Pagina delen

Visie Zutphen 2025, kwaliteit en eigenheid

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de visie ‘Zutphen 2025, kwaliteit en eigenheid’ aan te merken als vertrekpunt voor de verdere dialoog over deze visie.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De gemeente Zutphen wil zich voorbereiden op de toekomst. Daarom zijn we in 2013 gestart met een traject om te komen tot een strategische visie. Hiervoor heeft onderzoeksbureau Atlas van Gemeenten allereerst bekeken hoe Zutphen er op dit moment voor staat, hoe Zutphen het ‘doet’ ten opzichte van andere gemeenten en regio’s in het land. In dit onderzoek werd een aantal risico’s en kansen benoemd die een belangrijke basis vormden voor het vervolgtraject.

Daarna is het gesprek aangegaan met de stad, om op te halen hoe de Zutphense gemeenschap tegen de toekomst aankijkt. Zutphen praat mee! noemden we dat traject. Dit was een intensief en boeiend proces waar veel mensen aan hebben bijgedragen.

De opbrengst hiervan heeft zijn weerslag gekregen in deze visie Zutphen 2025, kwaliteit en eigenheid. Deze visie is de start van de dialoog met inwoners, instellingen, ondernemers en gemeente over wat iedereen concreet kan bijdragen aan het realiseren van de visie. Deze bijdragen (bouwstenen) komen samen in de Agenda van de toekomst.

Beoogd effect

Zutphen 2025 is een succes omdat partijen gezamenlijk een zelfbewust Zutphen neerzetten. Gemeente, inwoners, instellingen, bedrijven werken samen aan een agenda vol opgaven en projecten om de visie uit te voeren..

Argumenten

1.1 De visie is de opbrengst van een interactief proces

In nauwe samenwerking tussen gemeente, bewoners, bedrijven en bestuurders is ‘Zutphen 2025, kwaliteit en eigenheid’ ontstaan. De visie geeft richting en biedt houvast voor keuzes, die de komende jaren nog genoeg gemaakt moeten worden door allerlei partijen en gremia. Daarom is het ook een verhaal waarin iedereen een rol heeft die betrokken is in of bij Zutphen.

1.2 Zutphen 2025 is geen statisch document

Actualiteiten zullen het dagelijkse handelen steeds mede bepalen en de visie ook verrijken. De visie geeft richting en zorgt voor samenhang tussen de vele ontwikkelingen in Zutphen. Door de Visie regelmatig aan de orde te hebben en zo nodig bij te stellen blijft het een levend document.

1.3. Zutphen 2025 is de aanzet voor een Agenda voor de toekomst

Met het perspectief dat Zutphen 2025 schetst, kunnen de nodige keuzes worden gemaakt, activiteiten worden ontplooid en nieuwe initiatieven ontwikkeld. De visie is richtinggevend voor de komende jaren, de basis waarop een Agenda voor de toekomst kan worden gemaakt en organisaties, ondernemers, bestuurders, maar ook bewoners en bezoekers hun koers kunnen bepalen. Voor de korte en middellange termijn (vier jaar) en voor de (middel)lange termijn.

1.4. De dialoog over de visie nodigt uit om mee te doen

In Zutphen 2025 zijn samenwerken en nieuwe verbindingen belangrijke thema’s: samen zoeken naar een nieuw evenwicht, naar de nieuwe balans in rol- en taakverdeling, naar afspraken hierover. Niet alleen met  voor de hand liggende partijen, ook met mensen die niet vanzelfsprekend meedoen. Door actief met de visie op pad te gaan, hier met allerlei mensen en partijen over te spreken zijn zij uitgenodigd  mee te denken, initiatieven te nemen, ambassadeur te worden van onderdelen van de visie.

Kanttekeningen

1. De Visie 2025 is te breed

De visie kiest voor Zutphen als woonstad. Een stad waar je thuis bent, een leven lang, waar je kunt groeien en ontwikkelen. Waar de menselijke maat leidend is en kwaliteit boven kwantiteit gaat. Waar de geschiedenis van af spat maar waar we ook nadrukkelijk oog hebben voor de toekomst. De visie geeft aan hoe we op verschillende terreinen hier invulling aan kunnen geven. Dit is belangrijk omdat een profiel als woonstad betekent dat je ook nadenkt over werk-onderwijs-zorg-vrije tijd etc. In de visie zijn deze aspecten in de specifieke context geplaatst van Zutphen.

2. Zutphen 2025  is niet concreet genoeg

Een visie is geen uitgewerkt plan over wat wanneer en door wie wordt gedaan. Met het vaststellen van de Zutphen 2025 eindigen we de fase van de koersbepaling en starten we met het doen: samen stellen we de Agenda voor de toekomst op waarin concrete bouwstenen de invulling aan de Visie geven.

Deze Agenda voor de toekomst krijgt zijn vertaling de komende vier jaar ondermeer in een Economische Agenda en een Cultuuragenda. Waarin partijen samen aangeven hoe de visie handen en voeten krijgt.

3. Niet iedereen zal zich herkennen in de opbrengst

De visie is de weerslag van wat we hebben opgehaald in gesprekken met de samenleving. Veel mensen hebben hier aan meegedaan, maar natuurlijk niet  iedereen. In de gesprekken die de komende maanden volgen kunnen nadrukkelijk die doelgroepen die niet vanzelfsprekend meedoen, worden gevraagd mee te denken over de concrete stappen die er gezet kunnen worden.

4. De bijstellingsnotitie is geen onderdeel van Zutphen 2025

Zutphen 2025 is het product van de samenleving, is het resultaat van datgene wat we hebben opgehaald. Het collegeakkoord en de bijstellingsnotitie geven accenten voor de gemeentelijke agenda en zullen als zodanig onze inzet inkleuren. Bij de bespreking van de Voorjaarsnota zult u de kaders voor 2016 en verder vastleggen.

Risico’s

Zutphen 2025 is (mede) richtinggevend voor de keuzen die u moet maken ten aanzien van de Strategische Agenda. De keuze voor prioriteiten en bijbehorende middelen maakt u bij de Voorjaarsnota en bij de Strategische agenda.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

1. Start van de dialoog

Tijdens de bijzondere forumvergadering op 12 februari worden de deelnemers (raadsleden, geïnteresseerde burgers, deskundigen en college) geïnformeerd over de inhoud van de visie en gaan ze erover in gesprek. Zo wordt de visie Zutphen 2025 tegen het licht gehouden en getoetst op toekomstbestendigheid en uitvoerbaarheid. Met deze bijzondere forumvergadering geeft u het startschot voor het gesprek over Zutphen 2025 en krijgt u een duidelijk beeld bij wat nodig is om de visie tot uitvoering brengen (ten aanzien van inhoud, rollen en verantwoordelijkheid).

In een  forumvergadering (maart) bespreekt de raad de opbrengst van deze avond en maakt   afspraken over het vervolg en uw eigen rol en betrokkenheid.

2. Vertaling naar de Strategische agenda van de gemeente

De visie zal de huidige koers van de gemeente op onderdelen wijzigen, aanvullen. De vertaling van de visie naar de Strategische agenda (inclusief het keuzeproces) vindt plaats in de eerste helft van 2015, in de aanloop naar de Voorjaarsnota.

Rapportage/evaluatie

Jaarlijks komt bij de behandeling van de Voorjaarsnota Zutphen 2025 aan bod en krijgt zijn vertaling in de Strategische Agenda.

In het jaar voor de verkiezingen zal Zutphen 2025 in zijn geheel tegen het licht worden gehouden.

Financiën

De uitvoering van Zutphen 2025 moet passen binnen de begroting. Er zullen keuzes nodig zijn die in de aanloop naar de VJN zichtbaar worden.

Bijlagen

  • Zutphen 2025, kwaliteit en eigenheid.

Stukken die ter inzage liggen

-

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0014

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 15 januari 2015 met nummer 50700b e s l u i t :

De visie ‘Zutphen 2025, kwaliteit en eigenheid’ aan te merken als vertrekpunt voor de verdere dialoog over deze visie.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 12 februari 2015 Naar boven

Toelichting griffie

De gemeente Zutphen wil zich voorbereiden op de toekomst en daarom is in 2013 gestart met een traject om te komen tot een Strategische Visie. Het college heeft de Strategische Visie nu toegestuurd aan de raad.

In een speciale forumvergadering wordt samen met de aanwezige inwoners, instellingen en ondernemers de Strategische Visie tegen het licht gehouden. Om zoveel mogelijk invalshoeken belicht te krijgen is een groot aantal uitnodigingen toegestuurd aan mogelijk belangstellenden.

In de op deze avond te houden presentaties worden beelden geschetst over ontwikkelingen, kansen en uitdagingen.
Daarna zal in een voor de raad vernieuwende interactieve werkvorm een gesprek met de aanwezigen plaatsvinden over hoe in een veranderende samenleving invulling kan worden gegeven aan deze ontwikkelingen, kansen en uitdagingen.
De uitkomsten van de avond worden meegenomen in de behandeling in de raad, waarna ze de start vormen voor de dialoog over nadere uitwerking en rolverdeling om de benoemde ontwikkelingen, kansen en uitdagingen te realiseren.

In de als bijlage opgenomen agenda staat het programma van deze avond beschreven.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 12-02-2015 Tijd 19:00 - 22:30
Zaal
Stedelijk Lyceum, Isendoornstraat 3
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
J.V.H. Nijman
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPE.C.L. Verhoog
D66H.F. Remmers
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksL. Luesink
StadspartijJ. Boersbroek
VVDB. van der Veen
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Fractie Jansen

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage

Advies

Door naar oordeelsvormende vergadering

Behandeld in Forum van 9 maart 2015 Naar boven

Toelichting griffie

De gemeente Zutphen wil zich voorbereiden op de toekomst en is daarom in 2013 gestart met een traject om te komen tot een Strategische Visie. Het college heeft de Strategische Visie toegestuurd aan de raad. In een speciale forumvergadering op 12 februari 2015 is samen met de aanwezige inwoners, instellingen en ondernemers de Strategische Visie tegen het licht gehouden. Om zoveel mogelijk invalshoeken belicht te krijgen is een groot aantal uitnodigingen toegestuurd aan mogelijk belangstellenden. De bijeenkomst werd druk bezocht. In presentaties werden beelden geschetst over ontwikkelingen, kansen en uitdagingen. Vervolgens is in een voor de raad vernieuwende interactieve werkvorm een gesprek gevoerd met de aanwezigen over hoe in een veranderende samenleving invulling kan worden gegeven aan deze ontwikkelingen, kansen en uitdagingen. De uitkomsten van de avond zullen worden meegenomen in de behandeling in de raad, waarna ze de start vormen voor de dialoog over nadere uitwerking en rolverdeling om de benoemde ontwikkelingen, kansen en uitdagingen te realiseren. Hieraan vooraf gaat dit Forum.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 09-03-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
E.P. Langenbach
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE.C.L. Verhoog
D66G.I. Timmer
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijJ. Boersbroek
VVDB. van der Veen
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

De Voorzitter heet eenieder, en in het bijzonder de delegatie van de Brummense raad, welkom. Hij opent de vergadering en licht het onderwerp kort toe. Voor ligt de keus om de ‘Visie Zutphen 2025, kwaliteit en eigenheid’ te gebruiken als vertrekpunt voor de verdere dialoog over deze visie.

Het woord is aan het College voor een toelichting.

College: De bijeenkomst op 12 februari 2015 is een zware, maar goede avond geweest. Er kan wel geconcludeerd worden dat er op die avond voor de forumleden weinig ruimte was om in de inhoud te duiken. Aan de avond is ruim twee jaar aan voorbereiding vooraf gegaan. De huidige visie is bedoeld als vertrekpunt om de agenda voor 2025 breder met de samenleving vorm te geven en te delen.  

De Voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen.

ChristenUnie: deze visie kan niet anders dan het vertrekpunt zijn. Het voorliggende besluit is dan ook niet optioneel. Het is belangrijk dat de dialoog wordt aangegaan. Er is geen sprake van een blauwdruk, maar van een proces en een gesprek. Bijna zeker is dat de visie gaandeweg verandert. Daarbij wordt opgemerkt dat de publieksversie van de visie er goed uit ziet.

Belangrijk aandachtspunt is nog wel hoe de jongeren betrokken worden bij dit proces.

SP: wat wordt er gedaan om de jongeren te betrekken. Tegelijk leeft de vraag of er voldoende capaciteit is voor het vervolgtraject. Tenslotte, hoe wordt de opbrengst van 12 februari verwerkt.

VVD: dit proces is meer een ontdekkingsreis dan de productie van een stuk. Op die manier moet het vervolgtraject ook ingegaan worden. Vraag is wel wanneer je tevreden bent over zo’n visie. Dat moet in ieder geval een stuk zijn waar je samen de schouders onder zet, er moet gedeeld eigenaarschap zijn.

In het stuk staat dat het de ‘strategische visie van de gemeente Zutphen’ is. Het zou de visie van de samenleving moeten zijn. Wellicht is het mogelijk om mede-eigenaarschap te organiseren via een convenant waarmee partijen zich verbinden.

Burgerbelang: sluit zich aan bij eerdere reacties, zeker met betrekking tot het betrekken van jongeren.

CDA: de jongeren zijn niet de enige groep die nog niet gehoord is in dit proces. Het idee van het convenant spreekt aan. Vraag is wel hoe de inhoud van dit stuk terug gevonden gaat worden in andere stukken. Overigens is de tekst ‘kwaliteit en eigenheid’ te generiek. Voorgesteld wordt om hier aan toe te voegen ‘aan de IJssel’.

GroenLinks: deze visie is een tussenstation, er komt nog een traject. Vraag is hoe de koers bewaakt wordt, dat lijkt de grootste uitdaging. Belangrijk is ook dat het niet blijft bij praten, maar dat er acties uit voortkomen. We moeten oppassen voor de waan van de dag en ons afvragen hoe we dit document levend houden.

Stadspartij: het was inspirerend om in februari op die manier met elkaar aan het werk te zijn. Als richtinggevend baken is het mogelijk om uit de visie tien geboden te destilleren.

Opgemerkt wordt dat het durf, moed en lef vraagt om zo met elkaar verder te gaan.

PvdA: het idee van het convenant is het onderzoeken waard. In dit licht is ook het participatief begroten het onderzoeken waard. Belangrijk is dat burgers eerder bij processen betrokken worden.

Uitdrukkelijk wordt opgemerkt dat werken een minstens zo belangrijk thema is als wonen.

BewustZW: inwoners moeten we blijven betrekken en ook meer laten zien wat er allemaal gedaan wordt. Dit proces kan ook een voorbeeld zijn voor andere toekomstige processen.

D66: er zijn aansprekende onderwerpen genoemd; een convenant, de tien richtinggevende geboden en het betrekken van jongeren. Met betrekking tot het thema werk wordt opgemerkt dat dit ook via regionale samenwerking te vinden is.

De voorzitter geeft het woord aan het college.

College: het valt op dat er weinig debat is over de inhoud. Dat zegt veel over het stuk en het proces. Eerder is dit proces al getypeerd als: “we mogen weer dromen.”

Moet er wel een besluit van de raad liggen? Die vraag heeft het college zich gesteld en positief beantwoord. Het stuk is bedoeld als inspiratiebron, maar er liggen wel een paar keuzes. We gaan op reis, maar we hebben een reisleider nodig. Deze hoeft niet per se vanuit het stadhuis te komen.

Duidelijk is ook dat er nog groepen zijn die meer betrokken moeten worden, onder andere jongeren.

D66: belangrijke groep zijn ook de jongeren die inmiddels vertrokken zijn. Wat bepaalde hun keuze?

College: de redenen achter die keus zijn waardevolle input.

De opbrengst van de avond in februari wordt gebundeld en geordend en meegenomen de volgende fase in als onderdeel van het volgende traject.

De toevoeging van het woord IJssel aan de ondertitel spreekt erg aan.

Met de benaming ‘gemeente Zutphen’ is uitdrukkelijk niet de organisatie bedoeld, maar juist de samenleving. Dat volgt zeker uit de rest van het stuk.

Werken, vooral ook de jeugdwerkloosheid, verdient een hoge prioriteit. Kansen liggen in een aantrekkelijk woon en leefklimaat met het bijbehorende voorzieningenniveau. Daar ligt ook een kans om dit te ontwikkelen als dragende peiler voor de lokale economie. Er is geen sprake van een keuze tussen wonen of werken.

PvdA: werkgelegenheid is geen kwestie van kantoren bouwen. Er ligt nu gelukkig een visie en geen spoorboekje.

GroenLinks: zijn er al concrete ideeën.

College: er zijn drie sporen. Ten eerste, de opbrengst van 12 februari een plek geven. Ten tweede, de agenda opstellen voor het vervolg. Ten derde blijven er keuze momenten over de voortgang, er zijn tussenstations.

GroenLinks: hoe kunnen we autonome organisaties betrekken bij dit proces?

College: op 12 februari was er weinig weerwoord, maar dat garandeert nog geen acties. Bij financiële relaties met de gemeente kunnen we dit meenemen in overleggen. Verder moeten we dit voortdurend in de bagage hebben en uit blijven dragen.

De voorzitter concludeert na een korte inventarisatie dat de fracties dat dit stuk rijp achten voor besluitvorming in de raad. De vaoorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 23 maart 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 23-03-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 7 april 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 07-04-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend