Pagina delen

Voorjaarsnota 2022

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. Kennis te nemen van de voorjaarsnota 2022 en in te stemmen met het toegelichte procesvoorstel. (besluitpunt A)
 2. Kennis te nemen van het geschetste financiële beeld over de jaren 2023 tot en met 2026. (besluitpunt B)
 3. In de meerjarenbegroting 2023 – 2026 een extra prijsindexatie op te nemen van jaarlijks €2.500.000. (besluitpunt C)
 4. De meerjarenbegroting 2023 – 2026 te baseren op reële inkomsten en uitgaven. (besluitpunt D)
 5. Om behoudens onttrekkingen uit de reserve Kapitaallasten en de egalisatiereserves geen onttrekkingen te doen vanuit de reserves ten behoeve van de reguliere exploitatie. (besluitpunt E)
 6. Voor het begrotingsjaar 2023 als uitgangspunt te nemen de jaarschijf 2023 uit de meerjarenbegroting 2022 – 2025. (besluitpunt F)
 7. De structurele doorontwikkeling van de lonen vast te stellen op minimaal 3,6%. (besluitpunt G)
 8. De structurele prijsontwikkeling van de overige budgetten vast te stellen op minimaal 2,5%. (besluitpunt H)
 9. De meerjarenbegroting 2023 – 2026 structureel sluitend op te stellen. (besluitpunt I)
 10. De raad te laten besluiten over de besteding van de positieve begrotingssaldo’s 2023 tot en met 2026. (besluitpunt J)
 11. In de meerjarenbegroting 2023 – 2026 de onderwerpen, Corona reserve, gemeentelijke huisvesting en de Hanzehof een plek te geven. (besluitpunt K)
 12. De huidige programmastructuur aan te passen overeenkomstig het coalitieakkoord. (besluitpunt L)

Inhoud

Inleiding

Op 1 juli 2022 voert u het Voorjaarsgesprek. Ter voorbereiding op dit Voorjaarsgesprek treft u de voorjaarsnota aan. Zoals eerder met u afgesproken is dit een beleidsarme voorjaarsnota. In het najaar, bij de presentatie van de meerjarenbegroting 2023 – 2026, wordt ingegaan op de beleidsmatige aspecten van de begroting en dan met name op de relatie tussen het coalitieakkoord en de meerjarenbegroting 2023 – 2026. In verband met het feit dat 2022 een verkiezingsjaar betreft is gekozen voor een beleidsarme voorjaarsnota omdat het coalitieakkoord nog niet gereed was tijdens het opstellen van de voorjaarsnota.

Beoogd effect

Een door de raad vastgesteld financieel kader dat leidend is bij het opstellen van de (financiële) meerjarenbegroting 2023 – 2026.

Argumenten

1. Een financieel kader is nodig om inhoud te geven aan de programmabegroting 2023 – 2026.
De raad stelt in november 2022 de meerjarenbegroting 2023 – 2026 vast. Met de uitgangspunten zoals verwoord in deze voorjaarsnota, stelt u de financiële kaders vast voor deze programmabegroting.

2. Deze voorjaarsnota is een zogenaamde beleidsarme voorjaarsnota.
Het jaar 2022 is een verkiezingsjaar. Er is voor een beleidsarme voorjaarsnota gekozen, omdat tijdens het opstellen van de voorjaarsnota, het coalitieakkoord nog niet bekend was. Dat maakt het onmogelijk om in de voorjaarsnota ook al de beleidsinhoudelijke punten voor de meerjarenbegroting 2023 – 2026 mee te nemen. In de presentatie van de meerjarenbegroting 2023 – 2026 in september 2022 wordt specifiek ingegaan op de verwerking van het coalitieakkoord in de meerjarenbegroting.

3. Het getoonde financiële beeld is nu nog niet volledig.
In de voorjaarsnota is een tabel opgenomen dat de stand van zaken weergeeft m.b.t. de gemeentelijke financiën. In deze tabel is de meicirculaire van het rijk nog niet verwerkt omdat wij daar nog niet over beschikken. De uitkomsten van de meicirculaire kunnen forse gevolgen hebben voor onze financiën. Daarom is door ons besloten om de feitelijke invulling van de begrotingssaldo’s pas met u te delen als de uitkomsten van de meicirculaire bekend zijn. Wij hopen dat wij dit tijdens het forum van 13 juni kunnen doen. Toch hebben de tabel met de huidige stand van zaken wel in de voorjaarsnota opgenomen omdat het u een beeld geeft van de huidige situatie. Maar nogmaals, dit beeld is zonder de verwerking van de meicirculaire niet compleet.

4. Er wordt een extra bedrag voor prijsinflatie gereserveerd.
In de cijfers voor 2023 en verdere jaren is nu een prijsindexatie opgenomen van 2,5% en een loonindexatie van €3,6%. Deze indexaties werden tot halverwege 2021 voldoende geacht om de prijs- en loonstijgingen in 2023 e.v. te compenseren. Op dit moment is de werkelijke situatie volstrekt anders en worden wij met name geconfronteerd met prijsstijgingen die fors hoger zijn dan de hierboven genoemd 2,5%. Om te voorkomen dat dit tot problemen leidt in 2023 stellen wij voor om voor de jaren 2023 tot en met 2026 een extra prijscompensatie op te nemen van jaarlijks €2.500.000. Het gevolg hiervan is dat de vrij besteedbare begrotingssaldo’s hierdoor dalen met jaarlijks €2.500.000. Uit de meicirculaire moet blijken of wij als gemeente hiervoor worden gecompenseerd.

5. Het is goed om de belangrijkste technische en overige begrotingsregels nog eens te benoemen.
In 2019 heeft de raad een aantal begrotingsprincipes geïntroduceerd die ervoor zorgdragen dat de gemeentelijke financiën weer een solide basis kennen en maakt dat de gemeentelijke financiën weer toekomstbestendig zijn. Het is goed om deze begrotingsprincipes, ook omdat de raad nieuw is, nog eens te benoemen.

6. Een drietal onderwerpen moeten een plek krijgen in de meerjarenbegroting 2023 – 2026.
In deze voorjaarsnota zijn een drietal onderwerpen benoemd die in de meerjarenbegroting 2023 – 2026 een plek moeten krijgen. Dit betreffen onderwerpen waarvan uw raad in een eerder stadium heeft aangegeven dat dit onderwerpen zijn die verder toegelicht moeten worden in de uiteindelijke meerjarenbegroting. Het gaat dan om:
- Hoe om te gaan met de reserve Corona.
- Hoe verder met de plannen inzake de gemeentelijke huisvesting.
- Hoe verder met de Hanzehof.

7. De programmastructuur kan gewijzigd worden.
De raad heeft eerder besloten dat in een verkiezingsjaar de bestaande programmastructuur gewijzigd kan worden. De programmastructuur wordt dan aangepast naar aanleiding van het coalitieakkoord dat door het nieuwe college is afgesloten. Het coalitieakkoord is bepalend voor de nieuwe programmastructuur.

Kanttekeningen

1. Er is nog geen definitief begrotingssaldo 2023 e.v. bekend.
Voor de jaren 2023 tot en met 2026 zijn de definitieve begrotingssaldo’s nog niet bekend doordat wij nog niet over de meicirculaire beschikken. Zolang deze nog niet bekend is, heeft het nog weinig zin om te praten over de invulling van deze begrotingssaldo’s omdat deze n.a.v. de meicirculaire nog kunnen wijzigen. Wel hebben wij een beeld geschetst van de huidige financiële situatie exclusief de meicirculaire. Hierdoor krijgt u een beeld van de gemeentelijke financiën die weliswaar nog niet compleet is maar wel al enig inzicht geeft.

Financiën

De voorjaarsnota zelf kent geen financiële consequenties. De financiële consequenties van genomen besluiten komen terug in de meerjarenbegroting 2023 – 2026.

Communicatie

De genomen besluiten naar aanleiding van deze voorjaarsnota zijn kaderstellend voor de nog te maken meerjarenbegroting 2023 – 2026. Deze programmabegroting heeft haar eigen communicatietraject.

Uitvoering

De genomen besluiten vanuit deze voorjaarsnota zijn kaderstellend voor de meerjarenbegroting 2023 – 2026. Na het Voorjaarsgesprek op 1 juli 2022 wordt de meerjarenbegroting 2023 – 2026 gemaakt. Begin september vindt besluitvorming hierover plaats door ons als college. Halverwege september presenteren wij de meerjarenbegroting 2023 – 2026 aan de raad. In deze presentatie wordt specifiek ingegaan op de verwerking van het coalitieakkoord in deze begroting.

Evaluatie

De besluiten vanuit de voorjaarsnota krijgen hun plek in de meerjarenbegroting 2023 – 2026. Vervolgens wordt over de voortgang hiervan gerapporteerd in de twee buraps en hun actualisaties. Uiteindelijk wordt in 2024 de jaarrekening opgesteld over 2023. In de jaarrekening wordt ook toegelicht in welke mate de begroting 2023 is gehaald.

Bijlagen

Voorjaarsnota 2022.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0059

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 7 juni 2022 met nummer 361119


gelet op artikel 189 van de Gemeentewet;


b e s l u i t :

 1. Kennis te nemen van de voorjaarsnota 2022 en in te stemmen met het toegelichte procesvoorstel. (besluitpunt A)
 2. Kennis te nemen van het geschetste financiële beeld over de jaren 2023 tot en met 2026. (besluitpunt B)
 3. In de meerjarenbegroting 2023 – 2026 een extra prijsindexatie op te nemen van jaarlijks €2.500.000. (besluitpunt C)
 4. De meerjarenbegroting 2023 – 2026 te baseren op reële inkomsten en uitgaven. (besluitpunt D)
 5. Om behoudens onttrekkingen uit de reserve Kapitaallasten en de egalisatiereserves geen onttrekkingen te doen vanuit de reserves ten behoeve van de reguliere exploitatie. (besluitpunt E)
 6. Voor het begrotingsjaar 2023 als uitgangspunt te nemen de jaarschijf 2023 uit de meerjarenbegroting   2022 – 2025. (besluitpunt F)
 7. De structurele doorontwikkeling van de lonen vast te stellen op minimaal 3,6%. (besluitpunt G)
 8. De structurele prijsontwikkeling van de overige budgetten vast te stellen op minimaal 2,5%.     (besluitpunt H)
 9. De meerjarenbegroting 2023 – 2026 structureel sluitend op te stellen. (besluitpunt I)
 10. De raad te laten besluiten over de besteding van de positieve begrotingssaldo’s 2023 tot en met 2026. (besluitpunt J)
 11. In de meerjarenbegroting 2023 – 2026 de onderwerpen, Corona reserve, gemeentelijke huisvesting en de Hanzehof een plek te geven. (besluitpunt K)
 12. De huidige programmastructuur aan te passen overeenkomstig het coalitieakkoord. (besluitpunt L)

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 13 juni 2022 Naar boven

Toelichting griffie

De Voorjaarsnota 2022 is op 8 juni 2022 beschikbaar gekomen voor de raad. Het college en/of ambtelijke ondersteuning lichten de inhoud van de Voorjaarsnota toe in het Forum van 13 juni. Er is uiteraard gelegenheid voor de fracties om vragen te stellen.

Vanwege de korte voorbereidingstijd zal de onderlinge inhoudelijke bespreking in de raad van 1 juli plaatsvinden. In de aanloop naar de besluitvorming op deze dag, kunnen desgewenst technische (informatieve, feitelijke) vragen vooraf schriftelijk worden gesteld. Raadsleden worden verzocht eventuele moties en amendementen voorafgaand aan de raad van 1 juli aan te leveren.

De Voorjaarsnota 2022 is, vanwege het verkiezingsjaar, relatief beleidsarm. In het fractievoorzittersoverleg van 16 mei is afgesproken dat dit jaar ook een Najaarsnota wordt opgesteld. Hierin worden de plannen voor het komende jaar verder uitgewerkt. In de maand november besluit de raad vervolgens over de Programmabegroting 2023-2026.

Processtappen Voorjaarsnota 2022:

 1. College 7 juni - Besluitvorming over de voorjaarsnota
 2. Forum 13 juni - Presentatie Voorjaarsnota 2022 en gelegenheid om vragen te stellen
 3. Fracties 22 juni - Deadline eventuele (schriftelijke) technische vragen aan college
 4. Fracties 27 juni - Graag uiterlijk deze datum concept moties en amendementen aanleveren bij de griffie
 5. College 29 juni - Antwoorden college/ambtelijke organisatie (schriftelijke) technische vragen fracties
 6. Raad 1 juli - Besluitvorming Voorjaarsnota 2022

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 13-06-2022 Tijd 21:00 - 22:30
Zaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
B.M. Duizer
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann en H. Krans
BurgerbelangM. Roerdink en A. Garritsen
PvdAM.M.M. Moester en H.L.A. Bouma
D66Y.J.A. ten Holder en P.F. Van der Hammen
VVDJ Lok
SPM de Ridder en S.G.J.G. de Groen
Partij voor de DierenM.J.I. Vellema en L.A. Stone
Kies Bewust LokaalA.W. Jansen en A.R. Nijenhuis
Stadspartij
CDA
ChristenUnieA. van Dijken en B Westerhof

Verslag van de vergadering

Wethouder Boswinkel zegt toe:

 1. Bij de Programmabegroting een overzicht aan te leveren van extra investeringen en uitgaven die worden voorgesteld (onder andere vanuit het coalitieakkoord), zodat inzichtelijk wordt hoe eventuele overschotten worden bestemd.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 1 juli 2022 Naar boven

Datum 01-07-2022 Tijd 09:30 - 17:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie