Pagina delen

'Visie sport en bewegen, gemeente Zutphen'

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. Te besluiten de ‘Visie op sport en bewegen, gemeente Zutphen’ met bijbehorende zienswijzennota, de daaruit voortvloeiende 4 doelen en de 16 ontwikkelvoorstellen, vast te stellen (bijlagen 1 en 2), waarbij de financiële paragraaf verder wordt ingevuld via de businesscase;
 2. Te besluiten om kennis te nemen van de rapportage van Drijver en Partners ‘Sport- en accommodatiebedrijf Zutphen; De vormgeving’ (bijlage 3).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Aanleiding
In 2016 heeft de gemeenteraad de ‘Agenda sport en bewegen’ vastgesteld. Daarin lag de focus vooral op sport als middel om gezond te blijven en mee te doen in de Zutphense samenleving. In de agenda wordt ook aangegeven dat de basis voor sport (accommodaties, financiën) op orde moet zijn. In 2018 heeft adviesbureau Procap een advies uitgebracht over de mogelijke organisatievorm van onze binnensportaccommodaties. De benadering van de afgelopen jaren is nogal gefragmenteerd en een integrale visie ontbrak.

In het coalitieakkoord 2018-2022 staat dat we willen investeren in voorzieningen voor binnen- en buitensport en open staan voor nieuwe initiatieven vanuit verenigingen. Daarnaast staat in het coalitieakkoord dat het doel voor het zwembad een sluitende exploitatie met een professionele organisatievorm is.

Op 5 februari 2019 hebben wij de bestuursopdracht ‘Visie sport- en sportaccommodaties’ vastgesteld. Het beoogd effect is een breed gedragen visie op sport en bewegen voor de gemeente Zutphen met aandacht voor een gelijkwaardig speelveld, toekomstige investeringen, inzet van gemeentelijke gronden en het beheer en de exploitatie van al onze (binnen en buiten) sportaccommodaties met als doel te komen tot een professionele- en toekomstbestendige organisatievorm.

Op 21 mei 2019 is er een bijeenkomst geweest voor sportverenigingen, sportaanbieders en samenwerkingspartners waarbij zij zijn uitgenodigd om mee te praten over een nieuwe visie op sport en bewegen. In deze nieuwe visie zijn de ideeën van deze avond verwerkt. Dit heeft geleid tot de conceptnota ‘Visie op sport- en bewegen gemeente Zutphen’, welke ter inspraak is voorgelegd aan de sportverenigingen, sportaanbieders, BASD en andere samenwerkingspartners.

De conceptnota heeft van 13 december 2019 tot en met 16 januari 2020 ter inzage gelegen. De visie is op basis van de ingekomen reacties uitgewerkt in bijgaande definitieve visie ‘Sport en bewegen, gemeente Zutphen’, welke nu ter besluitvorming door de raad voorligt.

Via een presentatie bent u in de Forumvergadering van 2 december 2019 geïnformeerd over de conceptrapportages: I ‘Visie sport en bewegen gemeente Zutphen en II. Sport- en accommodatiebedrijf.

Visie Sport en bewegen gemeente Zutphen
De visie Sport en bewegen gaat eerst in op de huidige situatie: wat gaat goed en minder goed, de trends en ontwikkelingen in Zutphen, en ook landelijke trends in sport en bewegen. Hoe is het gesteld met de accommodaties en de verenigingen, en hoe is een en ander in de gemeente georganiseerd?

De visie heeft een brede insteek en geeft aan hoe de gemeente de exploitatie en het beheer wil organiseren en hoeveel accommodaties er nodig zijn. De rol van de buurtsportcoaches komt in de visie terug en er is aandacht voor harmonisatie van beleid en voor de gemeentelijk uitgaven aan sport (gelijkwaardig speelveld).

Met deze visie willen we de organisatie van sport door (of namens) de gemeente versterken, op lange termijn goede accommodaties behouden, verenigingen vitaliseren en de samenwerking tussen sport en sociaal domein versterken.

Doelen
De visie bevat vier doelen voor de toekomst.

 1. Het versterken van de samenwerking tussen sport en sociaal domein en gezondheid. Hierbij zoeken we aansluiting bij de herijking strategische visie sociaal domein. Sport draagt bij aan doelen binnen andere beleidsterreinen, zoals Jeugd en Wmo.
 2. Het vitaliseren van verenigingen is een belangrijke opgave voor de komende jaren. Dit heeft te maken met bestuurskracht, vrijwilligers, financiën, samenwerking en verbreding en/of flexibilisering van het sportaanbod.
 3. Het ontwikkelen van plannen voor binnensportaccommodaties, zodat we op langere termijn een toekomstbestendige sportinfrastructuur hebben in Zutphen. Voor de buitensport is er een aantal locaties die vragen om een doorontwikkeling. We willen deze ontwikkeling stimuleren, samen met de gebruikers/verenigingen.
 4. Het verbeteren van de organisatie van de sport. Dat wil zeggen meer grip en regie op de exploitatie van sportaccommodaties waar de gemeente financieel aan bijdraagt, een betere informatievoorziening en meer samenwerking en afstemming wat betreft inzet van buurtsportcoaches.

Deze 4 doelen zijn in deze visie uitgewerkt in 16 ontwikkelvoorstellen. Per voorstel is aangegeven aan welke doel(en) deze bijdraagt. Een aantal is reeds nader uitgewerkt zoals een nieuwe berekeningssystematiek voor de tarieven van de voetbalverenigingen (voorstel 5). Op 6 november 2019 heeft onze gemeente het Lokaal Sportakkoord afgesloten met diverse partijen en is eind 2019 de formatie van de buurtsportcoaches uitgebreid (ontwikkelvoorstellen 8 en 9). Een van de ontwikkelvoorstellen is de mogelijke inrichting van een sport- en accommodatiebedrijf (ontwikkelvoorstel 10).

Beoogd effect

Een meerjarig breed gedragen visie op sport & bewegen.
Het beoogd effect is vierledig:

 1. Versterking samenwerking sport en sociaal domein.
 2. Een impuls aan het vitaliseren van sportverenigingen.
 3. Een professionele en toekomstbestendige organisatievorm.
 4. Een toekomstbestendige sportinfrastructuur.

Argumenten

1.1 De Visie sluit aan bij het Coalitieakkoord.
In het Coalitieakkoord staat zowel ‘Iedereen kan meedoen’ als het investeren in voorzieningen voor binnen- en buitensport. Wij vinden het belangrijk dat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk is en daarom is het belangrijk dat onze sportvoorzieningen toekomstgericht en -bestendig zijn.

1.2 De Visie sport en bewegen draagt bij aan toekomstgerichte en -bestendige sportverenigingen en sportbeleid in Zutphen.
Uit eerdere rapporten en de recente analyse van Drijver en Partners blijkt dat de basis niet op orde is. Met de visie wordt ingezet op vitale verenigingen, het benutten van de meerwaarde van sport en bewegen en toekomstbestendigheid van accommodaties.

1.3 De Visie is uitgewerkt in 4 doelen en 16 ontwikkelvoorstellen die ons handvatten geven waarvan een aantal op korte termijn worden gerealiseerd.
De belangrijkste zijn een nieuwe berekeningssystematiek voor de tarieven van de voetbalverenigingen en de mogelijke inrichting van een sport- en accommodatiebedrijf.

 • Een heldere systematiek voor de tarifering van voetbalvelden creëert een gelijkwaardig speelveld.
 • Het onderbrengen van gemeentelijke (sport)faciliteiten en – diensten bij een sport- en accommodatiebedrijf draagt bij aan een professionele en toekomstbestendige bedrijfsvoering/ exploitatie van de gemeentelijke (sport)faciliteiten. Om dit goed in beeld te krijgen wordt een externe kwartiermaker aangesteld die een gedegen businesscase opstelt inclusief een risicoparagraaf. U krijgt in oktober ’20 de gelegenheid om wensen en bedenkingen kenbaar te maken over de oprichting van een sport- en accommodatiebedrijf. 

1.4 De visie is tot stand gekomen in overleg met de sportverenigingen, sportaanbieders en samenwerkingspartners.
Er hebben in 2019 (mei en december) twee bijeenkomsten plaats gevonden waar partijen konden meepraten over de conceptvisie. De conceptvisie heeft van 13 december 2019 tot en met 16 januari 2020 ter inzage gelegen. Er zijn 10 reacties binnengekomen. Uit deze reacties blijkt dat partijen over het algemeen kunnen instemmen met de voorgestelde koers, waarbij verenigingen ook zorgen hebben geuit over de gemeentelijke bestedingen aan sport. Op onderdelen vragen verenigingen aandacht voor hun individuele situatie. Zie bijlage 2 voor alle zienswijzen.

2.1 De rapportage ‘Sport- en accommodatiebedrijf Zutphen; De vormgeving’, geeft inzicht in de mogelijke organisatie van het gemeentelijke sport- en accommodatiebedrijf.
Een van de voorstellen is de mogelijke inrichting van een gemeentelijk sport- en accommodatiebedrijf. Hiervoor hebben wij Drijver en Partners gevraagd een advies uit te brengen namelijk de rapportage ‘Sport- en accommodatiebedrijf Zutphen; De vormgeving’ (bijlage 3), welke wij u ter kennisgeving willen aanbieden. Bij de uitwerking van een mogelijk sport- en accommodatiebedrijf wordt dit advies meegenomen evenals het onderzoek van de Rekenkamercommissie - Taken Op Afstand Dichtbij - en de Nota Verbonden partijen.

Kanttekeningen

1.1 Toepassing van de nieuwe berekeningssystematiek betekent dat een aantal (voetbal) verenigingen meer gaat betalen voor het gebruik van de accommodatie.
Deze visie is de aanzet tot het creëren van een gelijkwaardig speelveld. Er komt een transparante tariefstructuur. Om op mogelijke tariefwijzigingen te kunnen inspelen is het voorstel om de nieuwe tariferingssystematiek voor voetbal zo snel mogelijk in te laten gaan.

Risico’s

In de huidige situatie zijn de kapitaallasten laag en wordt er niet of nauwelijks gereserveerd voor vervangingsinvesteringen en groot onderhoud. Op termijn zijn investeringen nodig om de accommodaties op peil te houden en/of ze te laten voldoen aan de eisen van de tijd. Hiervoor is in de visie ontwikkelvoorstel 2 opgenomen: ‘Opstellen langjarige onderhoudsplannen sporthallen en toekomstplannen binnensport’.
Daaruit moet blijken wat de financiële consequenties zijn.

Het eigenaarschap van veel opstallen ligt bij de gemeente. Dit betekent dat de gemeente de eigenaarslasten draagt en aansprakelijk is bij calamiteiten. Hiervoor is ontwikkelvoorstel 12 opgenomen: ‘Herijking zakelijke rechten’.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De sportverenigingen, sportaanbieders en samenwerkingspartners zijn na het collegebesluit schriftelijk op de hoogte gesteld van de stand van zaken.

De raad wordt separaat in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen over het sport- en accommodatiebedrijf.

Rapportage/evaluatie

Om de raad goed te blijven betrekken wordt de samenwerking met de raadswerkgroep voortgezet.

Financiën

Voor de uitvoering van de Visie sport en bewegen gemeente Zutphen zijn de reguliere middelen voor sport beschikbaar (zie bijlage 3 van de Visie sport en bewegen).

Die middelen zijn verdeeld over allerlei begrotingsposten. Het is nodig om een uitvoerings- en investeringsplan voor de komende jaren te ontwikkelen waarin we aangeven wat we (blijven) doen, wat er eventueel verandert en hoe de budgetten worden ingezet. Er is daarom voor gekozen om de financiële paragraaf in de Visie tot de hoofdlijnen te beperken. Uitwerking van de financiën is onderdeel van de businesscase.

De kosten voor de externe kwartiermaker worden gedekt uit de loonsom.

Bijlagen

 1. Visie sport en bewegen gemeente Zutphen.
 2. Zienswijzennota.
 3. Rapportage Drijver en Partners ‘Sport- en accommodatiebedrijf’.
 4. Ingekomen reactie (brieven).

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0018

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 25 februari 2020 met nummer 153714b e s l u i t :

 1. de ‘Visie op sport en bewegen, gemeente Zutphen’ met bijbehorende zienswijzennota, de daaruit voortvloeiende 4 doelen en de 16 ontwikkelvoorstellen, vast te stellen (bijlagen 1 en 2), waarbij de financiële paragraaf verder wordt ingevuld via de businesscase;
 2. om kennis te nemen van de rapportage van Drijver en Partners ‘Sport- en accommodatiebedrijf Zutphen; De vormgeving’ (bijlage 3).

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 21 april 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Op 2 december 2019 zijn raads- en forumleden in een Forumvergadering geïnformeerd over de conceptrapportages: I ‘Visie sport en bewegen gemeente Zutphen" en II. Sport- en accommodatiebedrijf.

De conceptnota ‘Visie op sport- en bewegen gemeente Zutphen’, lag vervolgens van 13 december 2019 tot 16 januari 2020 ter inzage voor inspraak van de sportverenigingen, sportaanbieders, Brede Adviesraad Sociaal Domein (BASD) en andere samenwerkingspartners. Dit heeft tien zienswijzen opgeleverd, die inmiddels door het college zijn beantwoord.

Met de ‘Visie op sport- en bewegen gemeente Zutphen’ streeft het college vier hoofddoelen na:

 1. Versterking samenwerking sport en sociaal domein.
 2. Een impuls aan het vitaliseren van sportverenigingen.
 3. Een professionele en toekomstbestendige organisatievorm.
 4. Een toekomstbestendige sportinfrastructuur.

Deze doelen zijn uitgewerkt in zestien ontwikkelvoorstellen. Per voorstel is aangegeven aan welke doelen wordt bijgedragen. Ontwikkelvoorstellen zijn onder andere een nieuwe berekeningssystematiek voor de tarieven van de voetbalverenigingen en de mogelijke inrichting van een sport- en accommodatiebedrijf.

Een sport- en accommodatiebedrijf moet bijdragen aan een professionele en toekomstbestendige bedrijfsvoering/ exploitatie van de gemeentelijke (sport)faciliteiten. Het college kondigt aan een externe kwartiermaker aan te stellen om dit goed in beeld te krijgen. De opdracht van de kwartiermaker is een gedegen businesscase op te stellen inclusief een risicoparagraaf. Het college geeft aan dat de raad in oktober de gelegenheid krijgt om wensen en bedenkingen kenbaar te maken over de oprichting van een sport- en accommodatiebedrijf.

Het college vraagt de raad de ‘Visie op sport en bewegen, gemeente Zutphen’ met bijbehorende zienswijzennota, de daaruit voortvloeiende 4 doelen en de 16 ontwikkelvoorstellen, vast te stellen (bijlagen 1 en 2), waarbij de financiële paragraaf verder wordt ingevuld via de businesscase. Daarnaast vraagt het college de raad om kennis te nemen van de rapportage van Drijver en Partners ‘Sport- en accommodatiebedrijf Zutphen; De vormgeving’ (bijlage 3).

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 21-04-2020 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
videoconference
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPM de Ridder
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66R.G.M. Rutten
VVDH. Hissink
CDAK.M. van Wamel
Stadspartij
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieB Westerhof
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldP.I. Ackermans

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij het eerste digitale Forum dat de gemeenteraad deze week heeft. Hij legt enkele spelregels uit en vertelt welk besluit het college aan de gemeenteraad heeft voorgelegd. Nadat de aanwezige Forumleden zich hebben gemeld, krijgt de eerste inspreker het woord.

De heer De Bruijn spreekt namens voetbalvereniging de Warnsveldse Boys. (Zie voor zijn bijdrage de bijlage bij het verslag.)

BewustZW: Was er in het contract dat in 2013 door de gemeente met de vereniging is afgesloten een einddatum opgenomen?

Inspreker: Er was geen einddatum in dat contract opgenomen, wel dat om de zoveel jaar overleg zou moeten plaatsvinden.

Burgerbelang: De verschillende tarieven die voor de verenigingen werden gehanteerd hebben voor tweespalt gezorgd. Dat wordt nu veranderd.

Inspreker: Het uitgangspunt van het college is dat we als verenigingen binnen hetzelfde budget uitkomen. Het voordeel voor de ene vereniging gaat dus ten koste van de andere. En onze vereniging Warnsveldse Boys heeft in het verleden investeringen gedaan op basis van de toenmalige afspraken. Als we dit hadden geweten, hadden we toen waarschijnlijk anders gehandeld.

Burgerbelang: Waarom heeft u in 2016 niet zelf een gesprek gevraagd met de gemeente over een nieuw contract?

Inspreker: Dat initiatief ligt bij de gemeente. Onze taak is leiding geven aan een voetbalvereniging.

De heer Lok spreekt namens voetbalvereniging ZVV De Hoven. (Zie voor zijn bijdrage de bijlage bij het verslag.)

Voorzitter: Ik dank de insprekers voor hun bijdrage en geef, voordat de fracties het woord krijgen, wethouder Werger gelegenheid voor een korte toelichting.

College: Dank u wel voorzitter, ik zal van de gelegenheid gebruik maken om ook de al gestelde vragen van D66 te beantwoorden. De nieuwe visie was hard nodig. De visie uit 2016 besloeg maar een klein gedeelte van de sport en had geen draagvlak onder de buitensport verenigingen. Na de herindeling (gemeenten Zutphen en Warnsveld samengevoegd tot één gemeente) in 2005 zijn veel zaken niet opgepakt of gerealiseerd. In 2000 is al gesteld dat de accommodaties in 2020 op orde moeten zijn gebracht. De fractie van D66 vraagt waarom we ontwikkelvoorstellen doen, onder andere om het beheer van clubs samen te brengen. De vergelijking die daarbij met het Plein wordt gemaakt, is niet aan de orde. Nu is er versnippering, veel accommodaties zijn niet in beheer van de gemeente. Ook organisatorisch is het versnipperd. Eén van de stappen die we willen zetten, is een kwartiermaker onderzoek laten doen naar hoe we dit het beste kunnen aanpakken. Het aanstellen van een kwartiermaker is een bevoegdheid van het college. Nu gaat het erom of u kunt instemmen met de verschillende doelen die in de visie zijn geformuleerd.

D66: Inhoudelijk zijn we het met veel van wat in de visie is opgenomen eens. De uitvoering is echter moeilijk, dat heeft het verleden geleerd. We lijken nu af te wijken van bestaand beleid. In de loonsom geld vinden voor een kwartiermaker is een slimme list. In deze Corona tijd kunnen we beter even pas op de plaats maken. Nogmaals, met de inhoud zijn we het grotendeels eens, de vormgeving is echter absoluut verkeerd.

CDA: De visie is een goed integraal verhaal geworden. Wel wordt het spannend voor wat betreft de verouderde binnensportaccommodaties. Kunnen we op tijd investeren om vooruit te kunnen? Verder is de combinatie Sport en Sociaal Domein nog niet erg uitgewerkt. We zijn benieuwd hoeveel kinderen via Stichting Leergeld kunnen sporten.

ChristenUnie: De visie is een gedegen stuk geworden. In hoeverre kunnen we nog terug als gemeenteraad, wanneer nu een kwartiermaker aan de slag gaat om de oprichting van een Sport- en Accommodatiebedrijf te onderzoeken? En hoe monitoren we of de doelen in de visie worden gehaald?

VVD: We kunnen ons goed vinden in deze heldere visie. Wel is de financiële paragraaf erg beperkt. Wanneer moet de business case van de kwartiermaker klaar zijn? De fractie heeft zorgen over de binnensportaccommodaties, vooral de oudere gymzalen. Wat is hiervoor het toekomstbeeld?

BewustZW: De herindeling heb ik vanaf 2004 van nabij meegemaakt. Het wringt dat we toen niet hebben doorgepakt. De frictie tussen de verenigingen en de gemeente kan mogelijk worden opgelost door het samen eens te worden over een bepaald bedrag en er dan een streep onder te zetten. Het bedrijf op afstand lijkt de nieuwe toverformule in gemeenteland. Het Plein en GelreWerkt! hebben wel aangetoond dat dit niet altijd een goed idee is.

GroenLinks: Er zijn twee besluitpunten voorgelegd aan de raad, waarvan ik de tweede vreemd vind. Kennisnemen van een rapport dat je al kunt kennen. Sport vormt een mooi onderdeel van de samenleving. De nadruk op de stap naar professionele bedrijfsvoering suggereert dat het nu amateuristisch toegaat, dat is niet het geval. Wel is het een versnipperd geheel.
Een procedurele vraag over de business case. Als deze klaar is, wie besluit dan over de te kiezen bedrijfsvorm? In het raadsvoorstel staat dat het college erover gaat en in het rapport van Drijver en Partners staat dat het aan de gemeenteraad is. De visie van GroenLinks is dat bij een dusdanig belangrijk besluit een democratisch oordeel van de raad nodig is. Inhoudelijk vragen wij ons af wat de opsteller van de business case gaat doen. Een business case voor de publieke sector steekt heel anders in elkaar. Tot slot in de risicoparagraaf graag aandacht voor Corona.

SP: We kunnen ons aansluiten bij hetgeen de fracties van CDA en BewustZW naar voren hebben gebracht. We hebben vragen over de beheervorm. De wethouder wil naar een bedrijf op afstand, voor onze fractie is dat niet optimaal. Liever kijken we naar andere mogelijkheden. Is die ruimte er nog voor de raad?

Kies Lokaal: De visie is een duidelijk stuk. We denken dat de Hanzehal veel efficiënter kan worden benut, met evenementen en dergelijke. Ook vragen we ons af wat er met de oude gymzalen moet gebeuren.

PvdA: Onze fractie is voorstander van deze visie. Het valt op dat veel reparaties van velden nodig zijn. Kunnen we hier beter op reageren? Voor wat betreft de kosten voor de Warnsveldse Boys kan mediation mogelijk uitkomst bieden. Het valt op dat onze gemeente een ontzettend laag budget heeft voor sport, slechts 40 euro per inwoner. De energiekosten voor de Hanzehal zijn 60.000 euro. Hoe zit dat?

Burgerbelang: Voor onze fractie is een gelijk speelveld belangrijk. Dat was er niet en komt er nu wel, dat is een goede zaak. Aan de visie zou goed overleg met alle sportverenigingen vooraf gaan. Volgens sommige verenigingen is dat onvoldoende gebeurd. Een ander punt is dat de financiën leidend lijken te zijn en niet de visie.

College: Over de binnensportaccommodaties kan ik zeggen dat ze grotendeels oud zijn en niet voldoen aan de huidige normen. Dit is een geval van goedkoop is duurkoop. We hebben weinig uitgegeven aan sport, maar nu is er geen geld om de boel op peil te houden. We hebben in februari bericht over de Stichting Leergeld en het Jeugdsportfonds. Het doel van een Sport- en Accommodatiebedrijf is onder andere meer grip te krijgen. Op dit moment is de Hanzehal niet in beheer van de gemeente. De Kei ook niet. Het Warnshuus en het zwembad zijn stichtingen. De gymzalen zijn bij de gemeente een zaak voor onderwijs. Kortom, het beheer is versnipperd en dat willen we bundelen bij een Sport- en Accommodatiebedrijf. De kwartiermaker moet een business case uitwerken. Wat kost het, wat zijn opties. Dit is een bevoegdheid van het college. Wel willen we de raad de mogelijkheid bieden wensen en bedenkingen in te brengen als het onderzoek klaar is. Deze processtap is in de raadswerkgroep besproken. De conclusie kan straks ook zijn dat we het niet gaan doen, maar er moet wel wat gebeuren.
De kosten voor de accommodaties zijn nu heel verschillend, door afspraken uit het verleden. Nu hebben we een systematiek die fair is en transparant. Je gaat betalen voor gebruik. Het is met de verenigingen doorgesproken. De nieuwe tarieven gaan vanaf 2023 gelden.

GroenLinks: Dit onderwerp lijkt me belangrijk genoeg om eerst nog eens in een Forum te bespreken. Onduidelijk is nog of de business case in juli 2020 klaar is, of dat dan een besluit van de raad wordt gevraagd.

D66: Een vervolg Forum lijkt ons ook passend. De raadswerkgroep heeft geen politiek mandaat om inhoudelijke zaken af te stemmen. We verwachten beter te kunnen sturen in een andere vorm dan met een bedrijf op afstand.

Burgerbelang: Mijn vraag over het overleg met de sportverenigingen is niet beantwoord.

College: We hebben een aantal informatieavonden met de verenigingen gehad. Enkele verenigingen hebben de ambitie om voor topsportniveau te gaan. Wij hebben de keuze gemaakt voor breedtesport, daarop zijn onze doelstellingen gebaseerd.
Het gaat nu om de visie die voor ligt, de vier doelen en zestien ontwikkelvoorstellen. Eén van die voorstellen is het uitzoeken of een Sport- en Accommodatiebedrijf ons verder kan helpen. In een later stadium kan de raad daar wensen of bedenkingen over inbrengen. Op dit moment is geen extra Forum nodig.

GroenLinks: Voor ons ligt nu de keuze het Sport- en Accommodatiebedrijf bij het college te laten of dat niet te doen.

College: Die bevoegdheid ligt bij het college, maar we willen de raad tijd geven wensen en bedenkingen in te brengen. De bedoeling is dat nog voorafgaand aan de vaststelling van de Programmabegroting te doen.

Voorzitter: Is dit voor GroenLinks voldoende?

GroenLinks: Met wensen en bedenkingen neemt de raad geen besluit. De informatie die wij hebben gekregen is tegenstrijdig. Wij willen een besluit kunnen nemen over het Sport- en Accommodatiebedrijf. Dat kan als de business case er ligt.

Voorzitter: Bij de fracties ga ik inventariseren of dit voorstel door kan naar de raad of dat nog een extra Forum nodig is. (…) Hieruit is gebleken dat vier fracties een extra Forum willen en vijf het onderwerp verder willen bespreken in de raad. Gelet op de verdeeldheid stel ik voor dat het Presidium een knoop doorhakt. Ik dank u allen voor uw inbreng en sluit deze vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 11 mei 2020 (19:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 11-05-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
B.M. Duizer

Verslag van de vergadering

Zie bijlage Handelingen raad 11 en 12 mei 2020.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
BewustZW, GroenLinks en SP hebben een stemverklaring afgelegd.
Geen amendementen ingediend