Pagina delen

Visie Mobiliteit in de Binnenstad 2018

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De aangepaste visie Mobiliteit in de Binnenstad 2018 vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Deze visie is bedoeld om de gemeentelijke strategische uitgangspunten voor mobiliteit in de binnenstad te formuleren. Er zijn enkele onderzoeken voorafgegaan om te komen tot een realistische visie. De visie Mobiliteit in de Binnenstad is voorafgegaan door een kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar parkeren in de binnenstad en een fietsonderzoek. Het stuk is bewust nog niet vertaald naar uitvoeringsmaatregelen. Die volgen nadat het gemeentebestuur de koers heeft bepaald.

De visie is besproken in het forum op 3 december 2018. Hierbij heeft het forum een aantal opmerkingen en aanvullingen gegeven. Deze zijn verwerkt in de voorliggende visie Mobiliteit in de Binnenstad.

De visie Mobiliteit in de Binnenstad geeft een inventarisatie van de huidige situatie en ervaren problemen, feiten en cijfers en actuele ontwikkelingen. Vervolgens is de gemeentelijke ambitie geformuleerd aan de hand van het coalitieakkoord. Het STOP principe (Stappen, Trappen, OV en Personenwagens) is hierbij als leidraad gebruikt. Het mobiliteitsbeleid wordt in relatie gezien met het speerpunt Binnenstad. Het faciliteren van ondernemerschap is en blijft een belangrijke doelstelling voor de Binnenstad.

Beoogd effect

Een gastvrije binnenstad die duurzaam goed bereikbaar is.

Argumenten

1.1 Het geformuleerde mobiliteitsbeleid draagt bij aan een bereikbare, gastvrije en duurzame binnenstad.
Het ontmoeten, ondernemen en verblijven staan centraal in de binnenstad. Het STOP (Stappen, Trappen, OV en Personenwagens) principe wordt toegepast voor de publieke ruimte in de historische binnenstad. Het autoverkeer wordt zoveel mogelijk direct naar parkeerterreinen geleid. Stedelijke distributie is zoveel mogelijk duurzaam. We werken verder aan goede fietsroutes naar de binnenstad. We willen het fietsverkeer door de winkelstraten beperken en meer omleiden. We werken aan betere gelegenheid tot fietsparkeren.

1.2 Het fietsverkeer naar de binnenstad wordt verder gefaciliteerd.

We werken verder aan goede fietsroutes naar de binnenstad. We willen het fietsverkeer door de winkelstraten beperken en meer omleiden. Er is behoefte aan betere gelegenheid tot fietsparkeren. In de omgeving van het station handhaven we op fietsparkeren. In andere delen van de binnenstad is onze inzet gericht op verleiden tot het gebruik van passende fietsparkeerplaatsen.

1.2 De inrichting van publieke ruimten is toekomstbestendig.
Belangrijke uitgangspunten zijn de voetgangersvriendelijke vormgeving van de verblijfsgebieden en het faciliteren van schone vervoermiddelen en slimme technologie.

1.3 In het kader van onze speerpunten Binnenstad en duurzaamheid willen we graag samenwerken aan het mobiliteitsbeleid in de binnenstad.
We maken gebruik van ons regulier overleg met ondernemers, belangenorganisaties en inwoners om hen over onze visie te spreken. We zoeken actief contact met belanghebbenden bij de voorbereiding van maatregelen in het kader van de uitvoering van deze visie.

1.4 De concept visie Mobiliteit in de Binnenstad is besproken in het forum van de gemeenteraad op 3 december 2018.
In het forum is een toelichting gevraagd over een aantal onderwerpen. Tevens zijn er suggesties gedaan voor aanvullingen in de visie. De aanvullingen betreffen de samenwerking bij de uitvoering van de visie, het belang van kort winkelbezoek, nieuwe en schone vervoersmiddelen, de centrale parkeervoorzieningen, het faciliteren van bewoners, fietsers en de schone stadsdistributie. In de bijlage is een overzicht opgenomen van de opbrengst van de bespreking in het forum met de verwijzing naar de aanpassingen in de visie.

Kanttekeningen

1.1 De reikwijdte van deze mobiliteitsvisie is de binnenstad en niet de hele gemeente.
De gebiedsontwikkeling Poort van Zuid vormde de aanleiding tot het formuleren van een visie op het mobiliteitsbeleid in de binnenstad. Dit beleidsplan is geen gemeentedekkend plan. Bij voorkomende vragen en prioriteit wordt planvorming over mobiliteit in andere delen van de gemeente aangepakt. Deze visie gaat niet over de hele gemeente, maar richt zich op de binnenstad. De goede inrichting van de mobiliteitsfunctie in de binnenstad heeft wel betekenis voor de hele gemeente.

1.2 Binnen de gemeentebegroting is nauwelijks ruimte om te investeren in de uitvoering van de visie Mobiliteit in de Binnenstad 2018.
De gemeentelijke middelen staan inderdaad onder druk. Het ontbreken van middelen om op korte termijn maatregelen te nemen, kan de betekenis van het mobiliteitsplan beperken. Investeringen zullen nadrukkelijk (her)overwogen worden. Dit beleidsplan kan een hulpmiddel zijn om de beperkte gemeentelijke inzet te richten. middelen en capaciteit optimaal in te zetten.

1.3 De belangen van ondernemers en energietransitie kunnen wringen.
Het STOP principe gaat uit van prioriteit van voetgangers, dan fietsers, OV en personenauto's. Om het ondernemen én verblijf in de binnenstad te bevorderen willen we het aantal geparkeerde én rijdende auto's in de binnenstad terugbrengen. Het goed faciliteren van de vervoersstromen naar het winkelgebied is en blijft een uitgangspunt. De STOP leidraad zal daarom steeds worden toegepast via afweging van de sociale- , economische en mobiliteitsbelangen. Bij meer concrete maatregelen zullen we vooraf verder praten met betrokken ondernemers en inwoners.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Op 14 maart 2018 was er een inloopavond over de voortgang van Poort van Zuid. Hierbij zijn ontwikkelingen en kengetallen rond mobiliteit in Zutphen en knelpunten toegelicht, ontvangen en besproken. Op 7 november 2018 is de concept visie op mobiliteit gepresenteerd aan het bestuurlijk overleg binnenstadsmanagement.

Er is niet gekozen voor een specifieke bijeenkomst voor inwoners of andere belangstellenden rond dit concept raadsvoorstel omdat het een visie betreft. De vertaling naar uitvoeringsplan(nen) zal nog volgen en dan zullen de inwoners en ondernemers nadrukkelijk worden betrokken.

Op 3 december 2018 is de visie besproken in het forum van de gemeenteraad. De aanvullingen zijn verwerkt.

Na de vaststelling in de gemeenteraad, vormt de visie het kader voor programmering, planvorming en voorkomende vraagstukken.

Rapportage/evaluatie

Via reguliere P&C cyclus.

Financiën

Deze visie heeft geen directe financiële consequenties. De uitvoering van de visie zal zeker verschuiving van bestaande middelen vragen en mogelijk aanvullende investeringen op termijn. Uitvoeringsvoorstellen willen we voorbereiden samen met belanghebbende partijen.

Bijlagen

1. Visie Mobiliteit in de Binnenstad 2018
2. Matrix met de opbrengst van de bespreking in het forum op 3 december 2018 en verwerking in de visie
3. Fietsonderzoek 2018
4. Parkeeronderzoek 2018

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0134

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 14 november 2018 met nummer 97830b e s l u i t :

De aangepaste visie Mobiliteit in de Binnenstad 2018 vast te stellen.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 3 december 2018 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 03-12-2018 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
R.G.M. Rutten
Griffier
A Wiechers
Aanwezig namens Naam
GroenLinksJ.C.F. Jansen
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAH.W. Hissink
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66G.I. Timmer
VVDM. Schriks
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieJ.J. Veenstra

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Op de agenda staat: “Visie Mobiliteit in de Binnenstad 2018”. De voorzitter geeft het woord aan de wethouder Matser.

Zie verder bijlage van de Wethouder. Na de inleiding van de Wethouder kunnen de forumleden vragen stellen.

 

PvdA: Is het college bekend dat er pogingen, het project Stap voor stap, worden ondernomen om elektrisch vervoer van ouderen naar de binnenstad te realiseren? In de nota gesproken over overlast van langparkeerders langs randen van de grote parkeervoorzieningen. Wordt er op korte termijn al nagedacht over het uitbreiden van deze blauwe zones?

College: Ja, de blauwe zones zijn in beeld en met name die bij Julianalaan. We zijn ook op de hoogte van het genoemde project

VVD: Klopt het dat de ondernemers betrokken worden bij de uitvoering van de visie? Hoe kijkt het college tegen het dilemma aan dat je niet al te veel auto’s in de binnenstad wilt hebben en dat je je eigen burgers niet wil wegjagen uit de binnenstad met een autoluw beleid?

College: Ja, we betrekken de ondernemers nadrukkelijk bij de uitvoering en prioritering van de plannen. We hebben geen geld. We moeten eerst maar eens kijken welke prioriteiten we gaan stellen met de weinige beschikbare middelen die we wel beschikbaar hebben.Het kort parkeren is een dilemma. We gaan samen naar dit dilemma kijken hoe we dit slim kunnen aanpakken.

D66: Hoe verhoudt deze visie zich met de afspraken die we hebben gemaakt mbt onze begroting dat we geen nieuw beleiduitvoeren zolang we onze reserves niet op orde hebben. Hoeveel zin heeft het om de uitvoering van deze visie uit te werken?

College: Het is wel degelijk van belang om een visie te hebben. Voor bijvoorbeeld om onderhoudsgelden die vrijkomen nuttig en goed besteden met een richting die in deze visie wordt weergegeven. Ondanks dat er voor nieuwe dingen geen geld is het wel belangrijk om een visie te ontwikkelen

Burgerbelang: Het is wederom een gemiste kans dat ondernemers niet betrokken zijn bij het opstellen bij de visie. Gebruik de ondernemers ook voor hun visie en niet alleen voor de uitvoering. Er zijn ondernemers die zich hadden aangemeld om mee te denken over de visie maar hebben hierover niets meer gehoord.

College: Ondernemers zijn wel betrokken bij de visievorming. De visie gaat hoog over en worden er alleen principes losgelaten. De ondernemers hebben nu ook een rol gespeeld maar niet een hele dominante rol. Er waren 11 ondernemers betrokken bij de totstandkoming van de visie. Maar inderdaad is het een punt dat niet alle ondernemers betrokken zijn geweest bij het maken van de visie.

Bewustzw: Wat is de stand van zaken vwb de “Motie Zutphen op rolletjes”?  De positie van de minder valide mensen tov mobiliteit in de binnenstad is onderbelicht en we zouden graag meer duidelijkheid in de visie hierover willen hebben.

College: De motie/project “Zutphen op rolletjes” loop goed. We zijn samen met de initiatiefnemers in gesprek met de provincie om geld los te krijgen om dit project te laten slagen.

Bewustzw: Het project is vooral voor de ouderen ingezet. We zien graag dat het project Zutphen breed wordt ingezet dus voor elk vervoer en inclusief de elektrificering van lijnbussen.

D66: Als we kijken naar doelstelling openbaar vervoer dan missen we een belangrijk kernwaarde tenzij die weggemoffeld is onder moderne technologieën. We willen graag in onze visie zien ons busvervoer elektrisch is en als we een aanbesteding doen dat het een van de voorwaarden is.

SP: Neem dan gelijk waterstof mee als optie/variant bij een aanbesteding van elektrische bussen.

College: Het begon ooit met kleine elektrisch vervoer met name gericht op ouderen. Dit is uitgebreid met gespreken met de provincie en vervolgens is Arriva aan ook gehaakt. We zijn in gesprek en dat loopt goed.

Bussen op waterstof zien we nog op korte termijn nog niet rijden maar elektrische bussen op termijn wel.

VVD: De kleine bussen zijn voor Zutphen maar de aanbesteding van de lijnbussen van Arriva loopt via de provencie. Als we waterstof bussen willen moeten we gaan lobbyen bij de provincie. Die discussie zou hier niet thuis horen. Laten we met de visie het bij Zutphen laten en niet groter maken dan noodzakelijk.

D66: Helemaal terecht dat we moeten lobbyen. Maar het moet zeker in de visie terugkomen als een van onze speerpunten energieneutraal 2030 is. We zien dit graag in de visie rond openbaar vervoer specifiek benoemd wordt.

SP: In Arnhem wordt het 4de waterstof tankstation in Nederland opgezet. Het is dus makkelijk voor Gemeente Zutphen om hierop te anticiperen

College: Ik doe mijn best om een tankstation te halen maar het is niet zomaar te doen. Het is niet zo makkelijk.

SP: We lezen dat de vergroening van de parkeerplaatsen in de binnenstad wel eens vermindering van het aantal parkeerplekken kan betekenen voor de bewoners van de binnenstad. Is dit wel zo eerlijk naar de vergunninghouders in de binnenstad? Wat is de status van de aankoop van de Meisjes vakschool bij de poort van Zuid?

College: We zijn in gesprek met de eigenaar van de Meisjesvakschool

D66: Wat er precies bedoeld met vergroening van de parkeerplaatsen? Weghalen van parkeerplekken of verduurzamen van de parkeerplekken?

College: Het gaat inderdaad om verminderen van parkeerplekken. Maar dit doen we wel in goed overleg met de ondernemers en bewoners van de binnenstad.

CDA: Wat zijn de concrete uitvoeringsplannen voor Zutphen fietsstad 2025?

College: Nee, we hebben nog geen concrete plannen hoe we dat willen bereiken. Maar het wordt wel een hele toer om deze ambitie waar te maken.

CDA: Hoeveel realisme zit er in de hoge ambitie van het college?

College: In Zutphen wordt al heel veel gefietst tov vergelijkbare steden. Het zaadje is al gepland. Het gaat er nu om de knelpunten inzichtelijk te maken. Wellicht is de ambitie dan toch wel haalbaar. We zijn goed op weg.

Burgerbelang: Wat zijn de achterliggende stukken hoe het college denkt om de visie te financieren?

CDA: De ambitie Zutphen fietstad 2025 is wellicht de meest realistische ambitie van de visie en rest is abstracter.

College: Er moet een uitvoeringsprogramma komen en daar zit een investeringsgeld aan vast. We zullen gaan kijken hoe we het in de tijd realistisch kunnen wegzetten en zal veel creativiteit van ons eisen. We zullen kijken naar bestaand geld en hoe we subsidies binnen kunnen halen bij provincies en waterschap.

Burgerbelang: Gaat het visiestuk zijn doel niet voorbij als bij de uitwerking van de uitvoeringsplannen blijkt dat de veel ambitieuze plannen geschrapt worden omdat er geen middelen zijn? Had de visie meer realistisch moeten zijn en minder ambitieus?

College: De visie moet helder richting geven en dat doet deze visie.

Burgerbelang: We vinden de visie helder, maar zijn bang voor het afbreukrisico.

GroenLinks: In de visie Vispoortplein wordt genoemd als locatie van parkeren rondom het centrum maar het pand aan het vispoortplein niet is aangekocht. Komt hier een alternatief voor? In 2015 was er motie mbt fiets parkeren in de binnenstad. Er zijn nietjes gekomen op de Groenmarkt maar door de herinrichten is dit teruggedraaid en we zien weer meer chaos. Kan dit voorkomen worden in de toekomst? In het stuk staat ook over iets ergernis die fietsers opleveren in de binnenstad. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de stadsdiagonaal. Deze diagonaal komt niet in het stuk terug. Maak van de fietsdiagonaal een goed zichtbare en veilige fietsroute van en hetzelfde geldt voor andere doorgaande fietsroutes in de stad.We pleiten ervoor om het fietsen in de binnenstad voor half tien toe te laten.

College: We nemen de suggesties mee. Het antwoord op de Vispoortplein is al reeds gegeven.

Stadspartij: Hoe denken drie grote “pakketvervuilers” over de visie over duurzame bevoorrading van de binnen stad? We nemen aan dat jullie met hun in gesprek zijn om dit te bewerkstelligen.

College: We hebben een bescheidene hub en er komt een 2de auto er bij. Het zou mooi zijn om deze hub uit te breiden en dat vanuit deze hub de hele binnenstad bevoorraad wordt. Maar we zijn nog niet in gesprek met de “pakketvervuilers”. Dit is zeker een punt dat we gaan meenemen.

D66: Over het fiets parkeren is al een en ander gezegd over de Groenmarkt. Maar hoe zit het met de bezuinigingen op de stationsfietsstalling?Hoe worden onze op en aanmerking verwerkt in de visie?

College: We kunnen met aanvulling dit stuk verrijken als de raad hiermee genoegen neemt?

D66: Wij willen voorstellen om de visie door tet schuiven naar januari zodat de op en aanmerking goed in het stuk worden verwerkt.

College: Ik zie geen probleem om het door te schuiven naar januari.

Bewustzw: Geef het stuk dan ook gelijk de status definitief ipv concept.

VVD: Kunnen we op korte termijn iets aan doen handhaving mbt fietsen overlast in het centrum en dan met name in het stationsgebied?

College: Wij gaan kijken naar de handhaving. Naar de bezuiniging fietsenstalling wordt gekeken en we zijn met de NS in gesprek. Wegens overleg technisch reden volgt info later.

CDA: Overweegt dit college ook een milieuzone zoals sommige steden al hebben ingesteld?

College: Dit punt valt onder uitvoering. Maar vanuit de visie lijkt het ons logisch om er naar te kijken

Voorzitter: Het stuk wordt niet vastgesteld op 17 december en gaat door naar januari.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 17 december 2018 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 17-12-2018 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters
Aanwezig namens Naam
GroenLinks
SP
PvdA
Burgerbelang
D66
VVD
CDA
Stadspartij
BewustZW
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 11 maart 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 11-03-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend