Pagina delen

Voorbereiding bestemmingsplan Oude Bornhof 55-57

Inhoud

Zie bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 14 december 2015 Naar boven

Toelichting griffie

De voorbereiding van het bestemmingsplan "Oude Bornhof 55-57" wordt als bespreekstuk voorgelegd.

Sinds 2012 is er discussie over herbestemming van het pand Oude Bornhof 55-57, beter bekend als "Huize Borro". De laatste discussie vond plaats in het Forum van 15 en 29 juni 2015. In het vervolg op deze discussie hebben Wijnhuisfonds en gemeente verder verkend hoe opmerkingen van Raad en buurt kunnen worden verwerkt in een plan voor herbestemming. Hierbij zijn nadrukkelijk de rust, identiteit en karakter alsmede de ligging en de functies van het pand in het verleden meegenomen. De afwegingen hebben geleid tot het voorliggende voorstel. Dit voorstel voor een specifieke maatwerkbestemming komt enerzijds tegemoet aan bredere gebruiksmogelijkheden van de eigenaar. Anderzijds komt het verregaand tegemoet aan de facetten die van belang zijn voor de omgeving en de gemeenteraad.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 14-12-2015 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Jager
D66C.A. Lammers
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnie
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Bij de voorzitter meldt zich na de formele opening nog een mogelijke inspreker, de heer Krodde. Gezien het gegeven dat hij zich niet voortijdig heft aangemeld is het niet mogelijk dat hij het woord krijgt. Op verzoek van het forum is zijn geschreven reactie wel bijgevoegd bij de stukken.

De eerste inspreker, mevrouw Guiking-Olden sprekend namens de bewonersvereniging Oude Bornhof krijgt het woord voor haar inspreekreactie (tekst als bijlage bijgevoegd).

Na afloop van de reactie krijgen de fracties de van de voorzitter de gelegenheid vragen te stellen aan de inspreker.

GroenLinks wil graag weten of de vereniging betrokken is geweest bij het tot stand komen van het kader dat er nu ligt.

Mevrouw Guiking-Olden geeft aan dat men inderdaad waar nodig hun mening hebben laten horen.

GroenLinks vraagt waarom men nu enigszins sceptisch is ten aanzien van het vinden van een ondernemer

Mevrouw Guiking-Olden geeft aan dat dit ligt aan de hoeveelheid regels die nu gesteld wordt.

De PvdA vraagt of de  inspreker vindt dat eerdere bezwaren zijn weggenomen door het college.

Mevrouw Guiking-Olden is van mening dat dit inderdaad is gebeurd.

De volgende spreker, de heer Menkveld krijgt nu het woord (tekst als bijlage bijgevoegd).

De PvdA vraagt of er wel overleg is geweest met horeca Nederland.

Dhr Menkveld geeft aan dit niet te weten daar hij geen voorzitter meer is.

Groen Links wil weten of de heer Menkveld van mening is dat leegstand een probleem vind.

De heer Menkveld denkt dat een keuze voor horeca categorie 1 te veel overlast gaat geven. In geval ingezet wordt op ondersteunende horeca zal de overlast makkelijker te reguleren zijn.

De voorzitter nodigt de heer de Bruin uit om zijn inspreekreactie te geven (tekst als bijlage bijgevoegd).

De Stadspartij vraagt of de heer de Bruin en mevrouw Olden-Guiking beiden een andere groep bewoners vertegenwoordigen.

De heer de Bruin bevestigt dit.

De Stadspartij vraagt of wat hem betreft een andere gebruik van het pand dan horeca wel aanvaardbaar is.

De heer de Bruin beaamt dit.

De voorzitter geeft vervolgens het college het woord.

Het college is van mening dat de gemengde bestemming ontmoeten en horeca elkaar zullen versterken,. De vastgestelde eindtijd moet de rust in de late uren bewaken.

De Stadspartij vraagt of het klopt wat de heer Menkveld te berde bracht in zijn betoog namelijk dat het gemeentelijk horecabeleid en het plan onverenigbaar zijn.

Het college is van mening dat dit niet het geval is.

GroenLinks geeft aan dat men van mening is dat de gevolgde procedure goed is gevoerd. Men verwacht dat in overleg met de eigenaar de overlast zeker beperkt zal blijven en dat men in kan stemmen met het voorliggende plan.

De PvdA is het met GroenLinks eens maar wil graag weten hoe de bewoners geïnformeerd

gaan worden als er een potentiële ondernemer is voor het pand.

Ook de VVD uit zijn tevredenheid over het plan

D66 wil graag naar aanleiding van  de eerste inspreker weten of het college niet vindt dat de ondernemer teveel in een keurslijf komt.

Het college geeft aan dat de voorlichting via de eigenaar van het pand gaat. In dit geval dus het Wijnhuisfonds. Zij zijn niet gebaat bij overlast.

Het college denkt niet dat sprake is van een keurslijf. We hebben met elkaar regels afgesproken om overlast te voorkomen.

De voorzitter inventariseert bij het forum of men zich kan vinden in het stuk. Dit blijkt unaniem het geval te zijn.

De voorzitter concludeert vervolgens dat het stuk afdoende is behandeld en sluit de vergadering.

 

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in