Pagina delen

Voorjaarsnota 2016

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

In te stemmen met de volgende inhoudelijke en financiële kaders voor de Strategische Agenda 2017 – 2020:
1. De onderstaande doelen ter versterking van de sociaal-economische structuur:
   a. We versterken kwetsbare Zuthenaren
   b. We zijn aantrekkelijk voor krachtige Zutphenaren
   c. We stimuleren een goed ondernemersklimaat
2. De onderstaande speerpunten voor het geven van focus en versnelling aan realisatie van de doelen:
   a. Werk maken van werk
   b. Inzetten op Cleantech
   c. Investeren in de binnenstad
   d. Versterken woonklimaat
   e. Innoveren in de zorg
   f. Meer samen doen in de Stedendriehoek
3. De uitwerking van de doelen en speerpunten zoals opgenomen in:
   a. Gespreksnotitie focustraject Voorjaarsgesprek (bijlage 2)
   b. Over de samenhang en de dwarsverbanden tussen de zes speerpunten (bijlage 2.1)
   c. Matrix samenhang speerpunten (bijlage 2.2)
4. Het financieel meerjarenperspectief 2017 – 2020 (bijlage 3).
5. De zoekrichtingen voor de ombuiging van € 2.000.000 ten behoeve van het focustraject (bijlage 4).
6. De voorstellen voor nieuw beleid (bijlage 5).
7. Het samenvoegen van de reserve Participatie en de reserve WMO/Jeugd en onder te brengen in een nieuw te vormen reserve Sociaal Domein.
8. De tekorten inzake de gemeenschappelijke regeling Delta, voor zover die hoger zijn dan het in de Strategische Agenda 2017 – 2020 opgenomen bedrag van € 680.000, gedurende de jaren 2018, 2019 en 2020 ten laste te brengen van de reserve Sociaal Domein.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Vorig jaar zijn wij gestart met de vereenvoudiging van de planning & controlcyclus waarbij het uitgangspunt was 'van document naar dialoog'. Deze werkwijze willen wij dit jaar voortzetten.

Aan de hand van het Voorjaarsgesprek bepaalt de raad de inhoudelijke en financiële kaders voor de komende jaren. De raad laat zich hierbij adviseren door het college en door bewoners. Deze kaders werken we uit in de Strategische Agenda 2017 - 2020. Het Voorjaarsgesprek richt zich vooral op de uitwerking van de doelen en de speerpunten uit het focustraject sociaal-economische kracht en de financiële impuls die daarvoor nodig is. De drie doelen die bijdragen aan een samenleving die zich sociaal en economisch positief ontwikkelt zijn:

We versterken kwetsbare Zutphenaren

We zijn aantrekkelijk voor krachtige Zutphenaren

We stimuleren een goed ondernemersklimaat

De kracht zit met name in de onderlinge verbinding tussen de drie doelen. Het effect van de afzonderlijke doelen wordt versterkt door in samenhang aan de doelen te werken. De volgende zes speerpunten geven focus en versnelling:

Werk maken van werk

Inzetten op Cleantech

Investeren in de binnenstad

Versterken woonklimaat

Innoveren in de zorg

Meer samen doen in de Stedendriehoek

Het focussen op de bovengenoemde drie doelen vraagt om extra middelen in de vorm van tijd en geld. Middelen die nu niet beschikbaar zijn. Deze middelen zullen dus uit de bestaande begroting gehaald moeten worden. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat wij jaarlijks € 2.000.000 moeten vrijmaken om realisatie van de drie doelstellingen mogelijk te maken. Wij realiseren ons dat dit geen eenvoudige operatie wordt, het kan niet anders dan dat dit betekent dat er aan andere, ook belangrijke zaken, minder tot geen tijd en geld meer wordt gespendeerd. Maar wij zijn er van overtuigd dat dit absoluut noodzakelijk is, wij zullen ons moeten focussen, anders zal de stad flink inboeten aan aantrekkingskracht, zelfredzaamheid en financiële zelfstandigheid.

Om het Voorjaarsgesprek te ondersteunen en richting te geven worden er diverse documenten beschikbaar gesteld.

Beoogd effect

Instemming krijgen voor het financieel en inhoudelijk kader waarbinnen de Strategische Agenda 2017 – 2020 kan worden opgesteld.

Argumenten

1. De beschikbaar gestelde documenten helpen bij het richting geven aan de vragen en dilemma's die spelen bij het uitwerken van de speerpunten en het vinden van zoekrichtingen voor de ombuiging van € 2.000.000.

De raad, het college en bewoners gaan het gesprek aan over de uitwerking van de speerpunten die de sociaal-economische opgave ondersteunen. Het Voorjaarsgesprek kan dus gevoerd worden tegen de achtergrond van de financiële situatie en met kennis over de financiële wensen die er zijn.

2. De doelen en speerpunten bepalen het inhoudelijke kader waarmee de Strategische Agenda 2017 - 2020 kan worden opgesteld.

In de Strategische Agenda 2017 - 2020 wordt de aanpak van de speerpunten verwerkt.

3. Aan de hand van de zoekrichtingen voor € 2.000.000 wordt de benodigde financiële impuls gevonden voor de uitwerking van de speerpunten.

We willen onderzoeken of we door een ombuiging € 2.000.000 beschikbaar kunnen stellen voor de sociaal-economische opgave van Zutphen.

4. De voorstellen voor nieuw beleid kunnen in de Strategische Agenda 2017 - 2020 worden verwerkt indien de raad hiermee akkoord gaat.

5. Zoals besproken in het forum van 11 april 2016 zullen wij in de toekomst geen onderscheid meer maken tussen oude en nieuwe taken in het Sociaal Domein en meer ontschot gaan werken.

Bij de ontschotting hoort een reserve Sociaal Domein in plaats van een reserve Participatie en een reserve WMO/Jeugd.

6. Door een tekort van de gemeenschappelijke regeling Delta, dat hoger is dan € 680.000, in de jaren 2018, 2019 en 2020 ten laste te brengen van de reserve Sociaal Domein zorgen we er voor dat het tekort geen negatieve invloed heeft op het financieel meerjarenperspectief.

Als een tekort hoger dan € 680.000 opgevangen zou worden in de exploitatie, heeft dat tot gevolg dat het financieel meerjarenperspectief in negatieve zin wijzigt en dat er bezuinigd moet worden om het tekort in de exploitatie op te vangen. Er zijn maatregelen genomen om het tekort te beperken. Het tekort wordt lager en heeft een tijdelijk karakter.

7. Conform afspraak met de raad wordt de Economische foto beschikbaar gesteld bij de stukken voor het Voorjaarsgesprek.

Kanttekeningen

1. De Meicirculaire is nog niet uitgebracht.

In de Meicirculaire meldt de overheid de exacte bijstelling van onder andere de stortingen in het gemeentefonds. Deze bepaalt voor een groot deel de financiële speelruimte van de gemeente. De ontwikkeling is op dit moment nog onduidelijk en kan in de komende maanden het perspectief doen wijzigen. De definitieve bijstellingen zullen echter pas in de Meicirculaire worden meegedeeld.

2. De drie doelen zijn niet op korte termijn gerealiseerd.

Het is goed om te realiseren dat het bereiken van de drie doelen tijd zal vragen. Het zijn doelen die op langere termijn gerealiseerd kunnen worden. Het is van belang om hiermee gezamenlijk en koersvast aan de slag te gaan.

Risico’s

Wanneer het Voorjaarsgesprek geen duidelijke richting oplevert over de agenda van de raad en het college voor de komende jaren, bestaat de kans dat de Strategische Agenda 2017 - 2020 in de praktijk geen rol kan spelen als kaderstellend document, waardoor de bestuurskracht onder druk komt te staan. Om dit risico te beperken zijn beheersmaatregelen getroffen om richting te geven aan het Voorjaarsgesprek zoals het opstellen van het gespreksdocument Voorjaarsgesprek 2016, een presentatie over de financiële situatie en het betrekken van bewoners en stakeholders.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het Voorjaarsgesprek is de opmaat naar de Strategische Agenda 2017 – 2020.

Rapportage/evaluatie

De inhoudelijke en financiële kaders zoals vastgesteld door de raad, worden opgenomen in de Strategische Agenda 2017 – 2020.

Financiën

n.v.t.

Bijlagen

Bijlage 1: Inleiding Voorjaarsgesprek 2016
Bijlage 2: Gespreksnotitie Focustraject Voorjaarsgesprek
Bijlage 2.1: Over de samenhang en de dwarsverbanden tussen de speerpunten
Bijlage 2.2: Matrix samenhang speerpunten
Bijlage 3: Financieel meerjarenperspectief 2017 – 2020
Bijlage 4: Zoekrichtingen € 2.000.000 ten behoeve van het focustraject
Bijlage 5: Voorstellen voor nieuw beleid
Bijlage 6: Economische foto

Stukken die ter inzage liggen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0076

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 26 mei 2016 met nummer 83937b e s l u i t :

In te stemmen met de volgende inhoudelijke en financiële kaders voor de Strategische Agenda 2017 – 2020:

 1. De onderstaande doelen ter versterking van de sociaal-economische structuur:
  1. We versterken kwetsbare Zutphenaren
  2. We zijn aantrekkelijk voor krachtige Zutphenaren
  3. We stimuleren een goed ondernemersklimaat
 2. De onderstaande speerpunten voor het geven van focus en versnelling aan realisatie van de doelen:
  1. Werk maken van werk
  2. Inzetten op Cleantech
  3. Investeren in de binnenstad
  4. Versterken woonklimaat
  5. Innoveren in de zorg
  6. Meer samen doen in de Stedendriehoek
 3. De uitwerking van de doelen en speerpunten zoals opgenomen in:
  1. Gespreksnotitie focustraject Voorjaarsgesprek (bijlage 2)
  2. Over de samenhang en de dwarsverbanden tussen de zes speerpunten (bijlage 2.1)
  3. Matrix samenhang speerpunten (bijlage 2.2)
 4. Het financieel meerjarenperspectief 2017 – 2020 (bijlage 3).
 5. De zoekrichtingen voor de ombuiging van € 2.000.000 ten behoeve van het focustraject, met uitzondering van denklijn 6 (bijlage 4).
 6. De voorstellen voor nieuw beleid (bijlage 5).
 7. Het samenvoegen van de reserve Participatie en de reserve WMO/Jeugd en onder te brengen in een nieuw te vormen reserve Sociaal Domein.
 8. De tekorten inzake de gemeenschappelijke regeling Delta, voor zover die hoger zijn dan het in de Strategische Agenda 2017 – 2020 opgenomen bedrag van € 680.000, gedurende de jaren 2018, 2019 en 2020 ten laste te brengen van de reserve Sociaal Domein.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 6 juni 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Het gesprek over de Voorjaarsnota 2016 (VJN) staat dit jaar grotendeels in het teken van de gespreksnotitie over het Focustraject (uitwerking advies Van Netten). Het presidium heeft als behandelprocedure van de VJN een Forumbehandeling op 6 en 9 juni en besluitvorming in de raadsvergadering van 17 juni 20016 bedacht.

Forum 6 juni 2016: 

In deze Forumvergadering staan de volgende onderwerpen geagendeerd:

 1. Presentatie financieel perspectief van de gemeente (45 min.)
  (aandacht kan worden besteedt aan het meerjarenperspectief, nieuw beleid, positie reserves/weerstandsvermogen, ontwikkeling grondexploitaties, risico's, etc.)

  PAUZE (15 min.) 

 2. Presentatie college over Uitwerking speerpunten + de zoekrichtingen (ca. 60 min.)
 3. Gelegenheid voor verduidelijkende vragen (vanuit Forum en publiek)

9 juni 2016: (extra) Forum van gespreksronde externe partners

In dit Forum worden in twee blokken van ieder een uur drie parallelle gesprekken gevoerd over de speerpunten.
Er wordt gewerkt met een ‘buitenring’ en een ‘binnenring’. In de binnenring nemen strategische partners en overige steekhouders plaats die, o.l.v. een gespreksleider, in gesprek gaan over één van de zes speerpunten. De buitenring wordt gevormd door raadsleden, collegeleden en overige belanghebbenden. Zij zitten in de rol van toehoorder en kunnen tussendoor kort reflecteren of een verduidelijkende vraag stellen.

Op 17 juni 2016 is de raadsvergadering over de Voorjaarsnota

N.B.
In het Presidium is afgesproken dat de fracties eventuele concept moties/amendementen
voor 15 juni 09.00 uur zullen aanleveren bij de griffie voor een ‘technische’ check, waarna de concepten onder alle fracties worden verspreid.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 06-06-2016 Tijd 19:00 - 21:30
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
J.E. Nijkamp
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke
D66H. Brouwer
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDB. van der Veen
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

Opening

De voorzitter opent het Forum met een woord van welkom. Zij schetst de opbouw van de bijeenkomst. Na toelichting van het algemeen financieel perspectief door wethouder Bosch, zal de heer Kamphuis een presentatie verzorgen.

Na een korte pauze zal het College een toelichting geven op de speerpunten en de doelen.

 

Inleiding wethouder Bosch

Het College geeft aan, dat de positieve lijn in de gemeentefinanciën – die na een moeilijke periode is ingezet - wordt doorgetrokken. Het gaat goed met de organisatie, het budget en de vastgestelde begroting voor 2016. Echter, wat betreft het sociaal domein moet worden gesteld dat daar voor de komende jaren enig risico moet worden onderkend. Met name de ontwikkelingen bij Het Plein en bij Delta zijn hierop van invloed. Deze ontwikkelingen leiden tot een vertekend beeld, terwijl duidelijk is dat de Gemeente op de goede weg is. Het blijft echter een kwestie van hard werken om goed op koers te blijven. Het College gaat er alles aan doen om dat te bereiken

 

Presentatie financieel meerjarenperspectief

Middels een presentatie wordt een toelichting gegeven op het financieel meerjarenperspectief. Dit meerjarenperspectief begint bij de strategische agenda 2016, die in 2015 is vastgesteld. Er was toen sprake voor een sluitende begroting voor 2016 en voor de jaren daarna was sprake van een negatief saldo, oplopend tot 2,4 miljoen euro in 2020. Dit bedrag is in relatie tot de totale begroting iets meer dan één procent.

Vervolgens deed zich een aantal positieve ontwikkelingen voor, waaronder een stijging van de algemene uitkering en een stijging van de BUIG-uitkering. Dit leidde tot positieve effecten op de meerjarenbegroting. Per saldo heeft dit geleid tot een positief saldo voor de jaren 2017 tot en met 2020.

In het financieel meerjarenperspectief zijn twee dossiers opvallend. Het eerste dossier betreft Het Plein. De bedragen die de gemeente reeds in de strategische agenda had opgenomen, zijn niet volledig overgenomen in de begroting van Het Plein. Dat vormt een belangrijk aspect. Dit heeft geleid tot een bijstelling van de gemeentelijke begroting in negatieve zin.

Door een aantal positieve effecten hoeft de Gemeente bovendien minder aan Het Plein uit te geven dan aanvankelijk werd verwacht. Uiteindelijk is – na verwerking van de effecten van Het Plein – sprake van een positief saldo voor 2017 en 2020 en een negatief saldo voor de jaren 2018 en 2019.

Het tweede opvallende dossier betreft Delta. Tot 2016 heeft Delta altijd positieve resultaten gerealiseerd. De gemeente heeft nooit extra bij hoeven te dragen. De algemene reserve van Delta is echter leeg en de financiering vanuit het Rijk is drastisch verlaagd. De gemeente had dit voorzien en voor de jaren 2017 tot en met 2020 hiertoe geld in de begroting gereserveerd. Na verwerking van de cijfers van Delta is sprake van een positief saldo van € 200.000,= voor 2017 en een saldo van nihil voor de jaren erna.

Echter, in die jaren lopen de verliezen bij Delta sterk op. De verwachting is, dat per jaar sprake is van een verlies van anderhalf miljoen euro. Als deze cijfers – bij ongewijzigd beleid – in de exploitatie zouden worden verwerkt, zal dit altijd moeten leiden tot extra bezuinigingen. Het College wil dit voorkomen en stelt daarom voor om Delta tot 2020 de tijd te geven haar verliezen te beperken. De tekorten die dan nog overblijven voor de jaren 2018 tot en met 2020 zullen worden gedekt uit de sociale reserve.

Deze oplossing wordt voorgesteld om te voorkomen dat de gemeente op allerlei andere fronten moet gaan bezuinigingen. In het uiteindelijke definitieve meerjarenperspectief leidt dit tot een positief saldo voor de jaren 2017 en 2020 en een negatief saldo voor de jaren 2018 en 2019. Op het resultaat kunnen veel factoren van invloed zijn. Bovengenoemd beeld kan dus nog veranderen. De wethouder spreekt wat dit betreft over risico’s en wijst illustratief op de meicirculaire en de onzekerheid rond de precariorechten.

Via de presentatie worden de financiële gevolgen van nieuw beleid geschetst. Het meerjarenperspectief, inclusief nieuw beleid, laat voor 2017 een positief saldo zien en voor de jaren 2018, 2019 en 2020 een negatief saldo. Dit betekent dat sprake zal moeten zijn van een ombuiging.

Tot slot, worden de uitgangspunten voor het opstellen voor de begroting 2017 gepresenteerd.

 

Gelegenheid voor het stellen van vragen

GroenLinks is benieuwd welke goede ideeën in het kader van nieuw beleid, niet zijn overgenomen, omdat hier te weinig geld voor is.

De heer Kamphuis noemt als voorbeelden het plan voor monitoren, het innovatiebudget voor ICT, verbetering van de reisinformatie, aanpassen en verplaatsen van bushaltes, het backoffice systeem voor vergunning en handhaving, nieuwe natuurbeleving, werkzaamheden bij het Grondbedrijf in verband met de nieuwe Omgevingswet, mogelijkheden creëren voor het tijdelijk gebruik van panden en hartveilig wonen.

De voorzitter stelt voor om de toelichting door het College van de speerpunten en de doelen, vòòr de pauze te agenderen.

 

Presentatie Focus op weg naar Zutphen 2025

Wethouder De Jonge schetst via een presentatie de ‘Focus op weg naar Zutphen 2025’. Tijdens de laatste Forumbijeenkomst heeft het Forum de opdracht aan het College meegegeven om de ambitie scherp te stellen en doelen ten aanzien van de zes speerpunten wat concreter te maken. Voorts is gevraagd de samenhang tussen de speerpunten beter in beeld te brengen.

Het College heeft in vervolg hierop een notitie opgesteld en gaat daarover graag met het Forum in gesprek. Op 17 juni is er ruimte voor de algemene beschouwingen vanuit de fracties, waarna het College aan de slag gaat met het verwerken van de input voor de begroting 2017.

In het rapport van Van Netten is geconstateerd dat de aanpak van Zutphen – zoals onder meer vastgelegd in het coalitieakkoord en de strategische agenda - niet snel genoeg en niet diep genoeg gaat. Verdieping en versnelling van de sociaal maatschappelijke opgave zijn noodzakelijk en dit wordt vertaald in inzet op drie doelen, te weten: stimulering van een goed ondernemersklimaat, aantrekkelijk zijn voor potentieel (koop)krachtige Zutphenaren en versterken van kwetsbare Zutphenaren.

Het College heeft een breed draagvlak geconstateerd voor de ingezette lijn. Daarnaast heeft de Raad de wens uitgesproken de doelen te concretiseren en de onderlinge samenhang tussen de speerpunten inzichtelijker te maken. De Raad wenst actief bij het proces te worden betrokken.

Het College hecht eraan te benoemen dat het versterken van de sociaal economische structuur van de stad een zaak van de lange adem is en ook geen doel is dat een individuele gemeente kan realiseren. Hiervoor is comitment binnen het lokaal bestuur zeer belangrijk, zodat partners kunnen worden uitgenodigd om mee te denken in het proces.

Spreker maakt nadrukkelijk onderscheid tussen korte termijn doelen en lange termijn doelen. De lange termijn doelen zijn vager dan de korte termijn doelen. Het is ook belangrijk om tussentijds te bezien of de lange termijn doelen bijstelling behoeven. De lange termijn doelen vergen voorts een speciale rolverhouding tussen Raad en College omdat deze over de zittingstermijn heen reiken. Daarom is het bereiken van commitment binnen het lokaal bestuur en breed draagvlak binnen de samenleving onontbeerlijk.

Speerpunt 1: Werk maken van werk

De ambitie is om in twee jaar tijd het aantal werkzoekenden met driehonderd te verminderen. Deze ambitie ligt bovenop de taakstelling van Het Plein.

Speerpunt 2: Inzetten op Cleantech

Het College interpreteert dit speerpunt primair als het positioneren van Zutphen als ontmoetingsplek voor de Cleantech regio en herkend worden – als Zutphen - in de circulaire economie.

Het lange termijn doel is om daadwerkelijk een groei van achthonderd banen in de Cleantech sector te realiseren voor Zutphen. De gemeente heeft hierin met name een faciliterende, verbindende en aanjagende rol.

Speerpunt 3: Investeren in de Binnenstad

De ambitie is om Zutphen binnen twee jaar in de Top Tien van de meest aantrekkelijke gemeenten van Nederland geplaatst krijgen en daarnaast een aantal procentuele stijgingen te realiseren, zijnde een verhoging van de bestedingen en het aantal bedrijfsvestigingen met tien procent, alsmede een verhoging van de werkgelegenheid met vijf procent. Daarnaast zou de leegstand uitsluitend mogen bestaan uit frictieleegstand.

Het College wil de geformuleerde ambities realiseren via versterking van de aantrekkingskracht van de binnenstad. Dit wil het College realiseren door uit te gaan van het bestaande en te focussen op de identiteit van Zutphen.

Er wordt gefocust op drie ontwikkel lijnen, te weten: gastvrijheid, cultuur en erfgoed. Hierbij moet worden gedacht aan het accentueren van de stadspoorten.

Speerpunt 4: Versterken van het woonklimaat

Het College wil de komende twee jaar inzetten op drie actielijnen:

 1. Aanpassing in het huidige woningbouwprogramma;
 2. Duidelijke positionering van ‘Zutphen stad om in te wonen’;
 3. Overige maatregelen gericht op de bestaande woningvoorraad.

Speerpunt 5: Innovatie in de zorg

Het College heeft ervoor gekozen om in het kader van innovatie met name de transformatie in de zorg centraal te stellen. Vernieuwing en behoud van werkgelegenheid in de zorg is een belangrijk punt van aandacht. De zorgaanbieders worden niet alleen gezien als aanbieders van zorg, maar ook als een belangrijke economische factor in het kader van werkgelegenheid.

Speerpunt 6: Meer samen doen in de Stedendriehoek

Samenwerking is een voorwaarde om succesvol te kunnen zijn. De keuze voor de Stedendriehoek - en met name om de Cleantech regio - heeft te maken met de gedeelde agenda en gelijke opgave. Zutphen moet zich profileren en bewijzen als een betrouwbare partner, die in staat is om kennis en kunde te leveren, overzicht en inzicht te hebben om zo verbindingen te kunnen leggen.

Samenwerking in de Stedendriehoek uit zich ook in samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties. De verschillende actoren vragen om een overheid die een duidelijke keuze maakt voor de Stedendriehoek.

Wethouder Bosch geeft aan dat deze ambitie is geformuleerd om twee miljoen euro vrij te maken teneinde bovengenoemde doelen en bijbehorende speerpunten te realiseren. Het uitgangspunt is, dat de vrijgemaakte middelen ook worden gereserveerd blijven voor het doel. Middels de presentatie laat spreker de zes uitgezette denklijnen zien, waarlangs het College dit denkt te realiseren.

Denklijn 1: Toepassen Zero Based Budgetting op de ruimtelijke budgetten

Het College denkt hiermee een half miljoen euro te kunnen ‘vrijspelen’. Dit mag echter niet ten koste gaan van de SROI-doelstelling. Dat betekent dat zeer scherp zal moeten worden begroot.

Denklijn 2: Vastgoed en accommodaties: verleggen van de rol van de gemeente

Als de Gemeente op een bepaald moment bepaald vastgoed niet meer nodig heeft, kan worden overwogen dit op de markt te brengen. Vanuit dit perspectief wordt scherp gekeken naar het gemeentelijk vastgoed. Daarnaast wordt gekeken naar het verlagen van de onderhouds- en exploitatiekosten. Het College denkt ook met deze denklijn een half miljoen euro te kunnen vrijmaken.

Denklijn 3: sociaal domein: sterker sturen op inhoud

Het College wil kritisch kijken naar de bestaande subsidiestromen binnen het sociaal domein. Er wordt in beeld gebracht of de subsidiestromen, zoals deze nu lopen, overeenkomen met hetgeen de Gemeente wil. Het College hoopt zodoende een bedrag te kunnen vrijmaken.

Denklijn 4: Meer risico’s in ramingen en vrijspelen van reserves

In 2015 heeft het College via deze vierde denklijn reeds circa drie miljoen euro kunnen vrijmaken, maar het College wil nogmaals kritisch kijken of alle huidige reserves nog steeds in stand moeten blijven.

Denklijn 5: Verlagen van de rentelasten

Het is de moeite waard om met geldverstrekkers in gesprek te gaan om de gemeentelijke leningen te bezien. Door middel van het oversluiten van langlopende leningen kan een verlaging van de rentelasten worden gerealiseerd.

Denklijn 6: Verhogen van de Onroerende zaakbelasting (OZB) met vijf procent

Dewethouder concludeert dat alle zes denklijnen voldoende potentie hebben om mee verder te gaan. Het is nog niet bekend welk bedrag zodoende kan worden gerealiseerd. Ook is het nog niet zeker wanneer het te realiseren bedrag daadwerkelijk beschikbaar is, maar het is – aan de andere kant - ook nog niet zeker hoeveel geld nodig is. De mogelijkheid is realistisch om vòòr 2017 een substantieel bedrag beschikbaar te hebben.

Besluitvorming over de uitvoeringsplannen onder de speerpunten en inzake het vrijspelen van geld moet in samenhang worden voorbereid in de voorbereiding op de Strategische Agenda 2017.

De vergadering wordt geschorst.

De vergadering wordt hervat.

De voorzitter heropent het Forum. Dit afsluitende onderdeel is bedoeld voor het stellen van verhelderende vragen. Het politieke debat kan worden gevoerd bij de algemene beschouwingen op 17 juni 2017.

 

Vragen vanuit het Forum

De VVD verwijst naar de aanwending van de reserve uit het sociaal domein voor de dekking van de tekorten bij Delta en vraagt welke criteria daarvoor worden gehanteerd. De reserve is – naar mening van de VVD - in het leven geroepen voor beleid binnen het sociaal domein en niet voor het dekken van tekorten bij een dergelijke organisatie.

Wethouder De Jonge legt uit dat de reserve sociaal domein met name is bedoeld om schommelingen op te vangen en niet zozeer voor beleid, zoals de VVD suggereert. Er is nu een vrij groot overschot, met name vanuit de Wmo. Het overschot vloeit in de reserve Wmo. Als er tekorten blijken in de uitvoering van de Wmo, dan zullen die uit deze reserve worden opgevangen.

De korting vanuit het Rijk op de begeleiding SW is voor Zutphen zodanig groot, dat wordt voorgesteld om aanspraak te maken op de reserve sociaal domein. Deze moet nog wel worden gevormd door samenvoeging van drie separate reserves, waaronder de reserve Wmo. In de loop van dit najaar zal een voorstel aan de Raad worden voorgelegd met scenario’s over hoe om te gaan met tekorten die ontstaan binnen de SW.

Burgerbelang vraagt of de constatering juist is, dat hartveilig wonen op de lijst met voorstellen staat, waarvoor geen geld beschikbaar is.

Wethouder Withagen geeft aan eerder in de Raad te hebben aangegeven met hartveilig wonen aan de slag te willen. Bij het afwegen van nieuw beleid heeft het College gesteld hier binnen de bestaande budgetten voor Zorg en Welzijn ruimte voor te vinden.

GroenLinks wil graag inzage krijgen in de discussie, die vooraf is gegaan aan het samenstellen van het lijstje met ideeën waar geen geld voor beschikbaar komt.

Wethouder Bosch kan daar op dit moment nog niet aan voldoen, omdat de discussie nog niet is afgerond. Hij zal deze vraag voorleggen aan het College.

D66 ziet in de uitwerking nog weinig concrete aanknopingspunten ten aanzien van samenwerking in de Stedendriehoek. Spreker vraagt of Zutphen in overleg gaat met de andere betrokken gemeenten ten aanzien van samenwerking of eventueel samenvoeging van de ambtelijke organisaties.

Portefeuillehouder Abbenhues antwoordt dat eerst in beeld wordt gebracht wat er gebeurt in de Stedendriehoek en in dat kader wordt bezien waar Zutphen kennis en kunde kan inbrengen. Dat is de eerste stap. Pas dan kan worden nagedacht over samenwerking in verschillende arrangementen.

D66 stelt dat het antwoord van de wethouder suggereert dat de samenwerking in de Stedendriehoek nieuw is, maar D66 meent dat er al jaren wordt samengewerkt.

Portefeuillehouder Abbenhues bevestigt dat Zutphen al jaren onderdeel uitmaakt van de Stedendriehoek. Echter, de tijden zijn veranderd. Het rapport van Van Netten laat zien dat er nog veel meer moet gebeuren en dat gaat nu gebeuren met een andere agenda en een andere inzet van de Provincie.

D66 is verbaasd dat er zoveel voorbereiding nodig is “om een paar meter vooruit te gaan”.

Portefeuillehouder Abbenhues benadrukt dat er écht iets gaat veranderen en sprake is van een heel andere opgave.

De SP vraagt zich af wanneer het College van mening is dat bepaald vastgoed niet meer nodig is.

Wethouder Sueters meldt dat een accommodatienota in voorbereiding is. Daarin worden keuzes gemaakt over het al dan niet in eigendom houden van bepaald vastgoed. Het onderliggend onderzoek wordt momenteel uitgevoerd.

De PvdA vindt dat tot nu toe nog in redelijk abstracte termen wordt gesproken. De PvdA wil graag een ontwikkelslag maken en de concrete gevolgen van de maatregelen zien.

De VVD vraagt met betrekking tot de verhoging van de OZB en de hogere raming van precariorechten welke afweging het College hierin heeft gemaakt in relatie tot het aantrekkelijker maken van Zutphen voor (koop)krachtige burgers en bedrijven.

Wethouder Bosch antwoordt, dat bij de voorbereiding voor de begroting 2017 voor een aantal posten de indexcijfers worden gevolgd. De verhoging van de OZB moet op dit moment slechts worden gezien als een denkrichting van het College.

De SP verwijst naar de motie, die op 19 juni 2015 raadsbreed is aangenomen. Deze motie omvatte een opdracht om binnen een jaar te starten met een project voor jongerenhuisvesting. Spreker vraagt of het juist is dat het College nog weinig plannen heeft en vraagt wat het College op basis van genoemde motie denkt te gaan doen. Wanneer het College stelt “dat er voldoende goedkope koop-en huurwoningen in Zutphen zijn”, vraagt de zich af wat het College verstaat onder de kwalificatie ‘goedkoop’.

Wethouder Pennings stelt dat de motie in zoverre is uitgevoerd, dat er inmiddels initiatieven bekend zijn en wordt bezien wat daarvan kan worden uitgevoerd. Hierover is de Raad ingelicht. De wethouder heeft goede hoop dat hier iets concreets uit gaat komen.

Ten aanzien van de term ‘goedkope woningen’ stelt de wethouder, dat dit woningen zijn voor mensen met een inkomen op het bestaansminimum. Het gaat om een huurbedrag tot € 564,= per maand. Het is afhankelijk van het inkomen wat in een bepaalde situatie als de goedkoopste koopwoning wordt beschouwd.

De Stadspartij verwijst naar het collegeakkoord en de bijstellingsnotitie naar aanleiding waarvan een aantal acties in gang is gezet. Spreker vraagt of die acties nu nog worden voortgezet, dan wel bijgesteld en wil graag weten of budget resteert voor de nieuwe beleidslijnen, zoals deze tijdens het forum van heden zijn gepresenteerd.

Wethouder De Jonge antwoordt dat van het bedrag van één miljoen euro voor de bijstellingsnotitie ongeveer de helft is uitgegeven. Het bedrag dat over is, wordt betrokken bij de geschetste denkrichtingen om twee miljoen euro vrij te spelen. Het collegeakkoord en de bijstellingsnotitie komen hiermee niet te vervallen. Het focustraject vormt min of meer een doorgaande lijn. Op sommige onderdelen zal wel een heroverweging moeten plaatsvinden omdat meer focus wordt aangebracht.

De Stadspartij wenst inzicht in de onderdelen uit de bijstellingsnotitie die niet meer worden opgepakt.

Wethouder De Jonge wil zelf ook graag dit inzicht hebben, maar dat is niet haalbaar vòòr de bespreking op 17 juni. Dit zal worden betrokken bij de begrotingsbehandeling in het najaar.

Burgerbelang wijst op het speerpunt ‘Investeren in de binnenstad’, waarbinnen een belangrijke rol wordt toegedicht aan de Stichting Zutphen Promotie. De fractie wil weten of de activiteiten ook worden meegenomen in de meerjarenbegroting.

Wethouder Bosch antwoordt dat de Stichting Zutphen Promotie wordt gekoppeld aan het speerpunt ‘Investeren in de binnenstad’. Dit betekent dat er de komende jaren een structurele bijdrage vanuit de gemeente wordt toegevoegd aan de Stichting Zutphen Promotie.

GroenLinks heeft geconstateerd dat Zero Based Budgetting een ingrijpende methode is. Het College stelt deze methode voor als een van de denklijnen voor ruimtelijke budgetten. GroenLinks vraagt hoe Raad daarbij wordt betrokken.

Wethouder Pennings antwoordt dat als er keuzes moeten worden gemaakt, het College deze aan de Raad zal voorleggen.

De PvdA vraagt of de bezuinigingsrichting waarin wordt gedacht ten aanzien van accommodaties en sportinrichtingen mogelijk tot verhoging leidt van de huren voor sportverenigingen.

Het College spreekt over synergie binnen het sociaal domein. De PvdA wil weten wat het effect is van de voorgenomen besparing en vraagt of dit mogelijk zal leiden tot sluiting van voorzieningen in de wijken.

Spreker verwijst voorts naar het voornemen van het College om in te grijpen in de bestaande woningvoorraad middels ‘overige maatregelen’. De PvdA vraagt wat hiermee wordt bedoeld.

De PvdA wijst, tot slot, op de lijst van ideeën en vraagt wat het effect daarvan is op de ambtelijke capaciteit

Wethouder Pennings antwoordt dat het College heel kritisch is ten aanzien van huurverhogingen voor sportverenigingen. Ten aanzien van de bestaande woningvoorraad is het College nog bezig te onderzoeken wat precies de behoefte is. Zodra die cijfers bekend zijn, kan hier een verder standpunt in worden bepaald.

Wethouder Withagen geeft aan dat het zeker niet de bedoeling is om voorzieningen in de wijken te sluiten. Wél wil het College goed gaan kijken naar de subsidiestromen, het gebruik van subsidiemiddelen en kijken of de subsidies beter kunnen aansluiten bij de doelen. Middels het herschikken van middelen kunnen wellicht middelen worden vrijgespeeld voor de reguliere begroting.

Wethouder Bosch stelt in reactie op de vierde vraag van de PvdA, dat het mooi is om telkens met nieuwe ideeën te komen, maar de organisatie staat al wel enige tijd sterk onder druk. Er bestaat loyaliteit binnen de organisatie om mee te denken over nieuwe ideeën, maar dat neemt niet weg dat er toch sprake is van enig spanningsveld.

De VVD wijst op het rapport Van Buck met de ‘economische foto’ van Zutphen. Daarin is gesteld dat Zutphen een regionale functie heeft op het gebied van werkgelegenheid. Voorts wordt in het rapport gewezen op het belang van de regio voor de eigen Cleantech doelstelling van Zutphen. Kijkend naar de benoemde speerpunten en de middelen die daarvoor dienen te worden vrijgespeeld, vraagt de VVD zich af in hoeverre met de regio wordt overlegd over de mogelijkheid om die middelen aan te vullen door meer een gezamenlijke economische ambitie te formuleren, zowel op het gebied van werkgelegenheid, als op het gebied van Cleantech.

Wethouder De Jonge geeft aan, dat dit traject samen met de Provincie is ingezet naar aanleiding van het rapport Sterk Bestuur. De suggestie van de VVD is iets waar ook de Provincie veel voor voelt. Illustratief verwijst de wethouder naar het co-financieringsverzoek, dat momenteel wordt voorbereid, voor een verbetering van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Dit past bij het speerpunt ‘werk maken van werk’. In de Cleantech agenda is de Provincie partner in de strategische board, die zij ook met financiële middelen voedt en waar weer projecten uit voortkomen.

De VVD vraagt of het mogelijk is nu al meer zicht te kunnen krijgen op kansrijke trajecten en wil graag weten in hoeverre het beleid van Zutphen aansluit op dat van de regio en de Provincie. Ook is de VVD benieuwd hoe de besluitvormingstrajecten eruit zien en wat het financiële perspectief is.

Wethouder De Jonge geeft aan dat binnenkort een Forum plaatsvindt over de Stedendriehoek. Daarin kan verder worden nagedacht over de vraag hoe de verschillende agenda’s op elkaar aansluiten. Daarnaast zal binnenkort een gesprek plaatsvinden tussen de raad, het College en de Provincie, waar deze vragen eveneens aan de orde kunnen komen.

De ChristenUnie heeft begrip voor de redenering van de wethouder, maar het startpunt is de eigen ambitie. Zutphen moet agendabepalend zijn. Zutphen staat voor een grote opgave en daar is moed voor nodig: moed om keuzes te maken. De ChristenUnie zou ervoor willen kiezen om drie tot vier procent van de begroting te gebruiken voor substantiële zaken.

De voorzitter stelt dat dit een mooi discussiepunt is voor de bespreking op 17 juni.

De ChristenUnie nodigt de andere fracties uit om in de voorbereiding over dit punt heel goed na te denken.

GroenLinks mist in de stukken de unaniem aangenomen motie Burgerbegroting. Spreker vraagt het College hier een toelichting op te geven.

Wethouder Bosch antwoordt dat het College hier nog niet aan is toegekomen. In de informatie van de auditcommissie is wat dit betreft een verklaring opgenomen over de vijf moties, die nog niet zijn behandeld. Er volgt een planning hoe hiermee om te gaan.

De VVD geeft aan dat in de raadswerkgroep, die is ingesteld naar aanleiding van het rapport van Van Netten, de vraag ten aanzien van de motie Burgerbegroting ook aan de orde is geweest. Bij de tafels, die aanstaande donderdag worden georganiseerd, worden de burgers wel betrokken omdat dat op deze termijn haalbaar was.

De ChristenUnie heeft tijdens dit Forum meerdere malen gehoord dat Het College “er goed naar gaat kijken”. Spreker vraagt of het College voorbeelden kan noemen waar nu echt de pijn zit.

Wethouder De Jonge geeft aan, dat het College zes zoekgebieden ziet voor het vinden van twee miljoen euro. Uit de quick scan is gebleken dat dit haalbare zoekrichtingen zijn, maar deze moeten nog wel nader worden uitgewerkt. De Raad wordt op 17 juni gevraagd uitspraken te doen, die het College kunnen helpen om hier meer richting aan te geven.

De ChristenUnie nodigt de andere fracties uit om ‘hard’ aan te geven wat zij willen.

De Stadspartij vindt dat in de stukken de suggestie wordt gewekt dat Zutphen de komende tijd alleen nog maar ruimte gaat bieden aan middeldure woningen.

Bij Cleantech worden twee doelen genoemd. Ten eerste, betreft dit Zutphen als ontmoetingsplek. Het lijkt alsof dit niet gaat om een vrijwillige ontmoetingsplaats, maar om een ruimte om kennis te delen. Als dit juist is, stelt spreker voor de titel te wijzigen. Het tweede doel betreft het profileren van Zutphen in de circulaire economie, maar dit wordt niet nader uitgewerkt. Spreker is benieuwd welke ideeën hiervoor bestaan.

Wethouder Sueters stelt dat een ontmoetingsplaats voor CleanTech niet alleen een ontmoetingscentrum is, maar ook een plaats voor innovatie met een hot spot voor start ups. In CleanTech wordt samengewerkt met scholen en bedrijven. Het profileren van Zutphen in de circulaire economie gebeurt reeds, maar Zutphen wil dit nog verder uitbreiden.

Wethouder Pennings zegt - in reactie op de eerste vraag - dat het College nu vooral in wil gaan zetten op middeldure woningen omdat daar een tekort aan blijkt. Dat wil niet zeggen dat de gemeente niets anders meer gaat doen.

Burgerbelang constateert dat er heel veel gaat gebeuren en dat er veel wordt aangepakt. De vraag is hoe de raad hier grip op houdt vanuit haar kaderstellende en controlerende rol. Spreker wenst daartoe de juiste informatie op de juiste momenten op een transparante manier beschikbaar te krijgen.

Wethouder De Jonge wijst op de veranderende rollen en de verhouding tussen raad en College in het lokaal bestuur. Het lokaal bestuur gaat over het ‘wat’ en andere partijen gaan over het ‘hoe’. De vraag is hoe zich dat gaat ontwikkelen.

Het is wel belangrijk om met elkaar te bespreken hoe dit het beste vorm kan worden gegeven, ook in relatie tot de controlerende rol van de Raad. Voorts dient te worden afgesproken hoe het College verantwoording dient af te leggen en hoe de inzet zich verhoudt tot de output, ook in samenspraak met de andere partners.

Mevrouw Van de Berg (bestuurslid platform gehandicapten en chronisch zieken) heeft een vraag met betrekking tot het bedrag dat het College heeft gereserveerd voor de uitvoering van de Participatiewet. Spreker vraagt of binnen dat budget ook een bedrag is gereserveerd voor het aan het werk helpen van arbeidsgehandicapten in de bijstand.

Wethouder De Jonge zegt toe dit uit te zullen zoeken en hier later op terug te komen.

De voorzitter constateert dat er drie toezeggingen zijn gedaan:

 1. Het College gaat overleggen of het lijstje met afgevallen onderwerpen beschikbaar wordt gesteld aan de Raad;
 2. Het College maakt uiterlijk bij de begroting 2017 voor de Raad inzichtelijk welke onderdelen uit de bijstellingsnotitie niet meer worden uitgevoerd;
 3. Het College komt binnenkort met een planning ten aanzien van de uitvoering van de zogenaamde financiële moties.

Op donderdag 9 juni 2016 wordt het Forum vervolgd. Daarvoor zijn personen vanuit de samenleving uitgenodigd. Per speerpunt zal een tafel worden ingericht, zodat er nòg meer input zal zijn voor het voorjaarsgesprek op 17 juni. Op 17 juni zal ook het politieke debat plaatsvinden.

De voorzitter schorst  de vergadering om 21.05 uur.

Advies

Door naar oordeelsvormende vergadering

Behandeld in Forum van 9 juni 2016 Naar boven

Toelichting griffie

Het gesprek over de Voorjaarsnota 2016 (VJN) staat dit jaar grotendeels in het teken van de gespreksnotitie over het Focustraject (uitwerking advies Van Netten). Het presidium heeft als behandelprocedure van de VJN een Forumbehandeling op 6 en 9 juni en besluitvorming in de raadsvergadering van 17 juni 20016 bedacht.

In de Forumvergadering van 6 juni 2016 is eerst het financieel perspectief van de gemeente gepresenteerd, waarna vervolgens een presentatie over de uitwerking van speerpunten en zoekrichtingen heeft plaatsgevonden.

In deze vergadering vindt een gespreksronde met externe partners plaats.

Opzet van de gespreksrondes:
Na een plenaire opening zullen twee gespreksrondes plaatshebben van ieder een uur. In iedere gespreksronde worden drie parallelle gesprekken gevoerd over de speerpunten.
Bij ieder gesprek zal gewerkt worden met een ‘buitenring’ en een ‘binnenring’.
In de binnenring nemen strategische partners en overige steekhouders plaats. Onder leiding van een gespreksleider wordt in de binnenkring gesproken over één van de zes speerpunten.
De buitenring wordt gevormd door raadsleden, collegeleden en overige belanghebbenden. Zij zitten in de rol van toehoorder en kunnen tussendoor kort reflecteren of een verduidelijkende vraag stellen.

Besluitvorming over de Voorjaarsnota is voorzien in de raadsvergadering van 17 juni 2016.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 09-06-2016 Tijd 19:30 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
J.E. Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPM.J. ten Broeke
D66W.M. Voorham
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de partners die zijn uitgenodigd op deze, door de raad georganiseerde bijeenkomst. De vz. schetst de aanleiding voor de bijeenkomst (rapport Sterk Bestuur in Gelderland (cie. de Graaf), reflectie van Van Netten op dat rapport en de daaruit geformuleerde doelen en speerpunten) en geeft aan dat de raad op 17 juni a.s. bij de Voorjaarsnota een besluit neemt over onder andere de doelen en speerpunten. De informatie die de raad vanavond krijgt kan worden gebruikt bij de besluitvorming.

Vervolgens licht de voorzitter het programma toe voor deze bijeenkomst. Onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider vindt over ieder speerpunt een gesprek plaats tussen externe partners. Raadsleden nemen niet actief deel aan het gesprek. De planning van de gesprekken is als volgt:

er wordt gestart met:

 • Investeren in de binnenstad: o.l.v. Karola Schröder (Commissiekamer)
 • Meer samendoen in de Stedendriehoek o.l.v. Arno Groenendijk (Horstmar/Shrewsbury)
 • Versterken woonklimaat o.l.v. Elisabeth van den Hoogen (Warnsveldzaal)

rond 20.30 u. is de tweede ronde gesprekken:

 • Cleantech o.l.v. Arno Groenendijk (Horstmar/Shrewsbury)
 • Innoveren in de zorg o.l.v. Karola Schröder (Commissiekamer)
 • Werk maken van werk o.l.v. Elisabeth van den Hoogen (Warnsveldzaal)

Na afloop is er nog een plenaire afsluiting in Burgerzaal.

De aanwezigen gaan daarna uiteen om deel te nemen aan de gesprekken. Tijdens de gesprekken zijn aantekening gemaakt op flapovers die als bijlage zijn bijgevoegd. 

 

Afsluiting

Tijdens de plenaire afsluiting dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun komst en hun bijdrage. Ook de gespreksleiders worden bedankt en zij geven kort aan hoe zij de gesprekken hebben ervaren. Tot slot wijst de voorzitter op de behandeling van de Voorjaarsnota op 17 juni in de raad en nodigt de aanwezigen uit daarbij aanwezig te zijn waarna zij de bijeenkomst sluit.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 17 juni 2016 (10:30 - 16:30) Naar boven

Datum 17-06-2016 Tijd 10:30 - 16:30
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Het voorstel is aangehouden tot de raadsvergadering van 20 juni 2016 vanwege het staken van de stemmen de rond amendement 2016-A0004.
Amendement(en) ingediend, maar nog aangehouden

Amendement(-en):

Behandeld in Raad 20 juni 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 20-06-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Stemverklaringen werden afgelegd door mevr. Timmer, dhr. Ten Broeke en dhr. Oldenkamp.
Amendement(en) aangenomen