Pagina delen

Voorjaarsnota 2019 - Uitgangspunten meerjarenbegroting 2020 - 2023

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Voor de programmabegroting 2020 – 2023 de volgende 10 uitgangspunten vast te stellen:

Uitgangspunten voor de begroting vanuit de kaderstelling door de raad:

 1. De meerjarenbegroting 2020 – 2023 wordt gebaseerd op reële inkomsten en uitgaven.
 2. De meerjarenbegroting 2020 – 2023 is in elk geval sluitend voor het jaar 2020. Echter, de begroting 2020 zal nog niet structureel sluitend zijn, ook in 2020 zullen nog incidentele bezuinigingsmaatregelen nodig zijn om de begroting sluitend te krijgen.
 3. Structurele uitgaven in de meerjarenbegroting 2020 – 2023 worden gedekt met structurele inkomsten. Ook dit is nog niet haalbaar voor de begroting 2020. Met name binnen het sociaal domein zullen structurele uitgaven nog gedekt worden met incidentele bezuinigingen.
 4. Behoudens onttrekkingen uit de reserve kapitaallasten en onttrekkingen uit egalisatiereserves worden er geen middelen geraamd vanuit een reserve ten behoeve van de reguliere exploitatie van de gemeente. Tot op dit moment is dat nog wel in beperkte mate aan de orde. Voor de meerjarenbegroting 2020 – 2023 betekent dit dat er voor een bedrag van €58.000 alternatieve dekking gevonden moet worden.
 5. Het college neemt een besluit over de wijze waarop de meerjarenbegroting 2020 – 2023 wordt opgebouwd. Voor het begrotingsjaar 2020 is het uitgangspunt dat de jaarschijf 2020 uit de meerjarenbegroting 2019 – 2022 de begroting 2020 is. In afwachting van het te houden onderzoek naar verdere besparingsmogelijkheden binnen het fysieke domein en bedrijfsvoering wordt nog geen gebruik gemaakt van alternatieve begrotingsmodellen zoals zero based budgetting.

Financieel technische uitgangspunten voor de programmabegroting 2020 – 2023:

 1. De structurele doorontwikkeling van de lonen wordt vooralsnog vastgesteld op 2,6%. Dit percentage is afgegeven door het CPB, het is echter niet uitgesloten dat de werkelijke loonstijging aanzienlijk hoger zal uitkomen.
 2. De structurele doorontwikkeling van de overige budgetten wordt vastgesteld op 1,4%. Dit percentage is afgegeven door het CPB.

Vervolg besluit:

Overige uitgangspunten voor de programmabegroting 2020 – 2023

 1. In de programmabegroting 2020 – 2023 uitsluitend wettelijk verplicht nieuw beleid op te nemen.
 2. In de programmabegroting 2020 – 2023 uitsluitend nieuw beleid voor oud beleid op te nemen indien dit financieel neutraal is en voldoende beargumenteerd is dat de vrijkomende middelen niet vrij moeten vallen ten gunste van de algemene reserve.
 3. Een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar aanvullende bezuinigingen in het fysieke domein en de bedrijfsvoering en de kosten hiervan te dekken door een onttrekking uit de algemene reserve.

 

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 14 juni is het voorjaarsgesprek. Tijdens dit gesprek bespreekt u de uitgangspunten voor de programmabegroting 2020 – 2023. Deze uitgangspunten zijn opgenomen in de voorjaarsnota die als bijlage is toegevoegd aan dit raadsvoorstel.

Beoogd effect

Een door u vastgesteld kader dat dient voor het opstellen van de programmabegroting 2020 – 2023.

Argumenten

1..Een kader is nodig om richting te geven aan de financiële koers van de programmabegroting 2020 – 2023

De raad stelt in november 2019 de programmabegroting 2020 – 2023 vast. Met dit, financiële, kader geeft u de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting in cijfermatige zin.

2. De ruimte voor nieuw beleid is nihil

In het voorjaarsgesprek geeft de raad aan op welke terreinen hij graag nieuw beleid wil zien. Deze wensen vinden dan een, financiële, vertaling in de programmabegroting. De financiële situatie van de gemeente maakt dat er geen ruimte is voor nieuw beleid voor het jaar 2020. Een uitzondering hiervoor betreft het wettelijk verplicht nieuw beleid. Indien dit niet gefinancierd kan worden vanuit bestaande budgetten zal hier dekking voor gevonden moeten worden.

3. Kaderstelling van de raad is uitgangspunt voor het opstellen van de programmabegroting

Op 20 mei gaat de raad een besluit nemen over de voorgeschreven kaders die o.a. gelden bij het opstellen van de programmabegroting. Vooruitlopend op deze besluitvorming zijn deze kaders wel opgenomen als uitgangspunt voor het opstellen van de programmabegroting 2020 – 2023.

4. Er is budget nodig voor onderzoek naar nieuwe bezuinigingen

In de voorjaarsnota wordt voorgesteld onderzoek te doen naar nieuwe mogelijke bezuinigingen. Deze zullen met name in het fysieke domein en binnen de bedrijfsvoering aan de orde zijn. Tevens zal dit onderzoek invulling geven aan de motie die het college vraagt te onderzoeken of er 5% op de loonsom kan worden bespaard. De begroting 2019 kent hiervoor geen financiële ruimte. Aan de raad wordt gevraagd om voor dit onderzoek de algemene reserve te gebruiken.

Kanttekeningen

Het is een financieel kader en geen inhoudelijk kader

In de productenbegroting 2020 – 2023 krijgen ook beleidsinhoudelijke punten hun plek. Ter voorbereiding daarop is er op 20 mei in de raadsvergadering een bespreking geagendeerd aan de hand van een dilemmanotitie. De uitkomst van dit debat geeft richting aan de inhoudelijke kaders voor de productenbegroting.

Risico’s

Na de voorjaarsnota stellen wij de programmabegroting 2020 – 2023 op. Dan zal ook duidelijk worden of er sprake is van een dekkingstekort voor 2020 en de omvang daarvan. Het onderzoek naar mogelijke nieuwe bezuinigingen is dan nog niet afgerond, consequentie hiervan is dat voor de dekking van het eventuele dekkingstekort nog geen gebruik gemaakt kan worden van de onderzoeksresultaten.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De genomen besluiten n.a.v. deze voorjaarsnota zijn kaderstellend voor de nog te maken programmabegroting 2020 – 2023, Deze programmabegroting heeft haar eigen communicatietraject en uitvoeringspad.

Financiën

Het raadsvoorstel waarin wordt voorgesteld een specifiek bedrag te onttrekken aan de algemene reserve voor de financiering van het onderzoek naar o.a. nieuwe bezuinigingen zal 8 juli aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd.

Bijlagen

Voorjaarsnota 2019

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0050

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 15 mei 2019 met nummer 142510b e s l u i t :

Voor de programmabegroting 2020 – 2023 de volgende 10 uitgangspunten vast te stellen:

Uitgangspunten voor de begroting vanuit de kaderstelling door de raad:

 1. De meerjarenbegroting 2020 – 2023 wordt gebaseerd op reële inkomsten en uitgaven.
 2. De meerjarenbegroting 2020 – 2023 is in elk geval sluitend voor het jaar 2020. Echter, de begroting 2020 zal nog niet structureel sluitend zijn, ook in 2020 zullen nog incidentele bezuinigingsmaatregelen nodig zijn om de begroting sluitend te krijgen.
 3. Structurele uitgaven in de meerjarenbegroting 2020 – 2023 worden gedekt met structurele inkomsten. Ook dit is nog niet haalbaar voor de begroting 2020. Met name binnen het sociaal domein zullen structurele uitgaven nog gedekt worden met incidentele bezuinigingen.
 4. Behoudens onttrekkingen uit de reserve kapitaallasten en onttrekkingen uit egalisatiereserves worden er geen middelen geraamd vanuit een reserve ten behoeve van de reguliere exploitatie van de gemeente. Tot op dit moment is dat nog wel in beperkte mate aan de orde. Voor de meerjarenbegroting 2020 – 2023 betekent dit dat er voor een bedrag van €58.000 alternatieve dekking gevonden moet worden.
 5. Het college neemt een besluit over de wijze waarop de meerjarenbegroting 2020 – 2023 wordt opgebouwd. Voor het begrotingsjaar 2020 is het uitgangspunt dat de jaarschijf 2020 uit de meerjarenbegroting 2019 – 2022 de begroting 2020 is. In afwachting van het te houden onderzoek naar verdere besparingsmogelijkheden binnen het fysieke domein en bedrijfsvoering wordt nog geen gebruik gemaakt van alternatieve begrotingsmodellen zoals zero based budgetting.

Financieel technische uitgangspunten voor de programmabegroting 2020 – 2023:

 1. De structurele doorontwikkeling van de lonen wordt vooralsnog vastgesteld op 2,6%. Dit percentage is afgegeven door het CPB, het is echter niet uitgesloten dat de werkelijke loonstijging aanzienlijk hoger zal uitkomen.
 2. De structurele doorontwikkeling van de overige budgetten wordt vastgesteld op 1,4%. Dit percentage is afgegeven door het CPB.

Vervolg besluit:

Overige uitgangspunten voor de programmabegroting 2020 – 2023

 1. In de programmabegroting 2020 – 2023 uitsluitend wettelijk verplicht nieuw beleid op te nemen.
 2. In de programmabegroting 2020 – 2023 uitsluitend nieuw beleid voor oud beleid op te nemen indien dit financieel neutraal is en voldoende beargumenteerd is dat de vrijkomende middelen niet vrij moeten vallen ten gunste van de algemene reserve.
 3. Een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar aanvullende bezuinigingen in het fysieke domein en de bedrijfsvoering en de kosten hiervan te dekken door een onttrekking uit de algemene reserve.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 3 juni 2019 Naar boven

Toelichting griffie

In de forumvergadering van 3 juni 2019 geeft het college in circa 20 minuten een toelichting op burap-1 2019 en in circa 20 minuten een toelichting op de Voorjaarsnota. Daarna is er voor alle aanwezigen ongeveer 45 minuten de tijd om verhelderende vragen te stellen.

In de raadsvergadering van 14 juni 2019 worden de Voorjaarsnota en Krachtig Zutphen verder behandeld.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 03-06-2019 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
GroenLinksL. Luesink, M.T.E. Westerik, D. Logemann, I Kleinrensink, M Dolfing en H Krans
SPG.J.N. Müller, E. Müller, M de Ridder en S.G.J.G. de Groen
PvdAJ. Bloem, H.W. Hissink en M.M.M. Moester
BurgerbelangH.J.M Verschure, P.I. Ackermans, M.G.S. Siemes, E Yildirim en H Papperse
D66G.I. Timmer, Y.J.A. ten Holder, H. Brouwer, P van der Hammen en R.G.M. Rutten
VVDA. van Dijk, M. Schriks, G. Peteroff, H. Hissink en J Lok
CDAG.H. Brunsveld, K.M. van Wamel, H Haringsma en A.R. Nijenhuis
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen en A Holtslag
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter geeft wethouder Matser het woordten behoeve van een inleiding.

Wethouder Matser verwijst naar de voorjaarsnota 2018. Naar aanleiding hiervan is geconcludeerd dat er een bezuinigingsnoodzaak is en is de wens uitgesproken om naar een structurele begroting toe te werken. Tot het zover is, zitten er gaten in de structurele uitgaven en inkomsten. Deze gaten worden met incidenteel geld gedekt.

Het was duidelijk dat de algemene reserve onder druk kwam te staan. Bij ongewijzigd beleid zou het tekort op jaarbasis oplopen tot dertien miljoen. De diverse bezuinigingen zijn inmiddels doorgevoerd en de hoop bestaat dat de gemeentelijke financiën in 2021 weer tot een evenwicht komen.

Wat betreft de Voorjaarsnota 2019 is er nog steeds een noodzaak tot bezuinigen. In 2019 is er veel incidenteel bezuinigd en aan incidentele inkomsten ingeboekt. In 2020 neemt dit al af en in 2021 moet de begroting in evenwicht zijn.

Geconstateerd moet worden dat er op dit moment geen ruimte is voor nieuw beleid. Wél bestaat er ruimte voor wettelijk nieuw beleid. Er is ook ruimte voor het inruilen van oud voor nieuw beleid, zij het alleen als de raad daar toestemming voor geeft.

Er blijft € 600.000,= beschikbaar voor Krachtig Zutphen. Dit zal nader besproken worden tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota op 14 juni.

In vervolg op de Voorjaarsnota, stelt het College voor om verder onderzoek te doen naar aanvullende bezuinigingen op de domeinen Fysiek en Bedrijfsvoering. Het College wil echter blijven investeren in de gemeente en proberen om naast de bezuinigingen de gemeente niet op slot te zetten. Nu is alles gericht op bezuinigen om zodoende tot een financieel sluitend geheel te komen.

Tijdens de presentatie van de bezuinigingsvoorstellen (6 mei jl.) is gesproken over een bedrag van dertien miljoen euro. Een voorzichtige inschatting is dat dit bedrag niet volledig gehaald gaat worden. Dat is de reden om een onderzoek te doen naar aanvullende bezuinigingen.

Uit de Burap wordt duidelijk dat er uit onverwachte hoeken nieuwe tegenvallers zijn.

D66 geeft aan dat het College een bedrag van twaalf miljoen euro heeft genoemd als opgave voor 2020. De fractie vraagt zich af of de Burap hierin is verwerkt.

Wethouder Matser antwoordt ontkennend.

D66 vraagt of het tekort op de reserve van 4,7 miljoen hierbij moet worden opgeteld.

Wethouder Matser antwoordt dat alles in het werk gesteld gaat worden om de genoemde 4,7 miljoen nog voor het einde van 2019 om te buigen.

GroenLinks hecht veel belang aanKrachtig Zutphen’. Gezien de financiële situatie staan de ambities van Krachtig Zutphen wel onder druk.

‘Rivier in de Stad’ is inmiddels deels stopgezet. De fractie vraagt wat het College doen besluiten om dit niet af te maken? De fractie vraagt ook wat dit concreet voor de toekomst betekent.

Wethouder De Jong geeft aan dat een nadere analyse van ‘Rivier in de Stad’ tot de conclusie heeft geleid dat bij ongewijzigd beleid een fors tekort ontstaat. De raad had al ingestemd met de tweede fase van Rivier in de Stad. In die fase zou het tekort gaan ontstaan. Het College komt nog voor de zomer met een nieuw raadsvoorstel.

De ChristenUnie refereert aan de aanvullende bezuinigingen die worden genoemd, maar tegelijkertijd wordt gesteld dat er nog onderzoek gedaan moet worden. De fractie vraagt zich af waar het statement op gebaseerd is dat in 2021 alles weer op peil is.

Wethouder Matser legt uit dat hij hierin de meerjarenbegroting volgt. Deze sluit nog steeds structureel vanaf 2021. Het College gaat er alles aan doen om het tekort weg te werken. Eind 2019 zal bekend zijn of het College hierin heeft weten te slagen.

Burgerbelang constateert dat bezuinigd gaat worden op Fysiek en Bedrijfsvoering, maar dat er niets te zien is vanuit het Sociaal Domein. Kan de raad hierin nog een keuze maken?

Wethouder Matser schetst de situatie. Vorig jaar koerste de gemeente af op een uitgave van 88 miljoen en kreeg de gemeente een bedrag van 65 miljoen binnen. Een bedrag van elf miljoen was vanuit het verleden gedekt. Het verschil was twaalf miljoen negatief. Een groot deel wordt bezuinigd op het Sociaal Domein. In drie jaar tijd gaat gewerkt worden aan een bezuiniging van negen miljoen euro.

De gemeente heeft door Bureau Berenschot in beeld laten brengen wat de gemeente doet bovenop het wettelijk kader. Nadat de bezuinigingen zijn toegepast, is dat surplus nog slechts beperkt. Wat betreft jeugd is minimaal bezuinigd.

Wethouder Werger antwoordt dat op het onderdeel Participatie in het Sociaal Domein bepaalde bezuinigingen niet zijn gehaald. De raad mag een cijfermatige onderbouwing tegemoet zien.

Het aantal bijstandsaanvragen gaat omlaag. Op zich is dit een mooie ontwikkeling, maar het betekent ook dat er dan geen aanspraak meer gemaakt kan worden op bepaalde regelingen.

D66 wil graag weten wat precies de wettelijke taken zijn en wat niet.

Wethouder Werger licht toe dat het Sociaal Domein verschillende onderdelen omvat. Het rapport van Bureau Berenschot benoemt veel van deze wettelijke taken. Dit is dus al redelijk in beeld gebracht. Op verzoek van de raad kan dit eventueel nog inzichtelijker worden gemaakt.

Wethouder De Jonge voegt toe, dat in het rapport Berenschot al veel zaken zijn genoemd voor wat betreft de Jeugdwet. Gemeenten hebben meer beleidsvrijheid dan aanvankelijk werd gedacht. Er wordt momenteel samen met de partners in het veld gewerkt aan het opstellen van een jeugdpreventieplan. Dit plan zal aan de raad worden voorgelegd.

D66 zou graag integraal willen kunnen zien waar al dan niet ruimte zit

Wethouder Matser geeft aan dat, als deze wens breder in de raad wordt gedeeld, dit inzichtelijk zal worden gemaakt.

Wethouder Ten Broeke licht toe, dat toen de subsidies in het Sociaal Domein tegen het licht werden gehouden, ook nadrukkelijk is gekeken wat wettelijk en niet wettelijk is.

GroenLinks vraagt of het mogelijk is om aan de hand van voorbeelden aan te geven wat er verwacht kan worden aan uitgaven en wat niet? De fractie denkt hierbij bijvoorbeeld aan de herstructurering van de Deventerweg? Het is niet duidelijk of deze herstructurering nog steeds wordt uitgevoerd, dan wel dat dit onder nieuw beleid valt dat niet wordt doorgevoerd. Ditzelfde geldt voor bijvoorbeeld de fietsparkeervoorzieningen.

Wethouder Matser stelt dat het aan de raad is om daarover een besluit te nemen. Voor wat betreft de Deventerweg kan de raad in september een raadsvoorstel verwachten. De veiligheid is ter plaatse in het geding en het zou onverantwoord zijn om daar niets aan te doen.

Wat betreft de fietsvoorzieningen is er op dit moment nog geen duidelijkheid.

GroenLinks adviseert goed uit te leggen waarom het ene wel kan en het andere niet.

Wethouder Matser zegt toe om erover na te denken hoe een en ander beter uitgelegd kan worden.

De PvdA verwijst naar de wettelijke takendiscussie, met name voor wat betreft het Sociaal Domein. In die discussie dient niet alleen te worden gekeken naar de vraag of een bepaalde taak wettelijk is, dan wel niet wettelijk, maar ook naar wat het effect is.

De fractie informeert naar het aanvullend onderzoek Bedrijfsvoering. In de begroting stond dat dit uitgezocht zou worden. De PvdA vraagt of het mogelijk is om de uitkomsten van het rapport beschikbaar te krijgen voordat de programmabegroting wordt gepresenteerd.

Wethouder Matser beantwoordt bevestigend wat betreft de tijdige beschikbaarheid van de resultaten van het aanvullend onderzoek bedrijfsvoering.

In antwoord op de eerste vraag geeft hij aan, dat er niet verder bezuinigd gaat worden op het Sociaal Domein, maar op Fysiek en Bedrijfsvoering. Dat zal haar beslag krijgen in 2020.

De ChristenUnie vraagt zich af wat de wethouder bedoelt met het ‘in control zijn van het gemeentelijk apparaat’ en verwijst naar de concrete zinsnede “… om de organisatie veel meer in control brengen.” Voorts vraagt de fractie een toelichting op de genoemde € 58.000,=.

Wethouder Matser legt uit dat ‘in control zijn’ betekent dat je goed zicht hebt en houdt over wat je uitgeeft en binnenkrijgt. De genoemde zinsnede betekent dat de organisatie nog niet in control is. Simpel gesteld: er overkomen de gemeente nog niet voorziene zaken waarop we geen zicht hebben.

D66 geeft aan dat het onderzoek naar mogelijke bezuinigingen plaatsvindt binnen de domeinen Fysiek en Bedrijfsvoering. Het budget moet uit de algemene reserves komen. De fractie informeert naar het bestaan van een ander potje waar het geld eventueel uitgehaald kan worden.

Verder vraagt de fractie zich af of het voor het college haalbaar is om vòòr de begrotingsbehandeling met een inhoudelijk voorstel te komen in geval de raad vindt dat dit onderzoek moet plaatsvinden.

Wethouder Matser geeft aan dat in geval oproept om zo snel mogelijk aan het werk te gaan, het College er alles aan zal doen om de resultaten tijdig beschikbaar te hebben. Als het onderzoek tot aanvullende bezuinigingsmogelijkheden leidt, dan is dat altijd gunstig.

Wat betreft de vraag over de algemene reserve, legt de wethouder uit dat er meer zicht verkregen moet worden op de besteding van gelden en daar waar de gelden zijn. Er is geen ander geld beschikbaar dan de algemene reserve.

De VVD constateert dat het College al heel hard aan het werk is. Een vraag die de fractie nog heeft is hoe om te gaan met het tekort. Wordt er ook gedacht aan temporisering?

Wethouder Matser bevestigt dat deze laatste suggestie zal worden meegenomen.

De controller gaat in op de vraag van de ChristenUnie met betrekking tot € 58.000,=. In het verleden zijn veel exploitaties gefinancierd vanuit de reserves. Dat is niet de bedoeling en zal vanaf 2020 ook niet meer gebeuren. De financiering vanuit de reserve, ad € 58.000,=, zal op een andere manier opgelost moeten worden.

D66 constateert dat voor het onderzoek naar aanvullende bezuinigingen externe deskundigen worden ingehuurd en informeert naar de overwegingen onder de gekozen werkwijze.

Wethouder Matser licht toe dat een dergelijk onderzoek heel veel capaciteit vergt. De organisatie is hiertoe naast alle reguliere taken, qua capaciteit, niet toe in staat. Overigens kan het ook voordelen hebben dat derden naar de betreffende domeinen kijken.

D66 wil graag meer zicht krijgen op het toekomstperspectief. De Monitor Sociaal Domein wordt node gemist. Geconstateerd is dat de gemeente Zutphen de cijfers van 2018 hiertoe nog niet heeft aangeleverd. D66 vraagt zich af of met deze omissie veel kennis wordt gemist die kan bijdragen om de goede keuzes te kunnen maken.

Wethouder Matser acht deze vraag ingewikkeld in het kader van de Burap. Er bestaat wel overeenstemming over het feit dat genoemd overzicht er moet komen. Die toezegging heeft het College al gedaan en hierover komt het College binnenkort terug bij de raad.

De wettelijke taken zijn in het rapport Berenschot al aardig verwoord.

GroenLinks constateert dat de gemeente in de problemen zit en dat de organisatie flink aan de slag moet. De vraag is of de organisatie daarop is toegerust.

Verder vraagt de fractie zich of op welke wijze de inwoners betrokken worden. De financiële situatie van de gemeente heeft een enorme impact en gaat derhalve ook de bewoners aan.

Wethouder Matser acht het betrekken van de inwoners zeker belangrijk. Maar op het moment dat je in volle vaart aan de slag bent en met veel zorg wilt opereren, is dat toch heel lastig.

De wethouder houdt zich aanbevolen voor ideeën op dit punt. Wat dit betreft, verwijst hij naar het Forum op 17 juni a.s. inzake participatie.

De gemeentesecretaris reageert op de vraag of de organisatie voldoende is toegerust op de situatie kan. Hij stelt dat binnen het gemeentelijk apparaat voldoende knowhow aanwezig is. Het is echter wel een kwestie van hard werken. De motivatie is dusdanig goed dat de organisatie het naar verwachting zelf kan. Mocht de praktijk anders blijken, dan wordt dit tijdig gemeld.

Burgerbelang stelt dat op het gebied van participatie het gesprek nog moet worden aangegaan. Dat maakt het wel opmerkelijk dat er in de pers te lezen valt dat er al serieuze plannen zijn voor bepaalde woningbouw.

Wethouder Ten Broeke geeft aan dat de status hiervan slechts een onderzoek betreft.

Burgerbelang reageert dat onderzoek ook geld kost en vraagt zich af of dat niet zonde van het geld is.

Wethouder Ten Broeke stelt dat onderzoekskosten minder hoog zijn dan zomaar starten met de uitvoering van een plan.

D66 constateert dat er veel vragen zijn gesteld over structurele lasten en incidentele kosten. De fractie vraagt om tijdig voor de behandeling van de Voorjaarsnota wat dit betreft een overzicht toe te sturen aan de fracties.

De controller geeft aan dat er is gesproken over onttrekkingen aan de reserves. Er wordt incidenteel afgedekt vanuit de reserve kapitaallasten en vanuit de egalisatiereserve. Wat betreft het Warnshuus is sprake van een structurele dekking. Daar wordt vanaf 2020 echter mee gestopt.

Wethouder Matser besluit met de opmerking dat er helaas geen plezierige boodschappen te melden zijn. Het is echter wel noodzakelijk om de zaken op orde te brengen. Het College zal zich hiertoe inspannen met behulp van de raad.

De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.05 uur.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raadsvergadering Voorjaarsnota - 14 juni 2019 Naar boven

 
Datum 14-06-2019 Tijd 09:30 - 16:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Er werden 27 stemmen voor en 1 stem tegen uitgebracht. Stemverklaringen zijn afgelegd door BewustZW en D66.
Amendement(en) aangenomen

Amendement(-en):