Pagina delen

Verzoek om raadgevend referendum over het Broederenklooster van Burgerbelang Zutphen Warnsveld

R.C.M. Sueters stelt voor :

 1. Een raadgevend referendum te houden over het raadsvoorstel "Broederenklooster – bedrijfsplan en aanvraag krediet” met griffienummer 2013-191;
 2. 19 maart 2014 als datum voor dit raadgevend referendum te bepalen;
 3. Als vraagstelling en antwoordmogelijkheden bij dit referendum te hanteren:

  “Bent u het eens met het raadsvoorstel 'Broederenklooster – bedrijfsplan en aanvraag krediet'? 

  1. Ja
  2. Nee"

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Per brief heeft raadslid dhr. R.C.M. Sueters van de fractie Burgerbelang Zutphen Warnsveld verzocht om een raadgevend referendum te houden over het raadsvoorstel "Broederenklooster – bedrijfsplan en aanvraag krediet” met griffienummer 2013-191.

Beoogd effect

De mogelijkheid openen om de kiesgerechtigden zich te laten uitspreken over het aan de raad voorgelegde besluit.

Argumenten

1.1  De referendumverordening schrijft voor dat de raad besluit over het al dan niet houden van een referendum.

Artikel 6 van de Referendumverordening bepaalt dat de raad moet besluiten of al dan niet een referendum wordt gehouden.

2.1 Wanneer de raad besluit tot een referendum dient daarvoor ook een datum te worden bepaald.

Het verzoek in de brief is om, mede uit kostenoverwegingen, het referendum te laten samenvallen met de te houden reguliere gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014.

3.1 De vraagstelling is in lijn met het bepaalde in de Referendumverordening.

Artikel 12 bepaalt dat de raad beslist over de vraagstelling en de antwoordcategoriën van een referendum en hiertoe wordt een concreet voorstel gedaan.

Kanttekeningen

1.1 De raad zal zelf moeten beoordelen of hij van mening is of er wel of geen andere dringende reden is om geen referendum te houden.

Er is geen sprake van een onderwerp waarover volgens artikel 5 leden a. tot en met f. van de referendumverordening geen Referendum kan worden gehouden; alleen over het onder g. bepaalde -aanwezigheid van een dringende reden om geen referendum te houden- zal de raad zich zelf een mening moeten vormen.

Uitvoering / communicatie / vervolgtraject

Wanneer de raad besluit tot het houden van een referendum zal het college de uitvoering ter hand nemen.

Financiën

Uiteraard zijn aan het houden van een referendum kosten verbonden, ook wanneer dit samenvalt met reguliere gemeenteraadsverkiezingen.
In tegenstelling tot het bepaalde over een correctief referendum op initiatief van de bevolking, bepaalt de Referendumverordening niet dat de raad bij zijn besluit tot het houden van een raadgevend referendum voldoende geldmiddelen beschikbaar moet stellen.

Bijlagen

De brief van dhr. R.C.M. Sueters met het referendumverzoek

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0013

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van R.C.M. Sueters van 15 januari 2014 met nummer 14232


Gelet op de artikelen 6, 7 en 12 van de Referendumverordening voor de gemeente Zutphen 2005.


b e s l u i t :

 1. Een raadgevend referendum te houden over het raadsvoorstel "Broederenklooster – bedrijfsplan en aanvraag krediet” met griffienummer 2013-191;
 2. 19 maart 2014 als datum voor dit raadgevend referendum te bepalen;
 3. Als vraagstelling en antwoordmogelijkheden bij dit referendum te hanteren:

  “Bent u het eens met het raadsvoorstel 'Broederenklooster – bedrijfsplan en aanvraag krediet'?

  1. Ja
  2. Nee"

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 27 januari 2014 Naar boven

Toelichting griffie

Raadslid dhr. Sueters verzoekt de raad om een raadgevend referendum te houden over het raadsvoorstel 'Broederenklooster – bedrijfsplan en aanvraag krediet' met griffienummer 2013-191. De gemeentelijke Referendumverordening bepaalt dat de raad in zijn eerstvolgende vergadering een besluit dient te nemen over een dergelijk verzoek. Het Presidium acht het van belang dat het voorstel eerst in het Forum aan de orde wordt gesteld alvorens de raad tot besluitvorming over gaat. Omdat het voorstel waar het referendumverzoek betrekking op heeft voor de gehele twee uur van het Forum op de agenda staat is gekozen voor een gecombineerde bespreking. Om de besluitvorming in de raad over het al dan niet houden van een referendum te vergemakkelijken is een raadsvoorstel rond de brief van dhr. Sueters opgesteld.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 27-01-2014 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
PvdAF.J.M. Heitling
StadspartijH.I. Hamming
VVDB. van der Veen
GroenLinksC. Oosterhoff
D66W.M. Voorham
BurgerbelangR.C.M. Sueters
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer
SPE.P.M. GrĂ¼ndemann
ChristenUnieA. Oldenkamp
StadsbelangB.A.M. Berg
Lijst LilianL.E. Steenvoort

Verslag van de vergadering

Dit voorstel is gelijktijdig behandeld met het voorstel "Broederenklooster - bedrijfsplan en aanvraag krediet", griffienummer 2013-0191. Daarom verwijzen wij u naar het bij dat voorstel behorende verslag.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 27 januari 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 27-01-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Verworpen

Hoofdelijke stemming
Er werden 4 stemmen voor en 20 stemmen tegen het voorstel uitgebracht.
Geen amendementen ingediend