Pagina delen

Voorjaarsnota 2014

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de Voorjaarsnota 2014 vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Voor het tweede jaar achtereen presenteren wij weer een Voorjaarsnota. Deze nota is wegens de nog immer sombere economische en financiële situatie slechts gericht op onontkoombaar (technisch) nieuw beleid en investeringen in de toekomst. Het meerjarig perspectief vertoont voor Zutphen wederom een negatief beeld en noopt tot nieuwe bezuinigingsmaatregelen voor de komende jaren.

In tegenstelling tot voorgaande jaren is deze Voorjaarsnota financieel niet sluitend, door het ontbreken van dekkingsmaatregelen. Reden hiervoor is de huidige coalitiebesprekingen en de daaropvolgende wisseling van de wacht in het College. Het huidige College vindt het op dit moment niet gepast om in deze situatie nog zelf met bezuinigingsvoorstellen te komen.

Indien vóór 20 juni een nieuw College wordt geïnstalleerd, kan tijdens de Algemene Beschouwingen op 20 juni een open debat met het nieuwe College en de nieuwe Raad worden gevoerd op basis van de Voorjaarsnota, uitkomsten van de meicirculaire en de politiek-bestuurlijke speerpunten uit het nieuwe collegeakkoord. Dit debat zal mogelijk richting geven voor het structureel sluitend maken van de begroting voor 2015 en het meerjarig op orde houden van het Zutphense huishoudboekje.

Beoogd effect

Schetsen van het financieel meerjarig perspectief en de kaders waarbinnen de begroting voor komend jaar moet worden opgesteld. Tevens wordt er een scenario geschetst en voorstel gedaan waarin uiteen wordt gezet hoe het proces rond Voorjaarsnota, meicirculaire, collegeakkoord en Strategische Agenda wordt ingestoken. 

Argumenten

1. De gemeente moet een structureel sluitende begroting 2015 aan de Provincie aanbieden om te voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van begrotingsdiscipline.

De gemeente biedt jaarlijks half november de begroting aan bij de Provincie. Deze stelt eisen aan de begroting waar gemeenten zich aan moeten houden. Één daarvan is een structureel sluitende begroting voor komend jaar. De gemeente voorziet, in afwachting van de meicirculaire en op basis van de signalen vanuit het Rijk,  in 2015 en 2016 een tekort van ca. € 625.000,-. Daarna loopt het tekort op naar € 2,3mln. in 2017 en € 2,8mln. in 2020. Daarmee is het nieuwe College genoodzaakt met nieuwe bezuinigingsmaatregelen de begroting structureel (indien mogelijk meerjarig) sluitend te krijgen.

Kanttekeningen

1.1 De meicirculaire is nog niet uitgebracht en de verwachte negatieve bijstelling van de storting in het gemeentefonds kan afwijken van onze prognoses.

Op basis van de meicirculaire meldt de overheid de exacte bijstelling van o.a. de stortingen in het gemeentefonds. Deze bepaalt voor een groot deel de financiële speelruimte van de gemeenten. Op basis van de aangekondigde herijking van clusters binnen de Algemene Uitkering verwacht Zutphen een negatieve bijstelling van de bijdrage uit het Gemeentefonds. De definitieve bijstellingen zullen echter pas in de meicirculaire worden meegedeeld. 

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

De Voorjaarsnota 2014 wordt 10 juni oordeelsvormend behandeld in het Forum en ter vaststelling aan de Raad voorgelegd op 20 juni. De kaders en inhoud van de Voorjaarsnota, evenals de uitkomsten van de meicirculaire en de beleidsmatige speerpunten uit het nieuwe collegeakkoord worden meegenomen bij de samenstelling van de Strategische Agenda. De Strategische Agenda/ Meerjarenbegroting 2015-2018 wordt op 13 oktober voorgelegd aan het Forum, waarna de Raad op 3 november de genoemde stukken vaststelt.

Met betrekking tot het sluitend maken van de meerjarenbegroting is in de Voorjaarsnota een procesvoorstel opgenomen. Deze moet leiden tot een structurele dekking van de begroting 2015. De mogelijke financiële consequenties van het nieuwe collegeakkoord en de dekking daarvan worden in een parallel traject, middels een 1e begrotingswijziging, gelijktijdig aan de vaststelling van de Strategische Agenda 2015-2018 aan de Raad voorgelegd.

Rapportage/evaluatie

Het College informeert en betrekt de Raad frequent bij de voortgang en realisatie van de Strategische Agenda/Meerjarenbegroting 2015-2018.

Financiën

De financiële gevolgen voor de gemeente zijn voor 2015 opnieuw fors. Het tekort in 2015 en 2016 ligt rond €625.000,- en loopt vanaf 2017 op naar €2,3mln tot €2,8mln in 2020. Dit beeld wordt mogelijk nog bijgesteld afhankelijk van de meicirculaire van het Rijk. Nieuwe bezuinigingsmaatregelen zullen ertoe moeten leiden dat de begroting van Zutphen in 2015 structureel sluit.

Bijlagen

  1. Voorjaarsnota 2014
  2. memo Analyse consequenties meicirculaire 2014 d.d. 12 juni 2014.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0076

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 21 mei 2014 met nummer 26418b e s l u i t :

De Voorjaarsnota 2014 vast te stellen met inachtneming van het memo ‘Analyse consequenties meicirculaire 2014' d.d. 12 juni 2014.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 20 juni 2014 (15:00 - 17:00) Naar boven

Datum 20-06-2014 Tijd 15:00 - 17:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
De tekst van het raadsbesluit is gewijzigd.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in