethouder daarna antwoordt.

GroenLinks: Goed om te constateren dat de cliënt voorop staat. Dat werkgevers partner kunnen zijn, is ook akkoord. Voor wat betreft de 196 Wsw-medewerkers beschut werk bij Delta; hoe gaat dat lukken qua inkoop arbeidsmatige dagbesteding? En gaat de gemeente de 6 Wsw-medewerkers nieuw beschut in dienst nemen?

D66: Hoe gaat deze constructie de problemen oplossen? Wat betekent formeel werkgeverschap onder regie van de gemeente? Worden de mensen van het Plein gedetacheerd? Gaan verschillende CAO’s gelden? Waarom is het lastig om binnen de gemeentelijke organisatie snel, slagvaardig en flexibel te handelen? Kan er een dubbele petten probleem ontstaan voor de wethouders in het stichtingsbestuur, in discussies binnen het college?

PvdA: Met welke partners kunnen we versterken? Zijn er al werkgevers in beeld? Wordt er ook aan onderwijs gedacht? Wat betekent dit voor de rechtspositie van medewerkers?

VVD: Complimenten voor de wethouder en de ambtenaren voor dit resultaat. Het cluster Wsw is helder, voor wat betreft het stuk werk Participatiewet is dat wat minder. We hebben begrip voor de stichtingsvorm, maar willen deze wel graag evalueren. Ook de stemverhouding is prima, zo lang het in de eerste plaats gaat om goed onderling debat. De stichting heeft vooral een stabiele start nodig.

Burgerbelang: Waarom zijn er zo veel bestuursvergaderingen nodig? We willen graag na drie jaar evalueren welke doelen en resultaten zijn behaald. Veel gemeenten doen het samen, waarom Zutphen niet?

SP: We zijn tevreden dat loondispensatie niet doorgaat. Of krijgen medewerkers vanuit de Participatiewet bij de werkgever straks toch minder loon dan anderen?

ChristenUnie: Er lijkt voor de raad niet veel meer te besluiten. Wat is nog de invloed van de raad? Als we straks evalueren, moet het helder zijn welke doelen we nastreven.

CDA: De stichtingsvorm begrijpen we, wel is het belangrijk dit onderdeel te laten zijn van de evaluatie. Wanneer komt de raad in beeld?

College: Dit proces is al geruime tijd bezig. U heeft ervoor gekozen alleen door te gaan. Ons doel is dit zo goed te doen, dat andere gemeenten willen aansluiten.
Betaald werk staat voorop, maar iedereen is even belangrijk. Het college is bezig mogelijkheden te creëren voor de Wsw-medewerkers beschut binnen. Wanneer hierover resultaat bekend is, zullen we u informeren.
Voor wat betreft de benodigde verklaring waar GroenLinks naar vraagt, dat zoeken we uit en daar komen we op terug.
Lossen we met deze stap problemen op? Ja, we krijgen meer grip op de zaak, ook financieel.
In een goed bestuur hoef je niet te stemmen.
De medewerkers van het Plein komen in dienst van de gemeente en worden gedetacheerd naar de stichting. Er geldt één CAO.
Binnen de gemeentelijke organisatie is het lastig snel en flexibel te handelen in de zin dat besluitvorming te vaak te veel tijd zou kosten. Een directeur van een stichting kan sneller handelen.

D66: Moeten de wethouders niet eerst naar het college voor besluiten worden genomen?

College: Voor majeure besluiten is dat zeker het geval, maar een directeur moet slagvaardig kunnen optreden in veel andere situaties.

VVD: Wij vinden het de taak van de raad het kader goed af te stellen en eventueel aan te vullen. Het college hoeft niet voor alles naar de raad te komen.

ChristenUnie: Laten we ook niet vooruitlopen op de evaluatie, maar het college de ruimte geven om uit te voeren.

College: Hoe we dingen regelen wordt precies duidelijk in de dienstverleningsovereenkomst.
Voor wat betreft de detachering zijn we in gesprek met ruim 100 bedrijven, er is daar veel beweging en er komen extra plekken vrij. Daar komen we in het aanstaande voortgangsbericht op terug.
Voor wat betreft salaris Wsw-medewerkers zijn we gehouden aan de bestaande regelingen.
De stichtingsvorm zullen we zeker evalueren en ook of de opzet werkt uiteraard.
We hebben een aantal bestuursvergaderingen nodig om te kijken of we op de goede weg zijn en om een goede sparringpartner van de directeur te kunnen zijn.
Met de SP zijn we blij dat loondispensatie niet doorgaat.
Voor 1 januari 2019 willen we alles op hoofdlijnen op orde hebben, daar hebben we de handen vol aan. Daarna gaan we de complexere situaties aanpakken.
De raad komt in ieder geval weer in beeld bij de evaluatie en als u dat wenst eerder.

CDA: Zijn er al mensen voor het nieuwe bestuur in beeld?

College: We voeren momenteel een oriënterend gesprek met één organisatie.

Stadspartij: Is het mogelijk op termijn over te stappen naar een BV?

College: Laten we eerst deze stichtingsvorm goed opzetten.

D66: Laten we goed kiezen voor een rechtsvorm en daar ook in geloven. Ik krijg het idee dat we nu al uitgaan van een tijdelijke situatie met de stichting werkbedrijf.

GroenLinks: De start geeft goede moed, laten we over drie jaar bekijken waar we staan. De kaders en waarop we toetsen, moeten we vaststellen voor we starten.

VVD: Hierin moet de raad het initiatief nemen.

Stadspartij: Ik krijg nog niet het gevoel dat het college precies weet waar het mee bezig is.

ChristenUnie: Waar rekent het college de directeur op af? Dat zijn ook onze momenten om in beeld te komen.

College: Ik zeg toe dat u de dienstverleningsovereenkomst voor 1 januari 2019 ontvangt. De raad kan deze gebruiken om wensen en bedenkingen te uiten en voor een eventueel toetsingskader.

D66: Kan de sociale monitor worden toegevoegd aan de maandelijkse rapportage?

College: De maandelijkse rapportage gaat om de ontwikkelingen met betrekking tot de Stichting Werkbedrijf. De eerste rapportage komt snel naar de raad.

Voorzitter: Het onderwerp is voldoende besproken en kan voor besluitvorming door naar de raad. Bedankt voor uw aandacht en een goede voortzetting, of wel thuis.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 24 september 2018 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 24-09-2018 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Er werden 17 stemmen voor en 10 stemmen tegen uitgebracht. Stemverklaringen werden afgelegd door D66, BbZW, Stadspartij, CU en BewustZW.
Amendement(en) ingediend maar niet aangenomen

Amendement(-en):