Pagina delen

Voorbereidingsbesluit maart 2017 ter voorkoming van ongewenste planologische ontwikkelingen

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid, zoals bedoeld in artikel 3.7 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening, voor de gronden die zijn aangegeven op de verbeelding met IMRO-code NL.IMRO.0301.VbbLeeuwerikweide-0001;
  2. te bepalen dat het verboden is om het feitelijk gebruik van onder besluitpunt 1 aangewezen gronden en bouwwerken, zoals dat bestond op het moment van inwerkingtreding van dit besluit, te wijzigen in een ander gebruik;
  3. te bepalen dat het college van burgemeester en wethouders bij omgevingsvergunning kan afwijken van het onder 2 genoemde verbod indien het beoogde gebruik niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan;
  4. te bepalen dat het besluit, zoals vervat in de besluitpunten 1 tot en met 3, in werking treedt de dag na de datum van het raadsbesluit.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Koopmans Projecten B.V. is eigenaar van gronden op de locatie Leeuwerikweide aan de Leeuweriklaan in Zutphen. In de geldende bestemmingsplannen ‘Deventerweg-Voorsteralleekwartier’ en ‘Deventerweg-Voorsteralleekwartier, Reparatie Leeuwerikweide’ zijn maximaal 120 woningen, waarvan 30 grondgebonden woningen en 90 woningen in 3 appartementengebouwen, toegestaan. Er zijn inmiddels 27 grondgebonden woningen gerealiseerd.

Op verzoek van Koopmans hebben onderhandelingen plaatsgevonden om het oorspronkelijke plan aan de Gerard Doustraat (53 appartementen) toch te realiseren. Deze woningen stonden niet op de planningslijst voor woningbouw (KWP 3). Koopmans is bereid om hiervoor woningbouwcontingent van de Leeuwerikweide in te leveren. Hiertoe heeft het college in juni 2016 een privaatrechtelijke overeenkomst gesloten met Koopmans. Hierin is vastgelegd dat Koopmans, in afwijking van het geldende bestemmingsplan, maximaal nog 42 woningen op de locatie Leeuwerikweide zal realiseren.

Beoogd effect

Door het nemen van een voorbereidingsbesluit gedurende de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan worden ongewenste planologische ontwikkelingen voorkomen.

Argumenten

1. In een gebied waar een voorbereidingsbesluit geldt, kunnen ongewenste planologische ontwikkelingen worden voorkomen.

In het huidige bestemmingsplan zijn 90 gestapelde woningen en 30 grondgebonden woningen toegestaan op de locatie Leeuwerikweide. Dit betekent dat een aanvraag omgevingsvergunning die past binnen het geldende bestemmingsplan moet worden verleend. Om afspraken uit de privaatrechtelijke overeenkomst met Koopmans te borgen dient het maximaal aantal te bouwen woningen van het bestemmingsplan te worden aangepast; van 120 naar 69. Vooruitlopend op de voorbereiding van een bestemmingsplanherziening kan de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit nemen om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht moeten vergunningaanvragen dan worden aangehouden zolang het voorbereidingsbesluit geldt. De werking van een voorbereidingsbesluit vervalt na één jaar. De voorbereidingsbescherming duurt voort als binnen dat jaar een ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd.

2. Met deze bepaling kunnen ongewenste gebruiksveranderingen worden tegengehouden.

Artikel 3.7 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) biedt de mogelijkheid om een verbod op verandering van gebruik in te stellen, om te voorkomen dat er veranderingen optreden die in strijd zijn met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.

3. Met deze bepaling kunnen wenselijke ontwikkelingen, die niet in strijd zijn met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan, worden vergund.

Binnen de bepalingen van de Wro en de bij het voorbereidingsbesluit gegeven regels kunnen bouwactiviteiten en gebruiksafwijkingen alsnog met een omgevingsvergunning worden toegelaten als deze niet in strijd zijn met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan. Het voorbereidingsbesluit laat hiermee ruimte om activiteiten die passen binnen het beoogde toekomst beeld te kunnen vergunnen.

4. Een spoedige inwerkingtreding verkleint de kans op ongewenste ontwikkelingen.

Op basis van artikel 3.7 lid 2 van de Wro is de gemeenteraad verplicht om de datum van inwerkingtreding vast te stellen. Een spoedige inwerkingtreding verkleint de kans op ongewenste ontwikkelingen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het voorbereidingsbesluit wordt bekendgemaakt op de gemeentepagina van het Contact, het digitale Gemeenteblad, in de Staatscourant, op de website van de gemeente en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tegen een voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar- of beroepsmogelijkheid open. Voorbereidingsbesluiten zijn namelijk vermeld op de negatieve lijst van besluiten behorende bij de Algemene wet bestuursrecht waartegen geen rechtsbescherming open staat.

De werking van het voorbereidingsbesluit vervalt indien niet binnen één jaar na de datum van inwerkingtreding een ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd.

Na het nemen van het voorbereidingsbesluit wordt gestart met het voorbereiden van het concept-ontwerpbestemmingsplan.

Bijlagen

Verbeelding met kenmerk NL.IMRO.0301.VbbLeeuwerikweide-0001

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0030

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 8 maart 2017 met nummer 99150


gelet op artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening


b e s l u i t :

  1. te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid, zoals bedoeld in artikel 3.7 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening, voor de gronden die zijn aangegeven op de verbeelding met IMRO-code NL.IMRO.0301.VbbLeeuwerikweide-0001;
  2. te bepalen dat het verboden is om het feitelijk gebruik van onder besluitpunt 1 aangewezen gronden en bouwwerken, zoals dat bestond op het moment van inwerkingtreding van dit besluit, te wijzigen in een ander gebruik;
  3. te bepalen dat het college van burgemeester en wethouders bij omgevingsvergunning kan afwijken van het onder 2 genoemde verbod indien het beoogde gebruik niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan;
  4. te bepalen dat het besluit, zoals vervat in de besluitpunten 1 tot en met 3, in werking treedt de dag na de datum van het raadsbesluit.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 27 maart 2017 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

De inhoud van dit raadsvoorstel is niet openbaar totdat de raad het op 27 maart 2017 heeft besproken. Wanneer de raad in die vergadering heeft besloten tot het voorgestelde voorbereidingsbesluit kan de inhoud daarna openbaar worden.

Om te zorgen dat de inhoud van dit raadsvoorstel niet openbaar wordt in het geval dat de raad niet in zijn vergadering van 27 maart 2017 instemt met het voorgestelde voorbereidingsbesluit is een apart voorstel tot bekrachtiging van de geheimhouding opgesteld.

Wanneer er vragen zijn over het voorstel dient de behandeling achter gesloten deuren plaats te vinden.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 27-03-2017 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
H Nijkamp
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Jager
D66W.M. Voorham
PvdAH.W. Hissink en M.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijJ. Boersbroek
VVDB. van der Veen
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnie
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Zij verwijst naar de hamerstukken 6.d en 6.e, die in geval er behoefte bestaat om hier vragen over te stellen, besloten dienen te worden behandeld.

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn en dus geen noodzaak voor een besloten behandeling van deze agendapunten, waarmee de agenda ongewijzigd kan worden vastgesteld.

2. Algemeen spreekrecht

De voorzitter meldt dat zich insprekers hebben gemeld voor agendapunt punt 7.

3. Actieve informatievoorziening

Er bestaat geen behoefte aan of noodzaak tot actieve informatieverstrekking.

4. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties of amendementen aangekondigd.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 27 maart 2017

BewustZW verwijst naar de memo Atelier 3D en merkt op dat het onderdeel dat schriftelijk aan de raad is voorgelegd, mogelijk in het Forum aan de orde wordt gesteld.

5b. Toezeggingenlijst Raad 27 maart 2017

De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Wijziging primaire begroting 2017 op diverse onderdelen

Er bestaat geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Het voorstel wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6b. Benoeming van dhr. F. Manders en dhr. V. Boldewijn tot forumvoorzitter

Er bestaat geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Het voorstel wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6c. Bestemmingsplan IJsselkade en omstreken 2017

BewustZW meldt dat dhr. Jansen zich van stemming zal onthouden tijdens de raadsvergadering, vanwege zijn indirecte betrokkenheid bij dit onderwerp.

Het voorstel wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6d. Voorbereidingsbesluit maart 2017 ter voorkoming van ongewenste planologische ontwikkelingen (besloten)

Er bestaat geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Het voorstel wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6e. Bekrachtiging geheimhouding van raadsvoorstel 'Voorbereidingsbesluit maart 2017 ter voorkoming van ongewenste planologische ontwikkelingen' met griffienummer 2017-0030

Er bestaat geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. De voorzitter geeft aan dat in geval de raad een besluit neemt over agendapunt 6.d vanavond, agendapunt 6.e niet meer aan de orde is en van de raadsagenda zal worden gehaald.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 27 maart 2017

De voorzitter kondigt de insprekers aan en schetst in het kort waar de inspreekreactie op is gericht. Inspreker mevrouw Van den Broek is niet aanwezig ter vergadering, maar heeft een schriftelijke inspraakreactie toegestuurd. Deze tekst wordt door de voorzitter voorgelezen.

Vervolgens is het woord achtereenvolgens aan de insprekers: mw. Van der Veld, dhr. Weghorst en mw. Reinds. Hun inspreekreactie is toegevoegd als bijlage bij het verslag.

BewustZW stelt vast dat mw. Van der Veld een aantal stevige uitspraken doet en adviseert het college een memo aan de raad te doen toekomen om zicht te krijgen op de situatie, waaronder de verhouding tussen raad en college.

De voorzitter stelt dat dit ook het voorstel aan het College is.

BewustZW wenst het antwoord van het college op de ingekomen brief te zien, alvorens dit schrijven aan de indieners hiervan wordt toegezonden.

De voorzitter wijst er op dat dit een toevoeging is aan het voorstel en vraagt of dit voorstel wordt gedeeld door de overige fracties.

GroenLinks informeert naar de procedure zoals deze dan wordt.

De voorzitter zegt toe de procedure aan het slot van dit agendapunt toe te lichten.

Na de bijdrage van de insprekers geeft de voorzitter in reactie op de vraag van GroenLinks aan, dat de betreffende brief is geplaatst in categorie C.01. Dat betekent dat het College een antwoord opstelt dat vervolgens ter inzage aan de raad wordt voorgelegd in de categorie ‘Ter inzage liggende stukken’.

BewustZW heeft verzocht om het antwoord op de brief in te zien, alvorens dit wordt verzonden. Door de brief te verplaatsen naar categorie D is dit mogelijk. Dat betekent dat het College een advies schrijft en dat aan de raad voorlegt.

De voorzitter concludeert dat alle fracties instemmen met plaatsing van de brief in categorie D en hoopt dat hiermee tegemoet wordt gekomen aan de vraag van de insprekers om de raad nauwer te betrekken.

Het College wil ervoor waken dat verkeerde verwachtingen worden gewekt. Plaatsing van de brief in categorie D wil zeggen dat het advies van het College uitsluitend betrekking heeft op die brief en niet op de reactie van het College op de inspraakreacties.

De voorzitter geeft aan dat dit kan worden ondervangen door plaatsing in categorie E.

De VVD heeft de indruk dat de opmerking van BewustZW uitsluitend betrekking heeft op het advies van het College inzake de reactie op de brief. Plaatsing in categorie D zou volstaan.

De voorzitter concludeert dat plaatsing in categorie D voldoende is.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 27 maart 2017

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op één van de ter inzage liggende stukken.

9a. Forumverslag 13-03-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 13 maart 2017, inclusief de toegevoegde aantekeningen, conform wordt vastgesteld.

9b. Forumverslag 16-03-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 16 maart 2017 conform wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 27 maart 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 27-03-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend