Pagina delen

Verzoek goedkeuring spreidingsplan REC Oost-Nederland met voornemen tot vestigen van nevenvestiging Cluster 4 in Zutphen

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Het spreidingsplan van REC Oost-Nederland met de voorgenomen nevenvestiging van een speciaal onderwijsvoorziening cluster 4 (SO/ZMOK) in Zutphen goed te keuren.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost-Nederland(SOTOG)  heeft bij het Regionaal Expertise Centrum Oost-Nederland(REC) een verzoek ingediend om een nevenvestiging voor cluster 4 onderwijs in Zutphen te realiseren. SOTOG heeft een hoofdvestiging in Borculo.

Speciaal onderwijs cluster 4 is bedoeld voor kinderen met psychiatrische stoornissen en ernstige gedragsproblemen. (SO/ZMOK)

Het bestuur van het REC zet, bij instemming met de aanvraag, de voorgenomen nevenvestiging op het zgn. spreidingsplan speciaal onderwijs. Vervolgens is het REC wettelijk verplicht om het conceptspreidingsplan ter goedkeuring aan de gemeenteraad toe te zenden. Daarnaast dient het REC instemming te vragen aan de bevoegde gezagen (de schoolbesturen) die deelnemen aan het REC Oost-Nederland en die van de aangrenzende REC’s.

Het ingediende verzoek om goedkeuring is compleet en nader overleg met SOTOG heeft de afgelopen maanden plaatsgehad, waardoor de goedkeuring van het spreidingsplan thans aan u  kan worden voorgelegd.

Na goedkeuring van de gemeenteraad zal het bestuur van het REC het conceptspreidingsplan definitief vaststellen en toesturen aan de minister van onderwijs, die uiteindelijk beslist over de nevenvestiging.

 

Beoogd effect

Goedkeuring van het concept spreidingsplan met de voorgenomen nevenvestiging van een cluster 4 voorziening in Zutphen.

 

Argumenten

1.1.De voorgenomen nevenvestiging cluster 4 onderwijs  past in het gemeentelijk onderwijsbeleid

In de door het college vastgestelde “Notitie Onderwijsbeleid gemeente Zutphen – Stappen naar de toekomst- “ is opgenomen dat een mogelijke nevenvestiging van cluster 4 een goede uitbreiding van het ruime palet aan onderwijsvoorzieningen in Zutphen is en  in beginsel aansluit bij het uitgangspunt van de wet passend onderwijs om thuisnabij onderwijs te geven.

 

1.2.De voorgenomen nevenvestiging cluster 4 onderwijs kan budgettair neutraal gerealiseerd worden

Bij de voorgenomen vestiging van een cluster 4 nevenvestiging spelen drie elementen mee om een dergelijke voorziening budgettair neutraal te realiseren:

  1. Minder kosten van het leerlingenvervoer omdat er minder kinderen vanuit Zutphen naar elders vervoerd worden;
  2. De extra vergoeding die de gemeente ontvangt via de algemene uitkering uit het Gemeentefonds;
  3. De kosten van de  noodzakelijk investering in een voorziening huisvesting onderwijs voor de nevenvestiging.;

 

Ad.a  Minder kosten leerlingenvervoer.

Vanuit de gemeentelijke administratie leerlingenvervoer is precies bekend welke kinderen vanuit Zutphen vervoerd worden naar cluster 4 scholen in Apeldoorn, Borculo en Doetinchem.

Op de peildatum van het lopende schooljaar worden 35 leerlingen vervoerd naar Borculo en Doetinchem en 17 leerlingen naar Apeldoorn. Het potentieel leerlingen dat gebruik kan maken van de nevenvestiging in Zutphen is dan 52 leerlingen. In gesprekken met de bestuurder van SOTOG en de directeur van samenwerkingsverband passend onderwijs IJssel/Berkel,  is bevestigd dat de voorgenomen nevenvestiging in Zutphen kan rekenen op deze 52 leerlingen. Omdat de namen van deze leerlingen bekend zijn bij de administratie van het leerlingenvervoer, kan precies worden uitgerekend hoeveel busjes er minder kunnen rijden. Deze exercitie levert de gemeente Zutphen een besparing op van afgerond € 62.000 per jaar.

Ad.b Extra vergoeding algemene uitkering gemeentefonds

Rekening houdend met een “aanzuigende”werking vanuit de regio is er een belronde gedaan bij de omliggende gemeenten (Bronckhorst, Lochem, Brummen  en Voorst) en mogelijk komen daaruit  nog 10 à 15 leerlingen naar Zutphen. Opgeteld bij de 52 leerlingen die niet meer vervoerd worden (zie onder ad.a) is er een potentieel van 65 leerlingen waarvoor een extra uitkering uit gemeentefonds verwacht mag worden. De bestuurder van Sotog heeft ook bevestigd, dat er tussen de 60 tot 80 leerlingen verwacht kunnen worden op de voorgenomen nevenvestiging in Zutphen.

Bij toepassing van de uitkeringsfactor uit de septembercirculaire van 2013, is de extra uitkering bij 65 leerlingen in 2016 afgerond € 96.000,- per jaar ten opzichte van de uitkering over 2013.

Ad.c Noodzakelijke investering in een voorziening huisvesting onderwijs

Bij een bandbreedte van 60 tot 80 leerlingen kiezen we voor de maximale capaciteit van het gebouw (dus 80 leerlingen). De normatieve berekening volgens de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs, geeft bij nieuwbouw een investering aan van € 1.337.797 exclusief de grondkosten. De jaarlijkse last is op basis van een 40 jarige lineaire afschrijving en een rentepercentage van 4,3% : € 90.970

Wanneer in de huisvesting voorzien kan worden door het beschikbaar stellen van een bestaande school/gebouw zullen de lasten die daaraan verbonden zijn lager zijn. Verwezen wordt naar de bijlage     bij dit voorstel over berekeningen, procedures en tijdelijke/permanente huisvestingsmogelijkheden       voor de nevenvestiging.

Onder “Financiën” worden alle hierboven genoemde elementen tegen elkaar afgewogen en daarmee wordt de vraag beantwoord dat een voorgenomen nevenvestiging budgettair neutraal te realiseren is. Afhankelijk van de nader te maken keuzes rond de huisvesting zal de realisering van de nevenvestiging de gemeentebegroting positief kunnen beïnvloeden.

 

Kanttekeningen

1.1.Er geldt een bekostigingsplafond voor investeringen in onderwijsgebouwen.

Sinds de kerntakendiscussie geldt een bekostigingsplafond voor investeringen in onderwijsgebouwen tot en met het jaar 2016.

Indien de minister besluit(uiterlijk 1-12-2014) de nevenvesting cluster 4 te gaan bekostigen zal die bekostiging ingaan per 1 augustus 2015. Voor de huisvesting van de nevenvestiging zal het schoolbestuur overeenkomstig de verordening uiterlijk 31 januari 2015 een aanvraag moeten indienen voor het programma 2016. Bij het vaststellen van het bekostigingsplafond voor 2016 zal in afwijking van het besluit KTD rekening gehouden moeten worden met de specifieke bekostiging van nieuwbouw of de kosten van beschikbaar stellen van een bestaand gebouw voor de huisvesting van de cluster 4 nevenvestiging. Op basis van  de proceslijnen van de verordening huisvesting kan de nevenvestiging cluster 4 per 1-8-2016 gaan functioneren. Ook hier wordt verwezen naar eerder genoemde bijlage.

1.2.Krimp van het aantal leerlingen heeft invloed op de huisvestingscapaciteit

Ondanks de Wet passend onderwijs is de verwachting niet dat het speciaal onderwijs in omvang de eerste jaren zal afnemen. Het basisonderwijs neemt de komende jaren echter wel in omvang af , maar op basis van de huidige prognoses is het niet de verwachting dat er een compleet schoolgebouw met voldoende capaciteit (794m2 bij 80 leerlingen) beschikbaar zal zijn/komen in 2016. Meer voor de hand liggend is dat een bestaand gebouw (gedacht wordt aan voormalig gemeentehuis in Warnsveld) geschikt wordt gemaakt. De investeringskosten bij gebruikmaking van bestaande gebouwen ligt zeker niet hoger dan de normatieve berekening bij nieuwbouw. De krimp van leerlingen wijzigt niet de conclusie, dat realisatie van een nevenvestiging cluster 4 onderwijs budgettair neutraal mogelijk is.

 

 

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

Na uw goedkeuring van het spreidingsplan zal REC Oost-Nederland daarvan op de hoogte worden gebracht en kan de goedkeuring van de bekostiging van de nevenvestiging bij de minister worden aangevraagd.

 

 

Rapportage/evaluatie

Zodra de minister besloten heeft de nevenvestiging toe te staan, zal SOTOG de gebruikelijke aanvraagprocedure in overeenstemming met de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs moeten volgen

 

Financiën

Recapitulatie:

                                                                  Inkomsten                                    Uitgaven

Besparing leerlingenvervoer                           € 62.000

Extra uitkering gemeentefonds                       € 96.000

Normatieve jaarlast investering                                                                           € 90.970

Hogere exploitatielast (OZB en verzekeringen) ________                                         €_3.750

Totaal                                                         €158.000                                        € 94.720                                                                               

Conclusie: Realisatie voorgenomen nevenvestiging is budgettair mogelijk met een begrotingsvoordeel van

 € 63.280,--, waarvan € 62.000,-- aangewend wordt voor besparing op leerlingenvervoer.

 

Bijlagen

-berekeningen, procedures en tijdelijke/permanente huisvesting cluster 4 so/zmok nevenvestiging

 

 

Stukken die ter inzage liggen

 

-Verzoek REC Oost-Nederland inclusief verklaringen van geen bezwaar van alle betrokken schoolbesturen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0035

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 24 februari 2014 met nummer 18408b e s l u i t :

het spreidingsplan van REC Oost-Nederland met de voorgenomen nevenvestiging van een speciaal onderwijsvoorziening cluster 4 (SO/ZMOK) in Zutphen goed te keuren.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 10 maart 2014 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Het college vraagt de raad om het spreidingsplan van REC Oost-Nederland met de voorgenomen nevenvestiging van een speciaal onderwijsvoorziening cluster 4 (SO/ZMOK) in Zutphen goed te keuren. De voorgenomen nevenvestiging cluster 4 onderwijs past volgens het college in het gemeentelijk onderwijsbeleid.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 10-03-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F. Hatzman
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof
Aanwezig namens Naam
PvdAP.P.G.L. Smeenk
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH.B. Demoed
GroenLinksJ.A. Jansen
D66A.O. Bi├žen
BurgerbelangM.G.S. Siemes
CDAK.M. Warmoltz
SPW.K.H. Torgensen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Stadsbelang
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Van den Bor.

Mevr. Van den Bor roept de raad op het bestemmingsplan voor Houtmarkt 71 te wijzigen, zodat er vergunning kan worden verleend voor een terras. Daarmee zou een lang gekoesterde wens in vervulling gaan en dit zou het rondje compleet maken. Zij verwijst naar een krantenartikel uit De Stentor van zaterdag en overhandigt dit aan de griffier.

Het CDA vraagt hoe mevr. Van den Bor de gewenste aanpassing van het beleid ziet in relatie tot oneerlijke concurrentie.

Mevr. Van den Bor antwoordt dat het goed zou zijn als het terras er komt. Dit zou de synergie versterken en een goede aanvulling zijn op bijvoorbeeld Huize Borro, als dit gerealiseerd wordt.

De PvdA vraagt waarom het wel mogelijk is op andere plekken op de Houtmarkt wel terrassen geplaatst kunnen worden.

Het college antwoordt met een klein voorbehoud dat in het kader van het bestemmingsplan gehandeld is volgens het bestaande horeca- en terrassenbeleid. Het college is zelf overigens ook verbaasd dat dit wel ruimte biedt voor het plaatsen van een terras bij een ondersteunende horecazaak en een regulier horecabedrijf niet.

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Ten Broeke. Zij spreekt in over het opheffen van het losloopgebied voor honden in de uiterwaarden bij De Hoven. Zij geeft aan dat er voor hondenbezitters nu geen geschikte uitlaatplek in de buurt meer is. Haar bijdrage is bijgevoegd.

De PvdA vraagt of mevr. Ten Broeke hierover al contact heeft gehad met de gemeente.

Mevr. Ten Broeke antwoordt dat ze dat op dit moment doet.

De PvdA vraagt aan het college of er ruimte voor is om op het verzoek in te gaan.

Burgerbelang vraagt hoe andere gemeenten met de uiterwaarden om gaan.

Mevr. Ten Broeke kent een voorbeeld van de gemeente Den Helder die opnieuw een losloopgebied heeft toegestaan.

Het CDA vraagt aan het college wat de reden is geweest op het losloopgebied te sluiten.

Het college geeft aan goed te begrijpen wat het probleem is: de hondenbezitter wil van zijn hond kunnen genieten en het losloopgebied aan de uiterwaarden was daarvoor een prachtige gelegenheid. Er is wel een ander losloopgebied in De Hoven, maar dat is voor hondenbezitters een stuk minder aantrekkelijk. Het probleem is dat het college het losloopgebied in 2010 bij de vaststelling van het beleid wel heeft aangewezen, maar dat het dit feitelijk niet had mogen doen omdat het om Natura 2000 gebied gaat. Daarom is dit nu ingetrokken. Dit maakt het voor hondenbezitters echter wel  lastig.

Mevr. Ten Broeke vraagt hoe het dan zit met carbidschieten, auto’s, vissers en het afsteken van vuurwerk in de uiterwaarden.

Het college antwoordt dat dit mede betrekking heeft op oneigenlijk gebruik. Het vissen is overigens volgens het college wel toegestaan. Streng handhaven kost echter ook veel en daar moeten dus keuzes in worden gemaakt.

3. Actieve informatievoorziening

Het college doet de volgende mededelingen:

Er is een persbericht verschenen over de samenwerking tussen gemeente, TIP, binnenstadsmanagement en Zutphen naar Olympisch Niveau, over samenwerking in een nieuwe stichting die zich richt op citymarketing, toeristische informatie en evenementenondersteuning. Het was de bedoeling dat dit per 1 maart operationeel zou zijn, maar dat heeft vertraging opgelopen. Wel is daar nu op voorgesorteerd en is de samenwerking reeds gestart. De VVV functie wordt daarom hierin ondergebracht met het oog op het naderende toeristenseizoen. Op termijn is het de bedoeling dat dit wordt ondergebracht in het Broederenklooster.

De gemeente heeft een dagvaarding ontvangen namens de stichting en enkele individuen in het kader van De Teuge. Het gaat in totaal om 130 huishoudens, 35 huishoudens doen niet mee. De reactie van de gemeente hierop is dat wij niet verantwoordelijk zijn. Deze reactie komt voor de raad ter inzage. De gemeente is verzekerd bij Centraal Beheer Achmea. De verzekeraar werkt hierin samen met de advocaat van de gemeente. De gemeente is bereid om met betrokkenen om tafel te gaan, in tegenstelling tot de berichtgeving hierover.

Gedeputeerde Staten heeft de begroting van de gemeente voor kennisgeving aangenomen en we blijven daarmee onder repressief toezicht.

Bij het innen van de belastingen is iets fout gegaan bij mensen die een rekening hebben bij de Rabobank. De inningen zijn gestorneerd. Dit heeft te maken met de invoering van het IBAN nummer.

Er is een offerte voor de aanbesteding van het leerlingenvervoer uitgegaan.

De PvdA vraagt of er bij de aanbesteding leerlingenvervoer rekening mee wordt gehouden dat dezelfde chauffeur bij dezelfde kinderen blijft en dat mensen zoveel mogelijk hun baan behouden.

Het college geeft aan dat dit is meegenomen in het bestek.

4. Aankondiging moties en amendementen

Het CDA kondigt een motie aan over lokaal aanbesteden. Het inkoopbeleid moet volgens de fractie transparanter worden, zodat lokale aanbieders daarop in kunnen spelen.

GroenLinks kondigt aan samen met de Christenunie een motie in te dienen die voor betere bescherming van bomen op particuliere kavels op gezichtsbepalende punten moet zorgen.

De PvdA kondigt een tweetal moties aan. De eerste gaat over huishoudelijke hulp en het uitwerken van scenario’s zoals bijvoorbeeld in Eindhoven is gedaan. De tweede betreft een motie die vanavond behandeld moet worden bij het agendapunt Sociaal Domein en gaat over inspraak bij de transitie en transformatie. De motie is in Lochem reeds aangenomen.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 10 maart 2014

Geen opmerkingen.

b. Toezeggingenlijst Raad 10 maart 2014

Het CDA merkt op dat er nog schriftelijke vragen open staan, in het bijzonder 2014-001 betreffende compensatie chronisch zieken en gehandicapten.

De SP zegt nog niks te hebben gehoord op de schriftelijke vragen 2013-V0050 (Grondaankoop bij ING Bank Zutphen).

Het college zegt dat de antwoorden er wel zijn en dat deze aan de griffie zijn verzonden.

De griffier geeft aan deze nog niet te hebben ontvangen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

a. Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden, Forumleden en commissieleden 2014

Geen opmerkingen.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

b. Verzoek goedkeuring spreidingsplan REC Oost-Nederland met voornemen tot vestigen van nevenvestiging Cluster 4 in Zutphen

Burgerbelang verzoek dit voorstel niet als hamerstuk te behandelen. Er is wel een begrotingsvoorstel, maar geen plan bijgevoegd en de fractie heeft daar vraagtekens bij.

De PvdA vraagt of de € 62.000,- die bespaard kan worden op leerlingenvervoer bestemd kan worden voor verbetering van het onderwijs.

Het college antwoordt dat op leerlingenvervoer een bezuinigingstaakstelling te realiseren is, waaraan dit bedrag een welkome bijdrage kan leveren.

Burgerbelang is benieuwd naar het achterliggende plan.

Het college licht toe dat leerlingen die onder cluster 4 vallen nu doorverwezen worden naar Doetinchem en Apeldoorn. Dit plan zorgt ervoor dat er niet met jonge leerlingen gezeuld hoeft te worden en dat zij dicht bij huis onderwijs kunnen genieten. Dat gaat via een samenwerkingsverband. Het college heeft hier jaren hard aan getrokken om dit voor elkaar te krijgen. Het is nu zover dat de aanvraag is goedgekeurd en dat er een start mee kan worden gemaakt. Het betreft echter alleen nog een aanvraag. Er ligt een plan onder van SOTOG; deze stichting heeft nu een school in Borculo.

Burgerbelang neemt in fractieberaad of het voorstel als hamerstuk op de agenda kan blijven. Overige fracties akkoord.

Advies: voldoende besproken, verder debat in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 10 maart 2014

Geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 10 maart 2014

Geen opmerkingen.

9. Vaststellen forumverslag(en)

a. Forumverslag 13-02-2014

Vastgesteld.

b. Forumverslag 24-02-2014

Vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter meldt dat dit de laatste keer is dat hij het Technisch Blok heeft voorgezeten en dat hij dit jaren met plezier heeft gedaan.

Namens het forum wordt de voorzitter bedankt voor de wijze waarop hij de vergaderingen heeft geleid.

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 10 maart 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 10-03-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend