Pagina delen

Visie op de Participatiewet 2017 gemeente Zutphen

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De ‘Visie op de Participatiewet 2017 gemeente Zutphen’ vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In 2014 stelde de gemeenteraad van Zutphen (en die van Lochem) het beleidskader Sociaal Domein en het beleidsplan Participatiewet vast. Directe aanleiding voor deze documenten waren de transities in het Sociaal Domein, die vanaf 2015 nieuwe taken bij de gemeenten neerlegden, naast de Participatiewet ook voor Jeugd en Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Dit beleidsplan Participatiewet uit 2014 geeft nog steeds relevante kaders voor de uitvoering van de Participatiewet. Tegelijk merken we dat dit niet genoeg is. We zien dat de beleidskaders van de transities grotere aandacht hebben voor jeugd, zorg en welzijn en minder voor de Participatiewet. Dagelijkse praktijkervaringen in de uitvoering, landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen en trends leren ons dat er meer nodig is dan die kaders uit 2014. Er staan nog te veel mensen langs de zijlijn, samenwerking hangt te vaak af van toeval en de rol van de gemeente en van anderen is lang niet altijd duidelijk en scherp. Daardoor is er onvoldoende ruimte voor initiatieven van bedrijven, organisaties en de mensen waar het om gaat om mensen aan het werk te krijgen.

Eind 2016 zijn we een traject gestart om een aangescherpte visie te formuleren die zich richt op de uitvoering van de Participatiewet en de mogelijkheden die deze wet biedt om werk voor zo veel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking bereikbaar te maken en om onze inwoners mee te laten doen in onze samenleving. Dit hebben wij gedaan in samenwerking met ondernemers, onderwijs, mensen uit de doelgroep en uw raad. Deze visie is gericht op innovatie, verbinding en samenwerking met relevante partijen. Met deze visie kunnen we de infrastructuur die nodig is voor de toepassing van de Participatiewet inrichten, versterken en de regionale mogelijkheden en kansen beter benutten. Het College van B&W wil graag scherper krijgen welke rol zij wil spelen en hoe zij het vraagstuk van participatie en de toekomst van werk in Zutphen wil aanpakken. Met deze visie willen we daar richting aan geven.

Beoogd effect

Werk voor zo veel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking bereikbaar te maken en om onze inwoners mee te laten doen in onze samenleving. Onze inwoners perspectief bieden op ontwikkeling, passend bij zowel het eigen vermogen als de kansen op de arbeidsmarkt. Verbinding maken tussen de werkgever en de inwoner, waardoor de inclusieve arbeidsmarkt vorm krijgt en we kunnen voldoen aan de (toekomstige) vragen van werkgevers.

Argumenten

1. De opgave in Zutphen is groot en vraagt om een andere benadering met meer samenwerking, integraliteit, ontschotting, de inwoner centraal en directe regie.

In de gemeente Zutphen zijn er relatief veel mensen met een (bijstands)uitkering en het aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of arbeidsbeperking is eveneens groot. Met de decentralisaties in het sociaal domein is de verantwoordelijkheid om mensen te laten participeren nog meer bij de gemeenten neergelegd. De middelen hiervoor zijn belegd in een door het rijk verkokerd aantal wetten en bijdragen zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en de Participatiewet (PW). Om deze grote opgave integraal en samen met anderen aan te pakken is meer nodig dan de kaders uit 2014.                                                                                                                                          

2. De negen leidraden uit de visie bieden de ruimte om de kaderstelling en de opdrachten (voor nu bijvoorbeeld aan Het Plein en Delta) beter af te stemmen op de genoemde opgave.

De visie geeft aan wat we belangrijk vinden (betaald werk bij een reguliere werkgever, maatschappelijk rendement), hoe we willen werken (integraal, regie bij onszelf, ruimte voor anderen en op een pragmatisch, experimenteel en innovatieve wijze), met wie (werkgevers, inwoners zelf, de regio) en wie welke rol en verantwoordelijkheid heeft. En meer dan ooit staat de vraag van de werkgever centraal in ons handelen.

3. Omdat de transformatie in het Sociaal Domein nog maar in de beginfase is, gaat de visie uit van de strategie zoeken, leren en experimenteren.

De visie wil geen structuren, paradigma’s, gewenste cultuur of toekomstige organisaties beschrijven, maar vooral richting kunnen geven aan maatschappelijke ontwikkelingen, verbinding en samenwerking. Een top-down benadering past niet bij deze tijd. Van onderop experimenteren is veel beter, vanuit de strategie: zoeken, leren en experimenteren. We willen de transitie verder vorm geven door snelle verandering: innovatieve ideeën, projecten, technologie en met nieuwe samenwerkingspartners. Dit vraagt een andere manier van handelen, reageren en organiseren van de gemeente: een veranderende rol die innovatieve ideeën de ruimte moet geven. En zo ontstaat er ook meer ruimte voor de dingen waar we al mee bezig zijn.

4. De visie is op 11 mei jl. besproken in een Forumspecial en heeft geleid tot een aantal aanvullingen op de visie.

In de Forumspecial zijn de leidraden en de dilemma’s uitvoerig aan de orde geweest. Die raadsbrede behandeling heeft geleid tot aanpassing van de visie op een aantal essentiële onderwerpen, te weten:

  1. Centraal staat de arbeidsmarkt (vraag en aanbod), de positie van de werkgever daarin en de eigen verantwoordelijkheid van de inwoner die op zoek is naar werk of zijn/haar werk wil behouden.
  2. Vooral het doel waarvoor een inwoner wordt begeleid moet helder zijn: ontwikkeling richting een (reguliere) baan of een plek waar iemand naar vermogen mee kan doen.
  3. De vele vormen waarin gesubsidieerd werk (met maatschappelijk rendement) mogelijk is: via vrijwilligerswerk, als tegenprestatie, als relevante baan en als opstap en doorontwikkeling. Het etiket of de van toepassing zijnde regelgeving is minder relevant. En er moet meer verbinding worden gelegd met de overige werkende inwoners van Zutphen.
  4. Meer aandacht voor het ontzorgen van onderwijs, omdat onderwijs een ketenpartner is in onze opgave.
  5. Meer ruimte en vrijheid voor experimenteren en meer aandacht voor de rol die de professional daarin heeft.
  6. Pragmatische samenwerking als uitgangspunt voor samenwerking in de regio. En alleen daar waar samenwerking meerwaarde heeft.
  7. Specifieke aandacht voor verdringing, de armoedeval, de rol van de gemeenteraad, zelfstandig ondernemerschap.

5. De visie biedt kaders voor de vernieuwing van de uitvoeringsstructuur, zoals, op kortere termijn, de ontwikkeling van een Zutphens Werkbedrijf.

In het Raadsvoorstel Uitvoeringsscenario Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening wordt voorgesteld een Zutphens Werkbedrijf in te richten. Kortheidshalve wordt verwezen naar dat voorstel.

De kaderstelling en de opdrachtformulering voor dit werkbedrijf wordt gebaseerd op de leidraden uit de visie.

Kanttekeningen

  1. De Visie op de Participatiewet staat niet op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van een veelvoud aan ontwikkelingen in het Sociaal Domein.

We zijn in het derde jaar van de transitie en transformatie in het Sociaal Domein. We beginnen aardig te wennen aan de nieuwe opgaven, maar heel veel is nog in beweging. Die tijdgeest vraagt niet om een nieuw kader, maar om leidraden en richtlijnen die kunnen helpen de transitie en transformatie verder richting en vorm te geven. Onder druk van systeemdiscussies, grote maatschappelijke vraagstukken en oplossingsrichtingen, economisch herstel, toenemende tweedeling en onvrede zijn we op zoek naar richting, verbinding en samenwerking. De beweging blijft. Daar moet de gemeente haar rol en verantwoordelijkheden op inrichten.

Er is een Stuurgroep en een Kerngroep voor het Sociaal Domein in het leven geroepen die de ontwikkelingen in de komende periode gaat begeleiden. Zie voor verdere informatie de paragraaf Communicatie.

  1. De visie benoemt leidraden, maar heeft nog geen uitvoeringsplan.

De komende tijd moet de implementatie van de visie verder uitgewerkt worden. Dit wordt door werkgroepen onder begeleiding van de stuurgroep Sociaal Domein en de kerngroep opgepakt. Denk dan aan een analyse van de vigerende arbeidsmarktvraagstukken, doorontwikkeling van bestaande gremia, zoals de Werkgeverdienstverlening en de huidige leerwerkinfrastructuur (van Buurtservice, tot Kappert Plus), samenwerkingsverbanden en verschillende vormen van experimenteren en innovaties. Daarbij zal de inzet vanuit het Speerpunt Samen werk bereikbaar maken verder ondersteunen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Tegelijk met dit voorstel wordt ook het raadsvoorstel Uitvoeringsscenario Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening aan uw raad voorgelegd.

Om dat voorstel en de leidraden van de visie verder te implementeren, is een stuurgroep en een kerngroep opgericht. De stuurgroep bestaat uit de portefeuillehouders Werk & Inkomen, WMO, Jeugd en Onderwijs en Financiën en de gemeentesecretaris en de ambtelijk opdrachtgevers van de GR Delta en Het Plein. De kerngroep bestaat uit de beleidsadviseurs Participatie, de teamleiders binnen het sociaal domein, een communicatieadviseur en een adjunct-directeur. De werkgroepen bestaan uit de inhoudelijke beleidsadviseurs en specialisten.

Zoals eerder aangegeven is de Visie op de Participatiewet bepalend voor de opdracht en de kaderstelling van de uitvoeringsstructuur (die nu bij Het Plein en Delta ligt). Bij nadere uitwerking van de visie moet gedacht worden aan een analyse van de vigerende arbeidsmarktvraagstukken, doorontwikkeling van bestaande gremia, zoals de Werkgeverdienstverlening en de huidige leerwerkinfrastructuur (van Buurtservice, tot Kappert Plus), samenwerkingsverbanden en verschillende vormen van experimenteren en innovaties. Daarbij is de samenwerking met alle betrokkenen van belang, zoals werkgevers, instellingen, organisaties, inwoners.

In het najaar van 2017 volgt een vervolgvoorstel over de toegang, de uitvoering en de inkoop van de beleidsterreinen Inkomen, WMO en Jeugd en over de mogelijke inrichting van het Zutphens Werkbedrijf.

Rapportage/evaluatie

Via memo’s, raadsinformatiebrieven en raadsvoorstellen houden wij uw raad op de hoogte van het proces en de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen.

Bijlagen

Visie op de Participatiewet 2017 gemeente Zutphen.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0059

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 16 mei 2017 met nummer 90886b e s l u i t :

De ‘Visie op de Participatiewet 2017 gemeente Zutphen’ vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 6 juni 2017 Naar boven

Toelichting griffie

In 2014 zijn het beleidskader Sociaal Domein en het beleidsplan Participatiewet vastgesteld door de raad. Aanleiding hiervoor was de transitie in het Sociaal Domein, die vanaf 2015 nieuwe taken bij de gemeenten heeft neergelegd in het kader van de Participatiewet maar ook voor Jeugd en Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). het beleidsplan Participatiewet uit 2014 geeft nog steeds relevante kaders voor de uitvoering van de Participatiewet. Tegelijk is geconstateerd dat dit niet voldoende is. De beleidskaders van de transities hebben grotere aandacht voor jeugd, zorg en welzijn en minder voor de Participatiewet. Er is meer nodig dan de kaders uit 2014.

Eind 2016 is een traject gestart om een aangescherpte visie te formuleren die zich richt op de uitvoering van de Participatiewet en de mogelijkheden die deze wet biedt om werk voor zo veel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking bereikbaar te maken en om onze inwoners mee te laten doen in onze samenleving. Op 11 mei 2017 heeft een Forumspecial plaatsgevonden over deze conceptvisie Participatiewet. De visie is een richtinggevend document waarin een aantal leidende principes is geformuleerd voor de uitvoering van de Participatiewet. Met de visie kan de infrastructuur die nodig is voor de toepassing van de Participatiewet worden ingericht en versterkt en kunnen regionale mogelijkheden en kansen beter worden benut.

De uitkomsten van deze Forumspecial zijn verwerkt in de Visie en inmiddels is de definitieve Visie aangeboden aan de raad. De raad wordt voorgesteld de Visie Participatiewet vast te stellen.

 

NB:

Dit voorstel wordt besproken in een 'sociaal blok' (19.00-21.00 uur) waarin ook het voorstel 'Uitvoeringsscenario Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening' wordt besproken. Er wordt gestart met de bespreking van de Visie Participatiewet.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 06-06-2017 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDB. van der Veen
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnie
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom op deze bijeenkomst bedoeld voor oordeelsvorming over twee onderwerpen die in één blok worden besproken. Over de Participatiewet heeft eerder, op 11 mei jl., een forumvergadering plaatsgevonden.

 

Blok 1 - VISIE OP DE PARTICIPATIEWET 2017 GEMEENTE ZUTPHEN

De VVD kan zich grotendeels vinden in voorliggende visie, maar vraagt zich wel af welke rol de gemeente voor zichzelf ziet. De tekst onder punt 7 inzake de regierol suggereert enige beweging in de rolverdeling. De VVD zou zich daarin kunnen vinden. De fractie vraag toe te lichten hoe wordt bepaald (door wie) wat onder ‘een goede infrastructuur’ moet worden verstaan c.q. wordt bepaald wordt Zutphen nodig heeft.

GroenLinks geeft aan dat wanneer in de Visie wordt gesproken over (citaat) “het inrichten van de infrastructuur waardoor kansen beter kunnen worden benut”, duidelijk mag zijn dat er toch al veel is ingericht en de fractie zich dan ook afvraagt wat met deze zinsnede wordt bedoeld. Ook de zinsnede over (citaat) “beter benutten van regionale mogelijkheden en kansen” vereist een toelichting ten aanzien van de concrete uitwerking die hiermee wordt beoogd. De fractie informeert tot slot naar de reacties van het werkveld en de regio op voorliggende visie.

Het CDA geeft aan dat de fractie zich goed in de visie kan vinden en constateert dat de input uit het eerdere forum over dit onderwerp is meegenomen.

Het College geeft aan dat de gemeente, als zijnde opdrachtgever, in belangrijke mate bepaalt wat een goede infrastructuur is. Met het vastleggen van de doelen, leidraden en uitgangspunten van voorliggende visie kunnen contracten met uitvoeringsorganisaties worden gesloten ten behoeve van de gewenste doelrealisatie. Daarmee ontstaat een logische infrastructuur die het mogelijk maakt om doelen te bereiken, maar ook om aan individuen een ontwikkelingsperspectief te kunnen bieden. Het opdoen van werkervaring in een leerwerksetting biedt desgewenst mogelijkheden voor het zetten van een vervolgstap. Als de doelrealisatie onvoldoende tot haar recht komt met bepaalde uitvoeringsorganisaties, is de samenwerking van voorbijgaande aard.

De VVD heeft moeite met de gehanteerde terminologie. Een term als ‘contracten’ lijkt niet te passen bij regievoering en een ondersteunende, verbindende, inspirerende en faciliterende rol door de gemeente. De omschreven rol biedt meer ruimte en is meer uitnodigend. Het lijkt alsof op twee gedachten wordt gehinkt. De VVD vraagt voorts te verduidelijken of sprake is van één of meerdere uitvoeringsorganisaties in het kader van de Participatiewet.

Het College geeft aan dat de faciliterende en verbindende rol erg belangrijk is en door de gemeente op een goede wijze wordt ingevuld. Op deze wijze wil het College continueren. De samenwerkingsafspraken zullen duidelijkheidshalve uiteindelijk wel belegd worden in een contract met een uitvoeringsorganisatie, waarmee duidelijk wordt hoe de partijen zich ten opzichte van elkaar verhouden. Het college verwijst naar het tweede deel van de Forumbijeenkomst van heden. De intentie is om één uitvoeringsorganisatie in te richten om mensen naar werk te leiden. Op die discussie kan moeilijk vooruit worden gelopen. Voorliggende visie helpt in ieder geval om focus aan te brengen.

De VVD concludeert dat de intentie is dat de gemeente opdrachtgever is van één werkbedrijf.

Het College geeft aan dat de gemeentelijke rol in het kader van de Participatiewet duidelijker is dan bijvoorbeeld de rol in relatie tot de visie op het sociaal domein. De gemeente neemt hierin duidelijk zelf een rol en beperkt zich niet tot het opdrachtgeverschap aan uitvoeringsorganisaties. In ieder geval is altijd duidelijk uitgesproken dat de gemeente een zware rol heeft wat betreft financiering en het invullen van de verbindende en inspirerende / enthousiasmerende rol opdat ook andere partijen participeren. Het College bevestigt dat er - met name door Delta - reeds een uitgebreide infrastructuur is ingericht, zij het dat deze met name is ingericht op de doelgroep WSW. De instroom vanuit de WSW is echter eindig. Om uitvoering te kunnen geven aan het werkdeel van de Participatiewet is deze infrastructuur onvoldoende, al kan deze wel worden benut. Hier kan op worden voortgebouwd zodat deze minder beperkt tot een specifieke doelgroep kan worden benut. Deze mogelijkheid zal als een wenselijke ontwikkeling moeten worden aangeduid om verder uit te kunnen werken. Wat betreft de zogenaamde ‘witte vlekken’ verwijst het college naar de afspraken die Het Plein heeft gemaakt met organisaties die werkplekken aanbieden. Als het traject is afgerond, blijven momenteel echter de noodzakelijke vervolgstappen uit om mensen aan het werk te houden. Deze infrastructuur moet worden verbeterd. Voorliggende visie op de Participatiewet brengt meer focus aan op de werkwijze om mensen aan het werk te krijgen en houden. Onderwijsorganisaties en werkgevers beschouwen voorliggend document als een welkome visie. Op basis hiervan ontstaat een meer stabiele samenwerking met ontwikkelmogelijkheden. Partijen krijgen zodoende meer duidelijkheid over ambities. Voor de uitvoeringsorganisatie Delta en Het Plein is het realiseren van het werkbedrijf een bedreigende aangelegenheid. In de arbeidsmarkregio ‘Factor Werk’ zie je echter overal de ontwikkeling naar verbreding van werkbedrijven ontstaan, inclusief de aanpassing ten behoeve van het werkdeel van de Participatiewet. Landelijk zie je dat er een scheiding wordt gerealiseerd tussen werk en inkomen. In de regio is men “best tevreden” met de stappen die worden gezet, inclusief de nadruk die wordt gelegd op een goed functionerende en robuuste werkgeversdienstverlening, die noodzakelijk is.

De SP is het op zich “behoorlijk oneens” met de Participatiewet op zich, maar voorliggende visie vindt wel draagvlak binnen de fractie en heeft kans van slagen. Spreker verwijst naar de kritische kanttekeningen van de fractie tijdens de eerdere bespreking. Deze kanttekeningen waren gericht op verdringing en de tegenprestatie.

De Stadspartij informeert naar de definiëring van ‘gesubsidieerd werk’ en vraagt zich af hoe hieraan inhoud wordt gegeven. Voorts wil de fractie graag weten hoe het vervolg eruit ziet en informeert met name naar de afweging welke functies je al dan niet gesubsidieerd wilt hebben. Ook bestaat er op grond van ervaringen uit het verleden twijfel bij de de effectiviteit van deze maatregel. De fractie vraagt of de uitwerking op dit punt op een later moment nog aan de raad wordt voorgelegd.

Het College ziet diverse mogelijkheden om gesubsidieerd werk mogelijk te maken. Zeker omdat hierbij kanttekeningen kunnen worden geplaatst, wil zij de raad graag betrekken in het vervolgtraject.

De Stadspartij geeft aan dat uitkeringsgerechtigden in hun sollicitatieverplichting tegen de grenzen van de eigen mogelijkheden oplopen, maar ook tegen het beperkte aantal vacatures. De fractie acht een sollicitatieverplichting voor 60+ers zinloos en zou diegenen die een actieve bijdrage aan de samenleving leveren, van deze verplichting willen ontheffen. Spreker informeert naar de mening van het forum wat dit betreft.

Het CDA geeft aan dat een gemeente inwoners boven de leeftijd van 57,5 jaar en in geval van zwaarwegende criteria zou mogen vrijstellen van sollicitatieplicht. Wellicht is het zinvol deze criteria aan de hand van een bespreking nader te bepalen.

De SP sluit zich bij dit voorstel aan.

De PvdA voelt er niet voor om de ontheffing te sterk aan één criterium, zijnde een leeftijdsgrens, te verbinden omdat daar dan de focus komt te liggen. Spreker pleit er voor om in de uitvoering meer ruimte te bieden om zelf de afwegingen te maken om een ontheffing te kunnen verlenen.

De VVD verwijst naar punt 4, inzake de verschillende benaderingen van werkzoekenden door gemeenten, uitgaand van vertrouwen of een stevige aanpak. Een generieke aanpak is onwenselijk. Dit geldt ook voor het al dan niet ontheffen van sollicitatieplicht voor 57-plussers. Door zorgvuldig te differentiëren, kan er effectief naar werk worden toegeleid.

Burgerbelang vraagt te realiseren dat het ontheffen van de sollicitatieplicht ook een einde maakt aan bemiddeling of begeleiding. Als er sprake is van een generieke maatregel, gaat dit dan betekenen dat een 57+er die graag blijft werken ‘achterin de kaartenbak belandt’? De begeleiding zal in dit proces een belangrijke rol in spelen.

De SP denkt dat de ontheffing van de sollicitatieverplichting juist tot meer mogelijkheden en betere opties voor betrokkenen zal leiden.

BewustZW lijkt het verstandig om op korte termijn nog eens goed te kijken naar de sollicitatieplicht en hetgeen hierachter verscholen is. In de vast te stellen kaders ten behoeve van de werkvloer zal ook de wijze van beoordeling moeten worden vastgelegd.

D66 is geen voorstander van een generieke maatregel en spreekt vertrouwen uit in de beoordeling door de professionals en in de maatwerkoplossingen die zij voorstellen. De professional beschikt over de deskundigheid om te beoordelen waar een ontheffing nodig is.

De Stadspartij kan zich niet voorstellen dat een ontheffing van de sollicitatieplicht er automatisch toe leidt dat iemand ‘uit de kaartenbak valt’. Al vaker is de wens uitgesproken om meer ruimte te bieden aan Het Plein, maar blijkbaar is het erg lastig voor consulenten om los te komen van regelgeving. Zij hebben voor het bieden van maatwerk behoefte aan maatstaven of een richtlijn ter beoordeling van een sollicitatieverplichting. De Stadspartij suggereert een dergelijke richtlijn op te stellen.

GroenLinks geeft aan dat in voorliggende Visie nadrukkelijk staat dat er meer ruimte voor maatwerk moet komen. De discussie die momenteel wordt gevoerd over de sollicitatieverplichting betreft een nadere invulling van de Visie en kan op een later moment plaatsvinden.

De VVD kan zich vinden in dit voorstel van orde. Spreker voelt meer voor het bespreken van een concreet voorstel inzake de sollicitatieplicht. Dit voorstel dient onderbouwd te zijn met feiten en cijfers én met input van deskundigen die weten hoe dit proces écht werkt.

De voorzitter constateert veel bevestigende reacties op de gedane oproep. Dit vraagt nader onderzoek naar mogelijkheden en hij gaat er van uit dat hier in een vervolgsessie op teruggekomen zal worden.

Het College geeft aan dat initiatieven in dezen met name bij de fracties liggen. Ze hecht veel waarde aan de balans en verwijst naar de uitspraak over het leveren van een bijdrage aan de samenleving.

Lijst Van Vliet wijst er op, dat de gemeente Zutphen relatief veel inwoners met een bijstandsuitkering heeft en relatief veel werkzoekenden. Voor deze doelgroepen moet iets gebeuren. Belangrijk is dat er sprake is van échte banen en geen banen ter vervanging van bestaande banen. Spreker verwijst naar ‘uitgeklede’ diensten waar veel vakkennis is verdwenen. Dit soort situaties acht de fractie onaanvaardbaar.

Het College geeft aan dat Lijst Van Vliet dit kritiekpunt inmiddels meerdere keren heeft ingebracht. Echter, in de periode waarop wordt gedoeld, bestond de Participatiewet nog niet. De kritiek van Lijst van Vliet betreft de uitvoering van de groenvoorziening. De zorg dat hier geen vakkennis aanwezig zou zijn, is onterecht.

Lijst Van Vliet is van mening dat de aanwezige vakkennis in de groenvoorziening onvoldoende is.

Het College is ervan overtuigd dat de werkzaamheden binnen de groenvoorziening in Zutphen op fantastische wijze worden uitgevoerd.

Lijst Van Vliet is het hier niet mee eens.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken en rijp is voor besluitvorming door de raad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 19 juni 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 19-06-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend