Pagina delen

Voorjaarsnota 2018 - Uitgangspunten Programmabegroting 2019-2022

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Voor de programmabegroting 2019 – 2022 de volgende 10 uitgangspunten vast te stellen:

Uitgangspunten voor de begroting algemeen:

 1. Voor 2019 een financiële taakstelling opleggen die bijdraagt aan de doelstelling om eind 2021 weer een gezond financieel perspectief te kunnen tonen
 2. Een begroting op te stellen die gebaseerd is op reële inkomsten en uitgaven
 3. Een begroting die voor het begrotingsjaar 2019 sluit

Uitgangspunten in relatie tot de financiële taakstelling voor de programmabegroting 2019 – 2022:

 1. Het focustraject zoveel mogelijk te ontzien in relatie tot de bezuinigingstaakstelling gezien het belang van het aangescherpte focustraject
 2. Daar waar mogelijk innovatief te bezuinigen zodat er naast financiële opbrengsten ook andere opbrengsten gegenereerd worden
 3. Zorg te dragen voor draagvlak inzake te nemen bezuinigingsmaatregelen
 4. Alle budgetten worden getoetst op noodzaak c.q. wenselijkheid. De doelstelling is dat de opbrengst hiervan een potentieel besparingsbudget genereert van 10% van de totale begroting
 5. Nieuw beleid is voor 2019 uitsluitend mogelijk indien hiervoor oud beleid wordt ingeleverd

Financieel technische uitgangspunten voor de programmabegroting 2019 – 2022

 1. De structurele doorontwikkeling van de lonen op 3,2% te stellen
 2. Een inflatiepercentage van 2,3% vast te stellen voor de overige budgetten.

De vragen A t/m G te beantwoorden conform het gestelde in de bijgevoegde gespreksnotitie voorjaarsgesprek 15 juni 2018.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 15 juni is het voorjaarsgesprek met de raad. Tijdens dit gesprek bespreekt u de uitgangspunten voor de programmabegroting 2019 – 2022. Deze uitgangspunten zijn in een gespreksnotitie opgenomen die als bijlage is toegevoegd aan dit voorstel. Naast een tiental uitgangspunten zijn er ook een zevental vragen door het college gesteld en voorzien van een antwoord, ook deze zullen tijdens het voorjaarsgesprek behandeld worden.

Beoogd effect

Een door u vastgesteld kader dat dient voor het opstellen van de programmabegroting 2019 – 2022.

Argumenten

Een kader is nodig om richting te geven aan de financiële koers van de programmabegroting
De raad stelt in november 2018 de programmabegroting 2019 – 2022 vast. Met dit, financiële, kader geeft u de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting in cijfermatige zin.

De gemeente zal de komende jaren fors moeten bezuinigen
Het financieel meerjarenperspectief voor de gemeente Zutphen is ten opzichte van november 2017 sterk verslechterd. Het gevolg is dat er fors zal moeten worden bezuinigd om dit beeld weer ten positieve te draaien. In deze notitie worden de uitgangspunten van deze taakstelling voor de komende jaren nader toegelicht. Na besluitvorming hierover kan de begroting overeenkomstig de uitgangspunten worden opgesteld.

Kanttekeningen

Het is een financieel kader en geen inhoudelijk kader
Naast de financiële kaders wordt bij het voorjaarsgesprek ook richting gegeven aan het beleid voor de komende jaren via het “Nieuw Beleid”. Daar ons college pas 28 mei is gestart hebben wij ervoor gekozen om het beleidsmatige onderdeel te verplaatsen naar september van dit jaar. Dat geeft ons ook de tijd om te bepalen welke beleidsmatige vernieuwingen en wijzigingen ingevoerd moeten worden.

Risico’s

Omdat wij er voor kiezen om de beleidsmatige keuzes na de zomer te bespreken moet er, om de meerjarenbegroting op tijd bij de provincie te kunnen aanleveren, een strak schema worden gehanteerd na de zomervakantie om wijzigingen tijdig te kunnen aanbrengen in de begroting.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De genomen besluiten n.a.v. deze voorjaarsnotitie zijn kaderstellend voor de nog te maken meerjarenbegroting 2019 – 2022. Deze meerjarenbegroting heeft haar eigen communicatietraject en uitvoeringspad.

Bijlagen

Gespreksnotitie Voorjaarsgesprek 2018

 

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0075

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 6 juni 2018 met nummer 122084b e s l u i t :

Voor de programmabegroting 2019 – 2022 de volgende 10 uitgangspunten vast te stellen:

A. Uitgangspunten voor de begroting algemeen:

 1. Voor 2019 een financiële taakstelling opleggen die bijdraagt aan de doelstelling om eind 2021 weer een gezond financieel perspectief te kunnen tonen
 2. Een begroting op te stellen die gebaseerd is op reële inkomsten en uitgaven
 3. Een begroting die voor het begrotingsjaar 2019 sluit

B. Uitgangspunten in relatie tot de financiële taakstelling voor de programmabegroting 2019 – 2022:

 1. Het focustraject zoveel mogelijk te ontzien in relatie tot de bezuinigingstaakstelling gezien het belang van het aangescherpte focustraject
 2. Daar waar mogelijk innovatief te bezuinigen zodat er naast financiële opbrengsten ook andere opbrengsten gegenereerd worden
 3. Zorg te dragen voor draagvlak inzake te nemen bezuinigingsmaatregelen
 4. Alle budgetten worden getoetst op noodzaak c.q. wenselijkheid. De doelstelling is dat de opbrengst hiervan een potentieel besparingsbudget genereert van 10% van de totale begroting
 5. Nieuw beleid is voor 2019 uitsluitend mogelijk indien hiervoor oud beleid wordt ingeleverd

C. Financieel technische uitgangspunten voor de programmabegroting 2019 – 2022

 1. De structurele doorontwikkeling van de lonen op 3,2% te stellen
 2. Een inflatiepercentage van 2,3% vast te stellen voor de overige budgetten.

En verder in te stemmen met de door het college voorgestelde antwoorden op de vragen A t/m G uit de als bijlage bij dit voorstel opgenomen 'gespreksnotitie voorjaarsgesprek 15 juni 2018'.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad Voorjaarsnota 2018 - 15 juni 2018 Naar boven

 
Datum 15-06-2018 Tijd 09:30 - 16:45
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Er werden 20 stemmen voor en 8 stemmen tegen het voorstel uitgebracht. Stemverklaringen werden afgelegd door D66, BewustZW, het CDA en de CU.
Amendement(en) ingediend maar niet aangenomen

Amendement(-en):

Behandeld in