Pagina delen

Verzoek tot het houden van een hoorzitting over de te benoemen vijfde wethouder in het kader van algemeen belang

de fractie BewustZW stelt voor :

In te stemmen met het ingediende verzoek tot het houden van een hoorzitting als bedoeld in de brief van BewustZW d.d. 11 november 2015 met als onderwerp: 'SPOED > in het kader van algemeen belang, verzoek hoorzitting'.

Inhoud

Zie de bijlage voor de brief met verzoek tot het houden van een hoorzitting.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0183

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van de fractie BewustZW van 13 november 2015 met nummer


Gelet op artikel 3:39 van het Reglement van Orde;


b e s l u i t :

In te stemmen met het ingediende verzoek tot het houden van een hoorzitting als bedoeld in de brief van BewustZW d.d. 11 november 2015 met als onderwerp: 'SPOED > in het kader van algemeen belang, verzoek hoorzitting'.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 16 november 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 16-11-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Verworpen
Het voorstel is verworpen met 1 stem voor en 27 stemmen tegen uitgebracht. Stemverklaringen zijn afgelegd door D66 en de VVD.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in